Summary Bijlage leukemie en lymfomen

-
112 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bijlage leukemie en lymfomen

 • 1.1 Ontwikkeling van de bloedvormende organen en bloedcellen

 • Waar vindt de vorming van de eerste hematopoietische cellen plaats in de 3e week van de zwangerschap?
  De vaten van het extra-embryonale mesenchym van de dooierzak, het chorion en de navelstreng.
 • Wat gebeurt er met de hematopoietische precursors als ze eenmaal gevormd zijn?
  Via de embryonale vaten migreren ze dan naar de lever.
 • Waar en wanneer begint de hematopoiese?
  In de lever, in de 5e en 6e week van de zwangerschap--> einde van de 2e maand uitzaaiing vanuit de lever naar de lymfoide organene (thymus, milt) en later naar de lymfeklieren.
  De hematopoiese begint min of meer gelijktijding en enkele beenmergholten. Binnendringen van mesenchymale cellen in botholten--> stroma van losmazig bindweeefsel--> kan na enkele weken de binnestromend ehematopoieitische cellen pvangen en laten uitgroeien.
 • Waar bevindt het beenmerg zich in normale volwassenen? En bij kinderen?
  In de mergholten van de wervels, ribben, borstbeen, bekken, schouderbladen, schedel en de meest proximale delen van de humeri en femora. De mergholten van het overige bot is gevuld met vetweefsel. Bij kinderen bevindt zich het beenmerg ook nog in de meer distale delen van de extremiteiten.
 • Hoe ziet het beenmerg eruit?
  De mergholten in het bot zijn gedeeltelijk gecompartimentaliseerd door de botbalkjes die in de holten uitsteken waardoor een labyrint van communicierende ruimten ontstaat.
  Het gehele binnenoppervlak van het bot is bedekt met het endosteum dat uit osteoblasten en clasten bestaat. Zuurstofrijk bloed bereikt d ebloedvormende cellen van het beenmerg via voedingsarterieen die het bot doorboren, zich vertakken in kleinere arterien en capillairen en aansluiten op het uitgebreide veneuze sinus systeem.
  Bloedvormende beenmergcellen bevinden zich als gelatineus materiaal ingebed in reticulair stroma weefsel tussen botbalkjes en de veneuze sinussen.
 • De plaats van de verschillende hematopoietische cellen in het beenmerg is van grote betekenis voor hun afgifte aan de bloedbaan. Hoe is dit te zien?
  De megakaryocyten en de erytropoietische eilandjes liggen dicht bij de veneuze sinussen. De myelopoiese vindt langs de de botbalkjes plaats; rijpe gegmentkernige granulocyten liggen ook vrij dicht rondom de veneuze sinussen. Door deze speciale ligging wordt de afgifte van rijpe bloedcellen aan de bloedstroom vergemakkelijkt.
 • 1.2 De normale hematopoiese

 • Waaruit ontwikkelen alle cellijnen zich, en wat is dit voor cel?
  Een pluripotente stamcel. Een cel die in staat is door deling zowel zichzelf in stand te houden (self-renewal) als uit te rijpen tot cellen van alle differentatielijnen (lymfatische en myeloid).
 • Wat is een CFU?
  Een colony forming unit. Een kolonie cellen die verondersteld zijn afkomstig te zijn van een voor die cellijn gecommiteerde stamcel.
  CFU-GM is dus een stamcel voo rde granulocytaire-monocytair ereeks en BFU-E en CFU-E die voor de erytrocyten.
 • Wat voor specifike voorwaarden zijn er nodig voor het kweken van een bepaald type voorlopercel?
  Bvb de aanwezigheid van hematopoietische groiefactoren.
  • BFU-E is de vroegste erytroide stamcel. Deze is niet van EPO afhankelijk, de verdere differentiatie in de erytrocytaire lijn echter wel;
  • Solony stimulating factors zijn noodzakelij voor de CFU-GM die geproduceerd kunnen worden door normale leukocyten, endohteelcellen, fibroblasten en andere accessoire cellen;
  • Thrombopoietine heeft invloed op de groei en differentiatie van megakaryocytaire voorlopercellen tot thrombocyten.
 • Wat zijn de technieken voor het bestuderen van beenmerg?
  Onder plaatselijke verdoving, met behulp van een beenmergaspiratie (punctie0 of een beenmergbiopsie (Yamshidi-naald). Dit dient altijd gepaard te gaan met morfologisch onderzoek va nperifeer bloed (uitstrijkje).
 • 3.1 Inleiding

 • Wat is een leukemie?
  Woekering primair in het beenmerg en maligne cellen verplaatsen zich secundair via de bloedbaan.
 • Wat is een maligne lymfoom?
  Wanneer de woekering primair in lymfoide weefsels (thymus, lymfeklieren, milt, ander lymfoide weefsels) plaatsvindt en het B-of T lymfocyten betreft.
 • 4.2 Acute myleoide leukemie (AML)

 • Hoe komt het dat een patient met AML vaak een anemie  en trombocytopenie in het bloed heeft?
  Het aantal leukemie cellen neemt toe, ze stapelen zich op, eerst in het beenmerg en later ook in het bloed--> Verdringing van de normale bloedcelaanmaak--> tromboyctopenie en anemie. Meestal is het leukocyten sterk toegenomen maar soms kan er sprake zijn van een leukopenie.
 • Wat zijn de meest voorkomende symptomen van een AML patient?
  anemie, bloedingsneiging en/of infecties. Lever en miltvergroting staan meestal niet op de voorgrond. Soms is er door verstopping van vaatjes door leukemische blasten in de longen en hersenen sprake van kortademigheid en sufheid (leukostase). Botpijnen kunnen optreden door beenmergnecrose of snelle expansie van leukemiecellen in het beenmerg.
  Ernstige, levensbedreigende, bloedingen ten gevolge van diffuse intravasal estolling komen veel voor bij de acute promyelocyten leukemie (APL).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.