Summary Blok 6 Coördinerend Zorgverlener

-
541 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Blok 6 Coördinerend Zorgverlener

 • 1 OWG 6.1 Casemanager

 • Wat zijn rollen en taken van de casemanager?
  Belangrijkste taak -> coördineren van alle zorg rond de zwangere en is vast aanspreekpunt/ vertrouwenspersoon.
 • De rol van de casemanager onderscheidt drie aspecten, namelijk:
  1. De casemanager zorgt voor de medische en psychosociale begeleiding van de zwangere (geldt ook voor alle andere verloskundigen);
  2. De casemanager staat garant voor de continuïteit van zorg en coördineert alle (overige) zorg rond de zwangere;
  3. De casemanager is verantwoordelijk voor het bijhouden en het beheer van het medisch dossier, inclusief het zorgplan/zorgpad.
 • Welke informatie geef je de zwangere over casemanagment?
  • Aan begin zwangerschap de zwangere + overdracht 2e lijn informeren wie haar casemanager is

  • Bij ziekte, verlof of vakantie wordt het casemanagement tijdelijk overgedragen aan een vaste plaatsvervanger in de verloskundigenpraktijk.
  ->De casemanager is hiervoor zelf verantwoordelijk en laat dit duidelijk en tijdig weten aan de zwangere. 

  • Vertel de zwangere hoe zij de casemanager kan bereiken. 

  • Geef u informatie aan de zwangere wat zij van de casemanager mag verwachten en op welke vaste contactmomenten zij de casemanager ziet. 
 • Wat doet de casemanager
  De casemanager:
  · Is op vaste contactmomenten het aanspreekpunt voor de zwangere.
  · Is het aanspreekpunt voor andere zorgverleners en instanties die betrokken zijn bij het zorgtraject van de zwangere (en indien mogelijk ook in acute situaties).
  · Is zo nodig een vertrouwenspersoon voor de zwangere.
  · Draagt zorg voor de continuïteit van zorg, in het bijzonder voor de overdrachtsmomenten naar de huisarts, JGZ en tweede lijn.
  · Is degene die melding doet van de zwangerschap aan de huisarts en informeert naar bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de verloskundige zorg.
   · Houdt overzicht over onderzoek en behandeling van andere zorgverleners, daar waar dit relevant is voor verloop van de zwangerschap, baring en kraambed.
   · Informeert andere betrokken zorgverleners over relevante zaken in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed (met uitzondering van acute situaties).
  · Regelt dat de zwangere zo nodig in VSV-verband wordt besproken.
  · Is verantwoordelijk voor (het uitvoeren van) het huisbezoek.
  · Evalueert de zorg met de vrouw bij afsluiten van de zorg.
  · Zorgt voor de overdracht aan de huisarts en JGZ na afsluiting van het kraambed
 • Wat zijn vaste contactmomenten van de casemanager?
  • De intake -> medische, psychische en sociale anamnese afnemen
  • 2e of 3e consult -> opgestelde zorgpad met zwangere bespreken  
  • rond 30 weken -> consult bespreken geboorteplan
  • rond 36 weken -> consult voorbereiding bevalling
  • kraamperiode -> casemanager + VLK die bevalling heeft begeleidt, zullen kraamvrouw + neonaat minstens 1 x bezoeken
  • nacontrole van 6 weken -> bij 1e lijn bevalling is de voorkeur bij de cliënt of casemanager of VLK die bij bevalling was de nacontrole doet.
 • Overdracht tweede lijn
  De casemanager evalueert het zorgtraject samen met de zwangere als de zwangere tussentijds is overgedragen naar de tweede lijn.
  Als de nacontrole in de tweede lijn plaatsvindt, sluit de casemanager het kraambed af met een evaluatie van het zorgtraject

  o Overdracht 2e en 3e lijn->  Als een zwangere wordt overgedragen naar 2e/3e lijn, zal het casemanagement ook worden overgedragen. In VSV moet worden besproken hoe dit wordt vormgegeven. In acute situaties wordt overdracht gedaan door dienstdoende VLK, in voorziene situaties wordt overdracht gedaan door casemanager. (Ook vermelden op overdrachtsbrief wie casemanager is)
 • Wie is verantwoordelijk bij gedeeld casemanagerschap?
  Ingeval van gedeeld casemanagerschap blijft de regie en uitvoering op het gebied van psychosociale zorg in handen van de eerstelijns casemanager.

  De eerstelijns casemanager zorgt er uiteraard voor dat alle informatie die nodig is voor goede en adequate zorg naar de tweede- of derde lijn wordt overgedragen.

  Indien er bijvoorbeeld extra ondersteuning is van maatschappelijk werk geeft de casemanager dit door aan de tweedelijnszorgverlener. De eerstelijnsverloskundige coördineert de zorg. De eerste lijn verleent immers, in geval van een verwijzing na 36 weken of tijdens de baring, de zorg weer in het kraambed. Bestaande samenwerkingsrelaties blijven hierdoor in stand.
 • · Multidisciplinair -> Bij multidisciplinair samenwerken heeft elke discipline vanuit zijn eigen professionaliteit en expertise een inbreng.
  · Als er mensen met verschillende beroepen bij betrokken zijn, bestaande uit verschillende beroepsgroepen/disciplines
  · Interprofessioneel -> Interprofessioneel samenwerken gaat verder dan multidisciplinair samenwerken. Een belangrijk kenmerk van interprofessioneel samenwerken is één zorgplan dat de zorgprofessionals gezamenlijk met de cliënt opstellen
 • Wat is een zorgpad?
  Een zorgpad is een overzicht van wie welke zorg op welk moment geeft. De zwangere kan in het zorgpad zien wat zij aan zorg kan verwachten.


   
  Een zorgpad kan onderdeel zijn van een zorgplan waarin allerlei informatie die tijdens de zwangerschap door de verloskundig hulpverlener aan de cliënte wordt gegeven gebundeld is.
 • Waarom een zorgpad?
  Gebruik van een zorgpad verbetert de kwaliteit van zorg omdat er over de grenzen van een organisatie en disciplines heen afspraken worden gemaakt over de verloskundige zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. De zorg is hierdoor op elkaar afgestemd. Zorgverleners en cliënt weten wie wat doet en wat zij kunnen verwachten.
 • TTM's en factsheets
  KNOV-uitwerking zorgpaden
  De KNOV ontwikkelt op basis van factsheets een aantal formats voor zorgpaden, zogenaamde time task matrices. Deze factsheets en time task matrices kunnen verloskundigen gebruiken in de discussie die zij voeren in hun VSV’s over zorgpaden. Het zijn hulpmiddelen waarmee zij de discussie over wie wat en wanneer doet, onderbouwd kunnen voeren. Uitgangspunt is verlenen van integrale zorg om de continuïteit van zorg te verbeteren.

  Factsheets
  Factsheets geven een overzicht van kennis uit beschikbare (inter-) nationale richtlijnen en de meest relevante wetenschappelijke onderbouwing over het onderwerp. De factsheets bieden de onderbouwing voor de keuzes in een zorgpad voor integrale zorg en ze leveren argumenten voor discussie in het VSV.
 • Wat is het doel van R4U?
  Behalve medische factoren spelen ook niet-medische factoren een grote rol bij een gezonde zwangerschap.
  Om deze risico’s tijdig te kunnen signaleren is de R4U checklist ontwikkeld. Dat is bedoeld om zowel medische als niet-medische risicofactoren in een vroeg stadium van de zwangerschap op te sporen zodat er nog iets aan kan worden gedaan.
   
 • Wat is R4U en hoe werkt het?
  De R4U is een signaleringsinstrument voor screening op zes domeinen: sociale, psychische, zorg- en leefstijlgerelateerde, medische en obstetrische risicofactoren onder zwangere vrouwen. Per domein zijn er meerdere vragen, die met ja of nee worden beantwoord. Het gaat om risicofactoren die geassocieerd zijn met ongunstige zwangerschapsuitkomsten zoals vroeggeboorte, te laag geboortegewicht, aangeboren afwijkingen en sterfte. Hiermee worden al vroeg in de zwangerschap medische én niet-medische risicofactoren opgespoord
 • Waarom is R4U belangrijk?
  “Niet-medische factoren doen er net zo hard toe als medische, maar er wordt (nog) niet standaard naar gevraagd. Als je daar niet expliciet naar vraagt, dan vind je ze niet of pas (te) laat.

  -Bijvoorbeeld: als je er  pas aan het einde van een zwangerschap achter komt dat iemand huisvestingsproblemen heeft, dan krijg je huisvesting niet meer geregeld. Maar als je je dat aan het begin van de zwangerschap systematisch uitvraagt, kan er een traject (zorgpad) in gang gezet worden. Hulpverleners zijn steeds vaker op zoek naar een manier waarop ze vooral kwetsbare zwangere kunnen herkennen en iets kunnen bieden
 • Wat is de aanleiding voor het model2move project?
  De aanleiding voor dit project is het besef binnen verloskundig Nederland dat verandering in organisatie van zorg bij kan dragen aan een verbetering in het perinatale sterftecijfer, het terugbrengen van het aantal onnodige interventies en de tevredenheid bij de vrouw na de geboorte van haar kind
 • Doelstellingen van model2move project?
  Voor 2MoVe zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: • De organisatie van de verloskunde biedt optimale zorg voor de cliënt.
  • De zwangere kijkt tevreden terug op de door haar ontvangen zorg. Het aanbod van de zorg past bij haar verwachtingen en vraag naar zorg.
  • De uitkomst van de zwangerschap is voor moeder en kind de best mogelijke.
  Zorg wordt ontvangen van de zorgprofessional die de gewenste zorg het beste biedt.
 • Het model 2MoVe)) heeft als uitgangspunt dat de juiste zorg, door de juiste persoon en op de juiste plaats wordt aangeboden. Tevens dient de zorg aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt.

  2Move is een werkwijze waarin de zorg rondom moeder en kind wordt georganiseerd. 2MoVe wordt gekenmerkt door twee belangrijke pijlers:
  1. Het gezamenlijk organiseren van de zorg rond moeder en kind.
  2. Het borgen en faciliteren van de samenwerking tussen betrokken zorgprofessionals
 • Eerste pijler Model2move : de cliënt staat centraal
  • Casemanager als belangrijkste persoon voor cliënt en haar omgeving
  • Zorgplan biedt de cliënt houvast
  • Door huisbezoek beter geïnformeerd
  • Begeleiding tijdens de baring -> continue begeleiding
  • Voorlichting  
 • Tweede pijler model2move: VSV-Plus
  De leden van het samenwerkingsverband ontwikkelen samen een visie waarin de cliënt een centrale plaats inneemt. De cliënt kan, op de voor haar meest passende wijze, gebruik maken van de zorg vanuit het samenwerkingsverband. 2 Een Verloskundige Regie Groep (VRG) wordt geïnstalleerd door de leden van het VSV-Plus, die de taak krijgt de samenwerking te realiseren en te borgen. De VRG zorgt voor afspraken en randvoorwaarden die het nakomen van afspraken borgen en vrijblijvendheid voorkomen
 • Welke meisjes hebben meer risico op een tienerzwangerschap?
  • Meisjes van wie de moeder alleenstaand is of zelf jong moeder is geworden.
  • Lager opgeleiden.
  • Nederlandse meisjes met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond
  • Meisjes uit gezinnen die te maken hebben met armoede.
  • Meisjes met een licht verstandelijke beperking.
  • Meisjes uit de (gesloten) jeugdzorg, en/of meisjes die te maken hebben gehad met emotionele verwaarlozing, huiselijk geweld, scheidingen of uithuisplaatsing.
  • Alleenstaande minderjarige asielzoekers.
 • Welke factoren zorgen ervoor dat deze risicogroepen meer kans hebben op onbedoelde zwangerschappen?
  • Ineffectief gebruik van anticonceptie: geen gebruik of verkeerd gebruik van anticonceptie en niet voorbereid zijn op seksueel contact.
  • Alcohol- en drugsgebruik.
  • Onvoldoende kennis over en idealisering van het moederschap.
  • Onvoldoende kennis over (het tot stand komen van) zwangerschap.
  • Lage risicoperceptie (‘Het overkomt mij niet’)
 • Ondersteuning bij tienerzwangerschap is essentieel 
  Onbedoeld zwanger raken is vaak en ingrijpende en emotionele gebeurtenis, waarbij de vrouw in kwestie (en haar omgeving) voor een keuze komen te staan. De mogelijkheid om ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan de onbedoeld zwangere vrouw (en haar partner) die voor deze dilemma’s komen te staan, is essentieel
 • Wat is integrale geboortezorg?
  Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of de overdracht naar kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts.
 • Wat is het doel van integrale geboortezorg?
  Het doel van integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak. Bij integrale geboortezorg staat de zorgvraag van de zwangere centraal, waarbij door een constante evaluatie van de uitkomsten én de cliëntervaringen de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden. Door in de gehele geboortezorg uit te gaan van de zorgvraag en het perspectief van de zwangere en deze te koppelen aan de beschikbare evidence-based kennis wordt aanbodgericht denken voorkomen en kan continue, gecoördineerde en kwalitatief goede zorg geleverd worden. 
  • 1643 tiener zwangerschappen in NL
  • is nu gehalveerd sinds 2010  
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de definitie van NVU volgens de NICE-richtlijn?
 • Niet vorderende indaling van benige schedel gedurende
 • 2 uur bij nulliparae zonder regionale anesthesie
 • 3 uur bij nulliparae met regionale anesthesie
 • 1 uur bij multiparae zonder regionale anesthesie,
 • 2 uur bij multiparae met regionale anesthesie.
Waar word buiten afwijkingen nog meer naar gekeken bij de SEO?
Er word ook gekeken naar afwijkende placenta (previa), myomen of maternale adnex afwijkingen, ligging placenta, foetale groei, hoeveelheid vruchtwater
Wat zijn voorbeelden van structurele afwijkingen die gevonden kunnen worden bij de SEO?
 • Neurale-buisdefecten (spina-bifida) en anencephalie (open schedel)
 • waterhoofd (hydrocefalie)
 • hartafwijking
 • breuk in middenrif (hernia diafragmatica)
 • buikwanddefect (omfalocéle)
 • afwijkingen van het urogenitale stelsel
 • afwijkingen aan skelet
 • orofaciale schisis
Bij welke kinderen komt epilepsie meer voor en bij welke kinderen voedingsproblemen vaker?
 • Epilepsie komt vaker voor bij kinderen met patausyndroom

 • Voedingsproblemen komt meer voor bij Edwardssyndroom door ontbreken van slikreflex
Symptomen Patausyndroom (Trisomie 13)

 • Ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen
 • Ernstige hersenontwikkelingsstoornissen
 • Epilepsie 
 • Groeiachterstand
 • Ernstige hartafwijkingen
 • Ademhalingsproblemen
 • Afwijkingen aan andere organen, nieren, Darmen
 • Ernstige afwijkingen aan aangezicht (niet bij alle kinderen in even ernstige vorm)
Symptomen bij Downsyndroom (trisomie 21)
 • Verstandelijk beperkt (60% licht- matig, 30% ernstig, 10% zeer ernstig) -> volwassene vaker alzheimer 
 • Fysieke gezondheid(bijna helft word geboren met hartafwijking, daar weer de helft van heeft operatie nodig in de eerste maanden. Sommige kinderen maag-darmafwijking, kan chirurgisch worden verholpen. Meer kans op problemen met luchtweg, gehoor, ogen, spraak-en taalontwikkeling en afweer)
 • Ontwikkeling (niet te voorspellen hoe kind zich ontwikkeld, motoriek loopt gewoonlijk wel achter. Later naar speciale school/dagcentrum, soms begeleid zelfstandig wonen)
 • Gedragsproblemen (aandachts-en gedragsproblemen komen 2x zo vaak voor dan bij andere pubers. -> Impulsiviteit, koppigheid, overmatig aandacht vragen, concentratieproblemen.  Op volwassen leeftijd neemt dit af, maar nemen andere gedragsproblemen juist toe: niet willen spreken, veel alleen willen zijn, depressief
Symptomen Edwardssyndroom? Trimosie 18
 • Ernstige lichamelijk en verstandelijke beperkingen
 • groeiachterstand
 • voedingsproblemen door ontbrekende slikreflex
 • gevoeligheid voor LWI en ademhalingsproblemen
 • ernstige hartafwijkingen
 • afwijkingen aan andere organen, nieren, darmen
 • afwijkingen aan aangezicht
 • afwijkingen aan ledenmaten
Wie maakt uiteindelijk de keuze bij onenigheid tussen partner en zwangere?
De zwangere maakt uit eindelijk de beslissing en heeft hiervoor geen toestemming van de partner nodig.
Welke hulp kan een verloskundige bieden bij beslissen?
 • Steun mobiliseren (stel voor de zwangere haar ideeën bespreekbaar maakt met familie, vrienden, dit geen ruimte om naar beslissing toe te leven en om te last van de beslissing te delen met andere)
 • Vergelijken van scenario's (hoe voelt zwangere zich als de afziet van screening?)
 • Beslissingsbalans (geef samen alle voor-en nadelen van PNS zoals zij die ervaart naast elkaar weer)
Doel van counselen?
 • Zwangere weloverwogen keuze laten maken.
 • Zwangere begeleiden zodat ze informatie, inclusief de testuitslag begrijpt en kan wegen.
 • Indien behoefte, hulp bij beslissing nemen die past bij normen + waarden en/of levensovertuiging van zwangere.