Summary Bijzondere overeenkomsten begrepen

-
ISBN-13 9789462903517
412 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Bijzondere overeenkomsten begrepen
 • MR I TIMMER
 • 9789462903517
 • 4th

Summary - Bijzondere overeenkomsten begrepen

 • 1.1 Inleiding

 • Wat zijn bijzondere overeenkomsten?
  Overeenkomsten waarvoor de wetgever in het BW speciale regels heeft opgesteld, in aanvulling op de gewone verbintenisrechtelijke regels van Boek 6 BW.
 • 1.1.1 Benoemd of bijzonder

 • Hoe worden bijzondere overeenkomsten ook wel genoemd?
  Benoemde overeenkomsten
 • 1.1.1.2 Benoemd of bijzonder

 • Waarom heeft de wetgever aparte regels opgesteld voor bepaalde overeenkomsten?
  Bevordering van het goede verloop van het rechtsverkeer en bescherming van de zwakkere partij
 • 1.1.1.3 Bescherming zwakkere partij

 • Is het toegestaan om van bepalingen in het BW, waarbij een zwakkere partij tegen een sterkere partij wordt beschermd, af te wijken?
  Alleen wanneer dit ten voordele is van de zwakkere partij
 • 1.1.1.4 Bijzonder gaat voor algemeen

 • Wat betekent lex specialis derogat lex generali?
  Bijzonder gaat voor algemeen
 • 1.3 Plaats in het BW

 • Waar in het BW worden bijzondere overeenkomsten behandeld?
  Boek 7, 7a en 8
 • 1.3.1 Opbouw BW

 • Welke regels geven boek 1 en 2 BW?
  Regels rond natuurlijke personen en rechtspersonen
 • Welke regels geeft boek 3 BW?
  Algemene vermogensrechtelijke regels
 • Welke regels geeft boek 4 BW?
  Regels omtrent het erfrecht
 • Welke regels geeft boek 5 BW?
  Zakelijke rechten
 • Welke regels geeft boek 6 BW?
  Het algemene deel van het verbintenissenrecht
 • Welke regels geven boek 7, 7a en 8 BW?
  Bijzondere regels voor bepaalde overeenkomsten
 • Welke regels geeft boek 10 BW?
  Regels die bepalen welk recht van toepassing is bij een grensoverschrijdende kwestie
 • 1.4 Geschiedenis en toekomst van het BW

 • Wat is het Oud Burgerlijk Wetboek (oud BW)?
  Het Burgerlijk Wetboek van 1838 (gold voor de Tweede Wereldoorlog)
 • Wat is de Code Civil?
  De Franse wetgeving die in de tijd van Napoleon was vastgesteld, waarop het Oud Burgerlijk Wetboek is gebaseerd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Bijzondere overeenkomsten begrepen
 • I Timmer
 • 9789089743503 or 9089743502
 • 2010

Summary - Bijzondere overeenkomsten begrepen

 • 1 Bijzondere overeenkomsten: algemeen

 • Wat zijn de hoofdredenen dat de wetgever in boek 7 regels heeft opgesteld voor bijzondere overeenkomsten?

  Het beschermen van de zwakkere partij en het bevorderen van een goed verloop van het rechtsverkeer

 • noem 5 verschillende aspecten rond bijzonderenovereenkomsten

  1. post contractuele 

  2. totstandkoming overeenkomst

  3. inhoud ovk 

  4. einde ovk

  5.postcontractuele ovk

  omtrent ontbinding en schadevergoeding

 • hoe worden bijzondere overeenkomsten ook wel genoemd?
  benoemde overeenkomsten
 • Welk land was met zijn burgerlijk recht de belangrijkste inspiratiebron voor het oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1838? En welk land was dat voor het vernieuwde Nederlandse Burgerlijk Wetboek van na 1970?
  Voor BW 1838: Frankrijk. Voor NBW van na 1970: Duitsland.
 • Wat is de definitie van een bijzondere (benoemde) overeenkomst?
  Dit zijn bijzondere regelingen in de wet, die aanvullend is op de algemene regels van het overeenkomstenrecht. 
 • Wat is een precontractuele verbintenis?

  Dat zijn bepalingen over verplichtingen die al kunnen ontstaan voordat er sprake is van een overeenkomst. De verbintenis vloeit dan niet door uit een overeenkomst, maar uit de wet. (art. 6:1 BW)

 • Wat verstaat de Hoge Raad onder het zogeheten 'Haviltex-criterium' (voortvloeiende uit het arrest Ermes-Haviltex, HR 13 maart 181, NJ 1981, 635)?
  Dat in geval van leemte voor de uitleg van (een bepaling uit) een overeenkomst:
  - niet alleen moet worden gekeken naar de letterlijke, taalkundige (grammaticale) betekenis, maar ook naar:
  - de bedoeling(/verwachtingen) van partijen
  - de rechtskennis van partijen.
 • Hoe wordt een bijzondere overeenkomst ook wel genoemd en waarom is dit zo?
  Bijzondere overeenkomsten worden soms ook benoemde overeenkomsten genoemd, omdat de wetgever ze bijvoorbeeld heeft benoemd tot arbeids-, huur- of koopovereenkomst.
 • Wanneer heeft een consument pas recht op ontbinding (bedenk ook het artikel dat hierbij hoort)

  Wanneer herstel of vervanging niet mogelijk is (art. 7:21 BW)

 • Wat is de rechtsgrond voor aftersaleservices in verband met de koop van bijvoorbeeld een nieuwe auto? Noem ook het relevante wetsartikel.
  - De koopovereenkomst, art. 7:1 BW
  OF
  - De aanvullende werking van de redelijkheid & billijkheid tussen verkoper en koper, art. 6:2 lid 1 / 6:248 lid 1 BW.
 • Wat zijn de 3 redenen dat de wetgever aparte regels heeft opgesteld voor bepaalde overeenkomsten?
  1. het goede verloop van rechtsverkeer wenst te bevorderen als er weinig is afgesproken
  2. bij verschillende overeenkomsten zwakkere partijen wens te beschermen tegen sterkere partijen.
  3. Bijzondere regels gaan altijd voor algemene regels.
 • Wat is een postcontractuele verbintenis?

  Verbintenissen die na tenietgaan van een overeenkomst nog kunnen ontstaan

 • Is de aannemer altijd aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen? Noem ook het relevante wetsartikel.
  De aannemer is niet aansprakelijk als de materialen van de opdrachtgever afkomstig zijn, tenzij hij wist of behoorde te weten dat de materialen ondeugdelijk waren, art. 7:760 lid 2 BW.
 • 1 van de 3 redenen dat de wetgever aparte regels heeft opgesteld is: goed verloop van rechtsverkeer. Wat betekent dit?
  De wetgever heeft aparte regels opgesteld voor bepaalde overeenkomsten omdat de wetgever het goede verloop van rechtsverkeer wenst te bevorderen. 
 • Welk artikel geeft uitleg wanneer er sprake is van meerdere bijzondere overeenkomsten? (bij koop)

  Artikel 6:215 BW   Als een ovk trekken heeft van twee ovk's vertoont, in beginsel alle regels gezamenlijk van toepassing zijn

 • Geef twee voorbeelden van een bemiddelaar.
  - de makelaar die bemiddelt bij de aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand
  - de onafhankelijke hypotheekadviseur die bemiddelt bij de vestiging van een hypotheek
  - de onafhankelijke verzekeringsadviseur die bemiddelt bij het sluiten van een verzekering
  - het wervings- en selectiebureau dat voor opdrachtgevers kandidaten zoekt voor vacatures en zo bemiddelt bij het tot stand komen van arbeidsovereenkomsten.
 • Waarom bestaat de regel voor goed verloop van rechtsverkeer?
  Partijen spreken in de praktijk bij overeenkomsten vaak maar weinig af. Vaak onderhandelen ze over aanbod en aanvaarding. Als deze overeenstemmen komt er een overeenkomst tot stand, zo blijkt uit artikel 6:217 lid 1 BW.
  Mocht er niks concreets zijn afgesproken naast aanbod en aanvaarding, dan bestaan er aanvullende wettelijke bepalingen die speciaal voor, bijvoorbeeld, een koop- of huurovereenkomst zijn. Deze regelingen kunnen in dat geval de gaten in de overeenkomst opvullen.
 • Welke artikel geeft uitleg wanneer er sprake is van meerdere bijzondere overeenkomsten( consumentenkoop)

  Artikel 7:5 lid 4 bepaalt in dit geval dat de regels van consumentenkoop voor aanneming van werk gaan

 • Mag een vaststellingsovereenkomst mondeling worden gesloten?
  Een vaststellingsovereenkomst mag mondeling worden gesloten, want de wet stelt geen schriftelijkheidsvereiste.
 • 1 van de 3 redenen dat de wetgever aparte regels heeft opgesteld is: bescherming zwakkere partij. Wat betekent dit?
  In de relatie 
  -werkgever-werknemer, 
  -professionele verkoper- consument en 
  - verhuurder-huurder 
  zijn de laatst genoemden de zwakkere partij. De werknemer is in veel gevallen financieel afhankelijk van zijn werkgever en heeft hierdoor een slechte onderhandelingspositie.  De consument heeft doorgaans veel minder kennis van en ervaring met het sluiten van koop overeenkomsten en de huurder van woon-of bedrijfsruimte heeft vaak ook een probleem als de verhuurder de huur opeens op zou zeggen.
 • Wat is een gemengde overeenkomst?

  Dan is er sprake van meerdere bijzondere overeenkomsten binnen een overeenkomst

 • Waarom kan een verzekeraar zich, volgens art. 7:931 BW, niet beroepen op art. 3:44 en 6:228 BW? Noem ook (het) relevante wetsartikel(en).
  De verzekeraar kan zich, volgens art. 7:931 BW, niet beroepen op art. 3:44 en 6:228 BW, omdat er een eigen regeling is in de art. 7:928-930 BW.
 • Waarom bestaat de regel voor bescherming zwakkere partij?
  De wetgever acht het wenselijk regels op te nemen die de zwakkere partij beschermen. Ook bij andere overeenkomsten zoals, bijvoorbeeld, patiënt of reiziger. Van dergelijke bepalingen mag dan niet ten nadele van de zwakkere partij worden afgeweken. Afspraken in het voordeel van de zwakkere partij zijn natuurlijk wel toegestaan.
 • Wat is een samengestelde overeenkomst?

  Een overeenkomst die in meerdere, afzonderlijke bijzondere overeenkomsten uiteenvalt? (De hoofdverplichtingen van de ovk kunnen duidelijk los van elkaar worden gezien)

 • Wat is het onderscheid tussen een gemengde overeenkomst en een samengestelde overeenkomst?
  Het onderscheid tussen een gemengde overeenkomst en een samengestelde overeenkomst is of er al dan niet sprake is van vermenging van de hoofdverplichtingen uit de overeenkomst.
 • 1 van de 3 redenen dat de wetgever aparte regels heeft opgesteld is: bijzonder gaat voor algemeen. Wat betekent dit?
  Soms wijken de bijzondere regels af van de algemene regels die in eerdere boeken worden benoemd of vullen zij aan. Wanneer er bijzondere regels zijn vastgesteld, gaan deze altijd voor de algemene regels.
 • Wat houdt een franchiseovereenkomst in?

  Dan kan een franchiseondernemer tegen vergoeding gebruik maken van een bedrijfsformule van een franchisegever. Denk hierbij aan het recht op het voeren van de handelsnaam en het gebruikmaken van knowhow van de gever.

 • Hans schaft een nieuwe leesbril aan bij Purl. Hans betaalt Purl door drie oude brillen bij Purl in te leveren. Welke overeenkomst is tussen Purl en Hans tot stand gekomen? Noem ook het relevante wetsartikel.
  Er is een ruilovereenkomst tot stand gekomen, art. 7:49 BW.
 • Hoe wordt bijzonder gaat voor algemeen ook wel genoemd?
  Ookwel: Lex Specialis derogat lex generali : Een bijzondere wettelijke regel gaat voor algemene wettelijke regel. Dit geldt voor alle rechtsgebieden.
 • Welke vorm van gedeeltelijke ontbinding komt voor in art. 7:22 BW?
  De prijsvermindering (is een vorm van gedeeltelijke ontbinding).
 • Wat is de definitie van een onbenoemde overeenkomst
  contract waaraan de wet geen naam heeft gegeven en geen specifieke regeling voor heeft uitgewerkt (zoals bijv. huur). Ze zijn slechts gebonden aan de wettelijke bepalingen m.b.t. overeenkomsten in het algemeen, dus niet aan speciale regels.
 • Karim verricht ICT-diensten voor bedrijven. Met XS B.V, gaat Karim een overeenkomst van opdracht aan voor de duur van drie maanden. Karim is eigenlijk niet tevreden en hij wil opzeggen. Waarom zou Karim wel/niet kunnen opzeggen?
  Karim kan in beginsel niet opzeggen, omdat er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, behoudens gewichtige redenen.
 • Welke 5 categorieën kennen wij binnen de overeenkomsten van boek 7.
  1) OVK die de overdracht van een goed tot doel hebben
  2) OVK die het gebruik van een goed tot doel hebben
  3) OVK op grond waarvan werkzaamheden worden verricht
  4) OVK met een financieel karakter
  5) restcategorie
 • Wat wordt verstaan onder de term 'Selbsteintritt' en waar is dit in de wet geregeld?
  De situatie waarin de lasthebber bijvoorbeeld iets moet verkopen voor de lastgever en zelf koper wenst te worden, zie art. 7:416 BW.
 • 1 van de 5 categorieën is: OVK die de overdracht van een goed tot doel hebben, Welke 3 vallen hieronder?
  1) Koop
  2) ruil
  3) schenking
 • Waarvoor hebben de in Nederland werkzame verzekeraars gezamenlijk de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in het leven geroepen?
  Ter registratie van alle schademeldingen die gedurende een bepaalde periode in het kader van verzekeringen zijn gedaan.
 • 1 van de 5 categorieën is: OVK die het gebruik van een goed tot doel hebben, Welke 2 vallen hieronder?
  1) huur
  2) pacht
 • Welke drie begrippen/momenten onderscheiden we binnen de vaststellingsovereenkomst?
  Vaststellingsovereenkomst, beslissing en vaststelling.
 • 1 van de 5 categorieën is: OVK op grond waarvan werkzaamheden worden verricht, Welke 4 vallen hieronder?
  1) Ovk van opdracht
  2) bewaarneming
  3) arbeidsovereenkomst
  4) aanneming van werk
 • Welke categorieën kunnen worden onderscheiden bij de bijzondere overeenkomsten van Boek 7 BW?
  Overeenkomsten tot:
  - overdracht van goed
  - gebruik van een goed
  - verrichten van werkzaamheden
  - met een financieel karakter
  - restcategorie
 • 1 van de 5 categorieën is: OVK met een financieel karakter, Welke 4 vallen hieronder?
  1) Financiële zekerheidsovereenkomst
  2) borgtocht
  3) verzekering
  4) lijfrente
 • Wat wordt verstaan onder de term 'samengestelde overeenkomst'?
  Een overeenkomst die in meerdere, afzonderlijke bijzondere overeenkomsten uiteenvalt.
 • 1 van de 5 categorieën is: Restcategorie, Welke 2 vallen hieronder?
  1) vaststellingsovereenkomst
  2) reisovereenkomst
 • De studentes Jasmijn en Wilma hebben de volgende overeenkomst gesloten. Jasmijn draagt al haar oude studieboeken over aan Wilma. Wilma betaalt Jasmijn hiervoor met een zelfgebakken appeltaart en het symbolische bedrag van 15,- euro. Om wat voor overeenkomsten gaat het hier precies? Geef hierbij tevens de relevante wetsartikelen.
  - Gemengde overeenkomst, art. 6:215 BW, van:
  - (gewone) koop, art. 7:1 BW, en ruil, art. 7:49 BW.
 • Wat is de definitie van een gemengde overeenkomst
  Wanneer een overeenkomst trekken vertoont van meerdere bijzondere overeenkomsten dan kan er een situatie ontstaan waarin we het hebben over een gemengde overeenkomst.
 • Wat is het kenmerkende verschil tussen enerzijds een overeenkomst van opdracht en anderzijds een arbeidsovereenkomst?
  Het kenmerkende verschil ligt in de ondergeschiktheid.
 • Voorbeeld: de situatie waarin een installatiebedrijf bij een machinefabriek een speciale machine koopt die nog gebouwd moet worden en zal worden aangepast aan de wensen van het installatiebedrijf. Deze overeenkomst vertoont zowel trekken van een koopovereenkomst (het kopen van de machine) als van aanneming van werk (het bouwen van de machine). De vraag is dan nu welke regels zijn van toepassing?
 • Een vaststellingsovereenkomst is een hulpovereenkomst. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Er kan geen vaststellingsovereenkomst worden gesloten als er niet een andere rechtsverhouding tussen partijen is waarover onzekerheid bestaat.
 • Wat is de hoofdregel als we het hebben over een gemengde overeenkomst?
  Hieruit blijkt dat als een overeenkomst trekken van twee overeenkomsten vertoont, in beginsel alle regels gezamenlijk van toepassing zijn. Als er op een punt sprake zou zijn van tegenstrijdige regels, dan moet er worden gekeken wel regel de voorrang dient te krijgen. In dat geval kijk je naar de bedoeling van de wetgever. Als er sprake is van dat de ene dwingend is en de ander aanvullend dan gaat het dwingende voorschrift voor.
 • Marc, 11 jaar, schopt een bal door het raam van de buurman. De ouders van Marc zijn aansprakelijk voor de schade. De buurman heeft een glasverzekering die de schade vergoedt. De vordering van de buurman op de ouders van Marc gaat over op de verzekeraar. Hoe wordt dit genoemd? Noem ook het wetsartikel.
  Subrogatie, art. 7:962 BW.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is subrogatie?
Als de verzekerde schade heeft geleden die door een ander is veroorzaakt, heeft hij vaak een vordering uit bijvoorbeeld onrechtmatige daad op de schadeveroorzakende partij. Omdat het eenvoudiger is om zijn verzekeraar aan te spreken, op grond van zijn schadeverzekering, mag hij zich echter tot hem wenden. Als de verzekeraar overgaat tot vergoeding van de schade, gaat de vordering uit onrechtmatige daad over op de verzekeraar: subrogatie.
Wat is de schadebeperkingsplicht/bereddingsplicht?
De verzekeringnemer of verzekerde is verplicht om al het redelijke te doen om ontstane schade te beperken (kraan sluiten, 112 bellen bij brand, etc.)
Wat is de medewerkingsplicht?
De verzekeraar van de verzekeringnemer/begunstigde heeft recht op alle inlichtingen en bescheiden die nodig zijn om zijn uitkeringsplicht te kunnen beoordelen
Wat is de meldingsplicht?
De verzekeringnemer of de begunstigde dient de verzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het feit dat zich een voorval heeft voorgedaan dat tot uitkering kan leiden
Kan een verzekeringsovereenkomst worden vernietigd op grond van dwaling?
Nee, omdat art. 7:928/930 een uitgebreide regeling bevatten voor situaties waarin de verzekeringnemer, al dan niet opzettelijk, feiten heeft verzwegen of verkeerd heeft medegedeeld.
Wat is het verschoonbaarheidsvereiste?
De verzekeraar moet het niet aan zichzelf te wijten hebben dat hij niet op de hoogte is van gegevens die van invloed zijn op het risico.
Wat is het kenbaarheidsvereiste?
Het moet de aanvrager duidelijk zijn wat de verzekeraar van belang vindt voor de beoordeling van het risico
Wat is het kennisvereiste?
De mededelingsplicht strekt zich slechts uit tot feiten die de kandidaat-verzekeringnemer kent of behoort te kennen
Wat is het relevantievereiste?
De feiten moeten voor de beoordeling van het risico relevant zijn
Welke criteria gelden voor een verzekerde om te beoordelen of feiten gemeld moeten worden bij de verzekeraar op grond van de mededelingsplicht?
Relevantievereiste, kennisvereiste, kenbaarheidsvereiste en verschoonbaarheidsvereiste