Summary Bedrijfseconomie in Balans HAVO Theorieboek 1

-
ISBN-13 9789462871939
122 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomie in Balans HAVO Theorieboek 1". The author(s) of the book is/are Sarina van Vlimmeren Tom van Vlimmeren. The ISBN of the book is 9789462871939. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfseconomie in Balans HAVO Theorieboek 1

 • 14.1 Organisatietheorieën

 • Welke organisatietheorieën zijn er?
  Scientific Management
  Algemene managementtheorie
  Human relations-beweging
  Revisionisme
  Systeemtheorie
  Contingentiebenadering
 • Wat is Scientific Management?
  Managementtechniek gericht op meest efficiënte manier om te produceren.
  Taylor heeft hiervoor objectieve productienormen opgesteld.
 • Wat is algemene managenttheorie?
  Henri Fayol's uitgangspunt was de organisatie als geheel, hoe kan je een organisatie van bovenaf het beste leiden? Hij heeft 5 richtlijnen bedacht: 1. vooruitzien en plannen 2. organiseren 3. eenheid van bevel 4. coördineren 5. controleren. Fayol introduceerde ook lijnorganisatie.
 • Wat is human relations-beweging?
  Vvanaf 1930 was er aandacht voor de menselijke kant. Elton Mayo zocht naar factoren die prestaties die werknemers beïnvloeden. Zoals met het Hawthorne-onderzoek: alleen de menselijke aspecten verhogen de prestaties, dus verschoof productiemethoden naar de achtergrond.
 • Wat is revisionisme?
  Benadrukt de technische en sociale organisatie, waarbij democratisering en humanisering centraal staan. Likert ontwikkelde het linking pin-model.
 • Wat is systeemtheorie?
  Organisaties worden beschouwd als open systemen. Aandacht gaat niet alleen naar verhoudingen in de organisaties zelf maar ook naar de relaties en wisselwerking met externe omgeving.
 • Wat is contingentiebenadering?
  Geen standaardorganisatiestructuren en -managementopvattingen. Alles is altijd situatie gebonden gaat het hier meer om. Niet alles werkt voor iedere situatie, er zijn dus verschillende managementmethoden vereist, er bestaat niet één best manier. En deze moet weer afgestemd worden op de situatie.
 • Wat is het linking pin-model?
  De linking-pin koppelt de verschillende lagen in een organisatie. Verbindt 2 groepen (naar boven en eigen groep), leidinggevende is de verbindende factor.
 • 14.2 Organisatiestructuren

 • Wat is een organigram?
  Overzicht van de organisatiestructuur, de doelen zijn:
  - duidelijk en schematisch weergeven van afdelingen en zeggenschap
  - leiding helpen om overzicht te houden
  - anderen inzicht geven in de organisatie
 • Wat voor typen organigrammen zijn er?

  -
 • 17.1 Aandelenkapitaal

 • Garantiefunctie eigen vermogen
  Het eigen vermogen vormt een buffert om mogelijke verliezen op te vangen
 • Aandeel
  Een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een bv/nv
 • Nominale waarde
  Het bedrag dat op het aandeel staat.
 • Koerswaarde
  Het bedrag dat je voor het aandeel moet betalen als je het wilt kopen
 • Emissiekoers
  De door de onderneming vastgestelde prijs waartegen beleggers nieuwe aandelen kunnen kopen
 • Maatschappelijk aandelenkapitaal
  Het totaalbedrag dat de nv aan aandelen mag uitgeven
 • Geplaatst aandelenkapitaal
  het maatschappelijk aandelenkapitaal verminderd met het bedrag van de niet-uitgegeven aandelen
 • Belegger
  Iemand die effecten koopt in de verwachting eraan te verdienen
 • Dividend
  Uitkering uit de winst voor aandeelhouders
 • Koerswinst
  een waardestijging van de aandelen
 • Tantième
  een winstuitkering voor commissarissen en personeelsleden
 • Aandelenemissie
  Uitgifte van nieuwe aandelen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.