Summary Bedrijfseconomische Analyses - Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief

-
ISBN-13 9789001705459
705 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfseconomische Analyses - Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief". The author(s) of the book is/are Prof A M M Blommaert Prof J M J Blommaert m m v H C Wytzes. The ISBN of the book is 9789001705459. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Bedrijfseconomische Analyses - Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief

 • 1.1 Bedrijven nader bezien 18

 • Verschil balans en winst- en verliesrekening
  Op een balans staan tijdstipgrootheden en op een winst- verliesrekening staan tijdvakgrootheden.
 • Wat staat er op een balans?
  • (Links)Debetzijde: het kapitaal van de onderneming (voorraden, machines, liquide middelen).
  • (Rechts)Creditzijde: hoe het bedrijf het desbetreffende kapitaal heeft gefinancierd (vermogen). Ook wel eigen vermogen + vreemd vermogen.
 • Intrinsieke waarde?
  Het eigen vermogen volgens de balans
 • Wat is economische productie?
  Economische productie is productie waarbij in principe de verkoopopbrengsten meer bedragen dan de productiekosten.
 • - Integratie: verticale samenvoeging in de keten.
  - Differentiatie: verticaal afstotend.
  - Parallellisatie: horizontale samenvoeging (supermarkt).
  - Specialisatie: verticaal afstotend (speciaalzaak).
 • - Bestuurlijke informatieverzoring/Administreren: verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens voor het besturen van de organisatie. Waar vervolgens ook verantwoording over moet worden afgelegd. Is ruimer dan boekhouden.
  - Accounting: financieel-economisch administreren (ex-post en ex-ante).
  - Boekhouden: systematische verwerking van financiële gegevens (ex-post).
 • Het onderscheid tussen boekhouden en bedrijfseconomie:-
  Boekhouden;
  is hoofdzakelijk een proces van registreren. Vooraf dient evenwel vaak een waardeoordeel te worden uitgesproken. -> Zoals gebruiksduur van een machine.
  - Bedrijfseconomie;
  houdt zich in het bijzonder bezig met het vormen van economische waardeoordelen.* Waardering gaat dus vooraf aan administratie.
 • - The holistic concept of the firm: het gedrag van de organisatie wordt als een geheel beschouwd.
  - The behavioral concept of the firm: het gedrag van het geheel kan anders zijn dan het gedrag van de som der delen.
 • Strategisch management
  - (lange termijnbeslissing): visie en omgeving.
  - Het scannen van de omgeving van het bedrijf, zodat op (markt) mogelijkheden en/of bedreigingen kan worden vooruitgelopen.
  - In handen van RVB, directie of managementteam.
  - Identificeren van kritieke succesfactoren.

  Tactisch management (middellange termijn): mensen en middelen.
  - Zoals een adjunct-directeur
  - Beslissingen hebben een reikwijdte van één jaar.
  - Budgetbepaling, prijsbezetting en personeelsaanstelling
  - Blik op nabije toekomst, als op het heden.
  - Een DDS (decision support system) is van belang.

  Operationeel management (korte termijn): bedrijfsprocessen.     
  - Zoals een ploegbaas of afdelingschef, coördineert relatief concrete zaken (transacties).
  - Beslissingen inzake kortingen op beschadigde artikelen, winkelopstelling, weekendregeling voor het personeel, het vrij routinematige karakter.
 • Wat is een productieorganisatie?
  Is een samenwerkingsverband of coalitie van personen die met gebruikmaking van productiemiddelen een bepaald doel nastreven, door deelname aan het maatschappelijke productieproces.
 • Doelen productieorganisatie:
  (1) Veel winst in korte tijd
  (2) Streven naar continuïteit
  (3) Het verlenen van een bepaalde dienst tegen zo laag mogelijke kosten
 • Wat zijn consumptiehuishoudingen?
  Ook aangeduid als gezinshuishoudingen of kortweg gezinnen. De gekochte goederen (consumpties)
 • Aspiratieniveaus m.b.t. doelstellingen:
  Dit zijn minimaal wenselijk, dan wel maximaal aanvaardbaar geachte niveaus van variabelen.Voorbeelden; klanttevredenheid, veiligheid, milieu, rentabiliteit, omzet en/of kosten.
 • Wat zijn participanten?
  Nemen deel aan het productieproces vanwege persoonlijke belangen. Zoals werknemers, maar ook leveranciers, banken, klanten, de overheid en/of aandeelhouders
 • Participanten:
   Ontvangen voor hun bijdrage een beloning; financieel of zoiets als promotiekansen of betere werkomstandigheden en werksfeer.
 • Wat verstaan wij onder productiemiddelen?
  natuur(grondstoffen), arbeid en kapitaal
 • Informatie
  Wordt als vierde productiefactor beschouwd
 • 1.2 Ondernemingsmodellen 29

 • Wat is het moderne of open model?
  Scheiding tussen leiding en eigendom is ver doorgevoerd, eigenaren zijn de aandeelhouders, grote maatschappelijke betekenis. Eigenaren zijn de aandeelhouders, die een in hun ogen bekwaam management benoemen als rentmeester van hun vermogen.
 • Wat is het klassieke of gesloten model?
  Tot middelgrote onderneming uitgegroeide familiebedrijf met een aanzienlijke afstand tussen het management en de fabriek of winkel. Er is een aanzienlijke afstand gegroeid tussen het management (uitgeoefend door de eigenaar) en de fabriek of de winkel, waardoor op de werkvloer managen door de eigenaar zelf niet meer aan de orde is. Hierbij is een formeel informatiesysteem van toepassing
 • Wat is het bezitsmodel?
  Eigendom en leiding bevinden zich in hand van de ene eigenaar van een klein bedrijf. Dit lijkt voornamelijk op een eenmanszaak om als voorbeeld te nemen. De informatievoorziening is meer gericht op interne communicatie dan extern.
 • Wat betekent management by walking around?
  De ondernemer-eigenaar kan zich door persoonlijk toezien in de fabriek en/of in de winkel overtuigen van de gang van zaken. Informatiestseem is dan ook vaak informeel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.