Summary Bodem en water 1

-
204 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bodem en water 1 ". The author(s) of the book is/are Jos van Dam. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bodem en water 1

 • 1 stroomgebiedshydrologie

 • Elke stroomgebied kan onderverdeelt worden in substroomgebieden. De grens van kleine stroomgebieden wordt in de praktijk vaak bepaald door de plaats waar de afvoergemeten wordt en niet zozeer door waar de stroom of beek uitkomt in een grotere stroom. Verder kunnen door de mens ingerichte en gecontroleerde watersystemen, zoals polders, als stroomgebied beschouwd worden.

 • Hoe verdeel je een stroomgebied?

  productiezone, transportzone en depositiezone. 

 • Productiezone is het bovenstroomse deel waar veel oppervlaktewater en sediment wordt gevormd. De transportzone is de middenloop dat meestal meanderend is. De depositiezone is de benedenloop/deltagebied en hier eindigt de waterloop bij de monding. 

 • De vorm van een waterlopenstelsel noemen we de topologie. In de bemalen gebieden in vaak het waterlopenstelsel door de mens gegraven en in vrij afwaterende systemen heeft de natuur gezorgd voor een oppervlakkige drainagesysteem.

   

  In de natuur wordt steeds gestreefd naar een minimaal energieverbruik tijdens de transport van water en sedimenten en een zo gelijk mogelijke verdeling van dit energieverbruik over het systeem. Dit verklaart de natuurlijke vorm van het waterlopenstelsel.

 • Wat is een delta?

  een door de mens ingericht en gecontroleerd watersysteem.

 • welke dingen bepalen de verschillende afvoerprocessen?

  De topografie, het klimaat, de bodem, de geologie en de vegetatie in een stroomgebied.

 • Afvoergedrag wordt bepaald door het klimaat. Gemende rivier heeft constante afvoer en een regenrivier heeft pieken en dalen in de afvoer. 

 • Wat is de meest voorkomende en meest effectieve vorm van netwerken in de natuur?

  Dendritische structuur of boomvorm

 • Netwerkvormen hangen vaak samen met de geologie.

  Boomvormige/dendritische patroon: gebieden met een bodemprofiel van geringe dikte op homogene geologische formaties. 

  Radiair: uitloop vanuit een centraal punt bij vulkanische en bergachtige gebieden.

  Tralievormig: bij evenwijdige plooien in de aardkorst.

  Evenwijdig: vanaf een langgerekte bergtop. 

  Een dendritisch patroon kan door geologische situaties resulteren in tralievormig of evenwijdig. 

 • de AFVOER Q van de rivier is het volume water dat per tijdseenheid door een dwarsdoorsnede stroomt.( m3/s)

  Q = gem v(m/s) x A (m2)

   

  Gem v --> vergelijking van Chézy

 • Drainagedichtheid km/km2 of km/km: Dd = Ltot/A      

  Hoeveel km waterloop L er nodig is om een oppervlak van 1 km2 te draineren. 

  Bij een rechthoekig stroomgebied.... B = 1 / Dd

 • Topografische Index = ln (a/tanB) a = A/l en B is de heling. 

  hoe nat een gebied is. 

  Grote topografische index = snelle verzadiging dus nat. (vaak in valleien) 

 • Topologie = de vorm van een waterlopenstelsel.

  geomorfologie = De wetenschap die de vormen aan het aardoppervlak en het ontstaan van die vormen bestudeert.

 • 1.1 stroomgebieden + hydrogram (college 1)

 • Hoeveel is de verdeling van water in de wereld?

  ·         97%(zoutwater) water op aarde bevindt zich in oceanen en zeeën.

  ·         +/- 2%  water op aarde is opgeslagen in ijskappen en gletsjers.

   

  ·         1% (zoetwater) van deze zoetwater is bijna 97% grondwater.

 • Wat vergroot de kans op uitdroging van rivieren en overstromingen van rivieren?

  Klimaatverandering, ontbotsssing en kanalisatie van beken en rivieren

 • Wat verontreinigt het grootste deel van zoet water?

  Rioolwater uit de steden, een overmaat aan meststoffen en een scala aan zware metalen en andere toxische stoffen afkomstig uit de industrie

 • Geef twee voorbeelden waar het planten leven en dieren leven in water ook een belangrijke functie hebben.

  Bijvoorbeeld het zelfreinigende vermogen van water berust op biologische activiteit en binnenvisserij is in veel landen een belangrijke bron van eiwitvoorziening.

 • Wat is hydrologie?

  Hydrologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het voorkomen en beweging van water in en op het aardkorst.

   

 • Wat is meteorologie?

  De studie van het water in de atmosfeer wordt meteorologie genoemd

 • Wat is oceanografie?

  de studie van het water in de zee wordt oceanografie genoemd.

 • In hoeveel vakgebieden kan hydrologie worden ingedeeld?

  Hydrometeorologie, Agrohydrologie, Geohydrologie, Afvoerhydrologie en Ecohydrologie.

   

 • Wat is hydrometeorologie?

   

  ·         Hydrometeorologie: deze studie houdt zich bezig met de hydrologische interacties tussen het landoppervlak en de atmosfeer. (neerslag en verdamping).

 • Wat is agrohydrologie?

  ·         Agrohydrologie: bestudeert de betekenis van het water voor landbouw.(tot +/- 5m onder het maaiveld)

   

 • Wat is Geohydrologie?

  ·         Geohydrologie: richt zich op het water op grotere diepten in het grond en de ruimtelijke relaties via het grondwaater.

   

 • Wat is afvoerhydrologie?

  ·         Afvoerhydrologie: houdt zich bezig met het afvoer van het oppervlakte water.

   

 • Wat is ecohydrologie?

  Ecohydrologie: houdt zich bezig met het betekenis van het water voor de natuur.

   

 • Heeft topografie een invloed op de stroming van water?

  Topografie heeft grote invloed op de stroming van water. Grond- en oppervlaktewater stromen onder invloed van de zwaartekracht van hoger naar lager gelegen gebieden.

 • Waarom is waterberging chemie en ecologie nauw verbonden met elkaar?

   

  Regenwater is van nature voedselarm en basenarm. Tijdens de stroming in de ondergrond wordt het water verrijkt met vooral calcium- en bicarbonaationen, waarbij de pH stijgt. 

   

 • Wat is milieuchemie?

   

  ·         Milieuchemie: is de wetenschap die zich bezighoudt met de lotgevallen van stoffen in het milieu.

   

 • Wat is toxicologie?

  ·         Toxicologie: is de wetenschap die zich bezighoudt met de giftige stoffen.

 • Wat is aquatische ecologie?

  ·         Aquatische ecologie: is de wetenschap die zich richt op het functioneren van de natuurlijke levensgemeenschap in het water in samenhang met chemische en fysisiche condities.

 • Wat is een stroomgebied?

   

  stroomgebied is een gebied dat een waterloop voedt met de afvoerbare neerslag. Stroomafwaarts wordt water van een steeds grotere gebied afgevoerd en het stroomgebied neemt stroomafwaarts in omvang toe.

 • Waarom is de grootte van een stroomgebied belangrijk?

   

  De grootte van een stroomgebied is belangrijk omdat dit mede bepaald hoeveel water er maximaal door een rivier stroomt. 

 • Wat is een lozingspunt?

   

  De lozingspunt is de punt waar de stroomgebied ophoudt en de waterloop uitmondt in andere rivier of zee.

 • In hoeveel delen kunnen we de stroomgebied van een rivier van de bron tot aan de monding in zee onderverdelen?  Benoem die delen.

   

  3 delen. Zone 1 Bovenstroomse deel (productiezone), Zone 2 Middenloop (transportzone) en Zone 3 Deltagebied (depositiezone).

   

 • Wat is de bovenstroomse deel (productiezone)?

  ·         Zone 1 Bovenstroomse deel (productiezone): bestaat uit verschillende deelstroomgebieden met een sterk vertakt netwerk van waterlopen. Deze gebied wordt ook de productiezone genoemd omdat in deze gebied voor het grootste deel de oppervlaktewater en de sedimenten gevormd worden.

 • Wat is de middenloop transportzone?

  ·         Zone 2 Middenloop (transportzone): bestaat uit een goed ontwikkelde hoofdwaterloop die zich meestal meeanderend een weg door het landschap baant. Deze hoofdwaterloop heeft slechts een beperkt aantal zijlopen.

 • Wat is de deltagebied depositiezone?

   

  ·         Zone 3 Deltagebied (depositiezone): in deze deel splitst de rivier zich meerdere keren als gevolg van het vlakke landschap en grote hoveelheid water en de sedimenten in de rivier.

 • Wat is de invloed van de topografie op de invloed van de stroming van water?

  ·         Topografie: heeft grote invloed op de stroming van water. Grond- en oppervlaktewater stromen onder invloed van de zwaartekracht van hoger naar lager gelegen gebieden. Een digitaal terreinmodel (DTM) (digital elevation model DEM) is een computerbestand dat een digitale beschrijving van het topografische oppervlak van een deel van de aarde geeft.

 • Wat is de invloed van de klimaat op de stroming van water?

  Een stroomgebied dat meer neerslag ontvangt zal in principe ook meer water afvoeren. De verdeling binnen het jaar en de vorm van de neerslag (regen of sneeuw) hebben ook een een grote invloed op het afvoergedrag.Valt een gedeelte van de neerslag als sneeuw dan zal de afvoer hoog zijn in de periode dat de sneeuw smelt. Ook verdamping heeft een invloed op het afvoerbare gedrag van een rivier, door het seizoengebonden effect op de afvoerbare neerslag.

   

 • Wat is een gemengde rivier?

   

  Gemengde rivieren zijn rivieren waarbij de sneeuw smelt een bijdrage heeft in de zomerafvoer. 

 • Wat is een regenrivier?

  ·         . Regenrivieren zijn rivieren waar grote hoeveelheden sneeuw uitzondering zijn en de rivier sterk reageert op neerslag. 

 • Wat is de invloed van de bodem op de stroming van water?

  ·         de ondergrond bepaalt onder andere hoeveel water er in de bodem geborgen kan worden en hoe snel water door de grond kan bewegen. Zandgronden laten bijvoorbeeld gemakkelijker water door dan kleigronden of vaste gesteentes zonder scheuren.

 • Wat is de invloed van vegetatie op de stroming van water?

  ·         de manier waarop de landoppervlak gebruikt wordt heeft invloed op de verdamping vanuit de bodem en de snelheid waarmee water afgevoerd wordt. Uit land bebouwd met gewassen verdampt meer water dan uit braakliggende terrein. In stedeljke gebied kan het water niet de bodem indringen , maar wordt afgevoerd door de riolering.

 • Wat is stroomgebiedgrens of waterscheiding?

  is de lijn die de verbindg vormt tussen de uiterste punten in het stroomgebied waarvan de afvoerbare neerslag het lozingspunt passeert. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen oppervlaktewater scheiding en grondwaterscheiding, die niet samen hoeven te vallen.

 • Hoeveel soorten waterscheidingen bestaan er? noem ze op en licht ze toe.

   

  ·         Topografische waterscheiding: in de niet door de mens gereguleerde terreinen volgt de oppervlaktewatersceiding vaak de hoogste toppen van het terrein.

  ·         Infiltratie waterscheiding: waterscheiding bij slechtdoorlatende lagen.

  ·         Grondwaterscheiding: waterscheiding bij grondwater.

   

 • Wat is de functie van de waterlopenstelsel?

  heeft als functie het water en de sedimenten uit een stroomgebied af te voeren. 

   

 • Wat is de topologie van een waterlopenstelsel?

  De topologie van een waterlopenstelsel beschrijft het netwerk van waterlopen. 

 • Hoeveel soorten waterloop netwerk modellen bestaat er? Noem ze op en licht ze toe.

   

  ·         Communistische model: hierin staat de samenwerking centraal. Hierbij worden alle locaties achtereenvolgens bezocht en uiteindelijk worden de vezamelde goederen afgeleverd op de eindbestemming.

  ·         Kapitalistische model: hierin geldt de wet, ieder voor zich. Iedereen kiest de kortste weg tussen twee punten.

  ·         Dendritische model: deze model is geïnspireerd door de boomvorm. Dichtbij elkaar gelegen punten vertrekken wilswaar individueel, maar vloeien na verloop van tijd(afstand) smen en vervolgen gezamenlijk hun weg. Deze model is de efficiënste en wordt ook het meeste toegepast.

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is grondwateraanvulling?  

het is gelijk aan alle aanvoer van water minus alle afvoer van water.

Wat is hangwater?

Afhankelijk van de bodemtype kan de bodem een bepaalde hoeveelheid water vasthouden, zonder dat het naar het grondwater beweegt. dit noemen we hangwater.

Wat is capillaire opstijging of nalevering?

Water dat onder invloed van capillaire krachten van het grondwaterpeil naar boven beweegt.

Wat is percolatie?

Water dat onder invloed van de zwaartekracht naar beneden beweegt en uiteindelijk bij het grondwater kan aankomen.

Wat is Evaporatie?

Water dat aan het maaiveld verdampt.

Wat is infiltratie?

Water dat bij het maaiveld de maaiveld indringt.

Wat is een belangrijke verschil tussen de verzadigde en onverzadigde zone?

Dat in de onverzadigde zone vindt vooral stroming in de verticale richting plaats, terwijl in de grondwater vooral de horizontale stromingscomponent van belang is.

Wat is de vol-capillaire zone?

Een relatief smalle zone net boven de grondwaterspiegel, waar de onderdruk zo klein is dat alle porien gevuld zijn met water.

Wat is het grondwaterstand?

Het niveau van de grondwaterspiegel/het freatische vlak.

Wat is het freatische vlak?

Het vlak tussen water en lucht. Ookwel het grondwaterspiegel genoemd.