Summary Bedrijf en Recht

-
ISBN-10 9012396905 ISBN-13 9789012396905
235 Flashcards & Notes
135 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Bedrijf en Recht
 • J Keizer
 • 9789012396905 or 9012396905
 • 10th

Summary - Bedrijf en Recht

 • 2.1 Onderneming

 • rechtsvorm verplicht voor onderneming?
  ja
 • waarvoor is de keuze van de rechtsvorm van een onderneming bepalend
  voor zaken als aansprakelijkheid en belastingen
 • waarvan is de keuze van de rechtsvorm afhankelijk
  aansprakelijkheid
  continuïteit
  belastingen
  financiering
 • ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
  eenmanszaak
  maatschap
  V.O.F.
  C.V.
 • notariële akte vereist bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid?
  nee
 • inschrijving eenmanszaak
  handelsregister
 • inschrijving V.O.F.
  handelsregister
 • inschrijving maatschap
  n.v.t.
 • inschrijving C.V.
  handelsregister
 • kapitaal eenmanszaak
  niet verplicht
 • kapitaal maatschap
  niet verplicht
 • kapitaal V.O.F.
  niet verplicht
 • kapitaal C.V.
  niet verplicht
 • bestuur eenmaanszaak
  eigenaar
 • bestuur maatschap
  maten
 • bestuur V.O.F.
  vennoten
 • bestuur C.V.
  beherende vennoten
 • aansprakelijkheid eenmanszaak
  100% prive
 • aansprakelijkheid maatschap
  iedere maat voor een gelijk deel privé
 • aansprakelijkheid V.O.F.
  iedere vennoot 100% privé
 • aansprakelijkheid C.V.
  beherende vennoten 100% privé.
  commanditaire vennoten tot verstrekt kapitaal
 • handelsregister
  een door de kamer van koophandel gehouden register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens. deze gegevens zijn voor iedereen toegankelijk, maar aan een uittreksel zijn kosten verbonden
 • directe vertegenwoordiging
  de vertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde.
  er ontstaat een overeenkomst tussen de vertegenwoordigde en derde
 • indirecte vertegenwoordiging
  de vertegenwoordiger handelt op eigen naam, maar voor rekening van de vertegenwoordigde.
  er ontstaat een overeenkomst tussen vertegenwoordiger en derde
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Bedrijf en recht
 • J Keizer
 • 9789012388931 or 9012388937

Summary - Bedrijf en recht

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat is Publiekrecht?
  Strafrecht+ bestuursrecht 
  1. overheid als gezagsdrager- burger
  2. overheid - overheid
 • Wat is Privaatrecht?
  Als jij het kan doen
  1. burger - burger
  2. overheid als burger - burger
 • Wat zijn alle overeenkomsten? privaat of publiek recht
  Privaat recht
 • wat is dwingend recht?
  Dwingend recht is recht waar niet van af mag worden geweken. 
  vb uit privaatrecht: strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht, wet ro
 • Wat is regelend recht?
  waar je van af mag wijken
  - (koop) overeenkomst is 90% regelend recht
  -echter huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten bevatten veel dwingend recht.
 • Wat is een rechtshandeling?
  wat je wilt, je wil dat het gevolgen heeft. (Arbeidsovereenkomst, testament)
 • wat is een rechtsfeit?
  een feit met juridische gevolgen
 • Noem een recht en een plicht van een overeenkomst
  recht: recht op levering
  plicht: plicht tot betaling
 • noem de 3 openbare registers.
  -vliegtuigen
  - grote schepen
  - onroerende zaak kadaster
 • wat is borgtocht?
  garant staan
 • Smartengeld, door wie en wanneer?
  Alleen door slachtoffer en uitsluitend bij letselschade
 • geef een voorbeeld van een eenzijdige rechtshandeling
  1. testament
  2. kind erkennen
 • noem het verschil tussen een eenzijdige en een tweezijdige overeenkomst.
  eenzijdig: de ene heeft alleen een recht en geen plicht
  - de ander heeft alleen een plicht en geen recht.

  tweezijdig
  -beide partijen hebben rechten en plichten

 • wat is nietig?
  Ongeldig (levering drugs, zwartwerken)
 • wat is vernietigbaar?
  is geldig, maar kan vernietigd worden (geld uitgeven door een kind waar ouder niet mee eens is, lees: jong kind))
 • Wie zijn handelingsonbekwaam in ons recht?
  minderjarige, onder curatele gestelde, verslaafde, psychische stoornis
 • 1.1 wat is recht

 • Wat is recht?

  Het geheel van regels die de burgers binden en wordt gesanctioneerd door de overheid.

 • 1.2 rechtspraak

 • Rechtspraak: Een groot gedeelte van het recht is neergelegd in wetten, maar lang niet al het recht. De rechters spelen een belangrijke rol bij de hantering en toepassing van het recht en moeten een rechtvaardige beslissing nemen. Als er geen regels zijn dan moeten die gemaakt worden door de rechters die daarin de beste oplossing zoeken.
 • 1.3 rechtsbronnen

 • Welke 4 bronnen worden genoemd waaruit recht vloeit?

  - Wet

  - Jurisprudentie

  - Gewoonte en gebruiken

  - verdrag

 • Rechtsbron, verschil tussen recht en wet:
  Rechtsbron wordt gebruikt om aan te geven waar je de regels van het recht kunt vinden. Het begrip recht is ruimer dan het begrip wet. De wet is een hulpmiddel om te beoordelen of iets conform het recht is of niet.
  Recht = wet + jurisprudentie (uitspraken van rechters) + gewoonten en gebruiken + verdrag (overeenkomst)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Bedrijf & recht
 • J Keizer
 • 9789012382946 or 9012382947
 • 7e geheel herz. dr.

Summary - Bedrijf & recht

 • 1 Publiekrecht en privaatrecht

 • 6:74 BW
  Wetsartikel bevat algemene rechten die gelden voor ELKE overeenkomst
 • 7:21.1 BW

  Bevat extra regelingen voor koopovereenkomst.

   

 • 7:21.6BW
  Bevat extra rechten bij de consumentenkoop. Dus niet voor business voor business.
 • Conflictregel
  Specifiek gaat voor algemeen
 • 3:89 BW
  Beschrijft overdracht, levering onroerende zaken
 • 1.1 Wat is recht

 • Wat is recht?

  Recht is het geheel van regels en normen, die door de overheid zijn vastgesteld of erkend en door de overheid worden gehandhaafd om de samenleving vreedzaam te regelen.

 • Wat is recht?
  Recht is het geheel van regels en normen, die door de overheid zijn vastgesteld of erkend en door de overheid worden gehandhaafd om de samenleving vreedzaam te regelen. 
  Een regel is een voorschrift dat aangeeft welk menselijk gedrag verplicht is of welk gedrag is toegestaan. 
  Veel rechtsregels staan in de wet, maar niet allemaal en zijn afdwingbaar. 
 • Wat valt er allemaal onder de overheid?

  de centrale overheid (de regering en het parlement)

  gemeentes

  provincies

  waterschappen

 • doel van recht?

  het ordenen van een vreedzame en rechtvaardige samenleving

 • Regels leggen aan degene tot wie ze gericht zijn, verplichtingen op of verlenen hem bevoegdheden.
 • Wie maakt wetten?
  de regering samen met het parlament 
 • Waarom zijn ook lagere overheden bevoegd om ook geldende regels te maken
  zo kunen provincie en gemeenten hun eigen provinciale en gemeentelijke verordering maken
 • 1.2 Rechtspraak

 • Waarom verandert het recht voortdurend?
  want het maatschappij verandert
 • Geef een Vb hoe in het geldende recht geen twijfel bestaat maar strijdende partijen over de feiten? Dat na een aanrijding degene die een fout gemaakt heeft de schade moet betalen staat vast en is er geen twijfel voor. De strijdt is naar de vraag wie van beide maakte die fout?
 • 1.3 Rechtsbronnen

 • Bij het beoordelen van wat in een concreet geval recht is, kan ook kennis worden geput uit andere bronnen van het recht. Wat zijn deze (4) navolgende bronnen en waar bestaan ze uit?

  1. Wetten, het geschreven recht

  2. Jurisprudentie, waar de wet onduidelijk of onvolledig is, kan de rechter zijn oordeel baseren op het geheel van rechterlijke uitspraken dat in soortgelijke gevallen is gedaan.

  3. Gewoonte en gebruiken, een vast patroon van gedragingen, een gewoonte of gebruik maakt alleen deel uit van het recht als bij de groep de overtuiging bestaat dat de gewoonte of het gebruik deel uitmaakt van het recht.

  4. Verdrag, een internationale overeenkomst tussen 2 of meer staten die op schrift is gesteld.

   

 • Noem 4 rechtsbronnen:
  -wet 
  -jurisprudentie: alle uitspraken van de rechters in Nederland. De uitspraken van de Hoge raad (de hoogste rechtscollege) spelen hierin een zeer belangrijke rol. 
  -gewoonte en gebruiken
  -verdrag: een internationale overeenkomst tussen twee of meer staten die op schrift is gesteld. 
 • Wanneer is een verdrag self executing?

  Als een verdrag, zonder dat de nationale wetgever eraan te pas komt, de burgers direct bindt.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Biobased society
Een duurzame (volhoudbare) samenleving, gebaseerd op landbouw en technologie
= een geheel nieuwe inrichting van economie en samenleving (sociale innovatie)
Transitie naar biobased society
Meer dan een technologische verniewing
Uitgangspunten
De biobased economy is niet altijd duurzaam
Circulair economy is niet altijd biobased
Biobased samenleving is ook duurzaam
Duurzame samenleving is ook biobased
Duurzame samenleving is PPP (people, planet, profit) in balans 
Biobased economy onderdeel maatschappelijke transitie
-Economie en ecologie samen verder
-Duurzaamheid centraal thema
-Lokaal en regionaal naast nationaal en globaal
-Een nieuwe Noord – Zuid dialoog
-Nieuwe kansen voor Europa
Vijf grondslagen voor biobased economy
1Productieve en duurzame landbouw
2Duurzame chemie
3Kennisontwikkeling en permanent leren
4Voortdurende ontwikkeling en monitoring van duurzaamheid
5Focus op biomaterialen 
noem verschilende Conversiemethoden
-Mechanisch
-Chemisch
-Etc
verklaar Raffinage van biomassa
De duurzame verwerking van biomassa tot een spectrum van vermarktbare producten en energie


 
We gaan uit van een biomassa, er zijn verschillende conversiemethoden en platforms
Etc…..
wat is Aquatische biomassa?
 Seaweed farming
·Grote opp
·Geen gebruik (landbouw)grond
 
Voor:
-Biodiesel
-Eiwitten
-CO2 opname
kenmerken van Algenteelt:
-Rijk aan eiwitten
-Grote oppervlaktes voor de teelt beschikbaar
-Hoge productie
-Mineralen
-Vitaminen
-Olie


Mogelijkheden voor:
-Directe aanwending
-Energie

-Raffinage (bewerking)
wat is Lignocellulose:
In houtgewassen (stro)
-Bevat weinig water
-Tradiotioneel: thermochemisch -> Syngas (geproduceerd gasmengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas.)
-Nieuw: Enzymatische verwerkingsmethoden
wat is Rethinking?
 Nadenken over verschillende vlakken zoals verspilling, technologie, landbouw, politiek en proberen nieuwe oplossingen te verzinnen