Summary Bestuursrecht in het awb-tijdperk

-
ISBN-10 9013087019 ISBN-13 9789013087017
466 Flashcards & Notes
87 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bestuursrecht in het awb-tijdperk". The author(s) of the book is/are T Barkhuysen C de Kruif. The ISBN of the book is 9789013087017 or 9013087019. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bestuursrecht in het awb-tijdperk

 • 1 Inleiding tot het bestuursrecht en dit boek

 • De drie functies van bestuursrecht.
  Instrumentele functie 
  Waarborg functie
  Normerende functie
 • Wat is bestuursrecht?

  Bestuursrecht heeft betrekking op relaties tussen de overheid en burgers. Het bestuursrecht geeft regels voor de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbende, in het bijzonder voor de situatie waarin het bestuur handelt op grond van publiekrechtelijke bevoegdheid neemt een bijzondere positie in: het oefent macht uit. Op basis van een wet is het bestuur dan namelijk bevoegd tot juridische maatregelen die burgers en rechtspersonen niet ter beschikking staan. 
 • Wat is een discretionaire bevoegdheid?
  Een vrije bevoegdheid, het bestuur is vrij om van de bevoegdheid gebruik te maken.
 • Op welke relaties heeft het bestuursrecht betrekking?
  Relaties tussen de bestuursorganen en burgers.
 • Het verschil tussen algemeen en bijzonder bestuursrecht
  Algemeen bestuursrecht zijn de algemene regels en bijzonder bestuursrecht gaat in op inhoudelijke gebieden
 • Wat is een gebonden bevoegdheid?
  De wet geeft aan hoe het bestuur moet handelen.
 • Wat is bijzonder aan de bevoegdheden van het bestuur?
  Het bestuur kan zonder instemming van de burger bepalen wat de rechten en plichten van die burger zijn (eenzijdige rechtshandelingen). Dat geeft het bestuursorgaan macht.
 • Wat zijn de doelstellingen van de Awb?
  1. Het bevorderen van eenheid
  2. Het systematiseren en vereenvoudigen
  3. Het codificeren van ontwikkeling die afspelen in jurisprudentie
  4. Het treffen van voorzieningen
 • Wat wordt verstaan onder de instrumentele functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft de overheid door middel van wettelijke bepalingen de bevoegdheid om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
 • Wat is een A - orgaan?
  Een A orgaan is een publiekrechtelijke rechtspersoon die taken uitvoert
 • Wat wordt verstaan onder de waarborgfunctie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft burgers bescherming tegen de overheid.
 • Wat is een B- orgaan?
  Een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed.
 • Wat wordt verstaan onder de normerende functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft regels waaraan het bestuur zich bij de uitoefening van bevoegdheden moet houden.
 • Wat is het verschil tussen een A - orgaan en een B - orgaan?
  Bij een A orgaan gelden ten alle tijden de regels van de Awb, en bij een B orgaan is dit niet het geval.
 • Wat wordt verstaan onder algemeen en bijzonder bestuursrecht?
  Algemeen bestuursrecht staat in de Awb, bijzonder bestuursrecht bestaat uit regels die speciaal voor een bepaald bestuursorgaan of onderwerp zijn gemaakt.
 • Wat is een belanghebbende?
  Degene wiens belang direct bij het besluit is betrokken.
 • Hoe kan het bestuursrecht worden onderscheiden van het staatsrecht?
  Staatsrecht gaat vooral over de Grondwet en de organieke wetten. Het ziet op de grondregels voor de organisatie van de Nederlandse staat. 
  Het bestuursrecht ziet primair op de verhouding tussen overheid en burger.
 • Benoem de verschillende toetsing criteria's om te bepalen of iemand derde belanghebbende is.
  - De opera criteria
 • Wat is de overeenkomst tussen het bestuursrecht en het strafrecht?
  • Publiekrecht;
  • Handhaving van regels;
  • Het opleggen van bestuurlijke boeten.
 • Wat zijn de drie vormen van bevoegdheidsverdeling?
  - Attributie - het in leven roepen van een bevoegdheid
  - Delegatie  - Het overdragen van een bevoegdheid
  - Mandaat -  Namens een bestuursorgaan een besluit nemen
 • Wat zijn de verschillen tussen het bestuursrecht en het privaatrecht?
  • Het privaatrecht bepaalt de rechtsbetrekking tussen burgers onderling, het publiekrecht tussen overheid en burger;
  • In het privaatrecht moet een particulier zelf naar de rechter stappen als hij zijn rechten gehandhaafd wilt zien, in het bestuursrecht regelt de overheid dit.
 • Op welke manieren kan de overheid handelen?
  1. Privaatrechtelijk -- De overheid kan iets kopen 
  2. Feitelijke handelingen -- Handelingen zonder rechtsgevolg
  3. Publiekrechtelijk -- Eenzijdige positie van een burger veranderen
 • Waarom is het bestuursrecht een relatief jong rechtsgebied?
  Op bijzondere deelgebieden was al veel wetgeving tot stand gekomen, maar pas in 1994 was er een algemene codificatie in de vorm van de Awb.
 • Wat betekent besluit?
  1. Schriftelijk -- Het moet op papier staan. 
  2. Beslissing --  Er dient een beslissing te zijn
  3. Afkomstig van een bestuursorgaan -- Er moet sprake zijn van een A- orgaan die het besluit neemt. 
  4. Publiekrechtelijke rechtshandeling -- Er moet sprake zijn van een bevoegdheid op grond van de wet.  
 • Wat zijn de verschillende besluiten?
  1.  Beschikking 
  2. Algemeen verbindende voorschriften 
  3. Beleidsregels 
  4. De overige B.A.S 
 • Noem twee verschillende beschikkingen op?
  1. Vrije beschikkingen --  Deze kunnen 
  2. Gebonden beschikkingen -- Deze moeten 
 • Wat zijn de algemene beginselen van bestuur? Zijn deze formeel of materieel?
  1. Zorgvuldigheidsbeginsel formeel + materieel 
  2. Motiveringsbeginsel formeel + materieel 
  3. Vooringenomenheid formeel
  4. Rechtszekerheid Materieel 
  5. Verbod van detournement de pouvoir materieel 
  6. Verbod van willekeur materieel 
  7. Evenredigheidsbeginsel Materieel
  8. Gelijkheidsbeginsel materieel 
  9. Vertrouwensbeginsel Materieel 
 • Wat houden ABBB's in?
  Het zijn gedragsnormen voor de overheid
 • Wat zijn twee verschillende soorten ABBB's?
  1. Formeel -- Spelregels voor het nemen van een besluit
  2. Materieel -- Spelregels die gelden voor de inhoud van een besluit 
 • Aan welke eisen moet een aanvraag voldoen?
  - Schriftelijk 
  - persoonsgegevens
  - de beschikking die de persoon wenst
 • Wat betekent de hersteltermijn?
  Als de aanvrager een aantal stukken mist bij zijn aanvraag dient hij de tijd te krijgen om deze aan te vullen.
 • Wat is de normale beslistermijn?
  Eerst dient er gekeken te worden in de wet, staat dit er niet bij dan is de redelijke termijn 8 weken.
 • Wat zijn de consequenties als de beslistermijn niet wordt na geleefd?
  De bestuursorgaan wordt in gebreke gesteld en er kan een dwangsom worden geëist.
 • Welke opties zijn er nog meer als de beslistermijn niet wordt na geleefd?
  Als het expliciet is bepaald in de wet wordt de aanvraag toegewezen.
 • Welke bestuurssancties zijn er?
  - Herstelsancties 
  - Bestraffende sanctie
 • Wat zijn de verschillende herstelsancties?
  1. Last onder bestuursdwang  -- het weghalen van de overtreding 
  2. Las onder dwangsom -- het moet weggehaald worden en er dient een dwangsom betaald te worden. 
 • Welke bestraffende functie is er?
  1. De bestuurlijke boete -- de verplichting tot het betalen van een geldsom
 • Wat is beginselplicht tot handhaving?
  Als er een overtreding heeft plaats gevonden dan dient er gehandhaafd te worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Algemene bestuursrechten Bijzondere bestuursrecht
In het algemeen bestuursrecht zijn (veelal procedurele) regels neergelegd. Het algemeen bestuursrecht wordt geregeld in het AWB. 
In het bijzonder bestuursrecht zijn de meer inhoudelijke regels neergelegd, regels die  speciaal voor een bepaald bestuur orgaan of onderwerp zijn gemaakt, voor de meer concrete gevallen. Het bijzonder bestuursrecht is geregeld in bijzondere wetten zoals de vreemdelingenwet etc.
Noem de 5 bestanddelen van het vertrouwensbeginsel? Week 3
-Is er daadwerlijk vertrouwen gewekt? 
-Kan je in alle redelijkheid op het opgewekte vertrouwen afgaan? 
-Heeft de burger op grond van het gewekte vertrouwen handelen verricht die hij anders niet verricht zou hebben? (=dispositievereiste)
-Leidt de burger schade door deze handeling of dreigt hij daardoor schade te leiden? 
-Factoren die zich tegen honorering van de gewekte verwachting verzetten?
Wat zijn de 9 stappen waaruit de bezwaarprocedure bestaat? week 6
1. Men vraagt een beschikking aan - aanvraag
2. Bestuursorgaan maakt een beslissing - primair besluit.
3. Bezwaarschrift op primair besluit - bezwaarschrift
4. hoorzitting
5. indienen nadere stukken
6. beslistermijn
7. beslissing op besluit - secundair besluit
8. Motivering en bekendmaking
9. Men kan beroep instellen bij de bestuursrecht - beroepstelling
In welke 9 gevallen is de afdeling bestuursrecht niet absoluut bevoegd? week 7
1. Feitelijke handelingen ( met uitzondering van die ten opzichte van ambtenaren, zoals hiervoor aangegeven.)
2. Rechtshandelingen naar burgerlijk recht.
3. Besluiten ter voorbereiding van een rechtshandeling naar burgerlijk recht (Art. 8:3, tweede lid, Awb)
4. Goedkeuring van rechtshandelingen naar burgerlijk recht.
5. Algemeen verbindende voorschriften (Art. 8:3, tweede lid Awb)
6. Beleidsregels (Art. 8:3 eerste lid Awb)
7. Besluiten genoemd in Art. 8:4 Awb
8. Besluiten bedoeld in art. 8:5 eerste lid Awb (de negatieve lijst die als bijlage bij de Awb is opgenomen)
9. Besluiten waartegen administratief beroep kan of kon worden ingesteld. (art. 8:5 tweede lid Awb); overigens kan tegen een besluit genomen naar aanleiding van het administratief beroep in de regel wel beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld. (art. 6:13 Awb)

In welke 5 gevallen is de rechtbank absoluut bevoegd? week 7
De afdeling bestuursrecht is volgens art 8:1 Awb bevoegd in geschillen met betrekking tot:

Beschikkingen (Waaronder volgens art. 1:3, tweede lid Awb ook afwijzingen daarvan vallen)
-  Besluiten van algemene strekking , niet zijnde algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels. (Zie voor uitzondering art. 8:3 eerste lid Awb)
-  Weigering van de goedkeuring van een rechtshandeling naar burgerlijk recht en van een besluit van algemene strekking. ( Art. 8:2, tweede lid Awb)
-  Feitelijke handelingen ten aanzien van ambtenaren (art. 8:2 eerste lid Awb)
-  Schriftelijke weigering om een besluit te nemen of bij niet-tijdige besluiten (Art. 6:2 juncto art. 8:1 Awb)
Door wat wordt de relatieve bevoegdheid voor de rechtbank bepaald? week 7
1) de zetel van het bestuursorgaan (Art. 8:7 eerste lid Awb) of 

2) de woonplaats van de indiener van het beroepschrift (tweede lid). 


De overige rechtsmachten worden als relatieve bevoegdheid bepaald door art. 8:7 derde lid Awb). Hier geldt vaak in beginsel het bovenstaande.

Kan er hoger beroep worden ingesteld tegen een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter? week 7
Tegen de beslissing van de voorzieningenrechter op een verzoek om voorlopige voorziening kan geen hoger beroep worden ingesteld. Is een van de partijen het niet eens met de getroffen voorziening, dan kan zij immers gewoon om opheffing of wijziging vragen. Was het verzoek door de voorzieningenrechter afgewezen, dan kan de teleurgestelde partij ook gewoon een nieuw verzoek indienen. In de praktijk kan dat natuurlijk alleen als de feiten en omstandigheden zijn gewijzigd. Heeft de voorzieningenrechter tevens onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak gedaan conform art. 8:86 Awb, dan is uiteindelijk gewoon uitspraak in de bodemzaak gedaan en staat doorgaan wel hoger beroep open.

Een andere maatregel is 1 van de 3 verschillende maatregelen die een voorlopige voorziening inhoudt. Wat betekent dit? week 7

Een andere voorziening zal steeds neerkomen op een maatregel die de toestand doorkruist, die zou ontstaan bij gewone werking van het bestreden besluit. 

Veel voorkomende andere voorzieningen zijn:
-  De beslissing dat verzoeker zal worden behandeld als ware de door hem gevraagde en door het bestuursorgaan afgewezen vergunning verleend;
-  De beslissing dat verzoeker een voorschot op geweigerde subsidie wordt verstrekt;

-  De beslissing dat het bestuursorgaan voor een bepaalde datum een besluit moet nemen (in het geval het weigert te besluiten of niet tijdig besluit);-  De beslissing de aan een besluit verbonden voorschriften op details te wijzigen of aan te vullen.

Schorsing is 1 van de 3 verschillende maatregelen die een voorlopige voorziening inhoudt. Wat betekent dit? week 7
Schorsing betekent een verbod aan een bestuursorgaan om het besluit ten uitvoer te leggen.De schorsing stuit onmiddellijk de werking van het geschorste (deel van het) besluit. Betreft de schorsing bijvoorbeeld een besluit waarin bestuursdwang wordt aangezegd, dan heeft het bestuur geen bevoegdheid die bestuursdwang ten uitvoer te leggen.


De omgekeerde situatie is ook mogelijk. Bepaalt een bijzondere wettelijke regeling dat een rechtsmiddel wel een besluit schorst - als uitzondering op de hoofdregel van art. 6:16 Awb - dan kan bij wijze van voorlopige voorziening om opheffing van die schorsing worden verzocht.

Welke 3 verschillende maatregelen kan een voorlopige voorziening inhouden? week 7
-  een gehele of gedeeltelijke schorsing;
-  een andere maatregel;
-  een combinatie van een schorsing en een andere maatregel.