Summary Bedrijfsinformatiesystemen

-
ISBN-10 9043036234 ISBN-13 9789043036238
391 Flashcards & Notes
8 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Bedrijfsinformatiesystemen
 • Kenneth Craig Laudon Jane Price Laudon
 • 9789043036238 or 9043036234
 • 2019

Summary - Bedrijfsinformatiesystemen

 • 1 Organisaties, Management en de netwerkonderneming


 • Hoe helpen informatiesystemen bij de
  bedrijfsvoering en waarom zijn ze zo van belang
  voor het runnen en managen van een onderne-ming?
  E-mail, online conferencing, smartphones en tablets
  zijn allemaal uitgegroeid tot essentiële hulpmiddelen
  in de bedrijfsvoering. Informatiesystemen vormen de
  grondslag voor snelle supply chains. Internet stelt veel
  bedrijven in staat om online te kopen, verkopen, adver-
  teren en feedback van de klant te vragen. Organisaties
  proberen concurrerender en efficiënter te worden door
  hun belangrijkste bedrijfsprocessen te digitaliseren
  en zich te ontwikkelen tot digitale ondernemingen.
  Internet heeſt de globalisering gestimuleerd door een
  drastische kostenreductie van het produceren, kopen
  en verkopen op mondiale schaal. Tot de nieuwe infor-
  matiesysteemtrends behoren het opkomende mobiele
  digitale platform, big data en cloud computing met
  onder meer online ‘Soſtware as a Service (SaaS)’.
  Informatiesystemen vormen de grondslag voor de
  huidige bedrijfsvoering. In veel bedrijfstakken zijn
  overleven en het vermogen om strategische bedrijfs-
  doelen te bereiken moeilijk te realiseren zonder
  extensief gebruik te maken van informatietechnologie.
  Moderne ondernemingen gebruiken informatiesys-
  temen voor het bereiken van zes belangrijke doelstel-
  lingen: operationeel excelleren; nieuwe producten,
  diensten en bedrijfsmodellen ontwikkelen; de band
  tussen klant en leverancier versterken; tot een betere
  besluitvorming komen; concurrentievoordeel behalen;
  en overleven in een snel veranderende businessomge-
  ving.
 • 1.1 De rol van informatiesystemen in het huidige internationale ondernemen

 • Benoem een aantal invloeden van informatiesystemen op het ondernemen
  - Bedrijven gebruiken informatiesystemen om de behoefte van de klant aan te voelen en daarop in te spelen. 
  - Supply chains zijn sneller geworden
  - Online winkelen van cd's tot reizen groeit.
 • Wat zijn vijfnieuwe ontwikkelingen (Trends) in bedrijfsinformatiesystemen
  1. IT-innovaties: een voortdurende stroom van innovaties op het gebied van informatietechnologie zet de traditionele zakenwereld op zijn kop

  2. Nieuwe business modellen: Online streamingsdiensten als netflix, itunes.

  3. Uitbreiding E-ecommerce - Naast fysieke producten worden er ook steeds meer diensten online verkocht

  4. Managementveranderingen - Draadloze verbindingen, smartphones. Managers zijn altijd in contact met hun medewerkers. Data is overal beschikbaar

  5. Verandering in bedrijven en organisaties - bedrijven leggen minder nadruk op hiërarchie en structuur en meer nadruk op medewerkers die samen in teamverband meerdere rollen op zich kunnen nemen.  Ze zijn bewuster van veranderingen op gebied van technologie en consumentengedrag en cultuur.
 • Hoe maken informatiesystemen globalisering mogelijk?.
  - Het uitgroeien van internet tot een internationaal communicatiesysteem heeft de kosten van opereren en zakendoen op drastisch niveau teruggebracht.  Een bedrijf in Amerika kan direct en bijna kosteloos contact hebben met bijv. China. 

  - Kostenbesparing door het vinden van goedkope leveranciers en het managen van productiefaciliteiten in andere landen. 

  - Bedrijfsmodellen worden naar meerdere landen gerepliceerd.
 • Wat is een digitale onderneming en hoe zijn zij gekoppeld aan space en time shifting
  De digitale onderneming is een onderneming waarbij alle bedrijfsrelaties van enige betekenis met klanten, leveranciers en medewerkers op digitale wijze worden mogelijk gemaakt en tot stand gebracht. De centrale bedrijfsprocessen worden uitgevoerd via digitale netwerken die de gehele organisatie omspannen of verschillende organisaties aan elkaar koppelen.

  Bij digitale ondernemingen zijn space en time shifting aan de orde van de dag. Timeshifting wilt zeggen dat ze de werktijden aan 9 tot 17 verbonden zijn. Spaceshifting werkt vind locatie-onafhankelijk plaatsvind.
 • (Waarom investeren bedrijven zoveel in inf systemen) Wat zijn de zes belangrijkste bedrijfsdoelstellingen van informatietechnologie

  Ondernemingen investeren fors in informatiesystemen om zes strategische bedrijfsdoelstel-
  lingen te bereiken:

  1. operationeel excelleren;
  2. nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen ontwikkelen; (netflix, itunes)
  3. band tussen klant en leverancier verbeteren (hotelklantbeleving voorbeeld)
  4. besluitvorming verbeteren (KMS)
  5. concurrentievoordeel bereiken
  6. overleven
 • 1.2 Perspectieven op informatiesystemen

 • Informatietechnologie

  Alle hardware en soſtware die een onderneming nodig
  heeſt om zijn bedrijfsdoel- stellingen te realiseren.


  Informatiesystemen maken gebruik van IT en staan in voor
  het verzamelen, het opslaan en het verwerken van informatie met het doel de bedrijfspro-cessen te ondersteunen.
 • Wat is een informatiesysteem?

  Een informatiesysteem kan worden gedefinieerd als een set aan elkaar gerelateerde componenten die informatie verzamelen (zoeken), verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming, coördinatie en controle binnen een organisatie. Daarnaast kunneninformatiesystemen managers en werknemers helpen bij het analyseren van problemen, het
  visualiseren van complexe onderwerpen en het maken van nieuwe producten.
 • Welke drie basisactiviteiten binnen een informatiesysteem produceren samen de informatie
  Input is het verzamelen van onbewerkte gegevens binnen de organisatie of de externe omgeving.

  Verwerking giet deze informatie in een betekenisvolle vorm

  Feedback; OUTPUT die wordt teruggegeven aan de leden van de organisatie die de input kunnen evalueren of corrigeren
 • Wat zijn de bouwstenen van een informatiesysteem die nodig zijn om deze volledig te gebruiken
  Organisaties
  Management

  Informatietechnologie   
 • Uit welke verschillende niveaus en specialismen bestaat een organisatie
  Hoger management - neemt strategische beslissingen voor de lange termijn en bewaakt financiële situatie van de onderneming
  Midden management - voert de programma's en plannen
  Operationeel management - verantwoordelijk voor het besturen van de dagelijkse activiteiten
  Kenniswerkers - Technici, wetenschappers: Creeren nieuwe kennis voor de organisatie.
  Productie en servicewerkers

  elke organisatie heeft een eigen cultuur
 • Datamanagementtechnologie
  Bestaat uit software die de organisatiegegevens op fysieke opslagmedia beheert.
 • Hoe worden intranetten van de onderneming die zich uitstrekken tot geautoriseerde gebruikers buiten de organisatie genoemd.
  Extranetten

 • De technologie voor de hardware, soſtware, gegevens
  en opslag, en de netwerken bieden een combinatie van
  gedeelde IT-bronnen binnen de organisati
  Informatietechnologie-infrastructuur
 • Hoe word een informatiesysteem gezien vanuit een bedrijfsperspectief

  De beslissing om een informatiesysteem te bouwen gaat ervan uit dat de return on investment de investeringen in gebouwen, machines of andere bedrijfsmiddelen meer dan goedmaakt. Deze hogere opbrengst zal worden uitgedrukt in toename van de productiviteit, toename van de inkomsten , of misschien in een betere strategische positio- nering van de onderneming voor de lange termijn op bepaalde markten
 • Welke aanvullende maatregelen zijn nodig voor het behalen van primaire investeringen

  Bestuurlijke maatregelen - Sterk IT-ontwikkelteam, gedecentraliseerd gezag, passend bedrijfsmodel

  Organisatorische maatregelen - beloningssystemen voor management innovaties, teamwork en collaboratieve werkomgevingen, trainingsprogramma's om managementbesluitvaardigheid te verbeteren

  sociale maatregelen - internet en telecommunicatiestructuur, wetten en regels, standaarden
 • Waar zijn aanvullende maatregelen voor nodig?
  Aanvullende maatregelen zijn nodig om waarde te halen uit primaire investering.

  (bijv extra training, nieuwe bedrijfsprocessen etc)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Bedrijfsinformatiesystemen
 • Kenneth C Laudon, Jane P Laudon Nederlandse Wim Van Grembergen, Theo Thiadens het Engels Babylonia
 • 9789043017442 or 9043017442
 • 11e [volledig geactualiseerde] ed.

Summary - Bedrijfsinformatiesystemen

 • 1 Informatiesystemen in huidige ondernemen

 • Wat zijn de verschillende niveaus in een organisatie?
  Hoger management;  
  • strategische beslissingen
  • beslissingen lange termijn
  • beslissingen over producten/diensten
  • bewaakt financiële situatie onderneming

  Middenmanagement;
  • uitvoering plannen van hoger management 

  Operationele management
  • besturing dagelijkse activiteiten binnen de onderneming
 • Wat zijn 3 veranderingen op technologie gebied?
  1.De opkomst van mobiele digitale platform
  2.De groei van online software als dienst
  3.De groei van Cloud computing
 • Wat is een digitale onderneming?
  Een digitale onderneming is een onderneming waarbij alle bedrijfsrelaties van enige betekenis met klanten, leveranciers en medewerkers op digitale wijze worden mogelijk gemaakt en tot stand gebracht. De centrale bedrijfsprocessen worden uitgevoerd via digitale netwerken die de gehele organisatie omspannen of verschillende organisaties aan elkaar koppelen.
 • Wat zijn de 3 zichtbare veranderingen op gebied van technologie ?
  1. Het wijdverbreide gebruik van het mobiele platform 
  2. Het toenemende gebruik van zeer grote databestanden (big data)
  3. de groei van cloudcomputing (waarbij software en data niet op een eigen server staan maar extern, toegang via internet)
 • Wat is een informatiesysteem?
  Set aan elkaar gerelateerde componenten die info verzamelen, verwerken, opslaan en verspreiden. Deze ondersteunen de besluitvorming coördinatie en controle binnen een onderneming.
 • Wat zijn bedrijfsprocessen?
  Bedrijfsprocessen zijn logische taken en werkzaamheden die organisaties ontwikkelen om specifieke bedrijfsresultaten te produceren.
 • Wat zijn de 6 bedrijfsdoelstellingen?
  1. Band tussen klant en leverancier verbeteren
  - Het bespaart geld en tijd, door een betere band keren ze vaker terug.

  2. Operationeel excelleren 
  - De efficiëntie van operations verbeteren om zo een hogere winstgevendheid te bereiken.
  3. Nieuwe producten/diensten & bedrijfsmodellen ontwikkelen
  - IS/IT zorgt voor nieuwe bedrijfsmodellen, dat beschrijft hoe een bedrijf een nieuw product produceert, levert en verkoopt om zo waarde te creëren.
  4. Verbeterde besluitvorming
  - Door IS/IT hebben managers sneller informatie en data en kunnen ze sneller beslissingen maken.
  5. Overleven
  - IS/IT kan een hulpmiddel zijn om wettelijke informatie te bewaren.
  6. Concurrentie voordeel
  - Door IS/IT op de juiste manier in te zetten voor het te behalen van de bedrijfsdoelstelling, kan je voorlopen op de concurrent. 

  BONVOC
 • Welke  strategische bedrijfsdoelstellingen zijn er?
  Operationeel excelleren
  • efficiency verbeteren om hogere winstgevendheid te realiser
  Nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen

  • bedrijfsmodel beschrijft productie, levering en verkoop van product om waarde te creëren.

  Band tussen klant en leverancier
  • realiseren van herhalingsaankopen door goede relaties
  Verbeteren besluitvorming

  Concurrentievoordeel
  • verhoogt de kans op behalen concurrentievoordeel

  Overleven
 • Kerncompetenties, financiele en personele middelen zijn?
  Belangrijke bedrijfsmiddelen
 • Wat zijn bijzondere kenmerken van digitale ondernemingen?
  1. Time shifting: De bedrijsvoering blijft niet beperkt tot de duur van de werkdag van 9 tot 5, maar loopt continu door.
  2. Spaceshifting: Het werk is locatie-onafhankelijk.
 • Wat is informatietechnologie?
  Het bestaat uit hardware en software die een onderneming nodig heeft om zijn bedrijfsdoelstellingen te behalen.
 • Wat is een digitale onderneming?
  Onderneming waarbij de bedrijfsrelaties met klanten, leveranciers en medewerkers digitaal worden mogelijk gemaakt en tot stand komen.

  De centrale bedrijfsprocessen worden dus uitgevoerd via digitale netwerken.
 • Wat zijn de strategische bedrijfsdoelstellingen van informatiesystemen?
  1. Operationeel excelleren: Informatiesystemen zijn enkele van de belangrijkste middelen die managers tot hun beschikking hebben om hogere niveaus van efficientie en productiviteit te bereiken.
  2. Nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen ontwikkelen: Een bedrijfsmodel beschrijft hie een bedrijf een nieuw product producteert, levert en verkoopt om waarde te creeren. Informatiesystemen spelen hierbij ene belangrijke rol.
  3. Band tussen klant en leverancier verbeteren: Het werkelijk kennen van klanten en leveranciers is een belangrijk punt voor bedrijfen.
  4. Verbeterde besluitvorming: Informatiesystemen stellen managers in staat om bij het nemen van beslissingen gebruikt te maken van real time gegevens.
  5. Concurrentievoordeel: Hieronder valt dingen beter doen dan de concurrenten, informatiesystemen geven hier inzichten in.
  6. Overleven: Investeren in informatiesystemen behoort tot de basisvoorziening voor zakendoen.
 • Wat zijn de 3 niveaus van een organisatie?
  1. Het hoger management
  2. Het middenmanagement
  3. Het operationeel management
 • Computer software = geprogrammeerde instructies; coördineren en controleren de hardware componenten in infosusteem
 • Wat is informatietechnologie (IT)?
  IT bestaat uit alle hardware en software die een onderneming nodig heeft om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Informatiesystemen maken gebruik van IT en staan in voor het verzamelen, het opslaan en het verwerken van informatie met het doel de bedrijfsprocessen te ondersteunen.
 • Wat is workflowmanagement?
  Stroomlijnen van bedrijfsprocedures zodat documenten eenvoudig en efficiënt van de ene lokatie naar de andere kunnen worden verstuurd.
 • Wat zijn aanvullende maatregelen?
  Maatregelen die nodig zijn om waarde te halen uit een primaire investering.
 • Wat is CAD?
  Computer Aided Design; automatiseert het maken van ontwerpen d.m.v. geavanceerde grafische software.
 • Wat is de definitie van informatie?
  Informatie zijn de gegevens die in een vorm zijn gegoten dat ze voor mensen begrijpelijk en bruikbaar zijn.
 • Figuur 1.8 
  Wat staat er op de X-as en wat staat er op de Y-as, wat kan je zeggen over dit tabel?
  X-as = Aandelen/investeringen
  Y-as = Productiviteit

  Je kan zeggen over de tabel dat niet iedereen die investeert een hogere productiviteit krijgt. 
 • Bedrijfsinfowaardeketen
 • Wat is de definitie van gegevens?
  Gegevens vertegenwoordigen gebeurtenissen die plaatsvinden binnen organisaties of in de fysieke omgeving, voordat ze worden georganiseerd en geordend in een vorm die mensen kunnen begrijpen en gebruiken.
 • Wat betekend een sociotechnisch gezichtspunt?
  Het gebruiken van zowel sociale als technische systemen om zo optimale organisatorische prestatie te bereiken.

  • Zowel technische als sociale kenmerken van systemen en oplossingen die de beste combinatie van beide representeren.
 • Wat zijn de drie basisactiviteiten binnen een informatiesysteem die samen de informatie produceren die organisaties nodig hebben voor het maken van beslissingen?
  1. Input: Het verzamelen van onbewerkte gegevens binnen de organisatie of de externe omgeving.
  2. Verwerking: Giet de input in een betekenisvolle vorm.
  3. Output: Geeft de verwerkte informatie door aan mensen die deze informatie zullen gebruiken of aan de activiteiten waarvoor de informatie nodig is.
 • Wat is de taak van het management?
  Het is de taak van het management om de vele situaties waar organisaties mee te maken krijgen in goede banen te leiden, beslissingen te nemen en actieplannen voor het oplossen van organisatorische problemen op te lossen.
 • Uit welke onderdelen bestaat IT?
  1. Computerhardware: de fysieke apparatuur voor input-, verwerkings- en outputactiviteiten in een informatiesysteem.
  2. Computersoftware: de verzamelnaam voor de gedetailleerd geprogrammeerde instructies die de hardwarecomponenten in een informatiesysteem controleren en coördineren.  
  3. Datamanagementtechnologie: bestaat uit software die de organisatie van deze gegevens op de fysieke opslagmedia beheert.
  4. Netwerk- en telecommunicatietechnologie: bestaat uit zowel fysieke apparatuur als software, koppelt de verschillende hardware-elementen aan elkaar en verstuurt gegevens van de ene fysieke locatie naar de andere. Een netwerk koppelt twee of meer computers aan elkaar om data of hardware te delen en uit te wisselen.
  5. Internet: is een internationaal netwerk van netwerken dat gebruikmaakt van universele standaarden en dat miljoenen verschillende netwerken met meer dan miljarden gebruikers in meer dan 230 landen over de hele wereld met elkaar verbindt.
  6. Intranetten: interne bedrijfsnetwerken gebaseerd op internettechnologie.
  7. Extranetten: eigen intranetten van de onderneming die zich uitstrekken tot geautoriseerde gebruikers buiten de organisatie.
  8. World Wide Web: een service geleverd door internet met universeel geaccepteerde standaarden voor het opslaan, vinden, formatteren en weergeven van informatie in de vorm van een webpagina.
 • Hoe ziet de bedrijfsinformatiewaardeketen eruit?
  Zie afbeelding.
 • Wat zijn aanvullende maatregelen?
  Maatregelen die nodig zijn om waarde te halen uit een primaire investering.
 • Wat zijn de moderne benaderingen van informatiesystemen?
  1. Technische benadering: benadrukt de wiskundige modellen die kunnen worden gebruikt om informatiesystemen te bestuderen.
  2. Gedragswetenschappen: heeft betrekking op de gedragsvragen die naar voren komen bij de ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen op lange termijn. Sociologen bestuderen bijvoorbeeld informatiesystemen met het oog op de manier waarop groepen en organisaties de ontwikkeling van systemen vormgeven en hoe systemen individuen, groepen en organisaties beïnvloeden.
 • Hoe ziet het sociotechnisch perspectief op informatiesystemen eruit?
  Zie afbeelding
 • Wat zijn de belangrijkste aanvullende investeringen die bedrijven moeten doen om waarde uit hun informatietechnoligie-investeringen te halen?
  1. Organisatorische maatregelen:
  >  Ondersteunende organisatiecultuur die efficiëntie en effectiviteit waardeert
  > Passend bedrijfsmodel
  > Efficiëntie bedrijfsprocessen
  > Gedecentraliseerde beslissingsrechten
  > Gedistribueerde beslissingsrechten
  > Sterk IT-ontwikkelteam

  2. Bestuurlijke maatregelen:
  > Sterke ondersteuning vanuit het hoger management voor technologie-investeringen en verandering
  > Beloningssystemen voor managementinnovaties
  > Teamwork en collaboratieve werkomgevingen
  > Trainingsprogramma's om managementbesluitvaardigheid te verbeteren
  > Managementcultuur die flexibiliteit en op kennis gebaseerde besluitvorming waardeert

  3. Sociale maatregelen:
  > Internet- en telecommunicatie-infrastructuur
  > Met IT verrijkte educatieprogramma's om de computervaardigheid van het personeel te vergroten
  > Standaarden
  > Wetten en regels die een eerlijke en stabiele marktomgeving creëren
  > Technologiebedrijven en dienstverlenende bedrijven in aangrenzende markten om de implementatie te ondersteunen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem Vijf verschillende type kennissystemen
Computer-aided ddesign (CAD) - Informatiesysteem dat de creatie en bewerking van ontwerpen automatiseert door middel van geavenceerde grafische software

3D-printen - maakt met behulp van machines laag voor laag vaste objecten uit specificaties in digitale bestanden. Ook bekend als aanvullende fabricage

Virtual realitysystemen - interactieve grafische software en hardware die computersimulaties maakt die zeer realistisch aandoen

Augmentea reality (AR) een technologi voor het versterken van visualisatie. Levert een live direct of indirect beeld van een fysieke echte wereld omgeving waarvan de elementen door een virtuele computergegenereerde voorstellingswereld worden versterkt

Virtual reality modeling language (VRML ) - is een set specificaties voor inteactieve, 3 D-modellen op het world wide web.
Noem 8 redenen waar E-commerce zo snel gegroeid is
1. Overal aanwezig, Transactiekosten verminderen & markruimte (geen grenzen meer)
2. Mondiaal bereik
3. Universele standaarden (weinig zoekkosten)
4.  informatierijkdom Meting van de diepte engedetailleerdheid van informatie die een bedrijf aan de klant kan leveren evenals
de informatie die het bedrijfover de klant verzamel
5. Interactiviteit
6. Informatiedichtheid
7. Personalisatie
8. Sociale technologie
Op basis van wat van soort bedrijfsprocessen word enterprisesoftware gebaseerd?
Enterprisesoftware wordt gebouwd rond duizended voorgedfinieerde bedrijfsprocessen die op best-practices gebaseerd zijn.
(Waarom investeren bedrijven zoveel in inf systemen) Wat zijn de zes belangrijkste bedrijfsdoelstellingen van informatietechnologie

Ondernemingen investeren fors in informatiesystemen om zes strategische bedrijfsdoelstel-
lingen te bereiken:

 1. operationeel excelleren;
 2. nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen ontwikkelen; (netflix, itunes)
 3. band tussen klant en leverancier verbeteren (hotelklantbeleving voorbeeld)
 4. besluitvorming verbeteren (KMS)
 5. concurrentievoordeel bereiken
 6. overleven
Wat zijn vijfnieuwe ontwikkelingen (Trends) in bedrijfsinformatiesystemen
1. IT-innovaties: een voortdurende stroom van innovaties op het gebied van informatietechnologie zet de traditionele zakenwereld op zijn kop

2. Nieuwe business modellen: Online streamingsdiensten als netflix, itunes.

3. Uitbreiding E-ecommerce - Naast fysieke producten worden er ook steeds meer diensten online verkocht

4. Managementveranderingen - Draadloze verbindingen, smartphones. Managers zijn altijd in contact met hun medewerkers. Data is overal beschikbaar

5. Verandering in bedrijven en organisaties - bedrijven leggen minder nadruk op hiërarchie en structuur en meer nadruk op medewerkers die samen in teamverband meerdere rollen op zich kunnen nemen.  Ze zijn bewuster van veranderingen op gebied van technologie en consumentengedrag en cultuur.
Wat zijn de kernactiviteiten bij het systeemontwikkelproces
 1. Systeemanalyse
 2. systeemontwerp
 3. programmeren
 4. testen
 5. conversie
 6. productie
 7. onderhoud
Wat zijn de belangrijkste methoden voor het modelleren en ontwerpen?

Gestructureerde methoden


∙ Gericht op het afzonderlijk modelleren van processen en gegevens


∙ Voornaamste instrument voor gestructureerde analyse is het dataflowdiagram


∙ Voornaamste instrument voor representeren van gestructureerde softwareontwerp is het structuurschema


▪ Object georiënteerde ontwikkeling
∙ Modelleert een systeem als een verzameling objecten die processen en gegevens combineren


∙ Is gebaseerd op de concepten van klassen en overerving
Wat is een veel voorkomend probleem bij testen

De hoeveelheid tijd die nodig is om deze vraag te beantwoorden wordt vaak onderschat bij
de planning van systeemprojecten (zie hoofdstuk 14). Testen is erg tijdrovend: testgegevens
moeten zorgvuldig worden voorbereid, resultaten moeten worden onderzocht en er moeten
correcties worden aangebracht in het systeem. Soms moeten delen van het systeem opnieuw
worden ontworpen. De risico’s zijn enorm groot wanneer deze stap niet zorgvuldig wordt uitge-
voerd
Conversie is het overstappen van het oude op het nieuwe systeem.welke vier mogelijke conversiestrategieën zijn er?
1. Parallele strategie - Oud en vervangende systeem wordt tijdelijk naast elkaar gebruikt. De veiligste conversiebenadering.

2. De direct-over strategie - op bepaalde datum wordt het nieuwe systeem vervangen. Zeer riskant

3. De pilot-studystrategie - introduceert nieuwe systeem eerst in een klein deel van de organisatie bijv éen afdeling.

4. Gefaseerde-benaderingstrategie -  introduceert in fase per functie of afdeling.
Wat staat er in het testplan?

TestplanVoorbereid door het ontwikkelingsteam in samen-
werking met gebruikers;bevat alle voorbereidingen
voor de reeks tests die op het systeem worden
uitgevoerd.