Summary Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur

-
446 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur

 • 1 Titel 1. Lokale belastingen

 • Wie beschikt niet over enige beslastingbevoegdheid?
  De binnengemeentelijke territoriale organen = districten
 • Wat kunnen de gewesten sinds de 6e shv?
  De gewesten kunnen de provincies afschaffen en vervangen door bovengemeentelijke besturen, die dan belastingbevoegd zijn (zoals nu het geval is voor de provincies)
 • Tot welke belastingen beperken we ons?
  • Provinciebelastingen
  • Belastingen van bovengemeentelijke besturen
  • Gemeentebelastingen
 • Welk arrondissement is sinds 1995 onttrokken aan de indeling in provincies?
  Het arrondissement Brussel-Hoofdstad zodat er geen sprake meer is van provinciebelastingen
 • Wie zijn naast de federale overheid belastingbevoegd?
  • Deelstaten
   • gemeenschappen & gewesten
 • 1.1.1 Begrip

 • Waarom zijn belastingen belangrijk?
  Zij vormen de belangrijkste financieringsbron voor de lokale besturen
 • Is het begrip belasting gedefinieerd?
  Nee, hoewel het wel een aantal keer voorkomt in grondwetsbepalingen
 • Welke definitie geeft de RS aan het begrip belasting?
  Een provincie- of gemeentebelasting kan worden omschreven als een heffing die gemakshalve (eenzijdig) en volgens bepaalde regelen door een provincie, een bovengemeentelijk bestuur of een gemeente wordt verricht op de geldmiddelen van zowel personen als instellingen die een band hebben met hun grondgebied, om het geheel van de openbare dienstverlening te dekken.
 • Belastingen hebben 2 essentiĆ«le kenmerken, welke?
  1. Financieel doel
  2. Dwingend karakter
 • Welke andere begrippen worden er wel eens gebruikt voor belasting?
  • Taks : worden regelmatig door elkaar gebruikt
  • Heffing =/= is ruimer is en duidt niet noodzakelijk op een belasting
 • Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen belastingen en retributies die niet van fiscale aard zijn, leg uit.
  Een retributie : billijke vergoeding voor een overheidsdienst, verschuldigd door de persoon die daaruit een individueel voordeel haalt en waarop hij uit eigen beweging beroep heeft gedaan.

  Een belasting: hier staat geen individuele overheidsprestatie tegenover, het is in het AB. 
 • De kwalificatie van een bepaalde heffing als belasting of retributie is niet altijd evident. Geef enkele voorbeelden.
  • Ophalen van vuilnis
  • Verhaalbelastingen zoals wegenis- en rioleringsheffingen
  • Parkeerheffingen
 • Van welke andere ontvangsten kan er in hoofde van een overheid nog sprake zijn?
  Huurgelden of een tarief
 • Leg uit: verschil belasting en administratieve sanctie
  Belastingen kunnen niet als administratieve sancties worden beschouwd
  • verschil: nagestreefde doel
  • sanctie: repressief karakter met als doel leedtoevoeging
  • belasting: hoofdzakelijk financieel doel 
   • beoogt financiele middelen in te zamelen om in de openbare uitgaven te voorzien
   • belastingen veronderstellen geen verwijtbare gedragingen, nalatigheden, vergissingen of onvoorzichtigheden
 • Wat is het belang van de verschillende soorten heffingen?
  Gevolg: onderworpen aan andere regeles
 • Wat is het gevolg van de kwalificatie van de heffing voor de rechter?
  De kwalificatie bindt de rechter niet.
  • de rechter beoordeelt de heffing obv de werkelijke aard van de vordering
  • de rechter kan zo controle uitoefenen op de overheid die een belasting onterecht als retributie zou omschrijven
  • Bv. Parkeerheffing van 30eur in blauwe zone werd als retributie beschouwd
 • 1.1.2 Classificatie

 • De provincie- en gemeentebelastingen kunnen worden onderverdeeld in... (6)
  1. Eigen en aanvullende belastingen
  2. directe en indirecte belastingen
  3. verhaal- en urbanisatiebelastingen
  4. personele en zakelijke belastingen
  5. andere:
   • aandeel- en omslagbelastingen
   • met patent gelijkgestelde belastingen
   • octrooibelastingen
 • Wat is het belang van de classificatie?
  Het belang schuilt in bepaalde juridische en/of praktische gevolgen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.