Summary Beginselen van het Nederlands staatsrecht

-
ISBN-10 9013012701 ISBN-13 9789013012705
120 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Beginselen van het Nederlands staatsrecht". The author(s) of the book is/are A D Belinfante, J L de Reede. The ISBN of the book is 9789013012705 or 9013012701. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Beginselen van het Nederlands staatsrecht

 • 1 inleiding

 • wat is een staat?
  dat is een ding
 • Historisch-systematisch methode?
  ?
 • 1.1 Benadering van het begrip staat

 • Noem 2 kenmerken van een staat?
  -Gemeenschappelijke cultuur
  - De mogelijkheid van afdwingen van de rechtsorde door organen die met de uitoefening van dwang belast zijn.
 • Noem 2 kenmerken van een staat?
  -vGemeenschappelijke cultuur
  - De mogelijkheid van afdwingen van de rechtsorde door organen die met de uitoefening van dwang belast zijn.
 • Wat houdt het contract social van Rousseau in?
  Het onmisbare gezag bestaat alleen, omdat de individuen gezocht hebben naar een vorm van samenwerking die met alle gemeenschappelijke kracht de persoon en het goed van ieder lid verdedigt en beschermt en waardoor ieder zich met anderen weliswaar verenigt, maar toch alleen maar zichzelf gehoorzaamt en even vrij blijft als tevoren. 
  De theorie van het sociaal contract verenigt gezag en vrijheid, omdat het gezag uit de vrijheid is afgeleid. Zij maakt het mogelijk de beperkingen, door gezag aan de individuele vrijheid gesteld, te aanvaarden, omdat het beperkingen zijn, die bij het contract social de vrijheden van individuen zichzelf hebben opgelegd.
  - de vrijheid van de individu, door dwanguitoefening te handhaven -
 • Tussen wat is er een compromis bij het staatsrecht?
  Tussen individuele vrijheid en de dwang van de gemeenschap. Dit is ook het karakter van het Nederlandse staatsrecht.
 • Wat is de theorie van het contract social?
  De theorie van het contract social brengt de ambivalente verhouding van de mens tot de staat aan het licht. Het individu heeft de staat nodig om zijn vrijheden te waarborgen, maar tegelijkertijd heeft hij het gevoel dat hij daardoor in zijn vrijheden wordt beperkt. 
 • 1.2 Verdeling van de staatsmacht over verschillende organen

 • Waarom is het belangrijk om in een grote gemeenschap, het bestuur te laten voeren door een kring van personen (gekozen vertegenwoordigers)?
  1. Een vergadering van een zeer groot aantal personen is niet effectief om tot besluiten te komen. 
  2. niemand zou zich dan verantwoordelijk voelen voor de genomen besluiten.
 • Wat houdt de ambivalente verhouding van de burgers tot de staat in?
  De burger is aan de ene kant soeverein, die de bestuurders, de uitvoerders van zijn wil, mede aanwijst. Aan de andere kant is hij onderworpen aan het mede door hem zelf ingestelde gezag. 
 • Wat is gezag?
  Er moeten keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Het stellen van prioriteiten voor de te nemen beslissingen, omdat nu eenmaal niet alles in een keer mogelijk is. Hiervoor is een procedure en een organisatie onvermijdelijk. Dit noemen we gezag.
 • Wat houdt de onvermijdelijkheid van het gezag in?
  Als er tegenstrijdige belangen zijn, dan zal het gezag moeten bepalen welk belang zal moeten prevaleren (voorrang krijgen). En aan de beslissing van het gezag zal eventueel door bedreiging van dwangmaatregelen kracht moeten worden bijgezet.
 • Waarvoor is zijn er de 'checks and balances' ?
  Om ervoor de zorgen dat de gekozen gezagdragers, hun macht niet gaan misbruiken.
 • Wat houden de checks and balances in?
  Dat is de verdeling van het gezag over verschillende organen, en dus over verschillende mensen of groepen van mensen. 
  Doordat ieder orgaan slechts een gedeelte van het gezag kan uitoefenen, heeft het de andere organen nodig. Geen orgaan zal dulden, dat het door een ander orgaan opzij geschoven wordt. Ieder orgaan zal eraan gaan wennen, dat het rekening te houden heeft met de mening van andere organen en andere mensen, soms zelfs in de vorm dat het aan een ander orgaan verantwoording schuldig is. 
  Op deze wijze houden de organen die bekleedt zijn met gezag, elkaar in evenwicht en er ontstaat een stelsel dat zekerheid in de machtsverhoudingen waarborgt. Dit heet het stelsel van checks and balances.
  Om dit evenwicht te bereiken moet er een verdeelsleutel tussen de verschillende organen worden gevonden. Elk orgaan moet een zekere macht en een verantwoordingsplicht krijgen.
 • wat zijn de 3 organen in de scheiding der machten in de Engels Staat van 1748 volgens Montesquieu en wat waren hun functies?
  - De koning, voert de wetten uit: uitvoerende macht.
  - Het parlement, maakt wetten: de wetgevende macht.
  - De rechterlijke macht, constateren of de uitvoerende macht de wet wel in acht heeft genomen en vernietigen als dat niet het geval is, de besluiten van de uitvoerende macht: rechtsprekende macht.

  Deze zijn oefenen ieder een eigen functie uit en zijn onafhankelijk van elkaar.
 • Waar gaat de leer van de trias politica van Montesquieu van uit?
  Zijn leer van de ‘trias politica’ gaat ervan uit dat de burger het best gediend is met een scheiding van deze drie functies.
 • Wat is de essentie van de gedachte van de machtenscheiding van Montesquieu in ons rechtsstelsel?
  Die essentie is, dat de staatsmacht gespreid wordt over verschillende organen, die ieder een deel van die macht uitoefenen en elkaar wederzijds controleren en in evenwicht houden
 • Wat is de uitvoerende macht in onze rechtsstaat?
  de functie van de regering
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.