Summary Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk : een eclectisch-integratieve aanpak

-
ISBN-10 9046900355 ISBN-13 9789046900352
196 Flashcards & Notes
42 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk : een eclectisch-integratieve aanpak". The author(s) of the book is/are Ad Snellen. The ISBN of the book is 9789046900352 or 9046900355. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk : een eclectisch-integratieve aanpak

 • 1 Terreinafbakening

 • Waarom heet dit hoofdstuk Terreinafbakening

  door het werken met het Aspire-model te laten zien hoe een algemeen model kan werken om tot hulpverlening te komen.

 • Wat is het ASPIRE Model
  Algemeen model waarmee je problemen kunt aanpakken/oplossen

  Assessment: verzamelen, analyseren, taxeren van relevante informative
  Plan: plan met betrokkenen van vaststellen doelen, plan van aanpak
  Implement: uitvoeren van het plan en monitoren
  Review en evaluatie
 • Een zeer algemeen model dat lineair maar liever cyclisch kan worden gebruikt.
  Een algemeen model van probleemaanpak of probleemoplossing (oplossingslogica)
  AS assessment
  P plan
  I Implement
  Re  Review and evaluation

  ASPIRE
 • ASPIRE-model dit is een fasemodel die zowel cyclisch als linear gebruikt kan worden.

  * AS = assessment = het verzamelen, analyseren en taxeren van relevante informatie

  * P = plan = het vaststellen van het plan samen met de betrokkenen.

  * I = implement = het implementeren/uitvoeren van het plan.

  * RE = Review en evaluation = een tussentijdse of einbeoordeling van het plan.

 • 1.1 de missie van het maatschappelijk werk

 • Wat is de missie van maatschappelijk werker

  dat mensen zich in hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien.

 • International mission statement van Social Work
  The Social Work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental of Social Work.
 • Het functioneren in situaties en tevens het begrenzen in het functioneren kunnen ontstaan door o.a. Dit wordt ook wel het psychosociaal functioneren genoemd
  somatische constellatie
  psychische constellatie
  opvoeding
  socialisatie
  materiële middelen
  opvattingen
 • De missie van een maatschappelijk werker is ook wel ondergebracht in de tien door MOVISIE geformuleerde competenties waarin men ondersteuning wil bieden.
  1. versterkt eigen kracht en zelfregie
  2. stimuleert verantwoordelijk gedrag
  3. is zichtbaar en gaat op mensen af
  4. verheldert vragen en behoeften
  5. verbindt gezamenlijke en individuele aanpak
  6. stuurt aan en betrokkenheid en participatie
  7. werkt samen en versterkt netwerken
  8. beweegt zich in uiteenlopende systemen
  9. doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
  10. benut professionele ruimte en is ondernemend
 • De missie van maatschappelijk werk is
  Streven naar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Hierbij is het belangrijk dat ze dit kunnen doen op hun eigen manier, met hun eigen behoeften, opvattingen, en dat ze rekening houden met de andere met wie zij samenleven.
 • Mensen zin binnen het maatschappelijk werk clienten. Deze clienten zitten op een bepaalde wijze in elkaar, ook wel somatische en psychische constellatie genoemd.

  constellatie = functioneren

  • somatische constellatie - hoe funcitoneert jou lichaam, kun je staan/lopen etc.
  • Psychische constellatie -  hoe was de ontwikkeling in het waarnemen, denken , voelen, beleven streven.

  Welke situaties vormen je somatische en psychische structuur:

  • opvoeding/socialisatie
  • politieke/economische achtergrond
  • culturele/ideologische 
  • maatschappelijke omstandigheden

   

  Er zijn elementen waar de complexe problematiek mee te maken kunnen hebben in het schema van Houben en Leene worden de volgende begrippen gehanteerd;

  • Interne afstemming = afstemming binnen de persoon waardoor ideeën gevoelens en strevingen met elkaar in harmonie zijn
  • Externe afstemming = afstemming tussen de persoon en zijn gedrag enerzijds ( waarbij het gedrag een uiting is van zijn ideeën, gevoelens en strevingen) en de situatie anderzijds.

  Maatschappelijk werk:

  1. bevind zich op het snij vlak van de privésfeer en publieke sfeer.
  2. wil mensen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren in verbondenheid met de omgeving
  3. wil mensen zelfsturing laten geven op basis van gelijkwaardigheid
  4. de begeleiding is ondersteunend van aard.

  Mogelijkheden van de maatschappelijk werk komen in de volgende termen tot uiting:

  1. solutionfocused benadering = oplossingsgericht, men gaat er van uit dat de cliënten in de toekomst zelf keuzen kunnen maken als het gaat om hun handelen.
  2. strengthsbenadering = het individu beschikt over talenten en innerlijke hulpbronnen waardoor hij effectief kan reageren op de uitdagingen van het leven.
  3. Empowerment = wil helpen er voor te zorgen dat de client de situatie gaat begrijpen, een verband te leggen tussen hun eigen positie en die van de anderen. Daarvoor vaardigheden te verwerven om controle te krijgen over hun eigen leven.
 • Missie van het sociaal werk
  Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar eigen aard, behoeften en opvattingen en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.
 • Belemmeringen kunnen ontstaan in verschillende gebieden
  Die vaak in verbinding met elkaar staan. 
  Prive sfeer (Extern)
  Publieke sfeer (Extern)
  Persoonijk (Intern)
 • Mensen zitten op een bepaalde manier in elkaar. Noem die twee manieren
  somatische constellatie: staan, werken, contact met anderen, nadenken, voelen etc. beperkingen kunnen er zijn bijv. moeheid, etc.
  psychische constellatie: waarnemen, denken, voelen.
  beperkingen angsten, irrationele gedachten
 • Hulpverlening binnen het sociaal werk is begeleidend en ondersteunend de kern is
  Werken aan de 'toerusting', handelingsvermogen en controlemogelijkheden van de client 
 • wat is psychosociaal functioneren? en waar speelt het zich af
  mensen leven in situaties. het heeft zijn uitwerking op en het wordt er deels door bepaald.
  Mensen kunnen in dit functioneren vast lopen. Oorzaken kunnen gelegen zijn binnen de persoon, de directe omgeving of bredere maatschappelijke context.
  Het speelt zich af in
  • privé sfeer: thuis, relatie, vriendschap
  • publieke sfeer: school, arbeid, vrijwilligerswerk, voorzieiningen
  • beide, in de situatie enerzijds kan er gebrek zijn aan maatschappelijk faciliteiten of steun uit de directe omgeving kan ontbreken.
 • Strengthsperspectief / (Strengthbenadering)
  focussen op successen en sterke punten, (talenten en hulpbronnen
 • welke drie mogelijkheden zijn er om de cliënt zo zelfstandig te kunnen laten functioneren:
  oplossingsgerichte benadering: gaat er van uit dat cliënten in de toekomst zelf keuzen (kunnen) maken als het om handelen gaat.

  strengthbenadering: werker is gericht op successen en sterke punten van de cliënt en het bevestigen daarvan


  empowerment: het vergroten en activeren van het probleemoplossend vermogen van de cliënt.
 • 10 door Movisie geformuleerde competenties voor sociaal werkers
  versterkt eigen kracht en zelfregie
  stimuleert verantwoordelijk gedrag
  is zichtbaar en gaat op mensen af
  verheldert vragen en behoeften
  verbindt gezamenlijke en individuele aanpak
  stuurt aan op betrokkenheid en participatie
  werkt samen en versterkt netwerken
  beweegt zich in uiteenlopende systemen
  doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
  benut professionele ruimte en is ondernemend
 • hoe is de missie na WMO veranderd?
  Missie van Sociaal werk na de WMO is veranderd van activeren van de cliënt naar acitveren van de cliënt en het sociale netwerk rondom de cliënt.
 • causaal
  wat een oorzaak aangeeft
 • tien competenties voor Maatschappelijk werker:
  1. versterkt Eigen kracht en regie
  2. stimuleert verantwoordelijk gedrag
  3. is zichtbaar en gaat op mensen af
  4. verheldert vragen en behoeften
  5. verbindt gezamelijke en individuele aanpak
  6. stuurt aan op betrokkenheid en participatie
  7. werkt samen en versterkt netwerken
  8. beweegt zich in uiteenlopende systemen
  9. doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
  10. benut professionele ruimte en is onernemend
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Basiselementen/bouwstenen methodisch werken
 • interactie tussen cliënt en hulpverlener
 • probleeminhoudelijke kant (ontwikkelingen die maken dat het probleem opgelost wordt.)
 • fasen
 • overkoepelende visie.
Wat zijn de kenmerken van methodisch werken?
 • Doelgericht werken (oplossing van een bepaalde problematiek of vergroting van het probleemoplossend vermogen vergroten vd cliënt)
 • planmatig werken ( denk hierbij aan het ASPIRE model)
 • procesmatig werken (interactieontwikkeling, cliëntontwikkeling, probleemafwikkeling.)
 • systematisch werken (ordelijk en samenhangend inzetten van kennis en kunde om het gestelde doel te bereiken)
Beschrijf wat methodisch werken inhoud
Methodisch werken is gesystematiseerde wijze van werken in een bepaalde situatie om een bepaald doel te bereiken.
Waar ligt de grens van de hulpverlener?
 1. Daar waar het sociaal werk overgaat in psychotherapie
 2. Daar waar hij situationele kant van het problematisch functioneren vd cliënt uit het oog verliest.
 3. Daar waar de sociaal werker zelf macheloos is.
probleemcomponenten
subjectieve component = de persoon= handelen/psychosociaal functioneren ( het doen en laten vd cliënt)
objectieve component= situatie= materiële aspecten, sociale ( relationele)aspecten,
maatschappelijke aspecten.
Signaleren samengevat
 • risicofactoren opsporen ( in privésfeer en publieksfeer)
 • Uitkomsten hiervan neerleggen bij de juiste instantie
 • opstellen van een preventieprogramma
Signalering
Betreft het opsporen van voor de cliënt belemmerende factoren en respectievelijke risico's factoren.
Kerntaak 2 werken voor cliënten en protentiële cliënten, hoe zit de hulp er dan uit?
 • Signalering
 • collectieve belangenbehartiging
 • preventie
 • coachen en begeleiden van vrijwilligers en netwerkgroepen
Kerntaak 1 Beschrijf hoe de psychosocailehulpverlening er uit kan zien wanneer het gaat om werken met en namens cliënten.
 • veranderings- en competentiegerichte begeleiding
 • ondersteunende en stabiliserende begeleiding
 • outreachende benadering- bemoeizorg
 • concrete en informatieve hulpverlening
 • onderzoek en rapportage
 • belangenbehartiging en conflictbemiddeling
 • casemanagement, zorgcoördinatie, zorg bemiddelen en zorgafstemming
 • uitbouwen en ondersteunen van sociale netwerken
 • crisisinterventie 
De drie taakgebieden worden onderverdeeld in kerntaken benoem per taakgebied, welke kerntaken hier bij horen?

 1. directe en indirecte hulp en dienstverlening:

           Kerntaak 1: Werken namens en met cliënten (psychosociale hulverlening)
           kerntaak 2: Werken voor cliënten en potentiële cliënten
   2.   Werken in en vanuit een arbeidsomgeving:
          kerntaak 3: werken in een eigen instelling of organisatie
          kerntaak 4: werken met externe samenwerkingsverbanden
   3.   werken aan professionaliteit en professionalisering:
          kerntaak 5: zichzelf ontwikkelen in het beroep 
          kerntaak 6: bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep.