Summary Behandelmethoden

-
259 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Behandelmethoden

 • 1.1 Deel 1: diverse typen studies

 • Binnen psychotherapie kunnen grofweg twee principes worden onderscheiden. Welke zijn dit?
  • Evidence based principe (wetenschappelijk onderzocht en aangetoond werkzaam te zijn, heeft voorang)
  • Methode pluralisme (meerdere methoden die een goede behandeluitkomst hebben)
 • Wat is psychotherapie?
  Psychotherapie is een voornamelijk interpersoonlijke behandeling die gebaseerd is op psychologische principes, een getrainde therapeut vereist, bedoeld om de stoornis/probleem/klacht te verbeteren en aangepast is aan cliënt en zijn/haar probleem.
 • Psychotherapie gaat niet over biologische veranderingen door medicatie, maar over veranderingen vanuit de psychologie.
 • Wat is 'Bona Fide' psychotherapie?
  Bona fide psychotherapie zijn behandelingen met een coherente theoretische structuur, die langere tijd worden uitgevoerd en op basis van onderzoek, evidentie hebben.
 • Wat is belangrijk bij 'bona fide' psychotherapie?
  • Uitgevoerd door een therapeut die getraind is in dit type van behandeling met minstens een master graad
  • Geïndividualiseerd en gebaseerd op face-to-face meetings (zodat er sprake is van een interpersoonlijke relatie)
 • Welke componenten dient 'bona fide' psychotherapie te hebben (minstens twee)
  • Gebaseerd op een bekende school of stroming (aansluiting bij een traditionele theorie)
  • Gebaseerd op een bekende psychologische theorie van verandering
  • Gebruik makend van een behandelhandleiding
  • Beschrijft actieve ingrediënten van de behandeling (waarmee kan de behandeling zich onderscheiden)
 • Belangrijk bij Bona Fide psychotherapie is de nood van onderzoek om te kunnen repliceren.
 • 1.1.1 Evidence-based principe

 • Wat zijn de kenmerken van een evidence-based principe?
  • Men maakt gebruik van richtlijnen en zorgstandaarden (die weer gebruik maken van systematic reviews en meta-analyses)
  • Basis van wetenschappelijke evidentie
 • Wat is een behandelrichtlijn?
  Een behandelrichtlijn is een document met aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek).
 • Wat is een zorgstandaard?
  Een zorgstandaard beschrijft vanuit patiënten perspectief waar kwaliteit goede zorg aan moet voldoen (niet enkel inhoud, ook organisatie)
 • 1.1.2 Type design

 • Welke typen onderzoeksopzetten zijn er mogelijk?
  • (Meervoudige) Case Study, al dan niet met frequent herhaalde metingen
  • Ongecontroleerde, naturalistische studie
  • Quasi-experimentele studie
  • Gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT)
 • Wat is een (meervoudige) case study en wat is het nadeel?
  Een Case study is een van de eerste vormen van onderzoek - casusbeschrijving. Het nadeel is het gebrek aan generaliseerbaarheid (moeilijk uitspraak doen op basis van 1 'geval').
 • Wat is de ongecontroleerde, naturalistische studie?
  Voor de start van de interventie, wordt een baseline meting afgenomen, vervolgens wordt de interventie uitgevoerd en wordt aan het einde van de behandeling, de meting opnieuw uitgevoerd.

  Voordeel: meer cliënten die representatief zijn voor de bepaalde groep
  Nadeel: vastleggen van veranderingen die ook toe te schrijven zijn aan andere variabelen   
 • Wat is een quasi-experimentele studie?
  Bij een quasi-experimentele studie biedt men een aantal cliënten wel een behandeling aan en een aantal niet. De rest van de groepen dient zoveel mogelijk gelijk te zijn.
 • Wat is 'gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT)?
  De RCT is de hoogste level van onderzoek doen. Het is eigenlijk een quasi-experimentele studie + randomisering (op toeval verdelen over beide groepen). Wetenschappelijk experiment waarbij alle bronnen van verstoring worden gecontroleerd.

  Voordeel: goede interne validiteit
 • Welke vraagstelling bewaakt de interne validiteit beter (efficacy of effectiveness)?
  Voor de interne validiteit worden keuzes gemaakt om de kans te vergroten dat de conclusie die je trekt over de werkzaamheid van een interventie, ook klopt. (causaal: interventie A zorgt voor betere effecten dan interventie B). Dit wordt gedaan bij efficacy trials.
 • Wat is het nadeel van efficacy trials?
  Het nadeel is dat je veel controle gaat uitoefenen op mogelijke variabelen. Dit gaat echter ten koste van het overeenkomen met de dagelijkse realiteit.
 • Welke vraagstelling bewaakt de externe validiteit beter (efficacy of effectiveness)?
  Voor de externe validiteit worden keuzes gemaakt om de kans te vergroten dat de conclusie die je trekt, ook representatief zijn voor de praktijk. Dit wordt gedaan bij effectiveness trials.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van efficacy studies?
  Voordelen:
  • Behandeling krijgt de kans op zich te bewijzen onder ideale omstandigheden
  • Effecten die je vaststelt, zeggen iets over de interventie zelf


  Nadelen:
  • Reële klinische praktijk niet voldoende in zicht
  • Overschatten van effecten
 • Wat zijn de voor- en nadelen van effectiveness studies?

  Voordelen:
  • Geeft een reëel beeld van interventie onder normale omstandigheden


  Nadelen:
  • Allerhande factoren verstoren een goede interpretatie van de effecten
  • Effectiveness studies onderschatten vaak effecten
 • Wat is een superioriteitsstudie?
  Een superioriteitsstudie is een vergelijking van twee (of meer) behandelingen vanuit de hypothese dat één behandeling duidelijk beter is dan de andere.
 • Wat is een non-inferioriteitsstudie?
  Een non-inferioriteitsstudie is een vergelijking van twee behandelingen vanuit de hypothese dat één behandeling (die vaak minder intensief is/minder duur) niet minder effectief is dan de andere behandeling.
 • Wat is een equivalentie-studie?
  Een equivalentie-studie is een vergelijking van twee behandelingen vanuit de hypothese dat ze gelijkaardig/equivalent effect hebben.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 4 basistechnieken zijn er die psychodynamische psychotherapeuten gebruiken?
 1. Kader
 2. Analytische houding
 3. Vrije associatie
 4. Interpretatie
Welke 3 kernconcepten omvat psychodynamische therapie?
 • Psychoanalytische therapie lost vaak niet primair het probleem of de klacht op
 • Het doel van psychodynamische psychotherapie is eerlijkheid creeëren
 • Psychodynamische psychotherapie geeft erkenning aan datgene wat in onze belevingswereld zit en waarvan we eigenlijk maar een klein deel bewust zijn
Welke vier behandelgebieden werken behandelaars van MDFT aan?
 • Adolescent
 • Ouder
 • Het gezin
 • Extra familiaal
Wat is er belangrijk aan het evalueren van het behandelverloop?
 • Regelmatige evaluatie is noodzakelijk (zo kan tijdig bijgestuurd worden indien nodig)
 • Systematisch feedback krijgen verhoogt de effectiviteit van de behandeling (indien mogelijk: delen met cliënt)
 • Vaker meten (evalueren) is beter (meer kans om bij te sturen)
Waar moet je op letten, met oog voor de common factors, bij beëindiging en generalisering?
 • Breng de eindigheid geregeld ter sprake in de behandeling
 • Stimuleer cliënt om veranderingen door te voeren binnen eigen context
 • Geef autonomie aan cliënt om de behandeling te beëindigen wanneer deze genoeg resultaat heeft opgeleverd
 • Betrek voldoende anderen in de behandeling (zoals naasten)
Waar moet je op letten, met oog voor de common factors, bij behandeling?
 • Wees oprecht en emotioneel nabij
 • Help cliënt de eigen emoties onder woorden te brengen en wees transparant over eigen emoties
 • Stimuleer cliënt om anders te denken/doen/voelen (die gezonder zijn)
 • Speur eventuele breuken op en maak ze bespreekbaar
 • Volg het veranderproces en versterk het gevoel van cliënt dat deze grip heeft op eigen problemen.
Waar moet je op letten, met oog voor de common factors, bij assessment?
 • Bied de cliënt een herformulering van de klachten in verwijzing naar een theorie
 • Zoek naar consensus over deze formulering en pas aan indien nodig
 • Zoek naar gezamelijke doelen als behandelfocus
 • Verwacht verandering en hoe je dit gaat doen
Waar moet je op letten, met oog voor de common factors, bij aanmelding?
 • Positive regard: benader cliënt positief, vriendelijk, open, transparant
 • Collaboration: sluit aan bij de hulpvraag van cliënt
 • Empathy: zoek vanaf het eerste gesprek naar momenten waarop je empathisch kan aansluiten en de beleving kan valideren
Wat is competence?
Competence is de deskundigheid waarmee je de therapie uitvoert
Wat is adherence?
Adherence is in welke mate je de interventies uitvoert, zoals die zijn voorgeschreven door het model