Summary Bestuursrecht Rechtsbescherming tegen de overheid

-
ISBN-10 9462906033 ISBN-13 9789462906037
113 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bestuursrecht Rechtsbescherming tegen de overheid". The author(s) of the book is/are A T Marseille Hanna Dürtge Tolsma. The ISBN of the book is 9789462906037 or 9462906033. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Bestuursrecht Rechtsbescherming tegen de overheid

 • 1.3 Procedures ter beslechting van bestuursrechtelijke geschillen

 • Welke procedures zijn beschikbaar om bestuursrechtelijke geschillen te beslechten?
  1. Bezwaar en beroep tegen besluiten van bestuursorganen;
  2. Procedure bij de civiele rechter;
  3. Klachtenprocedures;
  4. Alternatieve vormen van geschilbeslechting;
 • Waarover mag de bestuursrechter oordelen?
  De bestuursrechter oordeelt alleen over besluiten. Voor geschillen die gaan over overheidshandelen dat niet in een besluit is neergelegd, moet je je tot de civiele rechter wenden.
 • Over welke besluiten mag een bestuursrechter oordelen?
  Besluiten kunnen worden onderverdeeld in besluiten die van algemene strekking zijn en besluiten die dat niet zijn. Tegen beschikkingen en concretiserende besluiten van algemene strekking kan bij de bestuursrechter worden opgenomen, tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels niet (art. 8:3 lid 1 sub a).
 • Welke bestuursrechters zijn er?
  Voor bestuursrechtelijke procedures geldt als hoofdregel dat tegen een besluit beroep open staat bij 1 van de 11 rechtbanken.
  Hoger beroep dient, al naargelang de aard van het besluit waar het geschil over gaat, te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of bij 1 van de 4 gerechtshoven. 
 • Hoe wordt voorkomen dat de bestuursrechters hun eigen recht gaan ontwikkelen?
   De belangrijkste informele rechtseenheidsvoorziening is van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. 


  In de Awb zijn ook twee rechtseenheidsvoorzieningen opgenomen. Allereerst is dat de grote kamer (art. 8:10a lid 4 Awb). De grote kamer bestaat uit 5 leden. Dat maakt het mogelijk om een kamer samen te stellen waarin alle hoogste bestuursrechters vertegenwoordigt zijn. 

  Een ander instrument is de conclusie, art. 8:12a Awb.
 • Wanneer kan er een procedure bij de civiele rechter worden ingesteld?
  Is de bestuursrechter niet bevoegd te oordelen over een geschil tussen de overheid en 1 of meerdere burgers, dan kunnen partijen zich met hun geschil tot de civiele rechter wenden.
 • Wat is de klachtenprocedure?
  Op grond van art. 9.1 Awb heeft eenieder het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaald aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht indienen bij dat bestuursorgaan.
 • Wat zijn de alternatieve vormen van geschilbeslechting?
  Voor geschillen met de overheid geldt dat als dit een besluit betreft, er allerlei mogelijkheden zijn om te bezien of op alternatieve wijze een oplossing voor het geschil kan worden gevonden, voordat de rechter wordt benadert. 
  Als partijen dat willen kunnen ze er samen proberen uit te komen. 
 • 1.5 Functies van rechtsbescherming

 • Wat zijn de functies van rechtsbescherming?
  1. Handhaving van het objectieve recht: de primaire taak van de rechter om te controleren of het bestuur conform het recht heeft gehandeld. 
  2. Individuele rechtsbescherming: gericht op individuele rechtsbescherming.
 • Welke rechtsbescherming wordt in Nederland gebruikt?
  De door de wetgever gemaakte keuze voor individuele rechtsbescherming is in het Nederlandse bestuursprocesrecht niet volledig doorgevoerd. Het bestuursprocesrecht heeft een hybride karakter, waarin ook karakteristieken van handhaving van het objectieve recht te herkennen.
 • Wat zijn de nevenfuncties van de individuele rechtsbescherming?
  1. Legitimiteit van de overheid
  2. Kwaliteit
  3. bevorderen van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid tot taak
 • 1.6 Beginselen van rechtsbescherming

 • Wat zijn de beginselen van het stelsel van rechtsbescherming?
  1. Er moet gelegenheid zijn tot het instellen van beroep bij een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.
  2. Aan rechtspraak moet een bestuurlijke heroverweging voorafgaan.
  3. Er moet rechtspraak in twee feitelijke instanties bestaan.
  4. De rechtsbescherming moet toegankelijk zijn.
  5. Zowel de rechtseenheid als de rechtsontwikkeling moet worden gewaarborgd.
  6. De rechtsbescherming moet effectief en tijdig zijn.
  7. De rechtsbescherming moet efficiënt zijn.
 • Wat zijn de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid?
  1. Rechtspositionele waarborgen: hebben betrekking op de bevoegdheid tot en procedure van benoeming, de opleiding- en overige benoemingseisen, benoemingstermijn etc.
  2. Functionele waarborgen: de mogelijkheid beïnvloeding van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te voorkomen. 
 • Wat zijn de beginselen van het bestuursprocesrecht?
  1. Onpartijdigheid: verbod van vooringenomenheid
  2. Ongelijkheidscompensatie: degene die over de zaak oordeelt moet rekening houden met de machtspositie van partijen
  3. Hoor- en wederhoor: partijen dienen over dezelfde informatie te beschikken
  4. Openbaarheid: art. 121 Gw
  5. Motivering: de motivering moet kenbaar en begrijpelijk zijn 
  6. Tijdigheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.