Summary Bedrijfseconomische analyses

-
ISBN-10 9001809510 ISBN-13 9789001809515
305 Flashcards & Notes
31 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomische analyses". The author(s) of the book is/are A M M Blommaert & J M J Blommaert. The ISBN of the book is 9789001809515 or 9001809510. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfseconomische analyses

 • 1.1 bedrijven nader bezien

 • Hoe kunnen we een bedrijfshuishouding omschrijven
  financieel economische zelfstandige productieorganisatie
 • Economische productie is ?
  productie waarbij volgens gerede verwachting de verkoopopbrengsten meer bedragen dan de productie kosten
 • een productie organisatie is
  een samenwerkingsverband (coalitie) van personen die met productiemiddelen een bepaald doel nastreeft door deelname aan het maatschappelijke productieproces
 • profitorganisatie = streven naar continuïteit, door winst te maken
  non-profitorganisatie= maatschappelijk doel, bedrijfseconomische doelen als neven voorwaarden
  maatschappelijke ondernemingen = tussen vorm
 • profitorganisaties streven naar continuïteit (voortbestaan) & aanvaarden de onzekerheden
 • Het management is resultaatverantwoordelijk
 • Consumptie onderneming zijn ?
  gezinnen (consumenten) bieden arbeidskracht en of vermogen aan en consumeren de door de productie huishouding voort gebrachten producten
 • (eenvoudige) Economische kringloop

  Gezinnen ---> geld (aankopen) ---> Bedrijven--->goederen & diensten ---> gezinnen
  en
   Gezinnen ---> arbeid & vermogen ---> Bedrijven ---> loon, rente, dividend ---> gezinnen
 • Effectiviteit. doelstellingen geven uiting aan aspiratieniveaus. niveaus van minimaal wenselijk dan wel maximaal aanvaardbaar geachte niveaus van variabelen.
 • hoe formuleer je operationele doelstellingen
  Specifiek meetbaar actueel realistisch tijdsgebonden
 • Wat is volgens het economisch principe : efficiënte productie
  zo veel mogelijk output tegen zo weinig ingezette productiemiddelen
 • wat houd "the holistic concept of the firm" in
  het gedrag van het geheel, word 1 op 1 doorgetrokken naar de organisatieonderdelen.
  en in deze organisatie neemt 1 persoon alle beslissingen.
 • wat houd "the behavioral concept of the firm" in
  het gedrag van het geheel kan anders dan het gedrag van de som der delen en andersom. hier zij vooral belangen conflicten, dit komt door de verschillenden (groepen van) persoonlijke de besluitvorming beïnvloeden
 • Noem de natuurlijke productie middelen
  Natuur (grondstoffen) & Arbeid
 • Hoe word de door een bedrijf opgebouwde kapitaal positie weergegeven
  Een balans op de debet zijde het kapitaal (activa) & aan de creditzijde staat de manier waarop het kapitaal (activa) is gefinancierd
 • Hoe word eigen vermogen ook wel genoemd.
  Intrinsieke waarde
 • de zekerstelling van de bedrijfscontinuïteit worden afgemeten aan de mogelijkheid tot normale voortzetting van het productieprocessen, zodat de onderneming als inkomstenbron voor participanten intact blijft
 • Wat word gezien als de vierde productiefactor
  Informatie
 • Hoe word de informatie inzake het eigen vermogen aanwas gegeven
  De resultaat rekening
 • Welke 3 management echelons zijn er
  Strategisch
  Tactisch
  Operationeel
 • Financieel economische informatie voorziening Intern = management  accounting
  Financieel economische informatie voorziening extern =financial accounting
 • 1.2 Ondernemingsmodellen

 • 3 types ondernemingsmodellen :

  1. Het bezitsmodel
  2. Het klassieke of gesloten model
  3. Het moderne of open model
 • Het bezitsmodel:
  Eigendom & leiding in 1 hand
 • Het klassieke of gesloten model:
  Tot middelgrote bedrijven uitgegroeide familiebedrijven
 • Het moderne of open model:
  Scheiding tussen Leiding & eigendom vrij ver doorgevoerd (eigenaren zijn aandeelhouders
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke formule word er gebruikt bij het berekenen van de rentabiliteit van het eigen vermogen (Rev)
Rev = netto winst          
          Eigen vermogen x 100%
substance-over-formprincipe
De inhoud van de jaarrekening centraal staat en niet de vorm waarin deze is gegoten

Economische realiteit gaat voor de juridische
Wat is het doel van de jaarrekening ?
De jaarrekening geeft volgens normen in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat, alsmede voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon
Waaruit bestaat de jaarrekening ?
Een balans , een winst & verlies rekening en een toelichting
Hoe heet de standaarden die door de IASB zijn uitgegeven
De Internationaal financial reporting stadarts
Hoe heet het ontbonden commitee  en waarvoor is deze vervangen ?
De IASC is overgegaan in IASB
Hoe word het conceptueel raamwerk (framework for the presentation and preparation for financial statements) genoemd in de richtlijnen van de raad voor de jaarverslaggeving ?
Stramien
Wat word er gemeld op de website Rj uitingen ?
Verduidelijkingen en intrepetaties
Wat staat er in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving  ?
Stellige uitspraken en aanbevelingen
(moeten voldoen aan wettelijke voorschriften)
Welke 4 verschillende instanties houden zich bezig met de regelgeving voor de financiële verslaggeving ?
1. De wetgever
2. De ondernemerskamer
3. De raad van de jaarverslaggeving
4. De international Accounting Standarts Board (IASB)