Summary Bedrijfskunde Integraal

ISBN-13 9789001868772
428 Flashcards & Notes
26 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bedrijfskunde Integraal". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001868772. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfskunde Integraal

 • 1.1 Privacywetgeving

 • Privacy:
  Het recht om met rust gelaten te worden
 • Wet bescherming van persoonsgegevens, Telecommunicatiewet en AVG
  Wet bescherming persoonsgegevens: is de ‘algemene’ privacywetgeving. 
  Telecommunicatiewet: op privacy gebied specifiek op de cookieregels en regels omtrent het versturen van (digitale) commerciële berichten omvat. 
  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): is in Europese verordening die direct van toepassing is in alle lidstaten van de EU.
 • Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens: zijn alle gegevens die direct of indirect iets zeggen over iemand. 
  Bijzondere persoonsgegevens: zijn gegevens die iets zeggen over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politiek gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap of hinderlijke activiteiten. 
  Op het moment dat een bedrijf persoonsgegevens verwerk, is de privacywetgeving hierop van toepassing.
 • De privacywetgeving gaat uit van een bepaalde rolverdeling. In deze rolverdeling is er sprake van drie partijen:
  1. De betrokkene. Dit is degene aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 
  2. De verantwoordelijke. Dit is de partij die de persoonsgegevens ban de betrokkene besluit voor een bepaald doel te gaan verwerken en hiervoor het doel en de middelen aanwijst. 
  3. De bewerker. Dit is de partij die door de verantwoordelijke wordt ingeschakeld om te ‘ondersteunen’ bij de verwerking of de verwerking uit te voeren, maar niet onder dienst direct gezag valt zoals een werknemer dat wel doet.
 • 1.2 Recht en plicht tot het verwerken van persoonsgegevens

 • In de privacywetgeving staat precies genoemd wanneer het is toegestaan of verplicht om persoonsgegevens te verwerken, te weten in de volgende gevallen:
  1. Er is toestemming van de betrokkenen. 
  2. Er is een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst. 
  3. Er is een gerechtvaardigd belang. 
  4. Er is een wettelijke plicht.
 • Voor marketingdoeleinden zal in veel gevallen toestemming de grondslag zijn voor het recht om persoonsgegevens te verwerken. Welke voorwaarden zijn er nodig voordat men kan spreken van rechtsgeldige toestemming?
  1. Er is een wilsuiting 
  De toestemming dient een wilsuiting te zijn. Dat wil zeggen: door toestemming te geven, geeft de betrokkene aan dat hij wil dat een bedrijf zijn persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld het toesturen van commerciële e-mails gaat verwerken. 

  2. De toestemming is vrijwillig gegeven 
  Het vrijwillig geven van de toestemming betekent dat er geen sprake mag zijn van dwang. Er is geen sprake van vrije wil wanneer iemand bijvoorbeeld alleen een bestelling mag plaatsen als hij aangeeft de nieuwsbrief ban het bedrijf te willen ontvangen. 


  3. De toestemming betreft een voldoende specifieke gegevensverwerking 
  De toestemming moet specifiek gericht zijn op de verwerking die een bedrijf wil uitvoeren, zodat de betrokkene weet waar hij precies toestemming voor geeft. Doelping speelt hier ook een rol in. Doelbinding houdt in dat persoonsgegevens enkel mogen verzameld en verwerkt voor een vooraf duidelijk omschreven doel. 


  4. De toestemming berust op voldoende en begrijpelijke informatie 
  De betrokkene dient over voldoende informatie te beschikken, zodat hij geïnformeerd wel of geen toestemming kan geven. Dit wordt ook wel informatieplicht genoemd.
 • Vijf aanvullende eisen die specifiek gelden voor het versturen van commerciële communicatie zijn?
  1. Vanuit wie de informatie wordt verstuurd 
  2. Hoe vaak een betrokkene de communicatie-uiting kan verwachten 
  3. Waarop de informatie betrekking heeft 
  4. Via welke kanalen de communicatie verloopt 
  5. Waar de betrokkene terecht kan voor meer informatie (privacyverklaring) 

  Uitzondering: het toesturen van commerciële e-mails aan klanten 
  Speciaal voor het toesturen van commerciële mails naar klanten geldt er een soepeler regime, de opt-outregeling. Dit betekent dat het is toegestaan om bestaande klanten per e-mail te benaderen voor gelijksoortige producten en diensten als die ze al hebben afgenomen. 


  Grijs gebied: het tonen van gepersonaliseerde advertenties 
  Of het smapverbod uit de Telecommunicatiewet ook volledig van toepassing is op het tonen van gepersonaliseerde advertenties, is juridisch grijs gebied. Het smapverbod richt zich namelijk op elektronische berichten die worden gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.
 • Ook voor het plaatsen van cookies en ongemerkte dataverzameling is op grond van de cookieregels in de Telecommunicatiewet het verkrijgen van toestemming vereist.
  Vereisten 
  Bij een toestemmingsvraag is het kader van cookies dient het bedrijf de volgende informatie te vermelden: 
  1. Waar de cookies worden geplaatst 
  2. Door wie de cookies worden geplaats 
  3. Waarom dit gebeurt 
  4. Waar meer informatie te verkrijgen is 
  5. Hoe de betrokkene toestemming geeft 

  Uitzondering: technische en functionele cookies 
  Het verkrijgen van toestemming is niet vereist voor het plaatsen van louter technische en functionele cookies. Voorbeelden: 
  - de cookies die het winkelmandje in een webshop realiseren 
  - een cookie waarmee wordt vastgesteld dat iemand de nieuwsbiefpop-up heeft weggeklikt, zodat deze bij het volgende bezoek niet nog een keer wordt getoond. 
  - een cookie om een bezoeker langen ingelogd te laten 


  Uitzondering: analyticscookies die geen of geen geringe inbreuk op privacy creëren 
  Het plaatsen van analyticscookies is toegestaan zonder voorafgaand toestemming van de webisitebezoeker, mits deze cookie ‘geen of geen geringe inbreuk maken’ op de privacy van de webisitebezoeker.
 • 1.3 Andere relevante zaken betreffende privacy

 • Om te beoordelen of het nieuwe doel voor de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan het Doelbindingsvereiste moet het bedrijf de volgende factoren beoordelen: 
  1. Verwantschap. Staan de producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt in verband met de producten of diensten die de klant al heeft afgenomen? 

  2. Aard van de persoonsgegevens. Zijn er bijzondere persoonsgegevens of gewone persoonsgegevens nodig voor het nieuwe doel? 
  3. Gevolgen voor de klanten. Kan, de klant de reclame ongelezen wissen? 
  4. Wijze van verkrijgen van de persoonsgegevens. Hoe zijn de persoonsgegevens verzameld? 
  5. Passende waarborgen. Is het ‘passend’ om de klant voorafgaand aan het tonen van gepersonaliseerde advertenties de mogelijkheid te geven om hierover zijn zienswijze kenbaar te maken?
 • Doelbindingsvereiste: 
  houdt in dat het bedrijf persoonsgegevens enkel mag verzamelen en verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dit doel dient, voorafgaand aan het vergrijken van toestemming, bekend te zijn gemaakt aan de betrokkenen.
 • Bewaartermijn persoonsgegevens?
  Het is niet toegestaan om persoonsgegevens voor altijd bewaren. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Privacy by design en privacy by default zijn twee principes die met de komst van de nieuwe privacywetgeving worden geïntroduceerd. Wat houden deze principes in?
  - Privacy by design: houdt in dat er door een bedrijf al bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten rekening wordt gehouden met privacy. 
  - Privacy by default: houdt in dat de standaardinstellingen van een dienst, apparaat, app, programma of website zo privacy vriendelijk mogelijk moeten zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt de cultuurtypering van Schein in?
Uiteindelijk is cultuur volgens Schein de manier waarop de leden van een bedrijf, en in het bijzonder de oprichters, belangrijke onderwerpen benaderen, zoals:

•de relatie van het bedrijf met haar omgeving
•de aard van menselijk handelen
•de aard van realiteit en waarheid
•de aard van tijd
•de aard van de menselijke natuur
•de aard van menselijke relaties
homogeniteit versus diversiteit
Wat zijn de cultuurdimensies van Handy? 
Handy onderscheidt twee cultuurdimensies:

1. Machtspreiding: de manier waarop de macht verspreid is over het bedrijf . De machtspreiding is gelijkmatiger bij een decentrale organisatie dan bij een centraal geleid bedrijf.
2. Samenwerkingsgraad: de mate waarin wordt samengewerkt binnen een bedrijf.
Wat zijn de cultuurdimensies van Hofstede?

• Procesgerichte cultuur / resultaatgerichte cultuur
• Mensgericht karakter / werkgericht karakter
• Gericht op het bedrijf / gericht op het eigen vak
• Open houding naar omgeving en nieuwkomers / gesloten houding
• Losse controle / strakke controle
• Gericht op regels / gericht op klanten.
Welke verschillende organisatieculturen zijn er?
1. Cultuurtypering van Hofstede 
2. Cultuurtypering van Handy 
3. Cultuurtypering van Schein
Wat is de bedrijfscultuur en wat zijn de lagen hiervan? 

Waarden, opvattingen, tradities, filosofieën, regels, helden en symbolen die de organisatieleden met elkaar delen.

1. Cultuur 
2. Symbolen 
3. Helden en verhalen
4. Rituelen en tradities 
5. Waarden en normen
Wat zijn de basisprincipes die de effectiviteit en communicatie bepalen in een bedrijf? (Chester Barnard)
1. Iedereen moet de communicatiekanalen kennen.
2. Iedereen moet toegang hebben tot een officieel communicatiekanaal
3. De communicatiekanalen moeten zo kort en rechtstreeks mogelijk zijn.
Wat zijn de zaken die goede communicatie in de weg staan en hoe kan dit tegen worden gegaan?
Zaken die een goede communicatie in de weg staan:
Statusverschillen
- Tijdsdruk
- Te veel informatie
- Ruis!

Dit kan worden tegen gegaan door:
- Ruis tegen te gaan
- Aandachtig luisteren
- Aangeven of het begrepen is  
- Aanmoedigen informele communicatie
Wat zijn de vormen van communicatie? 
Communicatie via "de lijn"
- Verticale communicatie: Tussen mensen die op verticaal hiërarchisch niveau zitten. (formeel)

Communicatie via netwerken
- Horizontale communicatie: tussen mensen op hetzelfde hiërarchische niveau. 
- Laterale communicatie: communicatie tussen organisatiegenoten die niet direct met elkaar zijn verbonden in het organogram.
Wat zijn de belangrijkste instrumenten van een coach?
1. Vragen stellen
2. Actief luisteren 
3. Feedback geven
Welk verband ligt er tussen resultaatgericht of relatiegericht?
Dit is de oriëntatie van de leider op het uitvoeren van een bepaalde taak of het hebben van een goede relatie met het personeel.

2 ideeën over leiderschap
- Blake en Mouton gaven aan dat een manager zowel veel aandacht voor de productie moet hebben (het bedrijfsbelang) als aandacht voor de mens (het personeelsbelang). Managerial grid
Fiedler geeft aan dat elke situatie
(markt, product, personeel, omstandigheden) haar bijbehorende succesvolste
leiderschapstype kent.