Summary Bestuurlijk sanctierecht

-
201 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bestuurlijk sanctierecht

 • 1.2 Klassieke bestuurlijke sancties

 • Hoe werden de bestuursrechtelijke sancties gedefinieerd?
  Publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke normen.
 • Waarop waren de meeste sancties die het bestuursrecht aanvankelijk kende, gericht?
  Het ongedaan maken wat in strijd met de norm was gedaan of werd bewerkstelligd. Zij waren dan ook situatief en misten die leedtoevoeging die de strafrechtelijke sancties kenmerk(t)en.
 • Welke sancties die het bestuursrecht kende, waren het belangrijkst?
  Bestuursdwang en intrekken en wijzigen van een begunstigende beschikking.
 • Waarop is de bestuurlijke herstelsanctie gericht?
  Vooral op herstel van een onrechtmatige toestand naar een rechtmatige toestand.
 • Waarop is de bestuurlijke bestraffende sanctie gericht?
  Op leedtoevoeging.
 • Welke wet wordt ook wel de 'Wet Mulder' genoemd?
  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Het ging (toen nog) om strafbare gedragingen, zoals lichte snelheidsoverschrijdingen, van welke gedraging de strafwaardigheid in de samenleving was verdwenen. Aan de overtreder, al dan niet op kenteken geverbaliseerd, werd een 'Mulderbeschikking' uitgerecht met daarin de ondubbelzinnige mededeling dat een boete moest worden betaald.
 • Wat is in de jurisprudentie van de ABRvS eind jaren negentig van de vorige eeuw met betrekking tot bestuurlijke herstelsancties geïntroduceerd?
  De beginselplicht tot handhaving, waardoor het bevoegde bestuursorgaan in beginsel van zijn handhavingsbevoegdheid gebruik moet maken.
 • Hoe is de beginselplicht tot handhaving te verwoorden?
  Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik meoten maken.
 • Mag het bestuursorgaan weigeren gebruik te maken van de bevoegdheid om handhavend op te treden?
  Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zich op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.
 • Op grond van welk artikel kan een herstelsanctie ook preventief worden opgelegd?
  Art. 5:7 Awb. Dat kan slechts indien het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt. Meer specifiek houdt dit in dat een, bijvoorbeeld, besluit tot het opleggen van een preventieve last onder dwangsom pas dan kan worden genomen als er sprake is van gevaar dat een overtreding van een concreet bij of krachtens de wet gesteld voorschrift met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal plaatsvinden, indien de overtreding in het besluit duidelijk wordt omschreven.
 • Wanneer kan een preventieve herstelsanctie worden opgelegd?
  Slechts dan als een nieuwe, nog niet gepleegde overtreding aan de orde is. Beoogd wordt op te treden tegen een gevaar dat de overtreding zich voor de eerste keer zou voordoen.
 • Welke situatie oordeelde de Afdeling in strijd met art. 5:7 Awb?
  Een opgelegde preventieve last onder dwangsom ten behoeve van het voorkomen van herhaling van de overtreding.
 • Noem de klassieke bestuurlijke sancties.
  De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom.
 • Wat wordt bedoeld met bestuursdwang?
  Het op kosten van de overtreder van een bestuursrechtelijke norm, al dan niet met behulp van de 'sterke arm', doen wegnemen, beletten, verrichten of in de oude toestand herstellen wat is gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen. Het gaat dus om feitelijk optreden van de overheid tegen een toestand die ontstaat doordat een burger de hem opgelegde verplichting niet nakomt.
 • Wat dient het overheidsorgaan alvorens tot feitelijk optreden over te gaan te doen?
  Het overheidsorgaan behoort de betrokkene, behoudens spoedeisende gevallen, eerst te waarschuwen om hem in de gelegenheid te stellen de illegale situatie zelf te beëindigen.
 • Waarop ziet een bevoegdheid dat repressief van aard is?
  Een optreden nadat een vergrijp heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer en waar is een algemene regeling over bestuursdwang opgenomen?
  Bij de totstandkoming van de Awb in afdeling 5.3: herstelsancties. Deze afdeling geeft regels over de besluitvorming en de toepassing. De Awb regelt niet wanneer een bestuursorgaan over deze sanctie beschikt.
 • Wat kan het bestuursorgaan doen indien de overtreder niet aan de opgelegde last voldoet?
  Het bestuursorgaan kan maatregelen nemen om bestuursdwang toe te passen. Daartoe mogen plaatsen en woningen worden betreden, zaken worden meegevoerd en opgeslagen en gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt, worden verzegeld. Het toepassen van bestuursdwang bestaat immers uit een feitelijk handelen.
 • Noem het verschil tussen een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang.
  • Bij een last onder dwangsom krijgt de overtreder een geldsom opgelegd, indien hij niet binnen een bepaalde termijn bepaalde herstelmaatregelen heeft getroffen.
  • Bij een last onder bestuursdwang richt het bestuursorgaan zich op feitelijke handelingen om een bepaalde situatie te herstellen. Hierbij kan worden gedacht aan het (doen) afbreken van een illegaal geplaatst bouwwerk. 
 • Wat bepaalt art. 5:31 Awb?
  Dat een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, in spoedeisende gevallen kan besluiten dat bestuursdwang kan worden toegepast zonder voorafgaande last. Indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid bekendgemaakt.
 • Waarop is de dwangsom gericht?
  Louter op het beëindigen van een illegale situatie. Door gevolg te geven aan de last kan de overtreder de verbeurte voorkomen.
 • Wat hebben het opleggen van een last onder bestuursdwang en last onder dwangsom als doelstelling?
  Het ongedaan maken, dan wel het voorkomen van een overtreding. Ook indien de situatie van een overtreding nog steeds voortduurt, kan een dwangsom worden opgelegd.
 • Waarom introduceerde de wetgever in de Vierde tranche van de Awb diverse strafrechtelijke begrippen?
  Daarmee beoogde de wetgever eenheid te brengen in het begrippenapparaat en tevens gebruik te maken van een in de strafrechtelijke jurisprudentie redelijk uitgekristalliseerd jargon.
 • Wat bepaalt art. 5:1, eerste lid, Awb?
  In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.
 • Wat bepaalt art. 5:1, tweede lid, Awb?
  Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt.
 • Wat bepaalt art. 5:1, tweede lid, Awb?
  Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of medepleegt.
 • Zoeken de bestuursrechters aansluiting bij hetgeen de strafkamer van de Hoge Raad over medeplegen heeft geoordeeld?
  Ja.
 • Zijn de 'uitlokker' en de 'doen pleger' overgenomen in de Awb en waarom?
  Nee, de wetgever merkt hierover slechts op dat deze deelnemers in het bestuursrechter niet of nauwelijks voorkomen. Dat geldt ook voor de medeplichtige.
 • Wat bepaalt art. 5:5 Awb?
  Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke sanctie op voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond. Bijvoorbeeld overmacht in de zin van noodtoestand.
 • Het strafrecht kent een gesloten systeem van de strafrechtelijke rechtvaardigingsgronden. In welk arrest heeft de HR eenmaal en niet zonder kritiek een buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond aangenomen?
  HR 20 februari 1933
  Huizense veearts, ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid.
 • Kent de Awb een beroep op een expliciete (strafrechtelijke) schulduitsluitingsgrond?
  Nee. De wetgever oordeelde dat niet nodig. Soms kan een bestuurlijke sanctie worden opgelegd (geheel) los van de vraag of de overtreder enig verwijt te maken valt, soms wordt de mate van de verwijtbaarheid beoordeeld tegen het licht van het evenredigheidsbeginsel, of kent de wet een afzonderlijke bepaling. Een voorbeeld van zo een bepaling is art. 5:41 Awb: Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.
 • Wat bepaalt art. 5:8 Awb?
  Indien twee of meer voorschriften zijn overtreden, kan voor de overtreding van elk afzonderlijk voorschrift een bestuurlijke sanctie worden opgelegd.
 • Welke sanctie heeft de wetgever met de Vierde tranche in de Awb vooral uitgewerkt?
  De bestraffende sanctie: bestuurlijke boete.
 • Hoe zijn strafrechtelijke sancties in de kern te beschouwen?
  Als een machtsmiddel van de overheid tot bekrachtiging van een norm en tot afweer van gedragingen die de gelding van de norm aantasten.
 • Wat zijn strafrechtelijke sancties?
  De door de wetgever als straffen, maatregelen en gedragsvoorwaarden en gedragsaanwijzingen gerubriceerde directe reacties op een strafbaar feit.
 • Hoe wordt een bestuurlijke sanctie in de literatuur vaak aangeduid?
  Een door het publiekrecht voorziene maatregel die de overheid jegens een burger kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit bestuursrechtelijke normen. Een bestuurlijke sanctie wordt door een bestuursorgaan opgelegd.
 • Welke bestuurlijke sanctie komt minder overeen met de in de Awb geformuleerde definitie van een bestuurlijke sanctie?
  De intrekking van een (begunstigende) beschikking. De bewoordingen 'opgelegde verplichting of onthouden aanspraak' lijken niet aan te sluiten bij het karakter en de aard van een intrekkingsbesluit.
 • Hoe wordt een bestraffende sanctie door het Europees Hof meestal aangemerkt?
  Criminal charge, waardoor bij de oplegging de waarborgen uit het EVRM gelden.
 • Verschilt bij een bestuurlijke herstelsanctie en een bestuurlijke bestraffende sanctie de intensiteit van de bestuursrechtelijke toetsing van het evenredigheidsbeginsel?
  Ja. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de begrippen bestuurlijke herstelsanctie en bestuurlijke bestraffende sanctie in de rechtspraak bepaald nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd en tussen de hoogste bestuursrechters (Afdeling bestuursrechtspraak, Belastingkamer HR, CBB en de CRvB) al dan niet op onderdelen ook nog verschillen kunnen worden aangenomen.
 • Wat bepaalt artikel 5:2, eerste lid, sub b, Awb?
  In deze wet wordt verstaan onder: herstelsanctie: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding. Uit deze bewoordingen kan worden geconcludeerd dat een herstelsanctie (ook wel reparatoire sanctie) niet is gericht op de pleger van de overtreding, maar juist op de gepleegde overtreding, de overtreding die nog steeds voortduurt en/of de uit de overtreding voortvloeiende gevolgen.
 • Welke twee sancties zijn aan te merken als een herstelsanctie?
  De last onder dwangsom en de bestuursdwang; met behulp van een geldsom of een last tot feitelijk handelen tracht het bestuursorgaan een einde te  maken aan een onrechtmatige toestand.
 • Hoe werken de herstelsancties primair?
  Toekomstgericht. Dit type sanctie ziet namelijk vooral toe op het herstel van een onrechtmatige toestand in een rechtmatige toestand.
 • Waarvoor is het onderscheid tussen herstelsancties en bestraffende sancties onder meer bepalend?
  Voor de aard van de rechterlijke toetsing en de daarbij toepasbare normen.
 • Hoe toetst de rechter de herstelsanctie aan het evenredigheidsbeginsel van art. 3:4 lid 2 Awb?
  Marginaal, de rechter toetst de evenredigheid van de opgelegde sanctie ten opzichte van de overtreding terughoudend.
 • Wat bepaalt art. 5:2, eerste lid, sub c, Awb?
  In deze wet wordt verstaan onder: bestraffende sanctie: een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen.
 • Wanneer is er volgens de Afdeling sprake van leedtoevoeging?
  Indien herstel van een onrechtmatige toestand in een rechtmatige toestand niet meer mogelijk is.
 • Wat wordt onder leedtoevoeging verstaan?
  Zowel vergelding, als een generale en speciale preventie.
 • Zonder wat kan het bestuur niet overgaan tot leedtoevoeging?
  Zonder verwijtbaarheid aan de zijnde van de overtreder. Het achteraf bestraffen van de dader staat voorop, waardoor de verwijtbaarheid een belangrijke rol speelt. Vereist is vast te stellen dat de overtreder een verwijt kan worden gemaakt.
 • Tot wie richt de bestraffende sanctie zich?
  Direct tot de overtreder. Het herstellen van een onrechtmatige toestand is aldus geen primaire doelstelling van de bestraffende sanctie. Enig herstel van de situatie of het wegnemen van de gevolgen van de overtreding zijn geen doelstellingen van de bestraffende sanctie. Evenals een strafrechtelijke boete en een vrijheidsstraf, valt een bestuurlijke bestraffende sanctie aan te merken als een vorm van punitieve rechtshandhaving door de overheid.
 • Waaruit bestaat leedtoevoeging volgens de Afdeling?
  Een financiële prikkel die is gericht aan de overtreder. Deze prikkel leidt tot een geïndividualiseerd concreet financieel nadeel. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een zeker nadeel dient te ontstaan voor de overtreder middels sanctionering.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer worden de gedragingen van leden van een rechtspersoon aan die rechtspersoon toegerekend?
Drie criteria
-Gedragingen moeten samenhangen met de werkzaamheid of doel van de rechtspersoon
-handelingen van leden moeten in georganiseerd verband worden gepleegd
- de rechtspersoon duldt de gedragingen van de leden. 
Hoe zit het met de rechterlijke voorzieningen tegen het wetsvoorstel?
Het bestuurlijk verbod heeft geen schorsende werking volgens 6:16, wel kan op grond van 8:81 aan de rechter worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.
Wat is een OMG?
Een outlaw motorcycle gang. Een hiërarchisch opgebouwde organisatie waarvan de leden hun club gebruiken als kanaal en afscherming voor criminele en ondermijnende activiteiten met financieel en ander materieel als oogmerk.
Wat willen de kamerleden tegen OMG's gaan doen?
Ze hebben een wetsvoorstel ingediend dat in de mogelijkheid voorziet om een bestuurlijk verbod op rechtspersonen op te kunnen leggen.
De reden van het wetsvoorstel wet administratieve detentie is tweeledig, leg uit
In de eerste plaats ziet het op gevallen waarin een grondslag voor strafrechtelijke vervolging van een mogelijk gevaarlijk persoon ontbreekt, terwijl die persoon wel een potentieel gedraging zou kunnen vormen. In de tweede plaats is de jihadistische beweging in nederland dermate groot dat onmogelijk alle potentieel gevaarlijke personen in de gaten kunnen worden gehouden,
Waar voorziet het wetsvoorstel wet administratieve detentie in?
In een vrijheidsbenemende maatregel, door de minister op te leggen op voorstel van de AIVD indien dit noodzakelijk is met het oog op de nationale veiligheid en is gericht tegen een persoon die op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met mogelijke terroristische activiteiten.
Zijn de maatregelen uit de tijdelijke wet criminal charges?
IN de zaak van de haarimam fawaz heeft de rechtbank getoetst aan de engel criteria en heeft daaruit de conclusie getrokken dat er geen sprake is van een criminal charge
Wat als er nog geen sprake is van verdenking, maar er wel aanwijzingen zijn van een terroristisch misdrijf?
Dan biedt het wetboek van strafvordering een sterk verruimd pakket aan opsporingsbevoegdheden.
Waarom kreeg de nieuwe wet met bestuurlijke maatregelen tegen terrorismebestrijding een tijdelijk karakter?
Vanwege het ingrijpende karakter werd afgesproken dat de wet een tijdelijk karakter zou hebben. Zodra het dreigingsniveau zodanig laag wordt zal de wet worden ingetrokken.
Wat is een maatregel die is geregeld in de rijkswet op het nederlanderschap?
Ontnemen van nederlanderschap bij terroristische misdrijven.