Summary Biologie voor jou 5v leeropdrachtenboek deel a

-
ISBN-10 903457430X ISBN-13 9789034574305
3377 Flashcards & Notes
245 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou 5v leeropdrachtenboek deel a". The author(s) of the book is/are Arteunis bos. The ISBN of the book is 9789034574305 or 903457430X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Biologie voor jou 5v leeropdrachtenboek deel a

 • 1 Stofwisseling

 • Wat is een ander woord voor stofwisseling?
  Metabolisme
 • Hoe noem je de uitwisseling tussen koolstofdioxide en zuurstof in een autotroof organisme waarbij glucose wordt gemaakt?
  Koolstof assimilatie/fotosynthese
 • Waar vind in een plant koolstofassimilatie plaats?
  In de chloroplasten
 • wat is stofwisseling
  het vebranden van stoffen voor energie
 • wat is stofwisseling?
  stofwisseling is dat  door een reactie een andere stof ontstaat of dat een andere stof in de plaats komt
 • In de spieren wordt chemische energie uit glucose omgezet in ...?
  kinetische energie
 • Wat gebeurd erbij voorgezette assimilatie?
  Omzetting van organische moleculen in grotere organische moleculen
 • Uit wat voor chemische reactie verkrijgt het lichaam energie?
  Glucose wordt met zuurstof omgezet in koolstofdioxide en water, waarbij energie vrijkomt. Dit is een voobeeld van dissimilatie.
 • RENIK
  waarom ook niet!
 • In dit hoofdstuk staat de stofwisseling centraal.
 • Wat is stofwisseling?
  Het totaal van chemische processen die plaatsvinden in cellen.
 • Een ander woord voor stofwisseling is
  metabolisme
 • Wat is de brandstof voor dissimilatie in het dissimilatieproces?
  Glucose
 • Wat is de VO2-max?
  De maximale zuurstofopnamecapaciteit
 • wat zit er in je spieren als je spierpijn hebt?
  melkzuur
 • Dissimilatie is ook wel een ...?
  Afbraakreactie
 • Waardoor onstaat melkzuur in de spieren?
  Normaal wordt glucose met zuurstof omgezet in koolstofdioxide en water, maar bij hevige en langdurige inspanning kan het zo zijn dat er niet genoeg zurstof het lichaam binnenkomt. Zonder zuurstof wordt glucose omgezet in melkzuur om toch, hoewel een veel kleinere hoeveelheid, energie te verkrijgen.
 • Hoe noem je organismen die niet instaat zijn om organische stoffen te vormen uit alleen anorganische stoffen?
  Heterotrofe organismen
 • Wat doet assimilatie?
  Het groter maken van een organisch molecuul
 • Wanneer neemt de ademfrequentie toe?
  Bij een actie
 • wat is de VO2-max?
  het max van zuurstof dat vervoerd kan worden door je lichaam
 • Wat is stofwisseling/metabolisme?
  Dat is het geheel van chemische omzettingsprocessen in de cellen van een organisme.
 • In wat worden koolhydraten omgezet?
  glucose
 • Eén functie van stofwisseling?
  Het vrijmaken van energie uit opgenomen stoffen of reserve stoffen
 • Wat wordt chemische energie genoemd?
  De energie in energierijke stoffen
 • Wie zijn autotroof en in staat glucose te vormen?
  planten en cyanobacteriën
 • Wanneer noemt men een stof een co-enzym?
  organische stof
 • Definitie enzymactiviteit
  hoeveelheid substraat die wordt omgezet per tijdseenheid of hoeveelheid reactieproduct dat ontstaat per tijdseenheid
 • Wat beïnvloedt de enzymactiviteit? 
  pH-waarde en de tempratuur
 • Definitie van denatureren?
  enzymen verliezen hun ruimtelijke structuur
 • Definitie irreversibel?
  onkeerbaar
 • Wat is in dit hoofdstuk allemaal irreversibel?
  denatureren en remming van enzymen
 • Opbouw ATP
  ADP + P1 + energie = ATP
 • Synoniem stofwisseling
  metabolisme
 • Wat is fotosynthese?
  koolstofassimilatie met behulp van lichtenergie
 • Noteer de bruto reactievergelijking van fotosynthese
  6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2
 • Waar vindt fotosynthese plaats?
  in cellen van planten en in sommige bacterien
 • Wat ontstaat er bij fotosynthese en in welke stof wordt dit direct omgezet?
  glucose en zetmeel
 • Proces bij de lichtreacties
  lichtenergie wordt vastgelegd in energierijke stoffen
 • Proces bij de donkerreacties
  uit CO2-moleculen worden glucosemoleculen opgebouwd
 • Uit welke 2 delen bestaat het proces van fotosynthese?
  lichtreacties en donkerreacties
 • Waar assimileren planten aminozuren uit?
  glucose en nitraationen
 • Wat ontstaat er uit de polymerisatie van sachariden, aminozuren en nucleïnezuren?
  water, ook weel een condensatiereactie
 • Wat is de naam van de energie bij voortgezette assimilatie?
  ATP
 • Wat is zetmeel in planten?
  koolydraatreserve
 • Wat is zetmeel in dieren?
  glycogeen
 • Als wat wordt de assimilatie van vetten opgeslagen?
  reservebrandstoffen
 • Waar bestaan celmembranen uit?
  fosfolipiden
 • Heb je voor assimilatie energie nodig of komt er energie vrij?
  Je hebt er energie voor nodig
 • Is een vetzuurstaart hydrofoob of hydrofiel?
  hydrofoob
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.