Summary Bestuurlijke informatievoorziening

ISBN-13 9789001846046
613 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bestuurlijke informatievoorziening". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001846046. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bestuurlijke informatievoorziening

 • 1 organisatie en informatie

 • Wat is bestuurlijke informatievoorziening?
  Het verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens,
  ter verkrijging van informatie,
  ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van een organisatie,
  en ten behoeve van de verantwoording
 • 1.2 Bestuurlijke informatievoorziening in relatie met organisatie en informatie

 • Noem een aantal andere benamingen voor Bestuurlijke Informatievoorziening?
  • Administratieve organisatie
  • Accounting Information System
  • Informatie en control
  • Interne beheersing (Internal control) 
 • Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren als in een onderneming de informatievoorziening tekort schiet?
  • het optreden van doublures in administratieve werkzaamheden
  • het uitvoeren van overbodige werkzaamheden
  • het optreden van vertragingen 
  • het nemen van verkeerde beslissingen door gebrekkige informatie
 • Wat is bestuurlijke informatievoorziening?
  BIV omvat alle werkzaamheden m.b.t. het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens 
  met als doel, het verstrekken van informatie t.b.v. het besturen, doen functioneren van een organisatie alsmede t.b.v. het afleggen van verantwoording. 
 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie bestaat uit een groep mensen die probeert om met gebruik van bepaalde middelen, in onderlinge samenwerking doelstellingen te realiseren.
 • Waar heeft het doen functioneren en beheersen betrekking op?
  Doen functioneren en beheersen heeft betrekking op datgene wat nodig is in een bedrijf, nadat de beslissing is genomen. 
  - Meedelen van de beslissing aan belanghebbenden
  - Beoordelen en bijsturen
 • Wat is besturen?
  Besturen heeft betrekking op het nemen van beslissingen op verschillende leidinggevende niveaus in een onderneming.
 • Benoem de definitie informatie?
  Informatie bestaat uit gegevens die een bijdrage leveren aan de kennis van de mensen die werkzaam zijn in de organisatie.
 • Omschrijf het begrip Bestuurlijke Informatievoorziening?
  Bestuurlijke informatievoorziening omvat alle activiteiten met betrekking tot het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, doen functioneren en het beheersen van een organisatie alsmede ten behoeve van het afleggen van verantwoording.
 • Noem de verschillende bedrijfsprocessen (activiteiten) die voor het besturen van belang zijn in een onderneming?
  Primaire processen (kernactiviteiten) -> inkoop, productie, verkoop 
  Secundaire (ondersteunende/beheers) processen -> financieel management, magazijnbeheer, personeelsbeleid
 • Waar heeft het besturen betrekking op?
  Besturen heeft betrekking op het nemen van beslissingen op de verschillende leidinggevende niveaus in een onderneming.
 • Waar heeft het doen functioneren en beheersen betrekking op?
  Doen functioneren en beheersen heeft betrekking op datgene wat nodig is in een bedrijf, nadat de beslissing is genomen. (meedelen van de beslissing aan belanghebbenden, beoordelen van de uitvoering en zo nodig bijsturen)
 • Wat wordt er normaal gesproken vastgelegd in een handboek BIV?
  Schriftelijke antwoorden op de wat, wie, hoe en wanneer vragen voor alle processen in het in het bedrijf.
 • Wat geeft een ISO-9000 certificering aan?
  Een ISO-9000 certificering geeft aan dat een onderneming zijn bedrijfsprocessen (inkopen, voorraden, verkopen, productie etc) schriftelijk heeft beschreven in een Kwaliteitshandboek en ook daadwerkelijk op deze wijze werkt.
 • 1.3 Organisaties

 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie bestaat uit een groep mensen die probeert met behulp van bepaalde middelen, in onderlinge samenwerking doelstellingen te realiseren
 • Benoem de indelingen (typologieën) van organisaties?
  - profit
  - non-profit

  - formeel 
  - informeel 

  - centraal
  - decentraal (lokaal)
 • Wat is een typologie?
  Kenmerk van een organisatie a.d.h. van specifieke kenmerken.
 • Waaruit bestaat de doelstelling van de organisatie?

  Onderneming (Profit):
  Kernactiviteit/hoofddoelstelling: het maken van winst t.b.v. de continuïteit van de onderneming
  Nevenactiviteit: behouden werkgelegenheid

  Overheidsorganisaties (Non-profit):
  Het dienen van het maatschappelijk belang, maatschappelijke behoeften (energievoorziening/culturele waarden)
 • Wat moet er worden vastgelegd door de organisatie om de doelstellingen te bepalen?
  1. Strategie (welke koers heeft de onderneming bepaald)
  2. Missie (kernwaarde waar de organisatie voor staat)
  3. Visie ( alg. voorstelling van de toekomst)
 • Wat is een formele organisatie?
  Hierbij is de structuur van de organisatie vastgelegd in o.m.
  - Statuten
  - Procedurebeschrijvingen
  - Taak-en functiebeschrijvingen
 • Wat is een informele organisatie?
  Een informele organisatie wordt gevormd door ongeschreven regels en wetten. Dit wordt ook wel bedrijfscultuur genoemd. Deze informele regels zijn nergens schriftelijk vastgelegd maar zijn vaak erg belangrijk. Niet naleving kan grote problemen geven.
 • Hoe kan de beslissingsbevoegdheid van een organisatie zijn geregeld?
  1. Centraal: 
  • Afhankelijk vd cultuur vd organisatie - bedrijven met eenhoofdige leiding worden centraal bestuurd

  2. Decentraal:
  • Betrokkenheid personeel - medezeggenschapsraad pos.invloed op decentralisatie
  • Maatschappelijke ontwikkelingen - door fusie en overname ontstaan zeer grote ondernemingen die de leiding dwingt tot decentralisatie om de boel beheersbaar te houden.
  • Kosten en baten - gevolg decentralisatie is meestal hogere kosten voor hard-en software en leidt tot grotere problemen voor de beheersbaarheid van de informatieverwerking. 
 • Welke niveaus van leidinggeven zijn er in een organisatie?
  1. Strategisch
  2. Tactisch
  3. Operationeel
 • Wat wordt verstaan onder strategisch leidinggeven?
  Dit is het niveau van de hoogste leiding (directie) in een onderneming. Op dit niveau worden langetermijnbeslissingen genomen over de doelstellingen van een bedrijf. Deze beslissingen hebben vaak een eenmalig karakter.
  Voorbeeld: Fusie, reorganisatie, internationaliseren.
 • Wat wordt verstaan onder tactisch leidinggeven?
  Dit is het niveau direct onder de directie, hier worden beslissingen genomen in verband met de uitwerking van de strategische besluiten = de middelen om het doel te bereiken.
  Voorbeeld: vaststellen budgetten, toewijzen van middelen (mensen en materialen) vaststellen v procedures, beoordeling v prestaties
 • Wat wordt verstaan onder operationeel leidinggeven?
  Dit niveau is het laagste niveau van leidinggeven (afdelingshoofden) en is verantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden in een bedrijf. 
  Voorbeeld: kortetermijnaspecten bij uitvoering vd werkzaamheden conform vastgestelde procedures en budgetten.
 • Wat is de scope van informatie ?
  Van organisatiebreed  en MBE (management op uitzondering/by exeption) naar afdeling en MBO (management op projectbasis/by objectives)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat staat er in de kasinstructie? (5)
- er mogen geen betalingen gedaan/geld in ontvangst nemen worden zonder schriftelijke opdracht van daartoe bevoegde medewerkers
-  directie stelt bedrag vast wat max in kas mag zitten
- bij overschreiding moet het meerdere afgestort worden naar de bank
- van iedere kasmutatie moet een deugelijk boekingsstuk aanwezig zijn. Deze mutatie moet direct in kasboek geregistreerd worden.
- kassier moet aan het begin en einde van zijn werkdag zelf de kas opnemen. Op onregelmatige tijdstippen zal er controle uitgevoerd worden.
Wat is de taak van een kassier?
Aanwezige kasgeld te bewaren
Wat is de functie van een kassier?
Bewaarfunctie
Aantal mogelijkheden leggen verbanden (8)
- aantal verzonden facturen en gefactureerde bedragen 
- totaal aantal factuurregels
- mutatie debiteuren in debiteurenbestand en grootboek
- mutatie goederen in artikelbestand en grootboek
- mutatie goederen in hoeveelheden in artikelbestand en gefactureerd
- aantal ingevoerde orders en ingevoerde hoeveelheden artikelen
- totaal aantal backorders en daarbij behorende hoeveelheden goederen
- totaal aantal orders foutbestand en daarbij behorende hoeveelheden goederen
Hoe wordt volledigheid vastgesteld factuur? 2
- doorlopend genummerd van de orderformulieren
- adhv de verzenddocumentatie van de magazijnmeester of expeditieafdeling vast te stellen, dat alle verzonden goederen gefactureerd en geregistreerd zijn
Hoe wordt juistheid van een factuur vastgesteld? 4
- gebruik maken van door directie goedgekeurde prijstabellen en kortingsafspraken
- controle van gefactureerde prijzen door onafhankelijke functionaris van factureerafdeling/administratie
- vergelijking verkoopafdeling op de orderformulieren vastgestelde prijsafspraken
- detailcontrole op alle in het prijzenbestand ingevoerde, door directie goedgekeurde, prijzen en kortingsafspraken
Welke beheersingsmaatregelen worden er getroffen bij contante verkopen? (7)
- verplicht winkelmand en niet in eigen boodschappentas
- alleen via kassa naar buiten kunnen
- artikelen voorzien veiligheidslabel
- personeel alert vals geld
- uitgang beveiligd elektrische poortjes
- grote bedrijven bewakers aanstellen
- personeel houdt oogcontact op juiste gang van zaken in winkel
Wat is cyclische facturering?
Eigenlijk tankstation, krijgt een leveringsbon en einde van de maand een verzamelfactuur
Welke momenten van factureren bestaan er? 3
- voorfacturering
- nafacturering
- cyclische facturering
Welke gegevens staan in offertebestand? (5)
- Datum ontvangst
- nummer offerteaanvraag
- datum verzending offerte aan klant
- NAW gegevens
- korte omschrijving en bedrag offerte