Summary Bedrijfseconomie in de praktijk

-
ISBN-13 9789491743924
413 Flashcards & Notes
10 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Bedrijfseconomie in de praktijk
 • Joost Bakker & Theo van Houten
 • 9789491743924
 • 5th

Summary - Bedrijfseconomie in de praktijk

 • 1 De rol van bedrijfseconomie in een organisatie

 • Uit welke stappen bestaat het besluitvormingsproces?
  1. Probleemstelling.
  2. Informatie verzamelen
  3. Toekomstscenario's maken
  4. Beslissen
  5. Implementeren
 • Wat zijn de 3 P's
  People, Planet, Profit
 • Wat zijn de typologieën van Starreveld?
  - Handelsorganisatie
  - Productieorganisaties  
  - Lad en mijnbouw organisaties
  - Dienstverleningsorganisaties
  - Financiële instellingen
 • Wat is een handelsorganisatie?
  Er is spraken van goederenbeweging en het omzettingsproces ontbreekt.
 • Wat is een Productie organisatie?
  Er vindt een technisch omzettingsproces plaats.
 • Welke 3 deling hebben dienstverlenende organisaties?
  - Zekere maten van goederen beweging: Restaurants, veiling, transportbedrijf.
  - Beschikbaarstelling van ruimte of verkoop capaciteit: hotel, zwembad, personenvervoer.
  - Verkopen van uren: advocatenkantoren, adviesbureaus, schoonmaakorganisaties.
 • Wat zijn financiële instellingen?
  Banken en verzerkingsmaatschappijen.
 • Wanneer is er spraken van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid?
  Als de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor de activiteiten van de onderneming.
 • Wanneer ben je een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid?
  - Eenmanszaak
  - Maatschap
  - Vennootschap onder firma (VOF)
 • Wanneer is er spraken van een onderneming met een rechtspersoonlijkheid?
  Als de onderneming zelf aansprakelijk is voor de activiteiten van de onderneming.
 • Welke ondernemingen hebben een rechtspersoonlijkheid?
  - BV
  - NV
  - Stichting
  - Vereniging
 • Wat staat er in de statuten van een BV vermeld?
  Wie de aandeelhouder is.
  Hoe de overdracht van aandelen plaatsvindt.
 • Welke soorten aandelen zij er?
  - Aandelen toonder
  - Aandelen aandelen op naam
  - Aandelen gewoon
  - Aandelen preferente
 • Wat geeft een gewoon aandeel?
  Het recht op de winst en stemrecht bij de algemene aandeelhoudersvergadering.
 • Wat geven Preferente aandelen?
  Het voorkeursrecht aan de aandeelhouder.
 • Wat is de minimale kapitaal inbreng bij een NV?
  €45.000
 • Welke 2 soorten verenigingen zijn er?
  - Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
  - Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
 • Wat is er van toepassing bij een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid?
  - Opgericht met notariële akte.
  - Statuten zijn in de akte opgenomen.
  - Ingeschreven in het handelsregister.
  - Bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk.
 • Wat is er van toepassing bij een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid?
  - Statuten zijn niet opgenomen in de Notariële akte. 
  - Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk.
 • Waaruit bestaat een stichting?
  Een bestuur
 • Wie kan een stichting oprichten?
  - Natuurlijk persoon
  - Rechtspersoon
 • Welke doelstellingen heeft externe verslaggeving? (nationaal)
  - Afleggen van verantwoording door het management aan de eigenaren.
  - Verstrekken van informatie an derden.
 • Welke onderdelen zijn de in voorschriften van de overheid opgenomen? (nationaal)
  - Jaarverslag
  - Jaarrekening
  - Overige gegevens
  - Kasstroomoverzicht
 • Wat is de betekenis van de IASB?
  De International Accounting Standards Board
 • Wat betekend IFRS?
  International Financial Reporting Standards
 • Wat zijn de 5 kenmerken van externe verslaggeving?
  - Horizon (terugkijken)
  - Betrouwbaarheid (juistheid volledigheid)
  - Frequentie (periodiek verstrekt)
  - Vorm (info is globaal)
  - Houvast (conform wet en regelgeving)
 • Welke 4 soorten accountants verklaringen zijn er?
  - Unqualified opinion 
  - Qualified Opinion 
  - Disclaimer of opinion
  - Adverse opinion
 • Wat is en unqualified opinion?
  Een goed keurende verklaring van de accountant. De jaarrekening voldoet aan de eisen.
 • Wat is een Qualified opinion?
  Verklaring met beperking. De jaarrekening voldoet 'met uitzondering van' of ' onder voorbehoud van'. Bepaalde zaken aan de eisen.
 • Wat is een Disclaimer of opinion?
  Verklaring van oordeelonthouding. Er zijn onzekerheden van dus danige aard in de jaarrekening.
 • Wat is een Adverse opinion?
  Afgekeurde accountantsverklaring. De jaarrekening geeft geen getrouw beeld van het vermogen of resultaat.
 • Uit welke bedrijfsfuncties bestaat de waardeketen van poorter?
  - Onderzoek en ontwikkeling
  - Design
  - Productie
  - Marketing
  - Distributie
  - Klantenservice
 • Op welke 4 deelgebieden draagt de bedrijfseconomie bij aan de financiële gezondheid van de betrokkenen in een organisatie?
  - Bedrijfsadministratie (registeren)
  - Financial accounting of externe verslaggeving (informeren)
  - Management accounting of interne verslaggeving (adviseren)
  - Finance of financiering (uitvoeren)
 • Wat doet Creditmanagement?
  Het aantrekken van kortlopend vermogen
 • Wat doet Cashmanagement?
  Beheren van geldstromen
 • Welke 4 financiële rollen zijn er te onderscheiden?
  - Administrateur; registreert wat er nu gebeurt.
  - Controller: adviseert over toekomstige beslissingen.
  - Treasurer: beheert het vermogen nu en in de toekomst.
  - Registeraccountant; controleert het verleden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • bedrijfseconomie in de praktijk
 • joost bakker theo van houten
 • 9789491743368
 • 4th

Summary - bedrijfseconomie in de praktijk

 • 1 De rol van bedrijfseconomie in een organisatie

 • Wat is de rol van bedrijfseconomie?
  Het ondersteunen van het management bij het nemen van beslissingen.
 • 1.2 Indelen van de organisatie

 • Op welke drie manieren kan je een organisatie indelen
  1. Typologie van Starreveld
  2. Profit-non profit
  3. Rechtsvorm
 • 1.2.1 organisaties volgens Starreveld

 • Indeling van organisaties kan door:
  -typologiemodel Starreveld
  - profit- non profit
  - rechtsvormen
 • Welke 5 typen producerende organisaties kent Starreveld
  1. handelsorganisatie, goederenbeweging en omzetingsproces ontbreekt
  2. productieorganisaties, technische omzettingsproces
  3. land en mijnbouworganisaties, specifieke goederenbeweging en omzetting
  4. dienstverleningsorganisaties, verdeeld in:goederenbeweging zoals restaurants, veilingen en transport. beschikbaarstelling van ruimte of verkopen van capaciteit zoals hotels, zwembaden en personenvervoer. het verkopen van ren, zoals advocatenkantoor, adviesbureaus
  5. financiele instellingen
 • Hoe kunnen organisaties worden ingedeeld?
  1. Typologie van Starreveld
  2. Profit- non profit 
  3. Rechtsvormen
 • Organisatie is ingedeeld naar rechtsvorm:
  - ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, de ondernemer zelf aansprakelijk. eenmanszaak, maatschap, en venootschap onder firma
  - ondernemingen met rechtspersoonlijkheid: Onderneming zelf aanprakelijk (niet privé), bv, nv, stichting en vereniging
 • aandelen aan toonder: vrij verhandelbaar op beurs
  aandelen op naam: niet vrij verhandelbaar,
  preferente aandelen; geven voorkeursrechten aan aandeelhouder op bijvoorbeeld besluitvorming, winstuitkering (mits opgenomen in de statuten.
 • 1.2.3 Organisaties naar rechtsvorm

 • Welke twee typen indelingen zijn er om organisaties in te delen?
  • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, ondernemer ishoofdelijk aansprakelijk. Een,anszaak, maatschap, vof
  • Organisaties met rechtspersoonlijkheid, ondernemer is niet hoofdelijk aansprakelijk. Bv,nv, stichting en vereniging 
 • Kenmerken eenmanszaak
  1. Interessant voor: persoon die alleen eigenaar wil zijn
  2. Bestuur, eigenaar
  3. Oprichtingseisen, alleen inschrijven kvk
  4. Aansprakelijk, zakelijk en privé 100%
  5. verplichtingen, geen publicatieplicht jaarrekening
  6. Fiscaal, inkomstenbelasting over winst
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken vof
  1. Interessant , gezamenlijk een onderneming
  2. Bestuur, eigenaren
  3. Oprichtingseisen, alleen inschrijving kvk
  4. Aansprakelijk, hoofdelijk en privé 100%
  5. verplichtingen, geen publicatie plicht jaarrekening 
  6. Fiscaal, inkomstenbelasting over het deel winst van iedere eigenaar
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken maatschap
  1. Interessant, personen die gezamenlijk een praktijk willen starten
  2. Bestuur, maten 
  3. Oprichtingseisen, inschrijven kvk
  4. Aansprakelijk , elke maat afzonderlijk
  5. Verplichtingen , geen publicatieplicht
  6. Fiscaal, over het deel van de winst inkomstenbelasting
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken bv
  1. Interessant,ondernemers die aansprakelijkheid willen beperken en die jaarlijks een behoorlijke winst maakt. 
  2. Bestuur, Management ( dga= directeur groot aandeelhouder). 
  3. Oprichtingseisen, notariële akte en minimaal kapitaalinbreng van 0,01
  4. Aansprakelijk , alleen de bv 
  5. Verplichtingen, jaarstukken moeten openbaar gemaakt worden
  6. Fiscaal, betaalt vennootschapsbelastingen  over de winst
  7. Sociale zekerheid, management wordt als werknemer beschouwd en heeft zelfde rechten als werknemers. Behalve dga!!
 • Kenmerken nv
  1. Interssant vooral grote ondernemingen die naar de beurs willen gaan. 
  2. Bestuur, management 
  3. Oprichtingseisen, notariële akte en een minimale kapitaalinbreng van  45000
  4. Aansprakelijk voor verliezen alleen nv
  5. Verplichtingen, jaarstukken openbaar.
  6. Fiscaal, betaald vennootschap belasting 
  7. Sociale zekerheid, management wordt als werknemer beschouwd.
 • Aandelen voor een nv kan op twee manieren worden ingedeeld:
  • aandelen aan toonder versus aandelen op naam,
  •  gewone aandelen versus preferente aandelen

  Om te voorkomen dat veel mensen zich gaan bemoeien met de strategie van het bedrijf kan er gekozen worden voor aandelen op naam.
 • Preferente aandelen geven voorkeursrechten op bijvoorbeeld gebied van winstdeling
 • Er zijn twee soorten verenigingen
  • Volledige rechtsbevoegdheid ( bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk, door notariële akte, waarin statuten staan opgenomen)
  • Beperkte rechtsbevoegdheid wel hoofdelijk aansprakelijk.
 • Een stichting heeft geen leden, alleen een bestuur
 • Vakgebied finance bestaat uit: 
  Creditmanagement, financial accounting en management accounting.
   
 • Wat zijn vlottende activa:
  Bezittingen die binnen 1 jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.
  Voorraden, debiteuren, banktegoeden en kasgelden. 
 • Wat is een stakeholder:
  Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project.
 • wat is vaste activa:
  Bezittingen die niet binnen 1 jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.
  Materiële vaste activa: Gebouwen, machines, inventaris.
  Immateriële vaste activa: Octrooien, licenties, goodwill etc.
  Financiële vaste activa: Deelnemingen of belangen in andere organisaties. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe zijn het Liquiditeitenoverzicht en de Resultatenrekening aanvullingen op de balans?
Deze beide overzichten verschaffen meer inzicht in de twee belangrijkste financiële grootheden van een organisatie, namelijk toe- of afname eigen vermogen en wijzigingen van liquide middelen (toe of afnemen van hoeveelheid geld).
Wat zijn de verbanden tussen de drie financiële overzichten?
Het verband tussen de overzichten bestaat uit twee posten op de balans;
1.  Eigen vermogen; en meer specifiek over de balanspost 'winstreserve' of 'ingehouden winst'. De verandering van deze balanspost staat gespecificeerd op de Resultaatrekening.
2. Liquide middelen; de hoeveelheid geld. De verandering daarin staat gespecificeerd op de Resultaatrekening.
Sommige geldstromen hebben geen directe relatie met het resultaat. Wat zijn hiervan enkele voorbeelden?
1. Geldontvangsten die geen opbrengsten zijn;  B.v. ontvangen btw van klanten, opgenomen leningen, ontvangen geld van  aandeelhouders door het uitgeven aan aandelen en ontvangen voorschotten.
2. Opbrengsten die geen geldontvangsten zijn; omzet op rekening of verwachte subsidies.
3. Gelduitgaven die geen kosten zijn; betaalde btw aan leveranciers, aflossingen of vooruitbetaalde bedragen.
4. Kosten die geen gelduitgaven zijn; afschrijvingskosten of nog te betalen bedragen.
Welke financiële informatie geeft (van de drie overzichten) alleen het Liquiditeitenoverzicht?
(Cash is king) Een organisatie gaat failliet als het niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Het liquiditeitenoverzicht geeft als enige van de drie overzichten inzicht in dit risico.
(Begrippen) Wat zijn interestkosten?
Een vergoeding voor de vreemdvermogenverschaffers als
tegenprestatie voor beschikbaar stellen van vermogen waarmee de organisatie activiteiten kan uitvoeren.
(Begrippen) Wat is bedrijfsresultaat?
Het resultaat dat weergeeft hoeveel het uitvoeren van de
activiteiten van een organisatie over een bepaalde periode oplevert.
( Begrippen) Wat is boekwaarde?
Dit is de waarde of het bedrag van de balansposten zoals deze in
de administratie – de boeken – van een organisatie staan.
(Begrippen) Wat zijn Kosten?
Het in geld uitgedrukte gebruik of verbruik van  productiemiddelen.
(Begrippen) Wat zijn uitgaven?
Betalen, geld uitgeven ongeacht het doel.
(Begrippen) Wat is agioreserve?
Als aandeelhouders meer hebben betaald dan de afgesproken
nominale waarde, dan staat dit verschil op deze aparte balanspost.