Summary Biomedische fysica en radioprotectie

-
237 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Biomedische fysica en radioprotectie

 • 2.1 De wetten van Newton

 • Wat is de eerste wet van Newton?
  De traagheidswet
  Elk lichaam blijft in zijn rusttoestand of in de toestand van een eenparige rechtlijnige beweging, tenzij het verplicht wordt deze toestand te verlaten door uitwendige oorzaken die we krachten noemen.
 • Wat is de tweede wet van Newton?
  Verband tussen kracht en versnelling
  De verhouding tussen een kracht en de daardoor veroorzaakte versnelling is voor een bepaald lichaam constant. Deze constante wordt de massa van het lichaam genoemd. Massa is een eigenschap van het lichaam die maatgevend is voor het verzet tegen elke verandering in zijn bewegingstoestand. De massa van een lichaam is dus een traagheidsfactor.
 • Wat is de derde wet van Newton?

  Wanneer een lichaam A een kracht uitoefent op een lichaam B dan oefent B ook een kracht uit op A. Deze krachten (actie-reactie krachten) zijn even groot en werken in tegengestelde zin langs de rechte die A met B verbindt.
 • Wat zijn vectorgrootheden met een aangrijpingspunt?
  Krachten
 • Welke soort grootheid is massa.
  Een scalaire
 • Wat is een voorwaarde voor het gelden van de wetten van Newton?
  Deze zijn enkel geldig in inertiële referentiestelsels.
 • Wat zijn inertiële referentiestelsels?
  Assenstelsels in rust of in een eenparige rechtlijnige beweging.
 • Wat is de wet van Hooke?
  F = k*Δs (met Δs uitrekking van de spiraalveer, en k de veerconstante)
 • 2.2.1 De zwaartekracht – het gewicht

 • Wat oefent op elk lichaam een kracht uit?
  De aarde.
 • Hoe berekenen we gewicht?
  G = m*g (g als vector!)
 • Geef de formule van de universele gravitatiekracht.
  F= G*(m1*m2 / r^2)
 • Wat zijn de twee elementen die invloed hebben op g?
  De breedtegraad en de hoogte.
 • 2.2.2 De normaalkracht

 • Hoe werkt de normaalkracht ten opzichte van het lichaam?
  Loodrecht op het steunvlak.
 • 2.2.3 De spankracht of de trekkracht

 • Hoe kunnen we trekkracht omschrijven
  De kracht die gericht is in de richting waarin het voorwerp wordt getrokken, zodat het materiaal waar de trekkracht op werkt, de neiging heeft uit te rekken.
 • 2.2.4 De wrijvingskracht

 • Wat is wrijving?
  Het verschijnsel waarbij weerstand ontstaat wanneer twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden.
 • Waartoe kan wrijving lijden?
  Tot vormverandering en warmteproductie.
 • Door wat kan wrijving overwonnen worden?
  Door een kracht.
 • Waar komt wrijving voor?
  Overal
 • Wat moet men doen indien men twee oppervlakken, die in contact staan met elkaar, wil doen bewegen t.o.v. Elkaar?
  De wrijvingskracht overwinnen
 • Hoe situeren we de wrijvingskracht?
  Evenwijdig aan het contactoppervlak tussen de twee opp. En tegengesteld aan de bewegingsrichting.
 • Waarvan is de grootte van de wrijvingskracht afhankelijk?
  De aard van het contactoppervlak en de kracht die de lichamen op elkaar uitvoeren in de richting loodrecht op het contactopp.
 • Wat is dynamische wrijving?
  Het verschijnsel dat bij contact tussen twee lichamen een kracht nodig is om het ene lichaam ten opzichte van het andere te bewegen.
 • Wat is statische wrijving
  Het verschijnsel dat er een kracht, evenwijdig met het contactoppervlak, tussen twee lichamen moet uitgeoefend worden om de contactpunt(en) te verplaatsen.
 • Geef de formules voor statische en kinetische wrijving.
  Fs = μs*N
  Fk = μk*N
  (met N --> normaalkracht
 • Waarom is wrijvingskracht noodzakelijk?
  Zorgt voor stabiliteit (bv wandelen) en beweging (rolstoel)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurt er bij een vaste stof?
 hebben een eigen vorm en volume en bieden weerstand tegen vorm- en volumeveranderingen
Wat is de formule voor de druk?
p= F/S
Wat is de eenheid van druk?
Pascal (Pa)
Wat is de grootheid van druk?
p
Wat is de definitie van druk?
De drukkracht per oppervlakte eenheid
Wat is de eenheid van de dichtheid?
 kg/m3
Wat is de dichtheid?
de massa van een fluïdum per eenheid van volume
Wat is de grootheid van dichtheid?
Rho, ρ
Wat is er bij gassen kenmerkend?
hebben geen standvastige vorm en geen constant volume en bieden nagenoeg geen weerstand tegen vorm- en volumeveranderingen
Wat gebeurt er bij een vloeibare stof?
hebben geen vaste vorm maar wel een constant volume en verzetten zich tegen volumeveranderingen