Summary Basismodel voor methodische hulp en dienstverlening in het sociaal werk

ISBN-10 9046904121 ISBN-13 9789046904121
588 Flashcards & Notes
46 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Basismodel voor methodische hulp en dienstverlening in het sociaal werk". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789046904121 or 9046904121. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Basismodel voor methodische hulp en dienstverlening in het sociaal werk

 • 1 Terreinafbakening

 • Wat zijn de 4 fases van het ASPIRE-proces?
  1. Assesment
  2. Plan
  3. Implement
  4. Review and Evaluation.
 • Wat gebeurt er onder stap 4 van het ASPIRE-proces: review and evaluation?
  - In kaart brengen van behaalde doelen;
  - In kaart brengen van relevante zaken voor nieuwe cyclus.
  (Hierna kan de cyclus evt. opnieuw beginnen)
 • Wat gebeurd er onder stap 1 van het ASPIRE- proces: Assesment?

  - Verzamelen van informatie;

  - Stellen van prioriteiten.
 • Wat gebeurd er onder stap 2 van het ASPIRE-proces: Plan?
  - Stellen van doelen;
  - Onderhandelen over het maken van plan van aanpak.
 • Wat gebeurd er onder stap 3 van het ASPIRE-proces: Implement?
  - Uitvoeren van plan;
  - Volgen/ bewaken van uitvoering.
 • Wat gebeurd er onder stap 4 van het ASPIRE-proces: review and evaluation?
  - In kaart brengen van behaalde doelen;
  - In kaart brengen van relevante zaken voor nieuwe cyclus.
  (Hierna kan de cyclus evt. opnieuw beginnen)
 • 1.1 De missie van het sociaal werk

 • Wat is de missie van social work?
  Maatschappelijke werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hen sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.
 • Begrip: interne afstemming
  Een afstemming binnen de persoon waardoor ideeen, gevoelens en strevingen met elkaar in harmonie zijn.
 • 1.2 Taken van het sociaal werk

 • Wat zijn de tien, door MOVISIE (2013) geformuleerde competenties van sociaal werkers? De sociaal werker:
  • versterkt eigen kracht en zelfregie;
  • stimuleert verantwoordelijk gedrag;
  • is zichtbaar en gaat op mensen af;
  • verheldert vragen en behoeften;
  • verbindt gezamenlijke en individuele aanpak;
  • stuurt aan op betrokkenheid en participatie;
  • werkt samen en versterkt netwerken;
  • beweegt zich in uiteenlopende systemen;
  • doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen;
  • benut professionele ruimte en is ondernemend.
 • Hulpverlening is ondersteunend en begeleidend van aard. Dit houdt o.a. in dat er zoveel mogelijk 'zelfredzaamheid' bij de cliënt gecreëerd wordt. In welke termen komt dit tot uiting?
  • strenghtbenadering (kracht);
  •  solution focused benadering (oplossingsgericht);
  •  empowerment.
 • 1.3 Client-/ situatiegerichte hulp- en dienstverlening

 • Wat houdt signaleren in volgens het beroepsprofiel?
  Het zien van cliëntbeperkende factoren, waardoor mensen nadelige gevolgen of schade ondervinden.
 • 1.4 Sociaalwerk en zijn raakvlakken

 • Psychosociale problemen kennen een objectieve en een subjectieve component. Het objectieve is de situatie, het subjectieve de persoon. Bij aandacht voor de persoon (subjectief) kan de grens van het sociaal werk bereikt worden wanneer de hulpverlener:
  • zich bezighoudt met psychiatrie waarvan de oplossing om veranderingen in de persoonlijkheidsstructuur vraagt.
  • de situationele kant van het functioneren van de cliënt uit het oog verliest.
 • Bij aandacht voor de situatie (objectief) kan de grens van het sociaal werk bereikt worden als het werk zich beperkt tot informatie geven en adviseren.
 • Wat zijn de acht bakens die onder Welzijn Nieuwe Stijl zijn samengesteld?
  1.Gericht op de vraag achter de vraag.
  2.Gebaseerd op de eigen kracht van de burger.
  3.Direct eropaf.
  4.Formeel en informeel in optimale verhouding.
  5.Doordachte balans van collectief en individueel.
  6.Integraal werken.
  7.Niet vrijblijvend maar resultaatgericht.
  8.Gebaseerd op ruimte voor de professional.
 • 1.5 Het maatschappelijke van sociaal werk

 • Volgens Geertsema (2004) komt maatschappelijke van sociaal werk tweeledig tot uiting, beschrijf dit.
  1. Sociaal werk functioneert enerzijds als doorgeefluik van de samenleving naar de cliënt:
  • Het houdt zich bezig met problemen die door de maatschappij als probleem worden bestempeld.
  • Het geeft normen en waarden van de samenleving door aan de cliënt.
  • Het betrekt de omgeving van de cliënt bij de oplossing van problemen.
      2.  Anderzijds geeft maatschappelijk werk iets terug aan de samenleving:
  • Het signaleert maatschappelijke misstanden.
  • Het geeft vorm aan de samenleving en aan datgene wat als gewenst gedrag wordt gezien.
  • Het draagt bij aan maatschappelijke stabiliteit.
 • Nauta (2000) noemt vier competenties als vereisten voor geïndividualiseerde burgers:
  1. Het vermogen tot identificatie: de competentie om zich in de situatie van iemand anders te verplaatsen.
  2. Het vermogen tot representatie: de competentie om zichzelf ten opzichte van anderen te representeren en in te schatten wat wel en niet relevant is.
  3. Aanspreekbaarheid: de competentie om zich te laten aanspreken op eigen doen en laten, en ja of nee te kunnen zeggen
  4. Weerbaarheid: de competentie om voor zijn rechten op te komen en deze indien nodig op te eisen.
 • Wat zijn de vier competenties als vereisten voor geïndividualiseerde burgers volgens Nauta?
  • vermogen tot identificatie
  • vermogen tot representatie
  • aanspreekbaarheid
  • weerbaarheid. 
 • Wat is het spanningsveld dat gecreëerd wordt wanneer je een cliënt als mens en als burger aanspreekt?

  • Aan één kant de eis van individuele zelfredzaamheid en ontplooiing. Aan de andere kant die van verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij medeburgers.

  • Aan één kant de eis van aanpassing (uniformiteit). Aan de andere kant het behoud van eigen identiteit.
 • Waartoe draag je bij als je een cliënt als burger (maatschappelijk persoon) aanspreekt?
  • Sociale insluiting: signaleren en opheffen van sociale discriminatie en diskwalificatie (bv. door negatief zelfbeeld).
  • Sociale participatie: alle activiteiten buiten het betaalde werk.
  • Sociale stabiliteit: de bovenste twee bevorderen sociale stabiliteit.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de missie van sociaal werk ?
Sociaal werkers streven er naar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar eigen aard, behoeften en opvattingen, en rekening houden met anderen met wie zij samenwerken.
Afsluiting
Formulering bevindingen mbt probleemafwikkeling
Formulering bevindingen mbt  clientontwikkeling
orientatie op zelf doen van de client
Formulering bevindingen mbt   samenwerking
afbouw werkrelatie
Uitvoeringhulp aan de client bij uitvoering plannen/taken
Hulp bij voorbereiding
- hv en client kiezen samen een interventie
- de voorgenomen taak moet concreet zijn
- niet allen cognitief duidelijk maar ook duidelijk wat deze taak opleverd
- hv schat in of de client in staat is de taak uit te voeren, zo niet van te voren vaardigheden oefenen
- motivatie client is een voorwaarde voor optimale taakuitvoering

nabespreking heeft hv oog voor wat wel is gelukt, complimenten en zaken positief labelen. Aandacht voor niet uitgevoerde taken is leerzaam
Uitvoering
Inzet probleemspecifieke interventies
hulp aan client bij het uitvoeren van plannen/taken
aandacht voor werkrelatie
Strategiebepalingwerken aan mogelijkheden en motivatie client
Methorst en Ploos; een lijstje met dergelijke signalen stagnatie motivatie ;
 - een niet actieve maar afwachtende houding
- het niet nakomen van afspraken
- het aan de orde stellen van reeds andere problemen
- een te laag tempo van verandering, of geheel uitblijven ervan
- gevoelens hv; twijfel, onbehagen, irritatie
Strategiebepaling
Opstellen plan van aanpak
werken aan de mogelijkheden en motivatie client
aandacht voor de werkrelatie
afspraken over concrete aanpak
aandacht voor signalering
Doelformuleringmaken van afspraken contract
5 redenen voor contractering Jagt en Jagt
- dwingt tot concretisering
- onderstreept niet vrijblijvendheid van contract
- geeft houvast 
- vergroot de overdraagbaarheid van het contract
- onderstreept belamg van samenwerkingsrelatie
Doelformuleringcriteria
- van de client zelf zijn, of in overleg vastgesteld
- passen binnen de waarden van de client en hv
- haalbaar zijn
- positief gesteld zijn
- geformuleerd worden in doe termen    
- concreet, duidelijk toetsbaar. Bevat 4 elementen
   1. Wie moet iets doen
   2. Wat moet die persoon doen
   3. In welke omvang mate
   4. Onder welke condities
Doelformulering
- formulering van hulpverleningsdoel
- onderzoek, eventueel verbetering van mogelijkheden en motivatie
- aandacht voor de werkrelatie
- maken van afspraken of contract
Probleemanalyseexploratie van het probleemalgemene technieken gericht op, 'zelf ontdekken, in beweging komen, veranderen'
Van Riet en Wouters

tegendeelvragen
handelingsvragen
keuze-/besluitvragen
positionele vragen
culturele vragen
kommavragen