Summary Bestuursrecht Literatuur + Arresten

-
442 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Bestuursrecht Literatuur + Arresten

 • 1 Week 1 - Bestuursorgaanbegrip

 • Het bestuursrecht heeft drie functies;
  • Instrumentele functie;
  • Waarborgfunctie; 
  • Normerende functie; 
 • Wat is de instrumentele functie?
  De instrumentele functie geeft aan de overheid speciale bevoegdheden. Deze bevoegdheden kunnen niet door burgers worden uitgeoefend. Het geeft de overheid dus een bijzondere positie.
 • Wat is de waarborgfunctie?
  Geeft aan de burger de mogelijkheid om verweer te bieden tegen de overheid.
 • Wat is de normerende functie?
  Legt het bestuur regels op waar het zich aan moet houden bij het uitvoeren van de bevoegdheden.
 • Het karakter en de functies van het bestuursrecht kunnen worden geplaatst in het licht van de democratische rechtsstaat, omdat een bestuur alleen mag handelen wanneer;
  Er een bevoegdheid door de wetgever is gegeven en wanneer er toegang is tot een onafhankelijke rechter.
 • Het bestuursrecht kan worden gedeeld in twee delen;
  • Algemeen bestuursrecht
   • (uniforme regels) 
  • Bijzonder bestuursrecht
 • Van zeer groot belang voor het bestuursrecht is het Europese recht. Dit belang geldt over en weer voor de Europese en Nederlandse Rechtsorde;

  Hoe wordt het Nederlandse recht beïnvloedt door het Europese recht?
  Europese regels moeten vaak worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en er geen strijdigheid mag zijn met Europese regels.
 • Waardoor heeft het Nederlandse recht invloed op de jurisprudentie van Europese rechters?
  Omdat het Nederlandse recht ook een onderdeel is van de communautaire rechtsorde
 • Bronnen bestuursrecht;
  • Wetgeving = belangrijkste bron
  • Belangrijke uitvoeringsbesluiten en wetten worden geplaats in het Staatsblad (Stb.)
  • Ministeriële regelingen worden gepubliceerd in de Staatscourant
  • Jurisprudentie is ook een belangrijke bron, omdat niet al het bestuursrecht is gecodificeerd. 
 • 1.2 Hfd 2 - De awb en de relatie tot bijzonder bestuursrecht

 • Wat zijn de doelstellingen van de Awb?
  1. Eenheid
  2. Systematiek
  3. Ontwikkelingen
  4. Algemene voorzieningen
 • Wat wordt bedoeld met 1. Eenheid?
  Het scheppen van eenheid in de wetgeving van het bestuursrecht
 • Wat wordt bedoeld met 2. Systematiek?
  Het eenvoudiger maken van het bestuursrecht door systematiek in te brengen
 • Wat wordt bedoeld met 3. Ontwikkelingen?
  Het codificeren van leerstukken uit de jurisprudentie en literatuur om zo de ontwikkelingen in het bestuursrecht vast te leggen.
 • Wat wordt bedoeld met 4. Algemene voorzieningen?
  Het treffen van algemene voorzieningen die niet in bijzondere wetten zouden hoeven worden geregeld.
 • Structuur van de Awb;

  Boek kan opgesplitst worden in drie delen;
  1. Algemene bepalingen;
   1. Hfd 1; inleidende begripsbepalingen
   2. Hfd 2; communicatie tussen burgers en bestuursorganen
  2. Regels over besluitvorming;
   1. In hfd 3/4 algemen en bijzondere bepalingen over besluiten
   2. In hfd 5 bepalingen over handhaving en sancties
  3. Regels over bestuursprocesrecht;
   1. In hfd 6/7/8 bestuursprocesrecht


  hfd 10; bestuursorganen en bevoegdheden
  hfd 11; slotbepalingen
 • Vier categorieën awb-regels;
  1. Dwingend
  2. Regelend
  3. Aanvullend
  4. Facultatief
 • Dwingend recht;
  Dit zijn regels die zonder uitondering voor het gehelbesuursrecht gelden. Lagere regelgevers mogen geen regels maken die in strijd zijn met dwingende bepalingen van de Awb. 
   • Dwingend recht is te herkennen aan dat er in de bepaling geen verwijzing wordt gemaakt naar een andere wet.  
 • Regelend recht;
  Regels die voor normale gevallen de beste regeling zijn. Voor de bijzondere gevallen kan hier vanaf worden gewekend oor lagere regelgevers. 
  • De afwijkingsmogelijkheid blijkt uit d eformulering ' tenzij bij wettelijke voorschrift anders is bepaald' 
   • wettelijk voorschirft --> wetgeving n materiële zin, dus een algemeen verbindend voorschrift
 • Aanvullend recht;
  Dit zijn regels die wenselijk zijn wanneer er geen voorziening getroffen is in bijzondere regelgeving (restbepalingen)
  • te herkennen aan; ' bij wet geregeld' 
 • Facultatief recht;
  Dit recht geldt niet, tenzij het bestuursorgaan expliciet bepaalt dat het wel geldend is.
  • vaak met verwijzing' ' art. 4.1 awb is van toepassing' 
 • Wanneer mag er worden afgeweken van ' dwingend recht' volgens de 'Aanwijzingen voor de regelgeving'?
  Alleen wanneer dit noodzakelijk is het gemotiveerd is in de memorie van toelichting van de bijzondere wet. 
  • De 'aanwijzingen voor de regelgeving' zijn echter niet juridisch bindend voor de wetgever, dus als niet aan e bovengenoemde eisen is voldaan, is de bijzondere wet gewoon geldig 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bewijsrecht in de Awb
Is gering door de vrij-bewijsleer.
Relativiteitsvereiste
Er moet verband zijn tussen de aangevoerde beroepsgrond en het belang dat door het bestreden besluit wordt geschaad.
Wat is het toetsingsmoment?
Ex tunc. De rechter hanteert de regels die op het moment dat het besluit werd genomen van toepassing waren. Hier zijn wel uitzonderingen op.
Wat is de omvang van het beroep?
Het beroep omvat de tussen partijen bestaande punten van geschil. Begrenzing van omvang vindt plaats door hetgeen eiser aan de orde stelt, art. 8:69 lid 1 Awb.
Is de zitting openbaar?
In principe wel, maar er zijn uitzonderingen, art. 8:62 Awb.
Rechten van de bestuursrechter bij het vooronderzoek:
 • Getuigen oproepen, art. 8:46 lid 1 Awb;
 • Benoemen van deskundigen, art. 8:47 Awb;
 • Benoemen van een tolk, art. 8:49 Awb;
 • Verzoek om inlichtingen, art. 8:44, 8:45 en 8:59 Awb;
 • Onderzoek ter plaatse instellen, art. 8:50 Awb;
 • Opdracht geven tot een onderzoek ter plaatse, art. 8:51 Awb.


Bestuursrechter heeft dus een actieve rol.
Wat zijn de verschillende rollen van de Nationale ombudsman?
 • Hij levert bijdrage aan toezicht op de overheid; 
 • Hij versterkt checks-and-balances; 
 • Hij is een kwaliteitsinstituut dat standaarden ontwikkelt; 
 • Hij bemiddelt conflicten tussen de burger en de overheid; en
 • Hij biedt aanvullende rechtsbescherming naast de bestuursrechter
Een klacht hoeft bij bepaalde uitzonderingen niet behandeld te worden (art. 9:8 Awb) :
 • Klachten van gedragingen die meer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden
 • Waar bezwaar of beroep tegen open stond 
 • Onvoldoende gewicht hebben en
 • Niet in belang van de burger zijnBestuursorgaan is alsnog vrij om de klachten wel te behandelen!
Wat is externklachtrecht?
Dit is klagen bij een externe instantie over het handelen van een bestuursorgaan. De Nationale ombudsman is zo'n instantie
Wat is intern klachtrecht?
Klagen bij het bestuursorgaan zelf. Dit is een verplichte handeling voordat extern klachtrecht open staat (art. 9:20 Awb)