Summary Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

-
ISBN-10 9001809499 ISBN-13 9789001809492
2195 Flashcards & Notes
331 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties". The author(s) of the book is/are A W W Heezen. The ISBN of the book is 9789001809492 or 9001809499. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 1 Betekenis van de bedrijfseconomie

 • Bedrijfseconomie is een onderdeel van de economische wetenschappen.
  Wat is de economische wetenschappen?
  De economische wetenschappen proberen een verklaring te vinden voor de economische verschijnselen die in de economie plaatsvinden. 
 • begrip: abstracte markt
  het geheel van de vraag naar en het aanbod van een bepaald goed
 • Wat is schaarste economische wetenschap?

  De economische wetenschap bestudeerd het handelen van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste

 • sldfj
  lsidjf
 • Wat staat centraal in de bedrijfseconomie?
  In de bedrijfseconomie staat het economisch handelen binnen de bedrijfshuishouding (het bedrijf) centraal.
 • Wat is investeren
  heet aanschaffen van vaste of vlottende activa
 • Wat staat in de bedrijfseconomie binnen de bedrijfshuishouding centraaal?
  Het economisch handelen.
 • Wat is welvaart?
  dd
 • voorbeelden van de  economische verschijnselen
  1. omvang van de nationale productiemethode
  2. wijzigingen in de productie productiemethode,
  3. werkgelegenheid
  4. prijsstijgingen
  5. veranderingen in de internationale concurrentiepositie
  6. de hoogte van de wisselkoersen


  In de bedrijfseconomie staat het economische handel binnen de bedrijfshuishouding centraal.

  Wie wil inzicht hebben in de bedrijfshuishouding? en waarom
  • eigenaren van een bedrijf
  • vertegenwoordigers  van de werkgevers
  • de verschaffers van de vreemd vermogen
  • overheid     
  om als volwaardig gesprekspartner van een bedrijf kunnen optreden

  In de bedrijfseconomie wordt ook nog aandacht besteed aan de  beheersing van goederen- en geldstromen van de productieorganisatie.
  De doelstelling van een organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen
  van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de van de resultaten van het gevoerde beleid.
 • Wat wordt er geprobeerd met de economische wetenschappen?
  Verklaringen te vinden voor economische verschijnselen die in de samenleving optreden.
 • Waarom kan een nv in het algemeen een groter aandelenkapitaal aantrekken dan een bv?
  Omdat de aandelen bij een nv niet op naam staan en er dus meer aandeelhouders aandelen kunnen kopen
 • Onder andere, wat houdt de economische wetenschappen  bezig?
  De economische wetenschappen proberen verklaringen te vinden voor economische verschijnselen die in de samenleven optreden.
 • voorbeelden van de  economische verschijnselen zijn er?
  1. omvang van de nationale productiemethode
  2. wijzigingen in de productie productiemethode,
  3. werkgelegenheid
  4. prijsstijgingen
  5. veranderingen in de internationale concurrentiepositie
  6. de hoogte van de wisselkoersen


  In de bedrijfseconomie staat het economische handel binnen de bedrijfshuishouding 
  ( het bedrijf) centraal.

  Wie wil inzicht hebben in de bedrijfshuishouding? en waarom
  • eigenaren van een bedrijf
  • vertegenwoordigers  van de werkgevers
  • de verschaffers van de vreemd vermogen
  • overheid      
  om als volwaardig gesprekspartner van een bedrijf kunnen optreden

  In de bedrijfseconomie wordt ook nog aandacht besteed aan de  beheersing va goederen- en 
  geldstromen van de productieorganisatie.
  De doelstelling van een organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen 
  van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de van de resultaten
  van het gevoerde beleid. • begrip: algemene econmie
  wetenschap die het economisch handelen van de volkshuisshouding (maatschappij) als geheel bestudeert
 • Externe verslaggeving
  Financial accounting
 • Wat wordt er mee bedoeld met economische verschijnselen?
  Omvang van de (nationale) productie
  Wijzigingen in de productiemethoden
  Werkgelegenheid
  Prijsstijgingen
  Hoogte van de wisselkoursen
  Veranderingen in de internationale concurrentie positie.
 • begrip: bedrijfadministratie
  Het vastleggen en verwerken van financiële en niet-financiële gegevens
 • De bedrijfseconomie kunnen we onderverdelen in de volgende vakgebieden:
  - Financial Accounting
  - Management Accounting
  - Financiering
 • In de bedrijfseconomie, welke onderwerp staat centraal?
  Het "economisch handelen" binnen de bedrijfshouding (het bedrijf).
 • begrip: bedrijfseconomie
  wetenschap die het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen bestudeert
 • Wat is de PMI?
  De Purchasing Managers Index (inkoopmanagersindex). Dit is een verzamelindex samengesteld uit de indexen van; nieuwe orders, productie, werkgelegenheid, levertijden en voorraad ingekocht materiaal.
 • Wat bepaalt de doelstelling van een organisatie?
  De doelstelling van de organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de resultaten van het gevoerde beleid.
 • begrip: bedrijfshuishouding
  financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie
 • Het vastleggen van financiële gegevens noemen we?
  Financiële administratie of boekhouden.
 • begrip: bedrijfskolom
  verzameling van alle bedrijfshuishoudingen die zich bezighouden met de productie van een bepaald product
 • Een bedrijfshuishouding is?
  Een financieel-economisch zelfstandige productorganisatie.
 • begrip: bedrijfstak
  verzameling van bedrijfshuishoudingen die eenzelfde of een overeenkomstig onderdeel van het totale producteproces van een bepaald product uitvoeren
 • Productie is?
  Het omzetten van productiemiddelen (input) in producten (output), zoals halffabrikaten, eindproducten en diensten, waardoor ze beter in de behoefte van de consument kunnen voorzien. Door het produceren komt het product steeds dichter bij de consument. Iedere handeling die het product dichter bij de consument brengt, voegt waarde toe aan het product en wordt dus als productie aangemerkt.
 • begrip: boekhouden
  het vastleggen en verwerken van financiële gegevens
 • Productie is?
  Het omzetten van productiemiddelen (input) in producten (output), zoals halffabrikaten, eindproducten en diensten, waardoor ze beter in de behoefte van de consument kunnen voorzien. Door het produceren komt het product steeds dichter bij de consument. Iedere handeling die het product dichter bij de consument brengt, voegt waarde toe aan het product en wordt dus als productie aangemerkt.
 • begrip: commerciële economie
  de economische wetenschap die zich bezighoudt met het handelen van consumenten
 • Productiemiddelen zijn?
  Nodig om producten voort te brengen (bv: arbeid, machines, grondstoffen, energie). Uiteindelijk is alle productie gericht op het voortbrengen van producten en/of diensten die bestemd zijn voor consumptie.
 • concrete markt
  (geografische) plaats waar de aanbieders van en de vragens naar een bepaald goed elkaar ontmoeten en transacties afsluiten
 • 8 ondernemingsvormen zijn;
  1 eenmanszaak
  2 maatschap
  3 vennootschap onder firma (vof)
  4 commanditaire vennootschap (cv)
  5 naamloze vennootschap (nv)
  6 besloten vennootschap (bv)
  7 vereniging
  8 stichting

  1 t/m 4 zijn persoonlijke ondernemingsvormen, 
  5 t/m 8 zijn onpersoonlijke ondernemingsvormen
 • consumptie
  het gebruik van goederen (door consument) voor bevrediging van zijn behoeften
 • Maatschap
  Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meer personen (maten) die zich verplichten iets in gemeenschap te brengen met het doel het daarmee verkregen voordeel met elkaar te delen. Geld, goederen en/of arbeid kunnen in gemeenschap worden gebracht.
  Veel voorkomend samenwerkingsverband bij groepen zoals artsen, fysiotherapeuten, accountants, advocaten en notarissen.
 • dynamisch ondernemen
  het reageren van de ondernemingleiding op veranderingen in de markt
 • economisch handelen
  het menselijk handelen dat gericht is op het vergroten van zijn welvaart
 • economisch principe
  een bepaald doel proberen te bereiken met opoffering van zo min mogelijk middelen, of; met een gegeven hoeveelheid middelen zo veel mogelijk behoeften proberen te bevredigen
 • economische wetenschap
  wetenschap die het menselijk handelen dat gericht is op het verminderen van de schaarste, bestudeert
 • financial accounting
  het verstrekken van informatie van belangstellenden buiten de eigen organisatie
 • financiering
  het vakgebied binnen de bedrijfseconomie dat zich bezig houdt met het aantrekken en verstrekken va nverschillende vormen van vermogens
 • goederenstroom
  stroom van productiemiddelen en producten binnen een onderneming
 • liquide middelen
  het totaal van het kassaldo en de positieve en negatieve saldi op de rekening-courant
 • management accounting
  het verstrekken van informatie aan leidinggevende medewerkers (managers) binnen de eigen organisatie
 • marktvorm
  specifieke kenmerken van een bepaalde markt die nauw samenhangen met het aantal aanbieders en het aantal vragers op die markt
 • marktwerking
  een situatie waarbij de vraag naar het aanbod van producten en diensten op elkaar worden afgestemd dmv het prijsmechanisme
 • monopolie
  een marktvorm waarbij er slechts één aanbieder van het product of de dienst is
 • monopolistische concurrentie
  een marktvorm waarbij veel aanbieders een min of meer vergelijkbaar product aanbieden
 • oligopolie
  een marktvorm waarbij er enkele (grote) aanbieders zijn die het overgrote gedeelte van de markt in handen hebben
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.