Summary Bestuurlijke infovoorziening / Hoofdboek

-
ISBN-10 9001536093 ISBN-13 9789001536091
161 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bestuurlijke infovoorziening / Hoofdboek ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001536091 or 9001536093. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bestuurlijke infovoorziening / Hoofdboek

 • 1 organisatie, informatie, en bestuurlijke informatievoorziening

 • Vervelende zaken als informatievoorziening tekort schiet

  - doublures in administratieve werkzaamheden

  - uitvoeren van overbodige werkzaamheden

  - optreden van vertragingen

  - verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie.

 • Slechte informatie tast ook de kwaliteit van de aan de leiding verstrekte informatie aan. Dit is inefficiënt. hierdoor kunnen ook verkeerde beslissingen worden genomen.

  noodzakelijk periodiek informatievoorziening te beoordelen.

 • Met welke begrippen hangt bestuurlijke informatievoorziening samen

  Organisatie en informatie

 • Organisatie: groep mensen die probeert om met bepaalde middelen in onderlinge samenwerking doelstellingen te realiseren

  Doelstelling: winst maken t.b.v. continuïteit.

 • Hoe probeert een organisatie zijn doelstellingen te realiseren

  Door activiteiten te ontplooien.

 • activiteiten zijn ook wel processen

 • Wat zijn de primaire processen zijn / kernactiviteiten

  Inkopen, produceren en verkopen

 • Secundair proces is

  administratie

 • Bestuurlijke informatievoorziening: omvat alle activiteiten met betrekking tot het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een organisatie alsmede ten behoeve van het afleggen van verantwoording.

 • Hoe kan een organisatie goed functioneren

  als de noodzakelijke informatie op een goede wijze ter kennis wordt gebracht.

 • Waar is bestuurlijke informatievoorziening in eerste en tweede instantie op gericht

  maatregelen die belangrijk zijn voor het voorzien in informatiebehoeften van medewerkers en gericht op het maken van verantwoordingsinformatie.

 • Waar heeft besturen betrekking op?

  Het nemen van beslissingen op verschillende leidinggevende niveau's  in een onderneming.

 • Waar heeft doen functioneren en beheersen betrekking op

  datgene wat nodig is in een bedrijf nadat de beslissing is genomen

  - het meedelen van de beslissing aan belanghebbenden

  - beoordelen van de de uitvoering en zo nodig bijsturen.

 • Bij de processen Inkoop, produceren, verkoop en administratie gaat het steeds weer om?

  - wat voor informatie is noodzakelijk?

  - wie vervult welke taak in de uitvoering van het proces?

  - welke werkwijze wordt toegebracht?

  - volgens welk tijdschema dient de gegevensverwerking en de informatievoorziening plaats te vinden?

 • Hoe voorkomt men misverstanden en bevorderd men de gang van zaken?

  Door de wie, wat, hoe, wanneer-vragen voor alle processen vast te leggen in het Handboek BIV.

 • 1.3 organisaties

 • Doelstellingen van organisaties bestaan uitbhet maken van zodanige winst dat continuiteit op langere termijn gegarandeerd is.

  Nevendoelstellingen zijn. Werkgelegenheid,  zorg voor het milieu, handhaven van marktaandeel.  Bij overheidsinstanties is staan maatschappelijke behoeftenen culturele waarden hoog aangeschreven. Profit en non-profit organisaties

 • Hoe kan beslissingsbevoegdheid binnen een organisatie zijn geregeld.

  Dit kan zowel centraal als decentraal zijn geregeld.

 • Welke factoren zijn van belang voor centralisatie dan wel decentralisatie.

  - De cultuur van de organisatie (bedrijven met sterke eenhoofdige leiding wordt centraal geregeld)

  - betrokkenheid van het personeel (medezeggenschap en motivatie)

  - Maatschappelijke ontwikkelingen (toenemende concentratie van bedrijven (door fusie/overname) omvang dwingt tot decentralisatie om het beheersbaar te houden).

  - Kosten en baten (decentralisatie leidt tot een hogere motivatie  omdat er meer verantwoordelijkheid is. Decentralistatie leidt tot hogere kosten en de informatieverwerking is moeilijker te beheersen.

 • 1.3.1 formele en informele organisaties

 • Wat zijn formele organisaties? 

  Organisaties met een schriftelijk vastgelegde structuur. (Statuten, procedure beschrijvingen, taak- en functiebeschrijvingen, bevoegdheidsregelingen.

   

   

   

 • Formele regels zijn voor ieder bedrijf belangrijk. Informele regels zíjn  vooral terug te vinden in een informele organisatie. Het zijn ongeschreven regels en wetten. 

 • De informele organisatie bestaat uit immateriele factoren die het werk en de sfeer beïnvloeden. (bedrijfscultuur) Het is van grote invloed op de goede verstandhouding en de motivatie van het personeel.

 • Informele aspecten hebben enerzijds een bindend en stabiliserend aspect en anderzijds een behoudend aspect. Het eerste betekent eenheid en uniformiteit, het tweede betekent frisse ideeen zijn nauwelijks te realiseren. afwijking van het bestaande geeft onrust en moet vermeden worden. Dit heeft een verstarrende invloed.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Vervelende zaken als informatievoorziening tekort schiet
1
Met welke begrippen hangt bestuurlijke informatievoorziening samen
1
Hoe probeert een organisatie zijn doelstellingen te realiseren
1
Wat zijn de primaire processen zijn / kernactiviteiten
1
Page 1 of 22