Summary Biological psychology

-
ISBN-10 0495603112 ISBN-13 9780495603115
697 Flashcards & Notes
152 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biological psychology". The author(s) of the book is/are James W Kalat. The ISBN of the book is 9780495603115 or 0495603112. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biological psychology

 • 1 Yhe Major Issues

 • uit welke 2 cellen bestaan de hersenen?
  Neuronen en Glia
 • vraag
  antwoord
 • Neuronen zenden boodschappen naar de spieren, organen etc. Glia ondersteunen de neuronen.
 • Neuronen zenden boodschappen naar de spieren, organen enz. Glia ondersteunen de neuronen.
 • biologische psychologen proberen antwoord te vinden op vier typen vragen omtrent welk gedrag dan ook dat zijn:
  - Fysiologisch: wat voor relatie is er met de fysiologie van de hersenen en    andere organen?
  - Ontogenetisch: hoe ontwikkelt het gedrag zich bij het individu?
  - Evolutionair:  hoe ontwikkelt het gedrag zich?
  - Functioneel: welk doel dient bepaald gedrag?
 • Wat zijn genen en leg uit wat een dominant gen en een recessief gen is?
  genen zijn chemische stoffen die hun eigenschappen doorgeven van generatie op generatie en die de ontwikkeling van het individu beïnvloeden. Een dominant gen heeft invloed, ongeacht of iemand paren van dat gen heeft of alleen maar een enkele. Een recessief gen heeft alleen invloed bij afwezigheid van een dominant gen.
 • Wat zijn gedragsvariaties en wat is erfelijkheid?
  De meeste gedragsvariaties zijn een weerspiegeling van gecombineerde invloed van veel genen en van veel omgevingsfactoren. Erfelijkheid is een schatting van hoeveelheid variaties tussen de invloeden van genen en die van de omgeving.
 • Hoe wordt erfelijkheid onderzocht?
  Onderzoekers schatten erfelijkheid in aan de hand van tweelingenonderzoek en door vergelijking van adoptiekinderen met hun biologische adoptieouders. soms identificeren zij specifieke genen die vaker voorkomen bij mensen met een bepaald gedrag.
 • Soms overschatten de resultaten menselijke erfelijk, leg uit.
  De meeste adoptiestudies maken geen onderscheid tussen de effecten van genen en van de prenatale omgeving. En ook: nadat genen een verhoogde invloed op bepaald gedrag laten zien, kan dit leiden tot een verandering in de omgeving die dit gedrag intensiveert. zelfs al zien we een hoge mate van erfelijkheid in het gedrag van een populatie, dat gedrag kan sterk worden beïnvloed door omgevingsveranderingen. 
 • Beinvloeden genen gedrag indirect of direct door verandering in de hersenactiviteit te bewerkstellen en hoe door invloed op andere aspecten van het lichaam en daardoor ook op de manier waarop mensen op ons reageren?
  Direct op de hersenactiviteit en indirect door invloed van andere aspecten.
 • Leg uit hoe evolutie van genen werkt 
  Evolutie verspreidt de genen van de individuen die zich het beste voortplanten. Als bepaalde eigenschappen binnen een bepaald populatie wijdverspreid zijn, dan lijkt het redelijk om te kijken naar de wijze waarop deze eigenschappen aanpasbaar zijn of waren. We kunnen echter niet zomaar aannemen dat elk gedrag het product is van onze genen. we moeten echt onderscheid maken tussen genetische invloed en leren.
 • 1.1 De relatie tussen geest en hersenen

 • Wat is het Mind-body problem en wat is de hard-problem?
  Mind-body problem: De vraag wat de relatie is tussen de geest en de hersenen.
  Hard problem: het vraagstuk waarom en hoe de hersenen geassocieerd kunnen worden met bewust zijn. Waarom is er zoiets als bewustzijn en hoe verhoudt zich dat tot hersenactiviteit.
 • Wat is dualisme en hoe wordt het tegengesproken?
  Het standpunt dat geest los staat van de hersenen, wordt weersproken door het principe dat slechts materie en energie kunnen worden beïnvloed door materie en energie.
 • Vrijwel alle filosofen en wetenschappers die zich met het mind-body problem bezig houden omarmen het monisme dat houdt in?
  Dat het universum slechts uit één stof bestaat. 
 • Wat is monisme en welke drie categorieën zijn er?
  Meeste psychologen nemen dit aan. De wetenschap die ervan uit gaat dat er in het heelal slechts één soort stof bestaat. Er zijn verschillende soorten van monisme:
  - Materialisme: mentale processen bestaan alleen maar uit materiële processen, dus chemisch en fysisch.
  - Mentalisme: een visie die zegt dat alleen onze geest bestaat en de fysieke wereld niet kan  bestaan zonder dat wij die kunnen waarnemen.
  - identiteitspositie: mentale processen en hersenprocessen zijn verschillende beschrijvingen van hetzelfde. Bv twee verschillende waarnemen van het zelfde object (Mona Lisaverhaal). Wil niet zeggen dat het brein ook de geest is, nee geest is hersenactiviteit.
 • Wat is het verschil tussen evolutionair en functioneel?
  Bij evolutionair gaat het om WAT het gevolg is van bv wij hebben ons ontwikkeld uit vroegere primaten en hebben daar nog kenmerken van, ook al zijn ze nu niet meer zo nuttig. Bij functioneel vragen we ons af WAAROM?
 • VRG 2 Wat is de belangrijkste reden dat de meeste wetenschappers dualisme afwijzen?
  Dualisme staat haaks op de wet van conservering van materie en energie. Volgens deze wet is de enige manier om materie en energie te beïnvloeden (ook die in het menselijk lichaam)  dat te doen met materie en energie.
 • Wat is solipsisme?
  Alleen ik besta en alleen ik ben bewust. (Wordt niet echt serieus genomen).
 • Wat is the problem of other minds?
  Het probleem of mensen (en ook dieren) bewuste belevingen hebben.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.