Summary Biologie 2 B Thema 6 Ecologie (leerjaar 3 havo)

-
136 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie 2 B Thema 6 Ecologie (leerjaar 3 havo)

 • 1 Basisstof 1 Wat is Ecologie

 • Wat bestudeert de ecologie?
  De relaties (betrekkingen) tussen organismen en hun milieu. 
  • Anders gezegd waarom iets afneemt of toeneemt in het milieu 
 • Wat betekent abiotische factoren?
  Abiotische betekend niet levend. 
  Abiotische factoren betekent:
  De invloeden die afkomstig zijn van de levenloze natuur. 
  voorbeelden:
  • temperatuur
  • daglicht
  • aanwezigheid van water
  • samenstelling van de bodem   
 • Wat betekent biotisch factoren?
  Biotisch betekent alle levende organismen.
  Biotische factoren  betekent: 
  De invloeden die afkomstig zijn van de levende natuur.
  Voorbeelden van organisme zijn:
  • mensen
  • dieren
  • virussen
  • bacteriën 
  • algen   
 • Algen worden door veel kleine waterdiertjes en sommige vissen gegeten. Zijn algen abiotische of biotische factoren  in een rivier? Leg je antwoord uit.
  Algen zijn biotische factoren, het zijn namelijk levende organisme.
 • In warm water kan minder lucht oplossen, hierdoor kunnen vissen een tekort aan zuurstof krijgen. Is zuurstof een abiotische of een biotisch factor? Leg je antwoord uit?
  Zuurstof is een abiotische factor, het is geen levend organisme.
 • Wat is een vistrap?
  Een vistrap is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een dam, dijk of sluis naar een gebied die niet toegankelijk is en die achter de dam, dijk of sluis ligt. 
 • Leg uit waarom vistrappen een positief effect hebben op bepaalde vogelsoorten?
  Door vistrappen neemt het aantal vissen in de rivieren toe. Vogels die deze vissen eten, hebben dan meer voedsel.
 • Na een regenbui kruipen regenwormen uit de grond. Kruipen regenwormen uit de grond als gevolg van een verandering in de biotische of een abiotische factor?
  Een verandering in een abiotische factor, er komt meer water in de grond. Water is geen levend organisme.
 • Wat bedoelen we in de ecologie met niveau?
  Als je een studie doet in de ecologie gaat dat op een bepaald niveau. Met het niveau wordt aangeven of en onderzoek richt op één individu in relatie tot het milieu of een groep individuen of zelfs verschillende groepen individuen.
 • Noem 5 niveau's binnen de ecologie?
  • op het niveau van moleculen (DNA)
  • op het niveau van een individu
  • op het niveau van populaties
  • op het niveau van een levensgemeenschap
  • op het niveau van een ecosysteem
 • Wat wordt er met populatie bedoeld?
  Populatie is een groep individuen van dezelfde soort die in hetzelfde gebied leven en zich onderling voortplanten en vruchtbare nakomelingen krijgen.
 • De populaties van de verschillende soorten op de Veluwe vormen een...
   Levensgemeenschap
 • Wat betekent biotoop?
  Letterlijke vertaling is Leefplaats. Anders gezegd:
  Al de abiotische factoren in een bepaald gebied noem je biotoop.
 • Waaruit bestaat een biotoop?
  Uit alle abiotische factoren in een bepaald gebied.
 • Wat betekent een ecosysteem?
  Een ecosysteem is een bepaald gebied waarbinnen de biotische en abiotische factoren een eenheid vormen.
  voorbeelden zijn:
  • een duingebied 
  • een bos
  • een sloot
  • een weiland
 • Op Vlieland leven konijnen, net als op Texel. Behoren de konijnen op Vlieland en op Texel tot dezelfde populatie? Leg je antwoord uit.
  Nee, want de konijnen op Vlieland kunnen zich niet voortplanten met de konijnen op Texel. En hierdoor behoren ze dus niet tot dezelfde populatie.
 • In het Texelse duingebied komt een aantal meertjes voor (zie afbeelding 2). Hierin leven onder andere algen, stekelbaarsjes, waterkevers, waterplanten en watervlooien. 
  Maken deze organismen deel uit van dezelfde populatie? En maken ze deel uit van dezelfde levensgemeenschap? En van hetzelfde ecosysteem?
  Deze organismen maken geen deel uit van dezelfde populatie, maar wel van dezelfde levensgemeenschap en ook van hetzelfde ecosysteem.
 • Een ecoloog onderzoekt de invloed van vossen op het aantal konijnen dat in de duinen voorkomt. Op welk niveau doet de ecoloog onderzoek?
  Op het niveau van populaties.
 • De Veluwe is een voorbeeld van een....
  Ecosysteem
 •  Een enkel organisme noem je een...
  Individu
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.