Summary Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek

-
ISBN-10 9079564826 ISBN-13 9789079564828
583 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek ". The author(s) of the book is/are G A C Aarts. The ISBN of the book is 9789079564828 or 9079564826. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek

 • 1 Algemene inleiding

 • Hoeveel bedraagt VPB?

  25%
 • Welke mogelijkheden heeft de overheid om belastingen te innen
  1. Belastingen
  2. Retributies
  3. Sociale premies
  4. Overige inkomsten
 • Van welk rechtsonderdeel is het belastingrecht
  Publiekrecht (deze regelt de verhouding tussen mens en overheid)
 • Wat houd materieelrecht in
  Zij gaan in op de wijze waarop moet worden bepaald hoeveel belasting er verschuldigd is
 • Wat houd Formeel recht in
  Gaat over de manier waarop de belasting moet worden geïnd
 • Hoe worden de belastingen gegroepeerd
  1. Wetgeving voor centrale en lagere overheden
  2. Directe & indirecte belastingen
  3. Tijdstip en tijdsvak belastingen
  4. Aanslag & aangifte belastingen
  5. Subjectieve & objectieve belastingen
 • Wat is het verschil tussen directe en indirecte belastingen
  directe belasting houd in dat de gene aan wie belasting word geheven degene is die dit voelt in zijn portemonnee

  Indirecte belasting is belasting die word door belast aan een ander (denk aan omzetbelasting)
 • Wat is het verschil tussen tijdstip & tijdsvak belasting
  Tijdstip belasting word geheven op een bepaald tijdstip.

  Tijdsvak belasting word geheven over een bepaalde periode
 • Waarin zit het onderscheid in een Aanslagbelasting & Aangiftebelasting
  Op het moment waarop de verschuldigde belasting moet worden voldaan
 • Wanneer moet iemand een aanslagbelasting betalen
  eerst dient de belastingplichtige een aangifte te doen, daarna legt de belastingdienst na het checken van de aangifte, een aanslag op en moet deze worden betaald
 • Wanneer moet iemand een aangiftebelasting betalen
  eerst dient de belastingplichtige een aangifte in, dan moet deze direct worden betaalt en kijkt de belastingdienst later pas of er te veel of te weinig is betaald ( in de praktijk word vaak gebruik gemaakt van voorlopige aanslagen)
 • Wat is het verschil in een subjectieve en een objectieve belasting
  subjectieve belasting houd rekening met de persoonlijke situatie van de belastingplichtige (het subject)

  Objectieve belastingen houd hier geen rekening mee.
 • Welke beginselen liggen aan onze belastingwetgeving ten grondslag
  1. Daadkracht beginsel
  2. Profijtbeginsel
  3. Beginsel van de minste pijn
  4. Beginsel van de bevoorrechte verkrijging
 • Wat houd het daadkrachtbeginsel in
  De sterkste schouder moeten de zwaarste lasten dragen
 • Wat houd het profijtbeginsel in
  Iedere Nederlander heeft profijt van de zaken die de overheid voor haar rekening neemt
 • Wat houd het beginsel van de minste pijn in
  Bepaalde belastingen worden geheven zonder dat de belastingplichtige dit merkt
 • Wat houd het beginsel van de bevoorrechte verkrijging in
  Is een heffing op een meevaller zoals een prijs of erfenis (stelletje klootzakken)
 • Welke vindplaatsen kennen we in ons belastingrecht
  1. Wetgeving
  2. uitvoeringsregelingen & besluiten
  3. Europese wetgeving
  4. Besluiten (resoluties)
  5. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  6. Rechtspraak (jurisprudentie)
 • Wat word ook wel pseudo-wetgeving genoemd
  Besluiten en resoluties (de minister van financiën legt via een besluit uit hoe jij denkt dat de wet moet worden uitgelegd)
 • Wat verstaan we onder algemeen beginselen van behoorlijk bestuur
  onder anderen het vertrouwensbeginsel (een belastingplichtige moet er van uit kunnen gaan dat de belastingdienst zijn afspraken nakomt)

  &

  Het gelijkheidsbeginsel (hiermee word bedoeld dat gelijke gevallen op de zelfde manier dient te worden afgehandeld)
 • Welke manieren kan de wet worden uitgelegd
  1. Grammaticale   (hoe moet de test worden gelezen)
  2. Historische       (wat is er gezegd bij de totstandkoming van de wet)
  3. Systematische  (hoe zit de systematiek van de wet in elkaar)
  4. Teleologische   (wat was bedoeling van de wetgever)
  5. Anticiperende   (wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen op dit punt)
 • Welke 4 stappen heeft een belastingplichtige als hij het niet eens is met de belastingdienst
  1. Bezwaar maken (Herziet de aanslag)
  2. Beroep aantekenen bij de rechtbank (kijkt naar feiten in het geschil)
  3. Hoger beroep aantekenen bij de rechtbank (kijkt naar feiten in het geschil)
  4. Cassatie bij de hoge raad (kijkt of de wet juist is toegepast)
 • Welke percentages heeft de wet door middel van jargon verbonden
  90 % of meer = Nagenoeg geheel
  70 % of meer = Hoofdzakelijk
  50 % of meer = Grotendeels
  30 % of meer = In belangrijke mate
  15 % of meer = In enigszins belangrijke mate
  10%                  = Bijkomstig
 • Waar vinden we in het wetboek de rechten en plichten van de belastingplichtige ?
  Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
  Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is verzamelinkomen?
De som van de belastbare inkomens uit box 1-3
Wat is een forfaitair inkomen?
4% van het vermogen dat de belastingplichtige in box 3 heeft.
Wat is een aanmerkelijk belang?
Minimaal 5% belang in een rechtspersoon.
Hoe wordt het nog te betalen/ontvangen bedrag berekend?
Uiteindelijk verschuldigde heffing -/- voorlopige aanslagen of teruggaaf
Hoe wordt de uiteindelijk verschuldigde heffing berekend?
Totaal verschuldige heffing -/- voorheffingen
Hoe wordt de totaal verschuldigde heffing berekend?
Totale heffing box 1 t/m 3 -/- totale heffingskortingen
Hoe wordt de totale heffing van elke box berekend?
Belastbaar inkomen box * tarief box
Hoe wordt de voorheffing berekend?
Ingehouden loonheffing + ingehouden dividendbelasting + evt. ingehouden kansspelbelasting
Welke drie boxen zijn er en welk tarief hebben ze?
 1. Box 1:  belastbaar inkomen uit werk en woning (progressief tarief)
 2. Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (25%)
 3. Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (30%)
Wat houdt het keuzerecht binnenlands belastingplichtigen precies in?
Nederlanders die net over de grens in bijvoorbeeld België of Duitsland wonen, kunnen ervoor kiezen om als binnenlands belastingplichtige aangemerkt te worden.