Summary Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording

-
ISBN-10 9001762093 ISBN-13 9789001762094
173 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording". The author(s) of the book is/are A W W Heezen. The ISBN of the book is 9789001762094 or 9001762093. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording

 • 1 Bedrijf, omgeving en ondernemingsplan 11

 • Begrippenlijst
  Blz 51 t/m 53
 • Aflossing
  Gedeeltelijke terugbetaling van een lening
 • Balans
  Een overzicht van bezittingen, schulden en het Eingen vermogen van een organisatie.
 • Bedrijfsbeslissing
  Een beslissing binnen een organisatie die van invloed is op de financiële resultaten van de organisatie.
 • Bedrijfschap
  Een organisatie van bedrijven die in dezelfde branche werken.
 • Constante kosten
  Kosten die niet veranderen als de productieomvang verandert (zolang de bestaande productiecapaciteit niet wordt overschreden)
 • Directeur grootaandeelhouder (dga)
  De directeur van een B.V. die tevens een groot gedeelte van de aandelen van de B.V. waaraan hij leiding geeft, in zijn bezit heeft.
 • Dividend
  De vergoeding ie de verstrekkers van Eigen Vermogen ontvangen voor het beschikbaar stellen van Eigen Vermogen.
 • Eigen Vermogen
  Vermogen dat permanent aan de onderneming ter beschikking is gesteld.
  De omvang van het Eigen Vermogen = waarde van de activa - omvang Vreemd vermogen.
 • Elastische vraag
  De gevraagde hoeveelheid reageert meer dan evenredig op een prijsverandering.
 • Financieel Plan
  Een samenhangend plan dat bestaat uit
  1. Investeringsbegroting
  2. Begrote balans
  3. Begrote Winst- en verliesrekening
  4. Liquiditeitsbegroting
 • Goederenstroom
  Goederen en/of diensten die een organisatie ontvangt of levert
 • Inelastische vraag
  De gevraagde hoeveelheid reageert minder dan evenredig op een prijsverandering.
 • Inkomstenbelasting (IB)
  Belasting die wordt geheven over de inkomsten van natuurlijke personen
 • Interest
  De vergoeding die de ontvanger van Vreemd Vermogen moet betalen over het aangetrokken Vreemd Vermogen.
 • Iso-elastische vraag
  De gevraagde hoeveelheid reageert evenredig op een prijsverandering
 • Lineaire vraagcurve
  Een vraagcurve waarbij er een lineaire verband is tussen prijs en gevraagde hoeveelheid
 • Liquide middelen
  De som van geldmiddelen en het saldo van de rekening-courant
 • Liquiditeitsbegroting
  Een begroting van de in- en uitgaande geldstromen gedurende een bepaalde toekomstige periode.
 • Marktsegment
  Een afnemersgroep met bepaalde gelijke kenmerken, die nagenoeg op dezelfde manier reageert op het aanbod van een bepaald product of een bepaalde dienst
 • Natuurlijk Persoon
  Een persoon waarbij er geen scheiding is tussen het vermogen van de onderneming en het privévermogen van haar eigenaren( zoals bij een éénmanszaak of een VOF)
 • Niet openbare vennootschap
  Vennootschap die niet onder een gemeenschappelijk naam naar buiten treedt.
 • Non-profitorganisatie
  Een organisatie die geen winstoogmerk heeft ( streeft niet naar winst).
 • Omzet
  verkochte hoeveelheid vermenigvuldigd met de verkoopprijs per eenheid.
 • Ondernemingsmissie
  Een globale beschrijving van het doel van de organisatie
 • Ondernemingsplan
  Een samenhangend geheel van plannen waaruit de levensvatbaarheid van een onderneming moet blijken
 • Openbare vennootschap
  Vennootschap die onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt.
 • Organisatie
  Een samenwerkingsverband tussen personen.
 • de 6 P's zijn
  1. Prijs
  2. Product
  3. Plaats
  4. Promotie
  5. People
  6. Planet
 • Prijselasticiteit
  De mate waarin een gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.
 • Primaire geldstromen
  Geldstromen die het directe gevold zijn van de goederenstromen in verband met het primaire proces. Alle gelstromen met uitzondering van de secondaire geldstromen
 • Primaire proces
  Het proces waarin de hoofdactiviteiten van een organisatie plaatsvinden
 • Productschap
  Een organisatie van bedrijven die eenzelfde grondstof in opeenvolgende stadia bewerken.
 • Rechtspersoon
  Een zelfstandige drager van rechten en plichten( zoals een NV of BV)
 • Rechtsvorm
  De juridische vorm waarin een onderneming is opgezet.
 • Secondaire geldstromen
  Alle geldstromen van en naar de vermogensmarkt.
 • Variabele kosten
  Kosten die veranderen als gevolg van een verandering in de bedrijfsdrukte (productieomvang)
 • Vennootschapsbelasting (Vpb)
  Belasting die wordt geheven over de winst van een NV of BV
 • Vermogensmarkt
  Het geheel van vraag naar en aanbod van Eigen en Vreemd Vermogen
 • Vreemd Vermogen
  Vermogen dat tijdelijk aan een onderneming ter beschikking is gesteld.
 • Wet personenvennootschap
  Een nieuwe wet waaarbij vennootschappen worden onderverdeeld in niet openbare en openbare vennootschappen.
 • Winst- en Verliesrekening
  Een overzicht van de opbrengsten en kosten gedurende een bepaalde periode.
 • Wisselkoers
  De omwisselverhouding tussen 2 valuta
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.