Summary Bestuursrecht begrepen

-
484 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bestuursrecht begrepen". The author(s) of the book is/are Mr C C G F H Albers. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bestuursrecht begrepen

 • 1.1 Het verband tussen besturen en bestuursrecht

 • Wat is een openbaar bestuur?
  Het deel van de overheid die zich bezighoudt met besturen
 • Uit welke onderdelen bestaat de overheid onder meer?
  De gemeentelijke overheid, de provinciale overheid en de rijksoverheid
 • Welk begrip is ruimer, het openbaar bestuur of de overheid?
  De overheid
 • Welke instanties zijn ook deel van de overheid?
  De rechtelijke instanties
 • 1.1.1 Verschillende bestuursniveaus

 • Op welke niveau keert de de bepaalde organisatiestructuur van de openbare besturen terug?
  Op alle niveau's.
 • Door wie wordt het dagelijks bestuur van het openbaar bestuur?
  De democratische orgaan dat ook deel uitmaakt van het openbaar bestuur
 • Op gemeentelijk niveau is er een college van burgemeester en wethouders (art. 34 lid 1 Gemw).
 • Wat is het dagelijks bestuur van de gemeente? (plus wetsartikel)
  De college van burgemeester en wethouders (art. 160 lid 1 en onder a Gemw)
 • Hoe heet het democratie orgaan die het dagelijks bestuur van de gemeente controleert? (plus wetsartikel)
  De gemeenteraad (art. 169 Gemw)
 • Om de hoeveel jaar wordt de gemeenteraad gekozen door de inwoners van de gemeente?
  om de 4 jaar (na 4 jaar komt er een nieuwe verkiezing)
 • Wie vertegenwoordigt de gemeenteraad? (plus wetsartikel)
  De inwoners van de gemeente (art. 7 Gemw)
 • Hoe heten de onderdelen van een bestuursorganisaties?
  Bestuursorganen
 • Het gemeentebestuur en de bestuursorganisatie hebben een complex geheel vormen.
 • Een gemeente heeft meer bestuursorganen dan de college van burgemeester en wethouders.
 • Wat is het dagelijks bestuur van de rijksoverheid?
  De regering
 • Waaruit bestaat de regering (plus wetsartikel)?
  De koning en de ministers (en staatssecretarissen) (art. 42 GW)
 • Door wie wordt de regering gecontroleerd?
  Het (democratisch gekozen) parlement die bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer. 
 • Op welk niveau werkt de regering?
  Op landelijk niveau
 • Er is ook een dagelijks bestuur van een waterschap. 
 • Een waterschap heeft met het onderhouden van dijken en het beheren en beken en rivieren. Al zijn de taken duidelijker beschreven in de Waterschapswet.  
 • Waaruit bestaat uit een waterschap (plus wetsartikel)?
  een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter (art. 10 Waterschapswet)
 • De taken van een openbaar besturen bestaan niet in details beschreven, al geeft de wetgever op hoofdlijnen richting aan het bestuur. 
 • 1.1.2 Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang

 • Het openbaar bestuur van Nederlands bestaat uit verschillende besturen. 
 • Welk belang moet het openbaar bestuur behartigen?
  Het algemeen belang
 • Op welk manier heeft de wetgever geholpen om het algemeen belang voor de besturen duidelijker te krijgen?
  Door hoofdlijnen aan te geven. 
 • Wat wordt ook wel 'publieke belangen' genoemd?
  Het algemeen belang daarbij kan je denken aan de openbare orde, sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden, het voorkomen van alcoholmisbruik door kinderen en jongeren en immigratie en naturalisatie. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een duurbeschikking?
Iets wat van langere tijd van toepassing is mag je opnieuw de belangen afwegen. Intrekking van de beschikking is een ambtshalve belastende beschikking.
Wat is ex nunc?
Wordt nu getoetst.
wat is doelmatigheidstoetsing?
Bestuur kijkt of bij het bij het doel van het beleid past. Bestuur maakt een toetsing vanuit het oogpunt van doelmatig bestuur. Met als hoofdvraag of het een vergelijkbaar beleidsresultaat mogelijk was ten koste van minder offers.
Wat is de rechtmatigheidstoetsing?
De rechter kijkt of het in overeenstemming is met de wet. er is een beoordeling of de overheid zich heeft gehouden aan de regels. Bijv. de abbb.
Ex tunc
Wat is ex tunc?
Situatie wordt bekeken vanuit de situatie toen, rechter.
Wat is het gebod van de kenbare motivering?
De motivering moet duidelijk in het besluit te vinden zijn.
 • art. 3:47 jo 3:48 awb.
 • Wanneer
 • Wat
Wat is het gebod van daadkrachtingen motivering?
 • Art. 3:46 Awb art. 3:50 Awb.
 • Ieder besluit moet berusten op een deugdelijke motivering.
 • Een draagkrachtige motivering moet in ieder geval steunen op een juiste feitelijke en juridische grondslag.
 • Sommige besluiten hebben een hogere motiveringseis.
 • Redenen van afwijking van een advies moeten vermeldt worden.
Wat is het motiveringsbeginsel?
Art. 3:46. Art. 4:7 Awb.
 • Een bestuursorgaan moet in een besluit onder meer verantwoording afleggen van de wijze van feitenvaststelling en de waardering van belangen.
 • Is onder te verdelen in twee geboden
 • - Het gebod van draagkrachtigen motivering
 • - Het gebod van kenbare motivering
Wat is contra expertise?
Het inbrengen van eigen zwaarwegende expertise van een belanghebbende.
Wat is het gebod van belangafweging?
art. 3:4 lid 1.
 • elk belang moet worden meegenomen.