Summary Bedrijfskunde, de basis

-
ISBN-10 9001575447 ISBN-13 9789001575441
294 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfskunde, de basis". The author(s) of the book is/are Gert Alblas Peter Thuis Kees Kokke. The ISBN of the book is 9789001575441 or 9001575447. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Bedrijfskunde, de basis

 • 1.1 Het bedrijf als technisch systeem

 • Welke 3 stromen zijn te zine in een technisch systeem:
  Informatiestroom,
  goederenstromen en transformatieprocessen
  geldstromen
 • Informatiestromen:
  Informatie die het bedrijf binnenkomt, bewerkt wordt en als dienst het bedrijf weer verlaten
 • Verkooporder
  Bijvoorbeeld order van klant restaurant aan ober
 • Goederenstroom:
  Goederen die het bedrijf binnenkomen, bewerkt worden en als producten het bedrijf weer verlaten
 • Drie factoren die bij goederenstroom en transformatie een rol spelen:
  1. Arbeid (personele capaciteit, die nodig is om transformatieproces en de daaruit voortvloeiende producten of diensten te kunnen leveren)
  2. Natuur (grondstoffen en materialen voor de transformatie)
  3. Kapitaal (machines voor de transformatie)
 • Twee trajecten binnen de goederenstroom:
  1. Materials management (stroom van goederen van leverancier tot opslag van gerede producten)
  2. Fysieke distributie (traject dat gerede producten afleggen naar klant)
 • Transformatieproces:
  Proces waarin goederen en informatie bewerkt worden tot producten en/of diensten
 • Geldstromen:
  Geld dat het bedrijf binnenkomt en er weer uitgaat
 • Operationele geldstromen:
  Geld dat gebruikt wordt als ruilmiddel bij het verrekenen van de goederenstromen met leveranciers en klanten.
 • Geld is een rekenmiddel bijv. Als restauranthouder prijzen voor drankjes moet bepalen
 • Geld is een oplosmiddel bijv. Als er geld opzijgezet kan worden voor noodgevallen
 • Afzetmarkt:
  Verkoopmarkt
 • Bekijk figuur 1.3
 • Financiële geldstromen:
  Inkomsten die tot stand komen in relatie tot de vermogensmarkt
 • 1.2 Het bedrijf als financieel-economisch systeem

 • Financieel economisch systeem:
  Bedrijf als systeem van geldstromen
 • Bezitsmodel:
  Model waarin een bedrijf wordt benaderd als verlengstuk van de eigenaar. De eigenaar of eigenaren trachten hiermee een inkomen te verwerven.
 • Eigendom van het bedrijf bestaat uit twee elementen (financiële zin):
  1. De bezittingen (grond, gebouwen, voorraden enz.)
  2. De schulden (banklening en leverancierskrediet)
 • Economisch resultaat:
  Toename van het eigen vermogen over een bepaalde periode
 • 1.3 Het bedrijf als sociaal-politiek systeem

 • Ruilrelatie:
  Een relatie waarin twee partijen/personen iets bijdragen aan elkaar
 • Wederzijdse afhankelijkheid:
  Personen of partijen zijn voor hun opbrengsten van elkaar afhankelijk
 • Sociaal-politiek systeem:
  Bedrijf als samenwerkingsverband tussen mensen, die deels gelijke en deels verschillende belangen hebben.
 • Coalitie:
  Samenwerkingsverband tussen partijen om invloed uit te kunnen oefenen op de besluitvorming
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het personeelsinformatiesysteem?
Info over aard(leeftijd, ervaring, kennis, functioneren, arbeidscontracten, doorgroeipotentieël) van aanwezige personeel en info over zaken als ziekteverzuim, ongevallen en functioneringsgesprekken
Waar vereist personeelsplanning informatie over?
 • Personeelsbehoeften; onderzoeksfase
 • personeelsbeschikbaarheid; voorspellingsfase
 • mogelijkheden; behoeften en beschikbaarheid op elkaar afstemmen
Wat is personeelsplanning?
Geheel van activiteiten die ervoor zorgen dat juiste personen op juiste plaatsen en tijdstippen in organisatie aanwezig zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren
Aan welke voorwaarden moeten hoge doelen bestaan om het uitdagend te maken?
 • Doelen moeten concreet, specifiek en meetbaar zijn
 • taakuitvoerders moeten competent zijn om hoge doelen te kunnen halen
 • taakuitvoerders dienen de gestelde doelen te accepteren
 • er moet een goede terugkoppeling van resultaten zijn
Bij welke kenmerken is de kwaliteit van taken er goed?
 • Vaardigheden
 • identiteit
 • functioneel
 • autonomie
 • Feedback
Op welke 2 manieren kun je personeel motiveren?
 • Werkintrinsieke motieven; inspannen voor het werk omdat het aantrekkelijk is en uitdaagt
 • werkextrinsieke motieven; inspannen voor werk om aantrekkelijke opbrengsten te kunnen verkrijgen
Hoe kan er een uitstroom zijn van medewerkers? Welke 3 punten?
 • Incidenteel en natuurlijk verloop
 • vrijwillig ontslag
 • gedwongen ontslag
Welke condities zijn er voor de mate van doorstroming?
 • Binnen organisatie, duidelijke strategie waarvoor ze personeel willen benutten
 • management moet personeelsinformatiesysteem hebben waarin info is opgeslagen over kwaliteit en mogelijkheid van medewerkers
 • structuur van organisatie moet doorstroming mogelijk maken
 • beweging en functiewisseling zijn aspecten van cultuur organisatie
Wat is een functioneringsgesprek?
Een gesprek waarbij mogelijkheid is om de competenties in kaart te brengen
Wat is een loopbaanplanning?
Er wordt met bepaalde medewerkers afspraken gemaakt over de functies die ze binnen de organisatie kunnen gaan bekleden en de weg waarlangs ze willen gaan