Summary Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording

-
ISBN-10 9001805795 ISBN-13 9789001805791
215 Flashcards & Notes
62 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording
 • A W W Heezen
 • 9789001805791 or 9001805795
 • 2e dr.

Summary - Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording

 • 1. Bedrijf, omgeving en ondernemingsplan 11

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 5. Kosten en kostprijs 267

 • In dit hoofdstuk gaan we nader in op de kosten die verband houden met bepaalde beslissingen. Inzicht in de kosten is nodig om een weloverwogen beslissing te nemen. De wijze waarop we de kosten berekenen houdt ook verband met de aard van de beslissing die moet worden genomen.
 • 6. Investeringsbeslissingen 321

 • Organisaties zijn steeds in beweging. Veranderingen in de marktomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een organisatie haar huidige activiteiten moet aanpassen. Investeringsbeslissingen zijn van invloed op de omvang en samenstelling van de activa en bepalen welke activiteiten een organisatie in de toekomst kan gaan uitoefenen. Omdat deze beslissingen grote invloed hebben op de toekomst worden ze onderbouwd met calculaties.
 • 1 Bedrijf, omgeving en ondernemingsplan 11

 • Brutoloon uitrekenen (Jaarbasis)
  Brutoloon periode / (aantal periodes * gewerkte uren periode)
 • Productieve uren berekenen
  1) Beschikbare uren (aantal weken * uren per week)
  2) Verlof 
       a) Vakantiedagen 
       b) Buitengewoon verlof
  3) Ziekte (Aantal uren ziek - aantal uren vervanging)     a) Aantal uren ziek (% ziekteverzuim * uren aanwezig)
       b) Aantal uren vervanging (%vervanging * ziektedagen)  
  4) Pauze     a) Aantal dagen werk (totaal dagen aanwezig / uren per werkdag)
       b) Aantal uren pauze per dag (aantal uren pauze * werkdagen)
  5) Overwerk6) Leegloop (%productiviteit * uren tot nu toe)
 • Totale kosten berekenen
  1) Brutobeloning
       a) Brutoloon (aantal weken / periodes * betaling per periode) 
       b) Vakantiegeld (%vakantiegeld * brutoloon)
       c) Eindejaarsuitkering (%eindejaarsuitkering * periode betaling of waar het op slaat)
       d) Overwerk (aantal uren overwerk * brutoloon * opslag%)
  2) Werkgeverspremies     a) Sociale lasten (%sociale lasten * totale brutobeloning)
  3) 
  Vervanging ziekte (aantal uren vervanging * prijs excl. BTW)
  4) Overige personeelskosten (alles wat overblijft (bv. laptopkosten etc))
 • Uurtarief doorberekenen aan de klant
  1) Totale kosten werknemer - Productieve uren2) Opslag en overheadkosten  
  3  BTW
 • 1.1 De organisatie en haar omgeving 12

 • definitie van organisatie
  samenwerkingsverband van personen die een bepaald doel nastreven.
 • Wat is je omgeving?
  Mensen waarmee je zaken doet, omwonenden, overheid. Hier moet de organisatie
  rekening mee houden. (Geluidshinder, luchtverontreiniging, wetten)
 • Wat zijn je externe relaties?
  - Leveranciers
  - Concurrenten
  - Juridisch adviseurs
  - Klanten
  - Beleggingsadviseurs
  - Accountants
  - Werknemersorganisaties
  - Werkgeversorganisaties
  - Overheid
  - Belastingdienst
  - Verschaffers eigen vermogen
  - Verschaffers vreemd vermogen
 • 1.2 Bedrijfsbeslissingen 16

 • wat is de strategie van een organisatie?
  globale beschrijving van het doel
 • Wat gebeurt er altijd als je beslissingen neemt binnen een bedrijf?
  iedere beslissing binnen een organisatie die leidt tot financiële gevolgen.
 • 1.3 Doelstelling van een organisatie 18

 • Wat is een doelstelling?
  leidraad voor ieders handelen binnen de organisatie.
 • Wat is een strategie?
  globale beschrijving van het doel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording
 • A W W Heezen
 • 9789001762094 or 9001762093
 • 1e dr.

Summary - Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording

 • 1 Bedrijf, omgeving en ondernemingsplan 11

 • Begrippenlijst
  Blz 51 t/m 53
 • Aflossing
  Gedeeltelijke terugbetaling van een lening
 • Balans
  Een overzicht van bezittingen, schulden en het Eingen vermogen van een organisatie.
 • Bedrijfsbeslissing
  Een beslissing binnen een organisatie die van invloed is op de financiële resultaten van de organisatie.
 • Bedrijfschap
  Een organisatie van bedrijven die in dezelfde branche werken.
 • Constante kosten
  Kosten die niet veranderen als de productieomvang verandert (zolang de bestaande productiecapaciteit niet wordt overschreden)
 • Directeur grootaandeelhouder (dga)
  De directeur van een B.V. die tevens een groot gedeelte van de aandelen van de B.V. waaraan hij leiding geeft, in zijn bezit heeft.
 • Dividend
  De vergoeding ie de verstrekkers van Eigen Vermogen ontvangen voor het beschikbaar stellen van Eigen Vermogen.
 • Eigen Vermogen
  Vermogen dat permanent aan de onderneming ter beschikking is gesteld.
  De omvang van het Eigen Vermogen = waarde van de activa - omvang Vreemd vermogen.
 • Elastische vraag
  De gevraagde hoeveelheid reageert meer dan evenredig op een prijsverandering.
 • Financieel Plan
  Een samenhangend plan dat bestaat uit
  1. Investeringsbegroting
  2. Begrote balans
  3. Begrote Winst- en verliesrekening
  4. Liquiditeitsbegroting
 • Goederenstroom
  Goederen en/of diensten die een organisatie ontvangt of levert
 • Inelastische vraag
  De gevraagde hoeveelheid reageert minder dan evenredig op een prijsverandering.
 • Inkomstenbelasting (IB)
  Belasting die wordt geheven over de inkomsten van natuurlijke personen
 • Interest
  De vergoeding die de ontvanger van Vreemd Vermogen moet betalen over het aangetrokken Vreemd Vermogen.
 • Iso-elastische vraag
  De gevraagde hoeveelheid reageert evenredig op een prijsverandering
 • Lineaire vraagcurve
  Een vraagcurve waarbij er een lineaire verband is tussen prijs en gevraagde hoeveelheid
 • Liquide middelen
  De som van geldmiddelen en het saldo van de rekening-courant
 • Liquiditeitsbegroting
  Een begroting van de in- en uitgaande geldstromen gedurende een bepaalde toekomstige periode.
 • Marktsegment
  Een afnemersgroep met bepaalde gelijke kenmerken, die nagenoeg op dezelfde manier reageert op het aanbod van een bepaald product of een bepaalde dienst
 • Natuurlijk Persoon
  Een persoon waarbij er geen scheiding is tussen het vermogen van de onderneming en het privévermogen van haar eigenaren( zoals bij een éénmanszaak of een VOF)
 • Niet openbare vennootschap
  Vennootschap die niet onder een gemeenschappelijk naam naar buiten treedt.
 • Non-profitorganisatie
  Een organisatie die geen winstoogmerk heeft ( streeft niet naar winst).
 • Omzet
  verkochte hoeveelheid vermenigvuldigd met de verkoopprijs per eenheid.
 • Ondernemingsmissie
  Een globale beschrijving van het doel van de organisatie
 • Ondernemingsplan
  Een samenhangend geheel van plannen waaruit de levensvatbaarheid van een onderneming moet blijken
 • Openbare vennootschap
  Vennootschap die onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt.
 • Organisatie
  Een samenwerkingsverband tussen personen.
 • de 6 P's zijn
  1. Prijs
  2. Product
  3. Plaats
  4. Promotie
  5. People
  6. Planet
 • Prijselasticiteit
  De mate waarin een gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.
 • Primaire geldstromen
  Geldstromen die het directe gevold zijn van de goederenstromen in verband met het primaire proces. Alle gelstromen met uitzondering van de secondaire geldstromen
 • Primaire proces
  Het proces waarin de hoofdactiviteiten van een organisatie plaatsvinden
 • Productschap
  Een organisatie van bedrijven die eenzelfde grondstof in opeenvolgende stadia bewerken.
 • Rechtspersoon
  Een zelfstandige drager van rechten en plichten( zoals een NV of BV)
 • Rechtsvorm
  De juridische vorm waarin een onderneming is opgezet.
 • Secondaire geldstromen
  Alle geldstromen van en naar de vermogensmarkt.
 • Variabele kosten
  Kosten die veranderen als gevolg van een verandering in de bedrijfsdrukte (productieomvang)
 • Vennootschapsbelasting (Vpb)
  Belasting die wordt geheven over de winst van een NV of BV
 • Vermogensmarkt
  Het geheel van vraag naar en aanbod van Eigen en Vreemd Vermogen
 • Vreemd Vermogen
  Vermogen dat tijdelijk aan een onderneming ter beschikking is gesteld.
 • Wet personenvennootschap
  Een nieuwe wet waaarbij vennootschappen worden onderverdeeld in niet openbare en openbare vennootschappen.
 • Winst- en Verliesrekening
  Een overzicht van de opbrengsten en kosten gedurende een bepaalde periode.
 • Wisselkoers
  De omwisselverhouding tussen 2 valuta
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uurtarief doorberekenen aan de klant
1) Totale kosten werknemer - Productieve uren2) Opslag en overheadkosten  
3  BTW
Totale kosten berekenen
1) Brutobeloning
     a) Brutoloon (aantal weken / periodes * betaling per periode) 
     b) Vakantiegeld (%vakantiegeld * brutoloon)
     c) Eindejaarsuitkering (%eindejaarsuitkering * periode betaling of waar het op slaat)
     d) Overwerk (aantal uren overwerk * brutoloon * opslag%)
2) Werkgeverspremies     a) Sociale lasten (%sociale lasten * totale brutobeloning)
3) 
Vervanging ziekte (aantal uren vervanging * prijs excl. BTW)
4) Overige personeelskosten (alles wat overblijft (bv. laptopkosten etc))
Productieve uren berekenen
1) Beschikbare uren (aantal weken * uren per week)
2) Verlof 
     a) Vakantiedagen 
     b) Buitengewoon verlof
3) Ziekte (Aantal uren ziek - aantal uren vervanging)     a) Aantal uren ziek (% ziekteverzuim * uren aanwezig)
     b) Aantal uren vervanging (%vervanging * ziektedagen)  
4) Pauze     a) Aantal dagen werk (totaal dagen aanwezig / uren per werkdag)
     b) Aantal uren pauze per dag (aantal uren pauze * werkdagen)
5) Overwerk6) Leegloop (%productiviteit * uren tot nu toe)
Brutoloon uitrekenen (Jaarbasis)
Brutoloon periode / (aantal periodes * gewerkte uren periode)
Quick Meal bv levert onder de welluidende naam 'Delicious' kant-en-klaarmaaltijden aan een grote binnenlandse winkelketen. Van enige variatie binnen de maaltijden is geen sprake: er wordt slechts één menu aangeboden.De totale productiekosten zijn gedeeltelijk vast en gedeeltelijk variabel. De volgende gegevens zijn bekend:Totale productie in eenheden          Totale kosten100.000                                                   292.500120.000                                                   342.500150.000                                                   417.500De normale productie bedraagt 125.000 eenheden. De winstopslag is 20% van de verkoopprijs exclusief btw. Voor komend jaar wordt een productie verwacht van 150.000 eenheden.De verkoopprijs exclusief btw bedraagt:
Bij een toename van de productie met 20.000 eenheden stijgen de kosten met € 50.000. Omdat niet gegeven is dat binnen die kostenstijging ook een deel vaste kosten zit, mag worden aangenomen dat de toename van de kosten alleen door variabele kosten veroorzaakt wordt. In dit geval zijn dan de variabele kosten per eenheid € 2,50.
Bij een productie van 100.000 eenheden zijn de vaste kosten dan: € 292.500 – 100.000 × € 2,50 = € 42.500.
Per eenheid product zijn de vaste kosten:
42.500/125.000=0,34

€ 2,50 + € 0,34 = € 2,84
De winstopslag is 20% van de verkoopprijs exclusief btw. Dit houdt in dat de kostprijs 80% van de verkoopprijs is. De verkoopprijs exclusief btw is derhalve: 
100/80 x 2,84= 3,55
Een onderneming heeft € 50.000 vaste kosten en een vaste verkoopprijs van € 7 per product. De proportioneel variabele kosten bedragen € 3 per product. De verwachte productie is 13.000 stuks.De break-evenomzet bedraagt:
50.000/(7-3)= 12.500 x 7= 87.500
Een onderneming verkoopt een product voor € 58 en verwacht dit jaar een winst van € 2 mln bij een omzet van € 14,5 mln. De variabele kosten zijn in totaal begroot op € 4,5 mln. De break-evenafzet is dan:
14.5mln/ 58= 250.000 stuk
14.5 mln/ 250.000= 18
14.5-4.5-2= 8 mln
8.000.000/(58-18)= 200.000
Een onderneming koopt en betaalt op 1 januari van dit jaar een auto voor de zaak voor € 35.700 (inclusief 19% btw). Deze auto wordt in 5 jaar tot € 0 afgeschreven met gelijke bedragen per jaar.De afschrijvingskosten in verband met deze auto bedragen voor dit jaar (het jaar waarin de auto wordt aangeschaft):
(100%/119%) x 35.700= 30.000
 30.000/5= 6000
Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Wat is de boekwaarde?

Voor het vaststellen van de boekwaarde van de vaste activa (dit is de waarde waarvoor de activa op de balans komen te staan) houden we de volgende opstelling aan: zie afbeelding