Summary Belastingrecht voor Bachelors en Masters

-
ISBN-13 9789463172073
751 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Belastingrecht voor Bachelors en Masters". The author(s) of the book is/are G A C Aarts MFP. The ISBN of the book is 9789463172073. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Belastingrecht voor Bachelors en Masters

 • 2.1 Inleiding

 • Loonheffing
  De gezamenlijke heffing van loonbelasting en premie volksverzekeringen.
 • Voorheffing
  De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting die hij verschuldigd is over zijn totale inkomen.
 • 2.2.1 Inleiding

 • Werknemer
  De werknemer is de belangrijkste belastingplichtige voor de loonbelasting.
 • 2.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking

 • Arbeidsovereenkomst
  De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
 • De omschrijving van het begrip arbeidsovereenkomst bevat drie essentiële voorwaarden:
  • er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer; en
  • de werknemer is verplicht om gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten voor de werkgever; en
  • de werkgever is verplicht om de werknemer te belonen voor zijn arbeid.
 • Gezagsverhouding
  Er moet sprake zijn van ondergeschiktheid: de werknemer is verplicht om opdrachten en aanwijzingen van de werkgever uit te voeren. Het is daarbij niet van belang of de werkgever ook daadwerkelijk opdrachten en aanwijzingen geeft.
 • Persoonlijk verrichten van arbeid
  De werknemer is verplicht oom de arbeid zelf te verrichten. De werknemer mag zich niet zonder voorafgaande toestemming van de werkgever laten vervangen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.
 • Loon
  Onder loon wordt een vergoeding voor de verrichte arbeid verstaan. Die vergoeding kan in allerlei vormen voorkomen:
  • geld
  • verstrekkingen
  • aanspraken. 
 • 2.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking

 • Publiekrechtelijke dienstbetrekking
  Deze dienstbetrekking berust niet op een arbeidsovereenkomst, maar op een aanstelling of benoeming.
 • 2.2.4 Fictieve dienstbetrekking

 • Fictieve dienstbetrekking
  Heeft een inhoudingsplichtige in een bepaalde situatie vastgesteld dat er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, dan moet hij nagaan of er mogelijk wel sprake is van een fictieve dienstbetrekking.
 • Aanneming van werk
  Bij aanneming van werk komt de aannemer met de opdracht overeen dat hij een bepaald werk persoonlijk en tegen een bepaalde prijs tot stand zal brengen. Het moet hierbij gaan om een werk van stoffelijke aard, zoals het schilderen van een huis of het aanleggen van een tuin. Bij het verlenen van een dienst is er geen sprake van aanneming van werk.
 • Stagairs
  Leerlingen en studenten die werkzaam zijn bij een bedrijf met de bedoeling om vakbekwaamheid op te doen en die hiervoor een stagevergoeding ontvangen die niet uitsluitend bestaat uit het ontvangen van onderwijs, zijn in fictieve dienstbetrekking werkzaam bij hun stagebedrijf.
 • Meewerkende kinderen
  Als een kind van 15 jaar of ouder meewerkt in de onderneming van zijn ouders, is er altijd sprake van een dienstbetrekking. Is het kind werkzaam onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als het overige personeel, dan is er sprake van een echte dienstbetrekking. In andere gevallen gaat het om een fictieve dienstbetrekking.
 • Aanmerkelijkbelanghouder
  Degene die arbeid verricht voor een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, is voor de Wet LB altijd in een dienstbetrekking werkzaam. Dit kan een echte dienstbetrekking zijn, maar kan ook gaan om een fictieve dienstbetrekking.
 • Gelijkgesteldenregeling
  Onder een gelijkgestelde verstaan we iemand die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld met een echte werknemer.
 • Opting-in
  Als een arbeidsverhouding voor de loonbelasting niet als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt, bestaat toch de mogelijkheid om vrijwillig te kiezen (opting-in) voor het toepasen van de Wet LB.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt bedoeld met 'de exploitatie van een vermogensbestanddeel'?
De verhuur van:
 • Lichamelijke zaken: onroerende en roerende zaken (gebouw, machine auto)
 • Onlichamelijke zaken: auteursrecht
Wat wordt bedoeld met prestaties in het economisch verkeer?
Presteren aan personen buiten je eigen kring in ruil voor een vergoeding, dus niet gratis of tegen een symbolische vergoeding.
Wat zijn de overige eisen voor ondernemerschap?
Geen incidentele prestaties en regelmatig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
Wat wordt in de Wet OB gelijkgesteld als bedrijf?
Art. 7 lid 2 Wet OB:
 • Zelfstandig uitgeoefend beroep
 • Duurzame exploitatie van vermogensbestanddeel
Hoe beschrijft de Wet OB het begrip 'bedrijf'?
Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economisch verkeer (winstoogmerk ontbreekt).
Hoe beschrijft de Wet OB het begrip 'ondernemer'?
Art 7 Wet OB: een ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent.
Wat wordt bedoeld met een 'ieder' in art. 7 Wet OB?
Natuurlijke personenen, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, vof, CV) en  rechtspersonen.
Wat zijn de gevolgen als de ondernemer niet aan zijn administratieve verplichtingen voldoet?
De ondernemer krijgt een naheffingsaanslag en eventueel ook een boete.
Wat is de rol van de ondernemer voor de Wet Omzetbelasting?
De ondernemer is belastingplichtig en moet de omzetbelasting innen en voldoen aan de Belastingdienst.
Wie betaalt de omzetbelasting?
De consument betaalt omzetbelasting aan de ondernemer.