Summary Beginselen van het Nederlands staatsrecht

-
ISBN-10 9013012701 ISBN-13 9789013012705
120 Flashcards & Notes
7 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Beginselen van het Nederlands staatsrecht
 • A D Belinfante, J L de Reede
 • 9789013012705 or 9013012701
 • 15e [gew. en uitgebr.] dr.

Summary - Beginselen van het Nederlands staatsrecht

 • 1 inleiding

 • wat is een staat?
  dat is een ding
 • Historisch-systematisch methode?
  ?
 • 1.1 Benadering van het begrip staat

 • Noem 2 kenmerken van een staat?
  -Gemeenschappelijke cultuur
  - De mogelijkheid van afdwingen van de rechtsorde door organen die met de uitoefening van dwang belast zijn.
 • Noem 2 kenmerken van een staat?
  -vGemeenschappelijke cultuur
  - De mogelijkheid van afdwingen van de rechtsorde door organen die met de uitoefening van dwang belast zijn.
 • Wat houdt het contract social van Rousseau in?
  Het onmisbare gezag bestaat alleen, omdat de individuen gezocht hebben naar een vorm van samenwerking die met alle gemeenschappelijke kracht de persoon en het goed van ieder lid verdedigt en beschermt en waardoor ieder zich met anderen weliswaar verenigt, maar toch alleen maar zichzelf gehoorzaamt en even vrij blijft als tevoren. 
  De theorie van het sociaal contract verenigt gezag en vrijheid, omdat het gezag uit de vrijheid is afgeleid. Zij maakt het mogelijk de beperkingen, door gezag aan de individuele vrijheid gesteld, te aanvaarden, omdat het beperkingen zijn, die bij het contract social de vrijheden van individuen zichzelf hebben opgelegd.
  - de vrijheid van de individu, door dwanguitoefening te handhaven -
 • Tussen wat is er een compromis bij het staatsrecht?
  Tussen individuele vrijheid en de dwang van de gemeenschap. Dit is ook het karakter van het Nederlandse staatsrecht.
 • Wat is de theorie van het contract social?
  De theorie van het contract social brengt de ambivalente verhouding van de mens tot de staat aan het licht. Het individu heeft de staat nodig om zijn vrijheden te waarborgen, maar tegelijkertijd heeft hij het gevoel dat hij daardoor in zijn vrijheden wordt beperkt. 
 • 1.2 Verdeling van de staatsmacht over verschillende organen

 • Waarom is het belangrijk om in een grote gemeenschap, het bestuur te laten voeren door een kring van personen (gekozen vertegenwoordigers)?
  1. Een vergadering van een zeer groot aantal personen is niet effectief om tot besluiten te komen. 
  2. niemand zou zich dan verantwoordelijk voelen voor de genomen besluiten.
 • Wat houdt de ambivalente verhouding van de burgers tot de staat in?
  De burger is aan de ene kant soeverein, die de bestuurders, de uitvoerders van zijn wil, mede aanwijst. Aan de andere kant is hij onderworpen aan het mede door hem zelf ingestelde gezag. 
 • Wat is gezag?
  Er moeten keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Het stellen van prioriteiten voor de te nemen beslissingen, omdat nu eenmaal niet alles in een keer mogelijk is. Hiervoor is een procedure en een organisatie onvermijdelijk. Dit noemen we gezag.
 • Wat houdt de onvermijdelijkheid van het gezag in?
  Als er tegenstrijdige belangen zijn, dan zal het gezag moeten bepalen welk belang zal moeten prevaleren (voorrang krijgen). En aan de beslissing van het gezag zal eventueel door bedreiging van dwangmaatregelen kracht moeten worden bijgezet.
 • Waarvoor is zijn er de 'checks and balances' ?
  Om ervoor de zorgen dat de gekozen gezagdragers, hun macht niet gaan misbruiken.
 • Wat houden de checks and balances in?
  Dat is de verdeling van het gezag over verschillende organen, en dus over verschillende mensen of groepen van mensen. 
  Doordat ieder orgaan slechts een gedeelte van het gezag kan uitoefenen, heeft het de andere organen nodig. Geen orgaan zal dulden, dat het door een ander orgaan opzij geschoven wordt. Ieder orgaan zal eraan gaan wennen, dat het rekening te houden heeft met de mening van andere organen en andere mensen, soms zelfs in de vorm dat het aan een ander orgaan verantwoording schuldig is. 
  Op deze wijze houden de organen die bekleedt zijn met gezag, elkaar in evenwicht en er ontstaat een stelsel dat zekerheid in de machtsverhoudingen waarborgt. Dit heet het stelsel van checks and balances.
  Om dit evenwicht te bereiken moet er een verdeelsleutel tussen de verschillende organen worden gevonden. Elk orgaan moet een zekere macht en een verantwoordingsplicht krijgen.
 • wat zijn de 3 organen in de scheiding der machten in de Engels Staat van 1748 volgens Montesquieu en wat waren hun functies?
  - De koning, voert de wetten uit: uitvoerende macht.
  - Het parlement, maakt wetten: de wetgevende macht.
  - De rechterlijke macht, constateren of de uitvoerende macht de wet wel in acht heeft genomen en vernietigen als dat niet het geval is, de besluiten van de uitvoerende macht: rechtsprekende macht.

  Deze zijn oefenen ieder een eigen functie uit en zijn onafhankelijk van elkaar.
 • Waar gaat de leer van de trias politica van Montesquieu van uit?
  Zijn leer van de ‘trias politica’ gaat ervan uit dat de burger het best gediend is met een scheiding van deze drie functies.
 • Wat is de essentie van de gedachte van de machtenscheiding van Montesquieu in ons rechtsstelsel?
  Die essentie is, dat de staatsmacht gespreid wordt over verschillende organen, die ieder een deel van die macht uitoefenen en elkaar wederzijds controleren en in evenwicht houden
 • Wat is de uitvoerende macht in onze rechtsstaat?
  de functie van de regering
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Beginselen van het nederlands staatsrecht
 • A D Belinfante, J L de Reede
 • 9789013065398 or 9013065392
 • 17e [gew.] dr.

Summary - Beginselen van het nederlands staatsrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat is de definitie van 'staat'?

  Een staat is een organisatie die het monopolie heeft op uitoefening van gezag over een gemeenschap op een bepaald grondgebied. 

 • Noem de bronnen van staatsrecht:

  1. verdragen

  2. wetten

  3. grondwetten

  4. statuten

  5. rechtspraak

  6. gewoonterecht

 • Welke elementen moeten aanwezig zijn, wil men kunnen spreken van een staat? 
  Er moet een grondgebied zijn, en er moet een bevolking zijn, er moet effectief gezag worden uitgeoefend, en er erkend worden door andere staten. 
 • Test aantekening
 • Wat betekent staat?
  Een organisatie die met voorrang boven andere organisaties effectief gezag uitoefent over een gemeenschap van mensen op een bepaald grondgebied
 • Wat was de gedachte van Jean-Jacques Rousseau?

   

  De mens is in nature vrij, zonder gezag zou het chaos zijn. Maar teveel gezag beperkt vrijheid van de individu. Vrijheid opgeven aan gezag omdat gezag uit vrijheid is afgeleid. Je  hebt de staat nodig om je vrijheid te waarborgen. 

   

 • Test aantekening
 • Wat is kenmerkend voor een staat?
  Toepassing van dwang ter handhaving van de gemeenschapsnormen
 • Wat is de trias politica?

  Trias politica houd in dat de machten gescheiden moeten worden. De volgende machten moeten scheiden zijn: wetgevende, uitvoeren en rechtsprekende. Het doel hiervan is om de concentratie van de macht te verdelen.

 • Wat betekent staatsrecht?
  De regels die betrekking hebben op de organisatie van de met gezag beklede organen en de grenzen van hun gezag, vormen de rechtsregels.
 • Grondregels voor staatsrechtelijke organisatie

  De 2 grondregels van een staatsrechtelijke organisatie zijn:

  1. Legaliteitsbeginsel,
  2. Verantwoordingsplicht

   

 • Wat betekent het legaliteitsbeginsel?
  Elk handelen van de overheid moet een basis hebben in de wet en (de meeste) wetten mogen niet met terugwerkende kracht worden toegepast
 • Verantwoordingsplicht houdt in:

  Deze plicht houd in dat het bestuurlijke orgaan inlichtingen moet vertrekken, een debat met de volksvertegenwoordiging niet mag ontwijken en bij verlies van vertrouwen moet opstappen.

 • Wat betekent systeem van checks and balances?
  Systeem waarbij overheidsbevoegdheden over verschillende organen worden verspreid en ieder orgaan bij de uitoefening van zijn bevoegdheden verantwoording verschuldigd is aan een ander orgaan
 • Hoe kunnen grondrechten botsen met het democratiebeginsel?

   

  Meerdere antwoorden mogelijk.

  VB: Het verplichten van inenten is in strijd met de immuniteit van het eigen lichaam. Men is vrij om te doen of te laten wat hij/zij wil. En het recht om niet ‘’aangetast’’ te worden door o.a. overheid?

   

 • Wat is een rigid constitution?

  Een constitutie waarbij de grondwet niet makkelijk gewijzigd kan worden. De procedure van het wijzigen van een grondwet geschiedt door middel van het indienen van een wetsvoorstel. Na goedkeuring van beide kamers dient de Tweede Kamer ontbonden te worden. Het voorstel dient in de tweede lezing met twee derde meerderheid van beide kamers te worden aangenomen.

   

 • Kenmerken van een staat

   

  1. Grondgebied
  2. Soevereiniteit 
  3. Bevolking
  4. Centraal gezag
 • Kenmerken van een rechtsstaat:

  1. Grondrechten
  2. Trias Politica
  3. Democratiebeginsel
  4. Legaliteitsbeginsel
  5. Onafhankelijke rechtspraak
 • Machtenscheiding op centraal niveau in NL:

   

  Wetgevend: Staten Generaal en regering

  Uitvoerend: Regering

  Rechtsprekend: Rechter

 • Machtenscheiding op provinciaal niveau in NL:

  Wetgevend: Provinciale Staten

  Uitvoerend: Gedeputeerde Staten en Commissaris

  Rechtsprekend: Rechter

 • Machtenscheiding op gemeentelijk niveau in NL:

  Wetgevend: Gemeenteraad

  Uitvoerend: Burgemeester

  Rechtsprekend: Rechter

 • Het Nederlandse Koninkrijk bestaat uit:

  1. Nederland
  2. Aruba
  3. Curacao
  4. Sint Maarten
  5. BES: Bonaire, Sint Eustatius, Saba.
 • Nederland is een Constitutionele monarchie. Wat houdt een constitutionele monarchie in en waar is dit geregeld?

  Bestuur van een land door een koning en zijn ministers, waarbij hun macht in de grondwet is geregeld en beperkt. 

 • Definitie rechtsstaat

  Staat waarin de vrijheidsbeginselen, democratie, eerbiediging van mensenrechten en scheiding der machten gelden.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een andere benaming voor een ongeclausuleerd grondrecht?
Een relatief geformuleerd grondrecht
Hoe toetst de rechter of er sprake is van een schending van een grondrecht?
1. Valt de door de overheid aan banden gelegde handeling onder de REIKWIJDTE van het grondrecht? 
2. laat het betreffende grondrecht beperkingen toe? 
Kan subdelegatie worden vastgesteld in een wet in formele zin?
Nee dit is niet mogelijk. Subdelegatie kan alleen in een AMvB. 

Je kunt de subdelegatie herkennen aan: 'bij of krachtens de wet', maar let op dat dit dus niet in combinatie kan zijn met het woord 'regels' of het ww 'regelen'. Want dan zou het gaat om gewone delegatie. 
Welke 3 termen gebruikt de grondwetgever in de Grondwet om aan te geven dat delegatie aan lagere wetgevers is toegestaan? (delegatieterminologie)
- 'bij of krachtens de wet' 
- het werkwoord 'regelen' of het zelfs. nw 'regels'. vb:'De wet regelt' 
- (alleen in art 104 Gw) --> 'uit kracht van de wet'
Wat is attributie?
Bij algemene decentralisatie van wetgeving pleegt de term delegatie niet te worden gebruikt, maar de term 'attributie'. 
Het verschil tussen delegatie en attributie is:
Delegatie: een orgaan draagt zijn eigen bevoegdheid over aan een ander orgaan
Attributie: Er wordt een nieuwe bevoegdheid gecreëerd die als eigen bevoegdheid aan een orgaan wordt toegekend.
Wat is het grote verschil tussen 'mandaat' en 'delegatie en attributie?
Bij mandaat treedt de gemandateerde op in naam en onder verantwoordelijkheid van degene die een taak gemandateerd heeft (mandaatgever). 
Zowel bij delegatie als bij attributie oefent het orgaan, dat de bevoegdheid gedelegeerd of geattribueerd heeft gekregen, de bevoegdheid op eigen gezag en onder eigen verantwoordelijkheid uit.
Wat is het verschil tussen delegatie en attributie?
Het verschil tussen delegatie en attributie is, dat in het eerste geval een orgaan een eigen bevoegdheid overdraagt aan een ander orgaan, terwijl in het tweede geval sprake is van het creëren van een nieuwe bevoegdheid die aan een orgaan als eigen bevoegdheid wordt toegekend. Zowel bij delegatie als bij attributie oefent het orgaan, dat de bevoegdheid gedelegeerd of geattribueerd heeft gekregen, de bevoegdheid op eigen gezag en onder eigen verantwoordelijkheid uit.
Wat is delegatie?
Delegatie: een orgaan draagt zijn eigen bevoegdheid over aan een ander orgaan.

ook voor het delegeren van de regelgevende bevoegdheid dient een wettelijke grondslag te zijn (legaliteitsbeginsel)
wat houdt subdelegeren in?
De lagere regelgever die middels delegatie van de formele wetgever een bevoegdheid tot het maken van regelgeving, maar zijn bevoegdheid weer 'subdelegeren' aan een nog lagere regelgever. (denk hierbij aan een minister of een gemeenteraad.
Wat wordt er bedoeld met 'Een lagere regelgever is niet zelfstandig'?
Het is belangrijk te beseffen dat als de grondwettelijke terminologie op een bepaald terrein delegatie toestaat, dit niet betekent dat de lagere regelgever zelfstandig, dat wil zeggen zonder specifieke basis in een formele wet, een regeling kan treffen. 


Staat de Grondwet delegatie toe, dan is het aan de formele wetgever om uit te maken of, in hoeverre en aan wie deze delegatie zal plaatsvinden. De lagere regelgever is wat zijn regelingsbevoegdheid betreft dus afhankelijk van de beslissing van de formele wetgever.