Summary Beroep op onderzoek

-
ISBN-10 9001834132 ISBN-13 9789001834135
401 Flashcards & Notes
9 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Beroep op onderzoek
 • J H M Brinkman Hilbrand Klaas Evert Oldenhuis
 • 9789001834135 or 9001834132
 • 2014

Summary - Beroep op onderzoek

 • 1.1 Kenmerken van onderzoek

 • Wat is een veel gebruikte manier van onderzoek om bijvoorbeeld de spelling van een woord na te gaan?
  Informatie opzoeken
 • Wat heb je in sommige gevallen nodig om informatie nuttig te maken en kan in een aantal gevallen verworven worden door literatuur?
  Kennis en inzicht
 • Wat moet worden gedaan wanneer de gewenste informatie niet beschikbaar is?
  Onderzoek
 • Hoe wordt met name wetenschappelijk onderzoek genoemd dat als doel heeft de theorie verder te helpen?
  Fundamenteel onderzoek
 • Hoe wordt onderzoek genoemd waarbij verbetering van de praktijk of problemen oplossen daarin centraal?
  Praktijkgericht onderzoek
 • Wat is praktijkgericht onderzoek omdat iemand een beslissing wil nemen?
  Praktische relevantie: beslissingen funderen

 • Wat zijn de vier eisen van wetenschappelijk verantwoord onderzoek?
  • De onderzoeker stelt zich objectief op en staat open voor élke uitkomst
  • De werkwijze en resultaten moeten door anderen gecontroleerd kunnen worden
  • Het onderzoek en de resultaten zijn herhaalbaar
  • Er wordt systematisch gewerkt
 • Hoe wordt de eis genoemd die aan een onderzoek wordt gesteld en te maken heeft met het zoveel mogelijk afstand doen van zijn eigen mening, oordelen, vooroordelen, wensen en overtuigingen en voortkomen uit het doel van onderzoek om tot ware uitspraken te komen?
  Objectiviteit
 • Hoe wordt de eis genoemd waarbij een onderzoeker open is over de manier van onderzoeken en voort komt uit het feit dat onderzoek vaak gemoeid gaat met geld, status, erkenning en macht?
  Controleerbaarheid
 • Hoe wordt de eis van onderzoek genoemd waarbij het van belang is dat anderen een onderzoek overnieuw kunnen doen en daarmee kunnen controleren of de resultaten kloppen?
  Herhaalbaarheid
 • Hoe wordt de eis van onderzoek genoemd waarbij het gaat om het consequent zijn en altijd oog te houden voor de onderlinge samenhang binnen datgene waar ze mee bezig zijn?
  Systematiek
 • Hoe wordt de leer binnen onderzoek genoemd die zich bezighoud met basisbegrippen, grondslagen, valkuilen, voorschriften en regels of technieken levert?
  Methodologie
 • Waar wordt men vaak op aangewezen bij de bestudering van mensen en het gevolg zijn van complexe processen, van een ingewikkelde en toevallige samenloop aan voorwaarden?
  Gedrag
 • Hoe wordt een uitspraak genoemd waarbij toeval een rol speelt en vaak met termen als gemiddeld,  meer, minder, zoveel kans op, slechter, vaker, meestal en zoveel procent?
  Probabilistische uitspraken
 • Waar kan een probabilistische uitspraak geen uitspraak over doen omdat het enkel algemene uitspreken betreft?
  Geen afzonderlijke gevallen
 • Hoe wordt onderzoek genoemd dat met name is gericht op het achterhalen van de aard en de betekenis van verschijnselen?
  Kwalitatief onderzoek
 • Wat probeert de onderzoeker te achterhalen bij personen door middel van kwalitatief onderzoek?
  perspectief en context
 • Hoe gaan onderzoekers vaak te werk bij kwalitatief onderzoek om zo de eigen belevingen en persoonlijke ervaringen mee te nemen?
  Interpreterend
 • Wat kenmerkt het aantal objecten bij een kwantitatief onderzoek?
  Gering aantal
 • Hoe wordt onderzoek genoemd dat zich bezig houdt met vragen als: hoeveel, hoe vaak, hoe is het gemiddelde en wie het meest?
  Kwantitatief onderzoek
 • Wat vergaart, verwerkt en interpreteert kwantitatief onderzoek?
  Cijfers
 • Hoe kenmerkt de omvang van een kwantitatief onderzoek zich?
  Veel onderzoeksobjecten
 • Hoe wordt de tak van wiskunde genoemd die helpt cijfermatige gegevens overzichtelijk te verwerken en daar kansrekeningen over te doen?
  Statistiek
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Beroep op onderzoek.
 • J H M Brinkman
 • 9789001702533 or 9001702538
 • 2008

Summary - Beroep op onderzoek.

 • 1 Beginnen aan onderzoek 15

 • absolute frequentie
  frequentie die is uitgedrukt in getallen
 • Aan welke eisen moet een fundamenteel/ zuiver onderzoek aan voldoen?
  1. controleerbaarheid: je moet open zijn over je methoden, verloop, redeneringen en uitkomsten.
  2. herhaalbaarheid. de uitkomsten moeten reproduceerbaar zijn.
  3.objectiviteit: je moet afzien van voorspellingen en de waarheid spreken.
  4. systematiek: je moet een geplande, concequente en gestructureerde aanpak gebruiken.
 • Controleerbaarheid
  Kwalificatie van een zodanig open werkwijze en verantwoording daarvan, dat anderen elke denkstap en handeling in een onderzoeksproces kunnen kennen en beoordelen.
 • controleerbaarheid
  Open werkwijze en verantwoording daarvan.
  Elke denkstap en handeling moeten anderen kunnen, kennen en beoordelen.
 • wat houd het begrip methodologie in?
  levert de regels en technieken om een onderzoek wetenschappelijk uit te voeren.  het verschaft een begrippenkader waardoor iedereen de zelfde taal spreekt bij het gebruiken van bepaalde begrippen 
 • (Onderzoeks)- doelstelling
  Datgene wat men met het beantwoorden van de probleemstelling en dus met het doen van onderzoek wil bereiken.
 • (onderzoeks)doelstelling.
  Wat met men het beantwoorden van de probleemstelling (met onderzoek) wil bereiken
 • wat is een probalistische uitspraak?
  uitspraken waarin kans en toeval beide een rol spelen. deze uitspraken gelden niet voor het individu maar wel voor het algemeen. bijvoorbeeld: mannen zijn groter dan vrouwen. 
 • Fundamenteel/zuiver wetenschappelijk onderzoek
  Onderzoek dat tot doel heeft ( de theorievorming binnen) een wetenschap verder te helpen
 • fundamenteel onderzoek?
  zuiver wetenschappelijk onderzoek dat tot doel heeft (theorievorming binnen) een wetenschap verder te helpen
 • uit welke 2 hoofdcategorieën bestaat sociaal wetenschappelijk onderzoek?
  kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. 

  kwalitatief onderzoek: de aard van verschijnselen achterhalen, de nadruk leggen op ervaring, gevoel etc. ze beantwoorden vooral de hoe, wat en waarom vragen.

  kwantitief onderzoek: het vergaren , verwerken en interperteren van gegevens staat centraal, er word vaak gebruik gemaakt van diagnostiek en bestaat voornamelijk uit hoe veel en hoe groot vragen.

 • Herhaalbaarheid
  Eigenschap van een onderzoek dat zodanig is verlopen en waarvan op zodanige wijze verslag is gedaan dat anderen dit precies zo kunnen overdoen waardoor ze dezelfde resultaten zouden moeten bereiken.
 • herhaalbaarheid
  Onderzoek is zo gedaan dat anderen het precies zo kunnen overdoen, met dezelfde resultaten
 • welke niet passende motieven kan iemand hebben die een onderzoek opstelt?
  1.eigen gelijk willen bevestigen
  2. uitstellen van een moeilijke beslissing
  3. ondersteunen van een toch al genomen beslissing
  4. hopen op een wonder
  5. geld kunnen krijgen of het willen opmaken
  6. status verhogen
  7. verantwoordelijkheid ontlopen en ontmaskeren.
  8. pappen en nathouden
 • Kwalitatief onderzoek
  (socaiaalwetenschappelijk) onderzoek dat vooral gericht is op het wat, hoe en waarom van verschijnselen en daarbij veel recht doet aan ervaringen, zingeving, betekenis, historie, proces en context.
 • kwalitatief onderzoek
  (sociaal)wetenschappelijk onderzoek gericht op het  hoe, wat en waarom.

  Doet veel recht aan ervaring, zingeving, betekenis, historie, proces en context.
 • welke 6 fasen zijn er in het onderzoeksproces?
  1. formuleren van probleemstelling
  2. ontwikkelen van de onderzoeksopzet
  3. verwerven gegevens
  4. verwerken gegevens
  5. interperteren van de gegevens en een conclusie trekken.
  6. vastlegging.
 • Kwantitatief onderzoek
  Onderzoek dat vooral gericht is op het beantwoorden van hoeveel- en hoe groot- vragen en daarbij gebaseerd is op tel- en rekenwerk mbt (doorgaans veel) gegevens
 • (onderzoek)methodologie
  leer van basisbegrippen en - principes,
  grondslagen,valkuilen en
  voorschriften van wetenschappelijk onderzoek
 • Objectiviteit
  Kwalificatie van een werkwijze waarbij men alleen het object zelf laat spraken en daartoe afzien van eigen wensen, oordelen, behoeften, belangen etc.
 • onderzoek
  o.b.v. waarnemingen ware en algemene uitspraken doen over de werkelijkheid. 

  (systematische activiteit)
 • Wat is controleerbaarheid?
  Kwalificatie van een zodanig open werkwijze en verantwoording daarvan, dat anderen elke denkstap en handeling in een onderzoeksproces kunnen, kennen en beoordelen.
 • Onderzoek
  (Systematische) activiteit die erop gericht is obv waarnemingen ware en algemene uitspraken te doen over de werkelijkheid
 • Wat is een (onderzoeks-)doelstelling?
  Datgene wat men met het beantwoorden van de probleemstelling en dus met het doen van onderzoek wil bereiken.
 • Onderzoeksproces
  In herkenbare, elkaar logische opeenvolgende fasen verlopend geheel van activiteiten tbv een onderzoek.
 • Wat wordt verstaan onder fundamenteel/zuiver wetenschappelijk onderzoek?
  Onderzoek dat tot doel heeft (de theorievorming binnen) een wetenschap verder te helpen.
 • Probabilistische uitspraak
  Algemene uitspraak met een 'kans'-karakter, waardoor er niet uit kan worden afgeleid hoe 'het 'in individule situaties gesteld is.
 • Wat is herhaalbaarheid?
  Eigenschap van een onderzoek dat zodanig is verlopen en waarvan op zodanige wijze verslag is gedaan dat anderen dit precies zo kunnen overdoen waardoor ze dezelfde resultaten zouden moeten bereiken.
 • Onderzoeksprobleemstelling
  De (scherp geformuleerde) vraag waarop een onderzoek het antwoord moet geven.
 • Wat is 'kwalitatief onderzoek'? 
  (Sociaalwetenschappelijk) onderzoek dat vooral gericht is op het wat, hoe en waarom van verschijnselen en daarbij veel recht doet aan ervaring, zingeving, betekenis, historie, proces en context.
 • Systematiek
  Kwalificatie van een consequente, geplande en doelgerichte werkwijze
 • Wat is (onderzoeks-)methodologie?
  Leer van de basisbegrippen en -principes, grondslagen, valkuilen en voorschriften van wetenschappelijk verantwoord onderzoek.
 • Wetenschappelijk verantwoord onderzoek
  Onderzoek dat wordt verricht langs wetenschappelijke weg, wat onder ander inhoudt dat men objectief, controleerbaar en systematisch te werk gaat, dat het onderzoek herhaalbaar is en dat de resultaten reproduceerbaar is.
 • Wat wordt verstaan onder objectiviteit?
  Kwalificatie van een werkwijze waarbij men alleen het object zelf laat spreken en daartoe afziet van eigen wensen, oordelen, behoeften, belangen, etc.
 • Wat is een onderzoek?
  Een (systematische) activiteit die erop gericht is op basis van waarnemingen ware en algemene uitspraken te doen over de werkelijkheid.
 • Wat is een onderzoeksproces? 
  Dat is een in herkenbare, logische opeenvolgende fasen verlopend geheel van activiteiten ten behoeve van een onderzoek.
 • Wat is een probabilistische uitspraak?
  Dat is een algemene uitspraak met een 'kans'-karakter, waardoor er niet uit kan worden afgeleid hoe 'het' in individuele situaties gesteld is.
 • Wat is een (onderzoeks-)probleemstelling?
  De (scherp geformuleerde) vraag waarop een onderzoek het antwoord moet geven.
 • Wat houdt systematiek in?
  Systematiek is de kwalificatie van een consequente, geplande en doelgerichte werkwijze.
 • Wat is wetenschappelijk verantwoord onderzoek?
  Dit is onderzoek dat wordt verricht langs wetenschappelijke weg, wat onder andere inhoudt dat men objectief, controleerbaar en systematisch te werk gaat, dat het onderzoek herhaalbaar is en dat de resultaten reproduceerbaar zijn. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke vijf punten worden opgenomen in het resultaten hoofdstuk?
 • Herhaling van de hypothesen en gebruikte alpha
 • Een samenvatting van de toets
 • Gevonden waarde van toetsingsgrootheid
 • Gevonden overschrijdingskans
 • Significantie, accepteren/verwerpen hypothesen
Waar worden de hypothesen besproken in een onderzoeksrapport?
Inleiding of theoretisch kader
Waar wordt een betrouwbaarheidsinterval opgenomen in een rapport?
Resultaten hoofdstuk
Wat kan worden gezegd over significantie door een zeer grote steekproef?
Significant is niet gelijk aan moeite waard
Wat kan worden gezegd over de relatie tussen steekproefomvang en bètafout?
Kleinere n --> grotere B
Hoe wordt de fout genoemd die wordt gemaakt als H1 niet wordt geaccepteerd, terwijl deze wel waar is?
Bètafout
Hoe wordt een fout genoemd die wordt gemaakt als H0 wordt verworpen terwijl deze wel waar is?
Alfafout
Wat kan er gezegd worden over het niet aantonen van een verschil of samenhang bij een kleine steekproef?
Niet aantonen is niet gelijk aan niet bestaand
Wat is geleverd met een slag om de arm als een statistische toets aangeeft dat een verschil of samenhang significant is?
Statistisch bewijs
Waardoor is de Kruskall-Wallis-toets een soort van Mann-Whitney-toets maar dan voor de variantieanalyse?
Drie of meer onafhankelijke steekproeven