Summary Bedrijfseconomie in Balans HAVO theorieboek 1

-
356 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Bedrijfseconomie in Balans HAVO theorieboek 1

 • 1.1 Bedrijfseconomie en maatschappij

 • Wat is de bedrijfseconomie?
  Het deel van de economische wetenschap dat gericht is op bestudering van het gedrag van individuele ondernemingen.
 • 1.2 Personen, ondernemers en organisaties

 • Wat is de doel van een onderneming of een commerciële organisatie?
  Winst maken
 • Wat zijn de verenigingen en stichtingen?
  Niet-commerciële organisaties die niet naar winst streven maar een ander doel hebben (voetbalvereniging, hartstichting, school)
 • Wat noem je een organisatie?
  Samenwerkingsband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken
 • Wat is de rechtsvorm? 
  De juridische vorm van de organisatie. 
 • Welke rechtsvormen voor commerciële organisaties zijn er?
  • Eenmanszaak: één eigenaar die overal voor verantwoordelijk is.
  • Vennootschap onder firma (vof): twee of meer eigenaren die elk hoofdelijk verantwoordelijk zijn
  • Naamloze en een besloten vennootschap (nv en bv): rechtspersoon waarbij de eigenaren beperkt aansprakelijk zijn.
 • Welke rechtsvormen voor niet-commerciële organisaties zijn er?
  • Vereniging: heeft de leden, bestuur en een doel. (= sportvereniging)
  • Stichting: heeft bestuur en een doel. (= school)
 • Door wie worden de organisaties geleid?
  Door de managers
 • Noem vijf taken van het management.
  • Doel bepalen - een organisatie streeft naar doelen en werkt deze uit in doelstellingen. Duidelijk, acceptabel, haalbaar en niet-strijdig.
  • Plannen - gedetailleerde uitwerking van de doelstellingen;
  • Organiseren - zorgen voor doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen om een bepaald doel te bereiken; effeciënt
  • Leidinggeven - de managers geven opdrachten en coachen de medewerkers;
  • Controleren - dit is het nagaan of medewerkers hun taken zo doelmatig mogelijk uitvoeren.
 • Welke soorten doelstellingen zijn er?
  • Strategische = wat organisatie op lange termijn wilt bereiken; wordt gesteld door de topmanagement; 5-10 jaar
  • Tactische = een invulling en uitwerking van de strategische;  wordt gesteld door de middenmanagement; 2-5 jaar
  • Operationele = een invulling en uitwerking van de tactische; wordt gesteld door de lager management; tot 2 jaar
 • 1.3 Communicatie, onderzoek en informatie

 • Wat betekent communiceren?
  Het uitwisselen van informatie tussen een zender en een ontvanger → intern binnen de organisatie en extern tussen de organisatie en buitenwereld.
 • Wat noem je een informatiesysteem?
  Het geheel van personen, hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten de organisatie.
 • Wat noem je een informatiestroom?
  Het doorlopende proces van de overdracht van informatie
 • Wat zijn de gegevens:?
  Zichzelfstaande feiten
 • Wat is de informatie?
  Gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten
 • Aan welke eisen moet de informatie voldoen?
  • Betrouwbaar: dus juist en volledig;
  • Relevant: de informatie moet zoveel mogelijk aansluiten op de informatiebehoeften;
  • Tijdig: de informatie moet er op het juiste moment zijn.
 • Hoe moet je met de informatie uit zoekmachines omgaan?
  Selectief zijn met de resultaten: de ouderdom en de herkomst van de bron zijn van belang.
 • Welke soorten informatie zijn er?
  • om beslissingen nemen → Beslissingsinformatie;
  • om verantwoording afleggen → Verantwoordingsinformatie;
  • om te vergelijken met de norm → Feedbackinformatie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Bedrijfseconomie in Balans HAVO Theorieboek 1
 • Sarina van Vlimmeren Tom van Vlimmeren
 • 9789462871939
 • 8th

Summary - Bedrijfseconomie in Balans HAVO Theorieboek 1

 • 1.1 Bedrijfseconomie en maatschappij

 • Waar is bedrijfseconomie echt opgericht?
  De bestudering van het gedrag van individuele ondernemingen
 • 1.2 Personen, ondernemers en organisaties

 • Wat is een rechtsvorm?
  De juridische vorm van de organisatie zoals een eenmanszaak, bv, nv, vereniging en een stichting
 • Wat is een organisatie?
  Een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen behalen
 • Wat zijn de doelstellingen van het management bij een organisatie?
  Plannen, organiseren, het geven van leiding en het controleren
 • 1.3 Communicatie, onderzoek en informatie

 • Wat is communicatie?
  Het uitwisselen van gegevens tussen een zender en een ontvanger
 • Wat zijn de eisen van informatie?
  Betrouwbaarheid, relevant en tijdig
 • Het informatiesysteem is een geheel van?
  Personen, hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op verzamelen, verwerken en verstekken van gegevens
 • 2.1 Procenten en promillages

 • Procent
  Per honderd.
 • Procent
  100
 • Brutowinst
  De brutowinst is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs.
 • Promillage
  1000
 • Nettowinst
  De nettowinst is de brutowinst verminderd met de overige kosten.
 • Brutowinst
  Verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs
 • Promillage
  Per duizend.
 • Nettowinst
  De brutowinst verminderd met de overige kosten
 • Afzet
  De afzet is het aantal verkochte producten.
 • Afzet
  Het aantal verkochte producten
 • Omzet
  De omzet is het aantal verkochte producten vermenigvuldigd met de verkoopprijs per stuk.
 • Omzet
  Aantal verkochte producten X verkoopprijs per stuk
 • 2.2 Eerstegraads vergelijking

 • Eerstegraads vergelijking
  Een vergelijking met één onbekende grootheid.
 • Eerstegraads vergelijking
  Een vergelijking met 1 onbekende grootheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de materële reserves?
Staan aan de debetzijde van de balans en bestaan uit geld of beleggingen die beschikbaar zijn om te investeren?
Wat zijn de formele reserves?
Staan aan de creditzijde van de balans en hebben het woord "reserve" in hun omschrijving.
Wat is een dividendreserve?
Als ingehouden winst speciaal ingehouden wordt om daar in de komende jaren dividend van te betalen.
Wat is een agioreserve?
Ontstaat door uitgifte van aandelen boven pari.
Wat is de herwarderingsreserve?
Ontstaat bij de opwaardering van duurzame productiemiddelen;
Welke delen van reserves zijn er?
 • Wettelijke reserves
  • Herwaarderingsreserve
 • Vrijwillige reserves
  • Agioreserve
  • Dividendreserve 
Wat zijn de reserves?
Dat deel van het eigen vermogen dat niet uit geplaatst aandelenkapitaal en winstsaldo bestaat.
Wat is een intrinsieke waarde? Hoe bereken je het?
Wat de waarde van het eigen vermogen is per geplaatst aandeel.
= eigen vermogen / het aantal geplaatste aandelen
Wat is een disagio?
Het negatief verschil tussen emissiekoers en nominale waarde.
Hoe zou de 'beneden pari' kunnen?
Als het bedrijf slecht draait.