Summary Beginselen van de democratische rechtsstaat

ISBN-13 9789013113440
593 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Beginselen van de democratische rechtsstaat". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789013113440. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Beginselen van de democratische rechtsstaat

 • 1.2 De plaats van het staats- en bestuursrecht

 • Wat is positief recht?
  Geldend recht
 • In welke drie elementen wordt de rechtsorde traditioneel ingedeeld?
  - Privaatrecht
  - Staats- en bestuursrecht
  - Strafrecht
 • Wat is formeel recht?
  Recht dat de procedurele normen omvat
 • Wat is materieel recht?
  Recht dat de inhoudelijke normen omvat
 • Waarmee houdt het privaatrecht zich voornamelijk bezig?
  Rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling
 • Waarmee houdt het publiekrecht zich voornamelijk bezig?
  De verhouding tussen overheid en burgers, en tussen overheidsinstanties onderling
 • Wat is een feitelijke handeling?
  Een handeling zonder rechtsgevolg (een leiding repareren, etc.)
 • Wat is een rechtshandeling?
  Een handeling die een verandering in de wereld van het recht ten gevolge heeft
 • Kunnen rechtshandelingen alleen van privaatrechtelijke aard zijn?
  Nee, rechtshandelingen kunnen van zowel publiek- als privaatrechtelijke aard zijn.
 • De meeste publiekrechtelijke rechtshandelingen hebben het karakter van een eenzijdig bindend besluit.
 • Wat zijn organieke wetten?
  Wetten die tot stand zijn gekomen in opdracht van de Grondwet
 • Wat is het verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht?
  Niets specifieks; dit verschil is conventioneel en didactisch van aard.
 • 1.3 Het basismateriaal van het staats- en bestuursrecht: overheidsbesluiten

 • Wat betekent 'eenzijdig bindend'?
  De gelding van het besluit is niet afhankelijk van de instemming van hen tot wie het besluit is gericht
 • Kan een overheidsbesluit meerzijdig zijn?
  Ja, bijvoorbeeld wanneer een gemeenschappelijke regeling tussen twee gemeenten wordt geregeld op grond van de WGR
 • Kan een besluit ook niet-bindend zijn?
  Ja, bijvoorbeeld een plan dat slechts indicatieve betekenis heeft
 • Wat zijn algemeen verbindende voorschriften?
  Besluiten die in beginsel voor een onbepaaldheid van gevallen gelding hebben en toegepast kunnen worden
 • Zijn algemene voorschriften wetten in materiële of formele zin?
  Wetten in materiële zin
 • Wat zijn beschikkingen?
  Besluiten die in één bepaald geval een rechtsgevolg tot stand brengen
 • Wat zijn beleidsregels?
  Besluiten die aangeven op welke wijze een orgaan zijn beleid denkt te voeren en waaraan het vervolgens zelf verbonden wordt geacht
 • Hoe werden beleidsregels vroeger ook wel genoemd?
  Pseudowetgeving
 • Kunnen plannen bindend zijn?
  Ja; sommige plannen bezitten op bepaalde wijze een bindend effect, zoals in bepaalde opzichten het bestemmingsplan in de ruimtelijke ordening
 • Zijn vonnissen, arresten of uitspraken ook besluiten?
  Ja
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het negatief begrenzend aspect van het legaliteitsbeginsel?
Dat overheidsbevoegdheden binnen de grenzen van het recht uitgevoerd moeten worden.
Wat is het positief funderende aspect van het legaliteitsbeginsel?
De wettelijke grondslag van overheidsoptreden met de vragen:
- welke instantie een bepaalde bevoegdheid heeft/kan hebben
- wat die bevoegdheid inhoudt
- hoe die bevoegdheid is verkregen of verkregen kan worden
Waarom is er behoefte aan bindende besluiten?
Om te kunnen voorzien in gemeenschapsvoorzieningen (denk aan wegen, afval, openbare orde, etc.) en deze voorzieningen financieel mogelijk te kunnen maken (o.a. belastingwetgeving).
Waarom zijn bindende overheidsbesluiten noodzakelijk?
Er is een maatschappelijke behoefte aan dergelijke besluiten. Zonder bindende overheidsbesluiten kan een samenleving niet bestaan.
Wat is pseudowetgeving?
Een oude term voor beleidsregels
Welke soorten overheidsbesluiten zijn er?
> Algemeen verbindende voorschriften
         - gelden voor een onbepaald aantal gevallen
> Beschikkingen
         - gelden in een specifiek geval
> Beleidsregels
          - geven aan op welke wijze een orgaan zijn beleid denkt te
             voeren en het zich daarna aan moet houden       
> Plannen
          - hebben op bepaalde wijze binden effect (omgevingsplan)
> Vonnissen, arresten of uitspraken van geschillenbeslechters
Welke besluiten zijn vooral afkomstig uit het staats- en bestuursrecht?
Algemeen eenzijdig bindende overheidsbesluiten. 
Dit zijn besluiten met een eenzijdige binding waar de burger zich aan moet houden.
Wat is het verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht?
Er is geen scherp verschil. Het verschil is conventioneel en didactisch van aard.
Wat zijn feitelijke handelingen?
Praktische uitvoeringen zoals de weg repareren
Wat zijn rechtshandelingen?
Handelingen die een verandering in het recht tot gevolg kunnen hebben. Dit kunnen publieke en privaatrechtelijke handelingen zijn.