Summary biologi 1

-
ISBN-13 9788205436015
105 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "biologi 1". The author(s) of the book is/are heidi kristine grønlien. The ISBN of the book is 9788205436015. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - biologi 1

 • 1 biologisk mangfold

 • Definer biologisk mangfold
  Biologisk mangfold er summen av all den variasjonen vi finner i den levende delen av naturen. Vi deler det biologiske mangfoldet inn i tre nivåer: mangfoldet av gener, mangfoldet av arter og mangfoldet av økosystemer på jorda
 • Hva er de viktigste truslene mot biologisk mangfold?
  Fysiske inngrep som fører til at leveområder ødelegges eller stykkes opp
  endring av genetisk mangfold - mindre genetisk mangfold
  overbeskatning av biologiske ressurser - for mye jakt, hogst osv...
  innføring av fremmede arter - artsmangfoldet
  forurensing og miljøgifter - økosystemmangfoldet
  klimaendringer som skyldes menneskelig aktivitet - endre økosystemer, artiske arter
  økonomisk vekst - økt forbruk - driver 
  innavl - mindre genetisk mangfold
  habitats ødeleggelse
 • Hva er de ulike artsbegrepet?
  Vi har fire artsbegrep. 
  biologiske artsbegrepet - arter som kan få fruktbart avkom ved parring 
  morfologiske artsbegrepet - 
  fylogentiske artsbegrepet - brukes om en gruppe individer med et felles genetisk opphav. DNA-materialet
  økologiske artsbegrepet - arter som ser like ut, men som lever på ulike måter
 • Hvorfor er genetisk mangfold viktig i en populasjon?
  Genetisk mangfold er viktig i en populasjon fordi med stor genetisk variasjon er mindre sårbare for endringer i miljøet enn populasjoner med liten genetisk variasjon.
 • Hva går evolusjonsteorien ut på?
  Evolusjonsteorien kan oppsummeres i tre punkter: det blir født flere individer enn det kan vokse opp. Det finnes arvelig variasjon mellom individene. Og de individene som er best tilpasset miljøet de lever i, er de som har størst sjanse til å overleve, og som får overført flest gener til neste generasjon ved at de får flest avkom.
 • Hva er økosystemtjenestene?
  Forsyningstjenester - omfatter produkter som vi får fra økosystemer, som for eksempel mat, vann og brensel.
  reguleringstjenester - er naturlige reguleringer av prosesser i økosystem som vi har stor nytte av, som for eksempel vannrensing, luftrensing, flom og erosjonsbeskyttelse 
  kulturelle tjenester - omfatter ikke-materialle goder som vi får fra økosystemer. Dette inkluderer estetiske og spirituelle opplevelser, rekreasjon og helse. 
  støttende tjenester - er grunnleggende funksjoner i økosystem og som er nødvendige for andre økosystemtjenester. Eksempler er jorddannelse, resirkulering av næringsstoffer og primærproduksjon.
 • Forklar det taksonomiske systemet.
  Det taksonomiske systemet ble innført av Linne på 1800-tallet. 
  eks.
  Rike ------------------dyrerike - animalia 
  Rekke/divisjon---ryggstrengdyr
  Klasse----------------pattedyr
  Orden-----------------priater
  Familie---------------menneskeaper
  Slekt ------------------mennesker
  Art ---------------------det moderne menneske
 • Forklar habitat og nisje. Gi eksempler.
  Habitater er det fysiske levesteder til en organisme.
  eks. Under en stein, en innsjø, granskog, veikant,
  avhengig av størrelsen på arten man observerer kan et habitat være en liten del av et økosystem, eller satt sammen av deler av flere ulike.

  nisjen til en art er summen av alle miljøparametere hvor en art kan eksistere. Potensiell nisje - alle steder hvor miljøparameterene til arten er oppfylt, og hvor arten kan eksistere. Realisert nisje - alle steder med miljøparameterene hvor arten faktisk finnes.
 • Hva skiller prokaryote fra eukaryote.
  Prokaryote har en cellekjerne. Det har ikke eukaryote
 • Hva skiller planter fra dyr og sopp
  Planter har fotosyntese
 • Hva skiller organismer med to cellelag fra organismer med tre cellelag
  To cellevegger - magneter 
  tre cellevegger - mennesker 
  organer dannet av tredje cellevegg.
 • Hva skiller protostome dyr fra deuterostome dyr
  Protostome dyr: de har spiral kløyving/deling, eks. leddormer, går ikke ann å få identiske tvillinger.
  deuterostome dyr: de har radiær kløyving/deling.
 • Hva skiller enfrøbladete planter fra tofrøbladete planter?
  Vokser opp
  bladene 
  formen på stenglene - tofrøplanter, sirkel - enfrøplanter, random
 • Forklar naturkartlegging.
  Gjøres for at vi som nasjon kan utnytte arealer og naturressurser på mest mulige måte, uten å true livsbetingelser for arter eller ødelegge viktige naturområder.
 • Gi eksempler på konvensjoner.
  Biologisk mangfold konvensjonen - internasjonal avtale
  FNs rammekonvensjon om klimaendringer 
  naturmangfoldsloven - Norge 
  CITES- internasjonal handelsavtale
 • Forklar forskjellene mellom klassifisering, taksonomi o systematikk
  Taksonomi er navngivning 
  klassifisering - ta noe og sett det inn i et system
  systematikk slektskap - gjenspeile evolusjons historie
 • Hva skiller dyr med kroppshule fra dyr uten kropshule?
  Dyr uten kroppshule: de er kompakte og har få eller ingen organer. Ingen spesialisert organer. Eks. Flatorm. Fordelen er at de kan ta næring opp fra hele kroppen. Vanligvis små, ettersom at de ikke har noe særlig til ventilasjon
  dyr ned kroppshule: alle andre dyr. Inkluder mennesker
 • Hva skiller planter med kar fra planter uten kar?
  Moser - uten kar. Tar opp fuktighet direkte. 
  ledningsstrenger/kar - røtter
 • Forklar zygote til blastula.
  - et befruktet egg kalles zygote
  - zygoten deler seg, og man får 2-cellestadiet, 4-cellestadiet, 8-cellestadiet osv...
  - etterhvert går utviklingen fra en kompakt ball med celler til en hul ball med celler, en blastula.
  - det er to hovedmåter denne delingen foregår på: spiraldeling g radiær deling 
  --------protostome dyr: spiraldeling
  --------deuterostome dyr: rasiær deling
 • Forklar overgangen mellom blastula til gastrula.
  etter overgangen til en blastula skjer det en innbuktning på blastulaen. åpningen som innbuktningen danner kalles blastoporen. Hos protostome dyr blir blastoporen til munn, hos deuterotome dyr blir blastoporen til anus.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.