Summary Basiskennis taalonderwijs

-
ISBN-10 9001822967 ISBN-13 9789001822965
1261 Flashcards & Notes
188 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basiskennis taalonderwijs". The author(s) of the book is/are Henk Huizenga. The ISBN of the book is 9789001822965 or 9001822967. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basiskennis taalonderwijs

 • 1 De kennisbasis Nederlandse taal

 • Wat is het 'fundament' van de 4 invalshoeken bij de domeinen vd kennisbasis taal?

  Achtergrondkennis van het domein.

 • Wat houdt de kennisbasis van taal in?

  Het is geen leerboek, maar de basiskennis die je nodig hebt om lessen te kunnen geven in het onderwijs.

 • Wat is stellen?
  Het schrijven van teksten 
 • Wat is traditioneel taalonderwijs?
  lesgeven met een methode
 • Wat is geletterdheid?
  Onder geletterdheid verstaan we het vermogen om schriftelijke taal te begrijpen en te gebruiken.
 • De basiskennis wordt op elke pabo getoetst. Elke pabo heeft daarvoor zijn eigen manier. De basiskennis moet je beheersen om verder door te kunnen met de opleiding.

 • Jeugdliteratuur
  Belevend lezen, waarderend lezen, leesbevordering. Lezen waarbij literaire boeken/teksten centraal staan 
 • Traditionele grammatica 
  Zinnen ontleden in zinsdelen en de verschillende woorden kunnen benoemen
 • Spellen
  De meest voorkomende woorden correct kunnen schrijven en de belangrijkste spellingsregels kunnen toepassen 
 • Zelfhandhaving
  Beschermt zichzelf en verdedigt wat ze heeft 
 • Zelfsturing 
  Ze ordent met woorden haar handelen en kondigt haar plannen aan
 • Sturing van anderen
  Gedrag van een ander beinvloeden 
 • Structurering van een gesprek 
  Gebruik je taal om het gespreksverloop te beginvloeden
 • Sociale taalfuncties
  Zelfhandhaving, zelfsturing, sturing van anderen, structurering van het gesprek
 • Auditieve analyse
  Opsplitsen van een woord in losse klanken ( R-AA-M) 
 • Auditieve synthese
  Het samenvoegen van klanken
 • Auditieve discriminatie
  Het verschil kunnen horen tussen klanken
 • Mondelinge taalvaardigheid
  Spreken, luisteren, voeren van allemaal gespreksvormen staan centraal
 • Woordenschat 
  Aanleren van de betekenis van nieuwe woorden, uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden 
 • Geletterdheid: 
  Vermogen om schriftelijke taal te begrijpen en te gebruiken 
 • Ontluikende geletterdheid 
  Ontwikkeling voorschoolse periode van 0-4 jaar
 • Beginnende geletterdheid
  Ontwikkeling groep 1 t/m 3 
 • Gevorderde geletterdheid
  Periode na groep 3
 • Aanvankelijk lezen
  Leren lezen in groep 3
 • Voorgezet leren
  Leesonderwijs na groep 3
 • Voortgezet technisch lezen
  Vlot en nauwkeurig kunnen leze n
 • Begrijpend lezen
  Het begrijpen van een tekst, achterhalen van de bedoeling 
 • Conceptualiserende (cognitief)  
  Gedachten ordenen, rapporteren, redeneren, projecteren 
 • Communicatief (sociaal)
  Zelfhandhaving, sturing van anderen, structurering van anderen, zelfsturing 
 • Expressieve 
  Poezie (songtekst), gevoelens uiten, experimenteren. 
 • Recursief systeem
  Het groter en altijd langer kunnen maken van zinnen 
 • Niveau's van de taal
  Morfologisch, syntactisch, semantisch, fonologisch, orthografisch, pragmatisch 
 • Creatieve constructie theorie
  Aangeboren taalmechanisme 
 • Behaviorisme 
  Imitatie 
 • Interactionele benadering 
  Taal leervermogen en taalaanbod van de omgeving en interactie tussen kind en andere moedertaal sprekers  
 • Brabbelen
  Klankgroepen produceren DADADA MAMAMA. Klanken zijn aangepast aan moedertaal
 • Twee en meerwoord-fase 
  Woorden combineren, 2 of meer woorden. Relaties aangeven. Bal daar 
 • Eenwoordfase
  Poes -> daar zit de poes. Vooral naar personen, dieren, voorwerpen, dingen. Eindfase: Eigenschap van een voorwerp, Kachel en zegt warm.
 • Telegramstijl fase
  Begin leren grammatica. Veel onderwerp en gezegde. Die hier, mama zitten. 
 • Vocaliseren
  Actief met de taal. Luisteren naar stem. Zelf klanken produceren. Oefent spraak mechanisme 
 • Vocaal spel 
  Experimenteren met voortbrengen van geluiden. Gevarieerde toonhoogte, luiheid en duur. Oefent in eerste instantie voor zichzelf. Interactie, reageren op elkaar 
 • Overgeneralisatie
  Taalregels ten onrechte toepassen (loopte, gevald, meegebrengt) Verleden tijd en voltooid deelwoord ontdekt 
 • Inhoudswoorden
  Duidelijk omschreven betekenis. Zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoegelijkenaamwoorden 
 • Functie woorden
  Worden die talige relatie weergeven. Want omdat, wie wat 
 • Impliciete feedback
  Zinnen van een kind verbeterd herhalen 
 • Neologismen
  Zelf woorden verzinnen (timmer) hamer (steeklepel) vork 
 • Schreien/huilen
  Door huilen een signaal afgeven (honger pijn) communicatie
 • De vroeglinguale periode 
  1-2,5 jaar. Brabbelen gaat over naar betekenisvol taalgebruik. Een woord zinnen, twee woord zinnen en meer woord zinnen 
 • De differentiatiefase 
  Nieuwe woordsoorten, woordenschat wordt groter. Taalontwikkeling op alle niveaus. Steeds meer volwassen lijken 
 • De prelinguale periode
  Eerste woordjes (voortalige periode) Geen taal (Geen systeem, regels, symbolen) Geen bedoelingen, onsamenhangende klanken 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke stappen moet je zetten bij het van links naar rechts koppelen van fonemen aan grafemen?
1. Leesrichting bepalen: je moet weten dat je van links naar rechts leest
2. visuele analyse in grafemen
3. Koppelen van foneem aan grafemen
4. Fonemen op volgorde onthouden
Wat is letterpositie bepalen?
Het kunnen aangeven waar een letter in het woord staat. Voor-midden-achter.
Noem de auditieve vaardigheden bij het lezen
1. Auditieve objectivatie
2. Auditieve discriminatie
3. Auditieve analyse
4. Auditieve synthese
5. Temporeel ordenen
6. Klankpositie bepalen
Welke stappen zijn er in de spontante leesontwikkeling?
1. Kinderen imiteren leesgedrag: pseudolezen
2. Kinderen proberen de tekst te decoderen: spontaan lezen
Noem de fasen van spontante schrijfontwikkeling
1. het tekenen van woorden (kind heeft door dat je woorden op papier kunt weergeven)
2. het krabbelen van nog niet herkenbare lettertekens (kind heeft door dat er abstracte tekens gebruikt worden)
3. het schrijven van letterachtige vormen of letters (kind ontdekt dat woorden zijn opgebouwd uit letters)
4. het weergeven van woorden door één of enkele letters (fonologisch bewustzijn is zo ver ontwikkeld dat kind enige notie heeft van klank-letter-koppeling)
5. invented spelling (nog verdere ontwikkeling van klank-letter-koppeling, schrijft woorden zoals het het hoort)
Wat is functionele geletterdheid?
de vaardigheid om zich in een geletterde sameleving te kunnen redden
Wat betekent geletterdheid bij oudere kinderen?
het vermogen om te lezen en schrijven
Wat betekent geletterdheid bij jonge kinderen?
De belangstelling voor het geschreven woord en de inzichten die kinderen ontwikkelen in de functies van geschreven taal
Waarom willen we dat leerlingen lezen?
1. technisch-meetbare zaken: spelling, woordenschatontwikkeling, begrijpend lezen, technisch lezen, kennis over de wereld, mondelinge taalvaardigheid
2. persoonlijke ontwikkeling: smaakontwikkeling, psychologische ontwikkeling (troost), fantasie, onderdompelen in een 'andere wereld', oefenen van rust en concentratie.
Literaire genre
Als teksten bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben, rekenen we het tot hetzelfde literaire genre.