Summary Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

-
ISBN-10 9013147518 ISBN-13 9789013147513
746 Flashcards & Notes
31 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
 • Thomas Barkhuysen Jacobine Elisabeth Brink Christien de Kruif Willemiena Ouden Ymre Esther Schuurmans Michiel Kees Gerard Tjepkema
 • 9789013147513 or 9013147518
 • 2018

Summary - Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • 1.1 Wat is bestuursrecht?

 • Geef de definitie van bestuursrecht, zoals deze in het boek staat.
  Bestuursrecht heeft betrekking op relaties tussen de overheid (bestuursorganen) en burgers (belanghebbenden).
 • Wat betekent het dat het bestuur eenzijdige rechtshandelingen kan verrichten?
  Het bestuur kan zonder instemming van de burger bepalen wat de rechten en plichten van die burger zijn. 
  Dit geeft het bestuur veel macht, maar die heeft zij nodig om het algemeen belang te behartigen.  
  Deze macht is begrensd, het bestuur kan alleen eenzijdige rechtshandelingen verrichten als de wetgever deze heeft toegekend in een wettelijk voorschrift.
 • Noem en leg de drie functies van het bestuursrecht uit.
  - Instrumentele functie: het bestuursrecht geeft de overheid de bevoegdheden (instrumenten) om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
  - Waarborgfunctie: het bestuursrecht geeft de burger middelen om het beleid van het bestuur te beïnvloeden en zich daartegen verweer te stellen. Bescherming tegen de overheid en haar besluiten.
  - Normerende functie: in een procedure kunnen burgers zich beroepen op normen waar het bestuur zich bij de uitoefeningen van zijn bevoegdheid aan moet houden. Dit zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 • 1.2 Algemeen deel en bijzondere delen

 • Wat is het verschil tussen algemeen en bijzonder bestuursrecht?
  Algemeen: Awb, in beginsel op alle bijzondere besluiten van toepassing. 
  Bijzonder: het gaat om regels die speciaal voor een bepaald bestuursorgaan of onderwerp zijn gemaakt.
 • 2.1 Totstandkoming Awb

 • In welk artikel van de Grondwet verplicht de wetgever tot het vaststellen van algemene regels van bestuursrecht?
  Art. 107 lid 2 Gw.
 • Wat zijn tranches, waarin de Awb tot stand is gekomen?
  De Awb is een 'aanbouwwet'. De Awb komt niet als een geheel tot stand, maar er moet ruimte zijn voor nader te regelen rechtsontwikkelingen. Om dit te kunnen doen, moet er sprake zijn van een heldere structuur. Er zijn vaak tussentijdse wijzigingen, de Awb wordt steeds gemoderniseerd en uitgebreid.
 • 2.2 Systeem en inhoud

 • Wat zijn de 4 doelstellingen van de Awb?
  1. Bevorderen van eenheid binnen de bestuursrechtelijke wetgeving.
  2. Codificeren van ontwikkelingen van de jurisprudentie.
  3. Systematiseren en vereenvoudigen van de bestuursrechtelijke wetgeving.
  4. Het treffen van voorzieningen ten aanzien van onderwerpen die zich naar hun aard niet voor regeling in een bijzondere wet lenen.
 • Wat is de gelaagde structuur van de Awb?
  De hoofdstukken zijn opgebouwd van algemeen naar bijzonder. 
  Als gevolg hiervan moet je bij het oplossen van een casus vaak regelgeving bijeen rapen om tot een volledig antwoord te komen.
 • 2.3 Relatie met andere wetgeving

 • Om te zien of je mag afwijken van Awb-regels, zijn 4 categorieën regels te onderscheiden, noem deze categorieën.
  - Dwingend recht
  - Regelend recht
  - Aanvullend recht
  - Facultatief recht

  Afwijken van Awb-regels mag, maar wel uitdrukkelijk!
 • Wat betekent het als een regel van dwingend recht is?
  Er is geen mogelijkheid om hiervan af te wijken. 
  Lagere regelgevers kunnen geen regels maken die van de Awb afwijken. Als dit wel gebeurt is de regel onverbindend. 
  Formele wetgever kunnen dit uiteraard wel, de Awb heeft geen speciale status. Wel moet er goed gemotiveerd worden waarom, maar dit laatste is niet bindend. Bij geen goede motivering is de regel dus alsnog geldig.
 • Wat betekent het als een regel van regelend recht is?
  In bepaalde gevallen mag hiervan worden afgeweken door lagere regelgevers. 
  Formulering: 'tenzij bij wettelijk voorschrift  (in materiële zin) anders is bepaald'.  
  Er kan worden afgeweken in bijvoorbeeld een verordening.
 • Wat betekent het als een regel van aanvullend recht is?
  Dit is een restbepaling, voor wanneer de bijzondere regelgever nagelaten heeft een regeling te treffen. 
  De wet verwijst je eerst naar de bijzondere regeling, en als je daar niks vindt moet je pas verder lezen in de bepaling van aanvullend recht.
 • Wat betekent het als een regel van facultatief recht is?
  Dit recht geldt niet, tenzij een regelgever of bestuursorgaan bepaalt dat het wél moet worden gevolgd. Het is optioneel recht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Bestuursrecht in het awb-tijdperk
 • T Barkhuysen C de Kruif
 • 9789013087017 or 9013087019
 • 2012

Summary - Bestuursrecht in het awb-tijdperk

 • 1 Inleiding tot het bestuursrecht en dit boek

 • De drie functies van bestuursrecht.
  Instrumentele functie 
  Waarborg functie
  Normerende functie
 • Wat is bestuursrecht?

  Bestuursrecht heeft betrekking op relaties tussen de overheid en burgers. Het bestuursrecht geeft regels voor de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbende, in het bijzonder voor de situatie waarin het bestuur handelt op grond van publiekrechtelijke bevoegdheid neemt een bijzondere positie in: het oefent macht uit. Op basis van een wet is het bestuur dan namelijk bevoegd tot juridische maatregelen die burgers en rechtspersonen niet ter beschikking staan. 
 • Wat is een discretionaire bevoegdheid?
  Een vrije bevoegdheid, het bestuur is vrij om van de bevoegdheid gebruik te maken.
 • Op welke relaties heeft het bestuursrecht betrekking?
  Relaties tussen de bestuursorganen en burgers.
 • Het verschil tussen algemeen en bijzonder bestuursrecht
  Algemeen bestuursrecht zijn de algemene regels en bijzonder bestuursrecht gaat in op inhoudelijke gebieden
 • Wat is een gebonden bevoegdheid?
  De wet geeft aan hoe het bestuur moet handelen.
 • Wat is bijzonder aan de bevoegdheden van het bestuur?
  Het bestuur kan zonder instemming van de burger bepalen wat de rechten en plichten van die burger zijn (eenzijdige rechtshandelingen). Dat geeft het bestuursorgaan macht.
 • Wat zijn de doelstellingen van de Awb?
  1. Het bevorderen van eenheid
  2. Het systematiseren en vereenvoudigen
  3. Het codificeren van ontwikkeling die afspelen in jurisprudentie
  4. Het treffen van voorzieningen
 • Wat wordt verstaan onder de instrumentele functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft de overheid door middel van wettelijke bepalingen de bevoegdheid om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
 • Wat is een A - orgaan?
  Een A orgaan is een publiekrechtelijke rechtspersoon die taken uitvoert
 • Wat wordt verstaan onder de waarborgfunctie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft burgers bescherming tegen de overheid.
 • Wat is een B- orgaan?
  Een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed.
 • Wat wordt verstaan onder de normerende functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft regels waaraan het bestuur zich bij de uitoefening van bevoegdheden moet houden.
 • Wat is het verschil tussen een A - orgaan en een B - orgaan?
  Bij een A orgaan gelden ten alle tijden de regels van de Awb, en bij een B orgaan is dit niet het geval.
 • Wat wordt verstaan onder algemeen en bijzonder bestuursrecht?
  Algemeen bestuursrecht staat in de Awb, bijzonder bestuursrecht bestaat uit regels die speciaal voor een bepaald bestuursorgaan of onderwerp zijn gemaakt.
 • Wat is een belanghebbende?
  Degene wiens belang direct bij het besluit is betrokken.
 • Hoe kan het bestuursrecht worden onderscheiden van het staatsrecht?
  Staatsrecht gaat vooral over de Grondwet en de organieke wetten. Het ziet op de grondregels voor de organisatie van de Nederlandse staat. 
  Het bestuursrecht ziet primair op de verhouding tussen overheid en burger.
 • Benoem de verschillende toetsing criteria's om te bepalen of iemand derde belanghebbende is.
  - De opera criteria
 • Wat is de overeenkomst tussen het bestuursrecht en het strafrecht?
  • Publiekrecht;
  • Handhaving van regels;
  • Het opleggen van bestuurlijke boeten.
 • Wat zijn de drie vormen van bevoegdheidsverdeling?
  - Attributie - het in leven roepen van een bevoegdheid
  - Delegatie  - Het overdragen van een bevoegdheid
  - Mandaat -  Namens een bestuursorgaan een besluit nemen
 • Wat zijn de verschillen tussen het bestuursrecht en het privaatrecht?
  • Het privaatrecht bepaalt de rechtsbetrekking tussen burgers onderling, het publiekrecht tussen overheid en burger;
  • In het privaatrecht moet een particulier zelf naar de rechter stappen als hij zijn rechten gehandhaafd wilt zien, in het bestuursrecht regelt de overheid dit.
 • Op welke manieren kan de overheid handelen?
  1. Privaatrechtelijk -- De overheid kan iets kopen 
  2. Feitelijke handelingen -- Handelingen zonder rechtsgevolg
  3. Publiekrechtelijk -- Eenzijdige positie van een burger veranderen
 • Waarom is het bestuursrecht een relatief jong rechtsgebied?
  Op bijzondere deelgebieden was al veel wetgeving tot stand gekomen, maar pas in 1994 was er een algemene codificatie in de vorm van de Awb.
 • Wat betekent besluit?
  1. Schriftelijk -- Het moet op papier staan. 
  2. Beslissing --  Er dient een beslissing te zijn
  3. Afkomstig van een bestuursorgaan -- Er moet sprake zijn van een A- orgaan die het besluit neemt. 
  4. Publiekrechtelijke rechtshandeling -- Er moet sprake zijn van een bevoegdheid op grond van de wet.  
 • Wat zijn de verschillende besluiten?
  1.  Beschikking 
  2. Algemeen verbindende voorschriften 
  3. Beleidsregels 
  4. De overige B.A.S 
 • Noem twee verschillende beschikkingen op?
  1. Vrije beschikkingen --  Deze kunnen 
  2. Gebonden beschikkingen -- Deze moeten 
 • Wat zijn de algemene beginselen van bestuur? Zijn deze formeel of materieel?
  1. Zorgvuldigheidsbeginsel formeel + materieel 
  2. Motiveringsbeginsel formeel + materieel 
  3. Vooringenomenheid formeel
  4. Rechtszekerheid Materieel 
  5. Verbod van detournement de pouvoir materieel 
  6. Verbod van willekeur materieel 
  7. Evenredigheidsbeginsel Materieel
  8. Gelijkheidsbeginsel materieel 
  9. Vertrouwensbeginsel Materieel 
 • Wat houden ABBB's in?
  Het zijn gedragsnormen voor de overheid
 • Wat zijn twee verschillende soorten ABBB's?
  1. Formeel -- Spelregels voor het nemen van een besluit
  2. Materieel -- Spelregels die gelden voor de inhoud van een besluit 
 • Aan welke eisen moet een aanvraag voldoen?
  - Schriftelijk 
  - persoonsgegevens
  - de beschikking die de persoon wenst
 • Wat betekent de hersteltermijn?
  Als de aanvrager een aantal stukken mist bij zijn aanvraag dient hij de tijd te krijgen om deze aan te vullen.
 • Wat is de normale beslistermijn?
  Eerst dient er gekeken te worden in de wet, staat dit er niet bij dan is de redelijke termijn 8 weken.
 • Wat zijn de consequenties als de beslistermijn niet wordt na geleefd?
  De bestuursorgaan wordt in gebreke gesteld en er kan een dwangsom worden geëist.
 • Welke opties zijn er nog meer als de beslistermijn niet wordt na geleefd?
  Als het expliciet is bepaald in de wet wordt de aanvraag toegewezen.
 • Welke bestuurssancties zijn er?
  - Herstelsancties 
  - Bestraffende sanctie
 • Wat zijn de verschillende herstelsancties?
  1. Last onder bestuursdwang  -- het weghalen van de overtreding 
  2. Las onder dwangsom -- het moet weggehaald worden en er dient een dwangsom betaald te worden. 
 • Welke bestraffende functie is er?
  1. De bestuurlijke boete -- de verplichting tot het betalen van een geldsom
 • Wat is beginselplicht tot handhaving?
  Als er een overtreding heeft plaats gevonden dan dient er gehandhaafd te worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke drie functies hebben de beginselen van een behoorlijk bestuur?
 • Voor het bestuur om de rechtsnormen in acht te nemen;
 • Voor burgers om zich op de normen te kunnen beroepen in een rechtsgang;
 • Voor de rechter om het als toetsingsnormen te gebruiken.
Waar richten de rechtsnormen zich primair op?
Op het bestuursorgaan. Zij moeten zich in hun handelen aan de rechtsnormen houden.
Vinden alle normen zijn oorsprong in de wet?
Nee, zowel procedurele als materiële normen kunnen ook rechten ontlenen aan ongeschreven recht.
Noem een voorbeeld van een beginsel die zowel onder een procedurele als inhoudelijke norm valt.
Zorgvuldigheidsbeginsel.
In de Awb kan er een onderscheid worden gemaakt tussen 2 normen, welke zijn dit?
 • Procedurele (formele) normen;
 • Inhoudelijke (materiële) normen.
Waaraan moet een bestuursorgaan zich altijd houden?
 • Zorgvuldig handelen;
 • onpartijdig opstellen;
 • geen misbruik maken van bevoegdheid.
Wat zijn beleidsregels?
Dit zijn algemene regels die een bestuursorgaan kan opstellen voor het gebruik van zijn bestuursbevoegdheid.
Wat is een zaaksgerichte beschikking?
Een besluit dat betrekking heeft op een concreet aangeduide zaak.
Wat is een persoonsgerichte beschikking?
Een besluit als het voldoende concreet gericht is tot een bepaald persoon of groep personen.
Wat valt er onder een 'negatieve beslissing'?
 • Afwijzing op een aanvraag wordt gelijk gesteld aan een beschikking
 • Bestuur weigert een beslissing te nemen wordt ook gelijk gesteld aan een beschikking


Hierdoor is bezwaar mogelijk en daarmee rechtsbescherming (bestuursrechter)