Summary Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur

-
446 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur

 • 1 Titel 1. Lokale belastingen

 • Wie beschikt niet over enige beslastingbevoegdheid?
  De binnengemeentelijke territoriale organen = districten
 • Wat kunnen de gewesten sinds de 6e shv?
  De gewesten kunnen de provincies afschaffen en vervangen door bovengemeentelijke besturen, die dan belastingbevoegd zijn (zoals nu het geval is voor de provincies)
 • Tot welke belastingen beperken we ons?
  • Provinciebelastingen
  • Belastingen van bovengemeentelijke besturen
  • Gemeentebelastingen
 • Welk arrondissement is sinds 1995 onttrokken aan de indeling in provincies?
  Het arrondissement Brussel-Hoofdstad zodat er geen sprake meer is van provinciebelastingen
 • Wie zijn naast de federale overheid belastingbevoegd?
  • Deelstaten
   • gemeenschappen & gewesten
 • 1.1.1 Begrip

 • Waarom zijn belastingen belangrijk?
  Zij vormen de belangrijkste financieringsbron voor de lokale besturen
 • Is het begrip belasting gedefinieerd?
  Nee, hoewel het wel een aantal keer voorkomt in grondwetsbepalingen
 • Welke definitie geeft de RS aan het begrip belasting?
  Een provincie- of gemeentebelasting kan worden omschreven als een heffing die gemakshalve (eenzijdig) en volgens bepaalde regelen door een provincie, een bovengemeentelijk bestuur of een gemeente wordt verricht op de geldmiddelen van zowel personen als instellingen die een band hebben met hun grondgebied, om het geheel van de openbare dienstverlening te dekken.
 • Belastingen hebben 2 essentiële kenmerken, welke?
  1. Financieel doel
  2. Dwingend karakter
 • Welke andere begrippen worden er wel eens gebruikt voor belasting?
  • Taks : worden regelmatig door elkaar gebruikt
  • Heffing =/= is ruimer is en duidt niet noodzakelijk op een belasting
 • Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen belastingen en retributies die niet van fiscale aard zijn, leg uit.
  Een retributie : billijke vergoeding voor een overheidsdienst, verschuldigd door de persoon die daaruit een individueel voordeel haalt en waarop hij uit eigen beweging beroep heeft gedaan.

  Een belasting: hier staat geen individuele overheidsprestatie tegenover, het is in het AB. 
 • De kwalificatie van een bepaalde heffing als belasting of retributie is niet altijd evident. Geef enkele voorbeelden.
  • Ophalen van vuilnis
  • Verhaalbelastingen zoals wegenis- en rioleringsheffingen
  • Parkeerheffingen
 • Van welke andere ontvangsten kan er in hoofde van een overheid nog sprake zijn?
  Huurgelden of een tarief
 • Leg uit: verschil belasting en administratieve sanctie
  Belastingen kunnen niet als administratieve sancties worden beschouwd
  • verschil: nagestreefde doel
  • sanctie: repressief karakter met als doel leedtoevoeging
  • belasting: hoofdzakelijk financieel doel 
   • beoogt financiele middelen in te zamelen om in de openbare uitgaven te voorzien
   • belastingen veronderstellen geen verwijtbare gedragingen, nalatigheden, vergissingen of onvoorzichtigheden
 • Wat is het belang van de verschillende soorten heffingen?
  Gevolg: onderworpen aan andere regeles
 • Wat is het gevolg van de kwalificatie van de heffing voor de rechter?
  De kwalificatie bindt de rechter niet.
  • de rechter beoordeelt de heffing obv de werkelijke aard van de vordering
  • de rechter kan zo controle uitoefenen op de overheid die een belasting onterecht als retributie zou omschrijven
  • Bv. Parkeerheffing van 30eur in blauwe zone werd als retributie beschouwd
 • 1.1.2 Classificatie

 • De provincie- en gemeentebelastingen kunnen worden onderverdeeld in... (6)
  1. Eigen en aanvullende belastingen
  2. directe en indirecte belastingen
  3. verhaal- en urbanisatiebelastingen
  4. personele en zakelijke belastingen
  5. andere:
   • aandeel- en omslagbelastingen
   • met patent gelijkgestelde belastingen
   • octrooibelastingen
 • Wat is het belang van de classificatie?
  Het belang schuilt in bepaalde juridische en/of praktische gevolgen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe en door wie worden besluiten getoetst?
Door de RvS, afdeling bestuursrechtspraak
 • via vernietigingsberoep
 • alle besluiten, KB's en belastingreglementen

Ook door elke rechter
 • art. 159 Gw: bij onwettigheid geen toepassing in concreet geschil
Hoe en door wie worden wetten, decreten en o getoetst?
Toetsing mogelijk door GwH
 • prejudiciële procedure of vernietigingsberoep
  • vernietiging: binnen 6 mnd na publicatie - verdwijnt
  • procedure: norm blijft bestaan
 • toetsing mogelijk aan alle bevoegdheidsverdelende regels
Is retro-activiteit mogelijk bij strafwetgeving?
Nee, absoluut verbod
In welke mate verschil het principe van niet-retroactiviteit voor de federale overheid en de deelstaten tav de lokale besturen?
Voor lokale besturen is retro-activiteit niet mogelijk want wetgeving geldt voor toekomst en niet voor verleden 
 • belastingreglement is ondergeschikt aan wet
 • verplicht art. 1 BW respecteren
Federaal/deelstatelijk = afwijking is mogelijk
 • latere wet kan afwijken van een oudere wet
 • doch toetsing door GwH via rechtszekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel 
 • recht moet voorzienbaar en toegankelijk zijn
 • afwijking verantwoordbaar door bijzondere omstandigheden
  • ihr dwingende motieven van AB bv goede werking of continuïteit van de openbare dienst
 • latere arresten: "terugwerking moet onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van een doelstelling van ah"
In welke bepaling vinden we het principe van niet-retroactiviteit terug?
Art. 1 BW
Wat wanneer de begroting niet tijdig kan worden gestemd?
Dan krijg je een wet of decreet met 1 bepaling waar de jaarlijkse machtiging wordt gegeven
Wat is het verschil met het begrotingstechnisch eenjarigheidsbeginsel? Bepalingen?
Federaal= art. 174 Gw
Deelstatelijk= art. 50§1 BFW
 • alle ontvangsten en uitgaven moeten in begroting worden opgenomen
 • geraamde ontvangst per belasting ingeschreven in begroting
 • nodig om belasting te kunnen innen

=> nodig voor effectief innen verschuldigde belasting 
In welk opzicht verschilt het fiscaal eenjarigheidsbeginsel voor de federale overheid en deelstaten itt de lokale besturen? Leg uit.
Bij lokale besturen bestaat het niet -> enkel begrotingstechnisch

Art. 171 Gw: er moet jaarlijks een machtiging zijn door het parlement aan de uitvoerende macht om alle bestaande wetgeving toe te kunnen passen
Wie voert controle?
Het GwH aan de machings- en bekrachtingswet via rechtstreekse toetsing aan art 170 en 172 Gw
Welke zijn de voorwaarden voor delegatie van wezenlijke elementen?
 1. Uitdrukkelijke en ondubbelzinnige machtiging opgenomen in wet, decreet, ordonnantie zelf
 2. noodzaak tot delegeren (=uitzonderlijke omstandigheden)
 3. bekrachtiging besluiten bij wet/decreet/ordonnantie binnen relatief korte termijn vastgesteld bij machtigingswet/-decreet/-ordonnantie