Summary Bestuursrecht

-
ISBN-10 9089741682 ISBN-13 9789089741684
1333 Flashcards & Notes
95 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bestuursrecht". The author(s) of the book is/are L J A Damen. The ISBN of the book is 9789089741684 or 9089741682. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bestuursrecht

 • 1 Handelingen van het bestuur

 • welke normen moet het bestuur in acht nemen bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid
  op de Voorbereiding van een besluit, op de besluitvorming, op de motivering, op de belangenafweging en op de kennisgeving van het besluit.
 • 1.1 leerstukken van het bestuursrecht

 • 1.1

  a. welke personen fungeren als rechtsubjecten in het bestuursrecht

  b. komt aan een bestuursorgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid toe

  c. welke soorten handelingen en besluiten kunnen worden onderscheiden

  d. komen aan het bestuur ook privaatrechtelijke bevoegdheden en rechten toe

  e. welke normen heeft het bestuur in het verkeer met de burger in acht te nemen

  f. welke normen heeft het bestuur bij de uitoefening van een hem toegekende bevoegdheid in acht te nemen

  g. bevoegdheden bestuur in het kader van de handhaving van het bestuursrecht

  h. welke bestuursrechtelijke voorzieningen staan open tegen besluiten en handelingen

  i. rol burgerlijke rechter bij de rechtsbescherming tegen overheidshandelen

 • komen aan het bestuur ook privaatrechtelijk bevoegdheden en rechten toe?
  het bestuur mag twee wegen bewandelen, zowel de privaatrechtelijke weg als de publiekrechtelijke weg. afhankelijk van. zie Windmill en Kunst en Antiekstudio Lelystad, brandweerarrest
 • 1.2 Centrale vragen van bestuursrecht

 • Waar gaat het bestuursrecht in essentie over?
  • het instrumentarium waarmee de overheid bestuurt
  • de normen die bij het besturen in acht moeten worden genomen
  • de mogelijkheden om zich tegen het overheidsbestuur te verzetten
 • - recht voor, van en tegen het overheidsbestuur
  - instrumenten, normen en mogelijkheid om te verzetten tegen het overheidsbestuur
 • Wat is kenmerkend voor de essentie van het bestuursrecht?
  Instrument en waarborg.
 • Hoe past de samenleving bij het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht gaat over de actieve bemoeienis van de overheid met de samenleving.
 • Welke vragen staan centraal bij bestuursrechtelijke thema's?
  1. Waarom is overheidsbestuur nodig?
  2. Waarom zijn er aparte regels van bestuursrecht in het leven genomen en voldeden reeds bestaande regels (straf-/privaatrecht) niet?
  3. Op welk terrein treedt de overheid op, en hoe?
  4. Hoe heeft de bestuursrechtelijke betrekking tussen bestuur en burger gestalte gekregen?
  5. Hoe wordt de kwaliteit van het overheidsbestuur gewaarborgd?
 • 1.2.1 Waarom is overheidsbestuur nodig?

 • Hoe werd de klassieke liberale rechtsstaat in de eerste helft van de negentiende eeuw aangeduid?
  Nachtwakerstaat; er was sprake van een minimale overheid.
 • - bepaalde zaken -> zo essentieel -> niet overlaten aan particulieren (niet genoeg macht of eigen belang) 
  - voorkomen van recht van de sterkste
  - optreden van overheid van in zaken met tegengestelde belangen
 • 1.2.2 Waarom zijn er aparte regels van bestuursrecht?

 • Waarop is bestuursrecht gericht?
  Het bereiken of herstellen van de legale situatie.
 • - art. 2:1 BW -> rechtspersoonlijkheid van staat, gemeente en provincies
  - privaatrechtelijke (overheid handelt vaak eenzijdig) en strafrechtelijke regels niet toepasbaar
  - bestuursrecht gericht op herstellen of bereiken van de legale situatie
 • Hoe zijn bestuursrechtelijke normen vaak geformuleerd?
  Voorwaardelijk: iets is verboden tenzij een vergunning of ontheffing wordt verleend.
 • Wat houdt het in dat bestuurlijke sancties veelal voorwaardelijk zijn?
  Zij kunnen pas worden geëffectueerd indien de overtreder binnen een gestelde termijn zijn overtreding niet ongedaan heeft gemaakt of heeft beëindigd.
 • 1.2.3 Op welke terreinen treedt de overheid op, en hoe?

 • Wat is de ordenende functie van de overheid?
  Met name handhaving van dwingende normen.
 • 4 functies:
  - ordenende functie -> handhaving van dwingende normen (geboden en verboden)
  - presterende functie -> onderwijs, volksgezondheid
  - sturende functie -> ingrijpen in marktverhoudingen ten tijde van crisis
  - arbitrerende functie -> afweging van belangen tussen milieu en groeiende bevolking
 • Wat is de presterende functie van de overheid?
  De zorg voor bestaanszekerheid.
 • Wat is de sturende functie van de overheid?
  Deze functie komt niet alleen tot uitdrukking in dwingende voorschriften, maar ook in selectievere, meer gerichte instrumenten, zoals voorschriften die aan vergunningen worden verbonden en subsidiëring.
 • Wat is de arbitrerende functie van de overheid?
  Deze functie komt vooral tot uitdrukking in planbevoegdheden ten aanzien van de verdeling van de beschikbare ruimte en in het verbinden van voorschriften aan vergunningen waarin de tegenstrijdige belangen zo veel mogelijk met elkaar worden verzoend.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.