Summary Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek

-
ISBN-10 9079564826 ISBN-13 9789079564828
665 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek ". The author(s) of the book is/are G A C Aarts. The ISBN of the book is 9789079564828 or 9079564826. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Belastingrecht Bachelors 13/14 Theorieboek

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat wordt verstaan onder het begrip belastingen?
  Dit zijn verplichte bijdragen van burgers zonder dat haar een specifieke tegenprestatie tegenover staat. De overheid gebruikt deze belastinggelden onder meer om wegen aan te leggen, openbare orde te bewaken en de grenzen te verdedigen.
 • Welke bekende vormen van belasting kennen we?
  De inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting
 • Wat houdt het begrip publiekrecht in?
  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en haar burgers. Andere onderdelen van het publiekrecht is :
  • Staatsrecht(grondwet, provincierecht,gemeentewet)
  • bestuursrecht
  • strafrecht  
 • Wat houdt het begrip privaatrecht in?
  Bij privaatrecht gaat het vooral om de verhouding tussen burgers onderling. De overheid handelt dus op gelijkwaardige basis met haar burgers.
 • Wat betekent belastingrecht en welke wetten zijn er?
  Het bealstingrecht vormt echter een verzameling van wetten, die zich allemaal richten op het heffen van belasting. 
  • de wet inkomstenbelasting (IB)
  • vennootschapsbelasting (Vpb)
  • loonbelasting (LB)
  • wet belastingen van rechtsverkeer (WBRV)
  • de successiewet(SW)
  • Omzetbelasting (OB) 
 • Wat gebeurt er bij directe belastingen?
  Bij directe belastingen wordt de belasting geheven bij degene die de belasting in zijn portemonnee moet voelen. De loonbelasting wordt zo ingehouden op het salaris en moet de werknemer inkomstenbelasting betalen over zijn bedrijfsresultaten.
 • Wat gebeurt bij indirecte belasting?
  Bij een indirecte belasting zal degene bij wie de belasting wordt geheven, zijn betaling doorbelasten aan een ander. Een voorbeeld hier van is de omzetbelasting. Ondernemer betaald OB over zijn verkopen.
 • Wat gebeurt er bij aanslagbelasting?
  Bij een aanslagbelasting dient de belastingplichtige zijn aangifte in bij de belastingdienst, die de aangifte verwerkt en belasting aanslagoplegt. Voorbeelden van aanslag belasting zijn: IB en Vpb
 • Wat gebeurt bij aangiftebelasting?
  Bij een aangiftebelasting moet de belastingplichtige aangifte doen. Voorbeelden van aangifte belastingen zijn: loonbelasting, dividendbelasting en de omzetbelasting.
 • Wanneer  wordt er van subjectieve belasting gesproken?
  Als bij het bepalen van verschuldige inkomstenbelasting rekening wordt gehouden met de leeftijd van de belastingplichtige en het feit hij/zij kinderen heeft.
 • Wat gebeurt er bij een objectieve belasting?
  Bij een objectieve belasting wordt geen rekening gehouden met dit soort zaken. Bijv
 • Wat verstaan we onder verticale werking?
  Hier onder verstaan we de bescherming van grondrechten in de relatie tussen de overheid en burger.
 • Wat verstaan we onder horizontale werking?
  De handhaving van grondrechten tussen burgers en/of rechtspersonen onderling.
 • 2.1 inleiding

 • Hoe wordt loonheffing ook wel genoemd?
  De gezamenlijke heffing van LB en premie volksverzekeringen.
 • Hoe wordt loonheffingen ook wel genoemd?
  De gezamenlijke heffing van loonbelasting , premie volksverzekering, premies werknemersverzekeringen en de Zvw-bijdrage.
 • 2.2 Dienstbetrekking

 • Wat houdt het woord werknemer in?
  Werknemer is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.
 • Wie is de belangrijkste belastingplichtige voor de LB en wat gebeurt er?
  De werknemer is de belangrijkste belastingplichtige voor de LB. De LB wordt ingehouden op zijn loon. LB wordt geheven over het loon van de werknemer.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt goed koopmans-gebruik in?
Houdt in dat de boekhouding, met enkele uitzonderingen, gevoerd moet worden naar algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes
Waar uit bestaat belastbare winst uit onderneming?
Uit de winst uit onderneming minus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. (art.3.2 Wet IB)
Waar speelt urencriterium een rol bij?
 • Oudedagsreserve (art.3.67 e.v Wet IB)
 • zelfstandigenaftrek (art 3.76 Wet IB)
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk (art. 3.77 Wet IB)
 • meewerkaftrek (art.3.78 Wet IB)
Wat houdt de uren criterium in?
Dit houdt in dat een minimumaantal uren besteed moet zijn aan de onderneming om in aanmerking te komen voor bepaalde ondernemersfaciliteiten
Wat is een commanditaire vennootschap?
Is een samenwerkingsverband met een of meer beherende vennoten, die voor hun gehele vermogen aansprakelijk zijn voor zakelijke schulden en een of meer commanditaire vennoten.
Welke twee winstgenieters kennen we?
 1. De belastingplichtige die winst geniet, anders dan als ondernemer of aandeelhouder, als medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming (medegerechtigde)
 2. belastingplichtige die voordelen geniet uit hoofde van een bepaalde schuldvordering op een ondernemer, ten behoeve van een voor zijn rekening gedreven onderneming (schuldeisers met specifieke vorderingen)
Welke zijn de drie bronnen van arbeidsinkomen voor inkomsten belasting?
 • Winst uit onderneming
 • loon uit dienstbetrekking
 • resultaat uit overige werkzaamheden
Wat zijn de definities van een onderneming?
een onderneming is: 
 • Een duurzame organisaties
 • van kapitaal en arbeid
 • die erop is gericht om deel te nemen aan het maatschappelijke productieproces
 • met het oogmerk winst te behalen
Hoe wordt de belastbare winst uit onderneming omschreven?
Als het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb- winstvrijstelling.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een schuld te kunnen aanmerken als eigenwoningschuld?
 1. Aanwending lening
 2. invulling overeenkomst
 3. nakomen aflossingsverplichting
 4. verplichting tot informatie verstrekking