Summary Boek

107 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Boek

 • 1.1 Inleiding

 • Definitie rechtseconomie
  De economische benadering van het recht
 • Doel van de rechtseconomie
  - De effecten van juridische regels op het gedrag van mensen te beschrijven en te voorspellen
  - te evalueren of deze effecten maatschappelijk gezien wenselijk zijn
  - en zonodig alternatieve oplossingen te formuleren
 • Klassieke juridische gedachte gang
  Bereiken van rechtvaardigheid
 • Doelstelling rechtseconomie
  Een maximale maatschappelijke welvaar ofwel maximale efficiëntie. Door rechtseconomen wordt de maatstaf van de efficiëntie niet alleen gebruikt om de effecten van bestaande rechtsregels en rechtsinstituties op de maatschappelijke welvaart te analyseren, maar ook om in beeld te krijgen wat de consequenties van alternatieve regels zouden zijn en om suggesties voor hervorming van rechtsregels en rechtsinstituties te doen.
 • 1.3 De economische analyse van het recht

 • Positieve economische analyse van het recht
  Houdt zich bezig met het recht zoals het is. Bezien wordt of het bestaande recht efficiënt is. Er wordt gedrocht om de gedragseffecten van rechtsregels te voorspellen of evalueren.
 • Normatieve economische analyse
  Wordt getracht om aan te geven hoe het recht er uit zou moeten zien, waarbij het uitgangspunt is dat het recht efficiënt behoort te zijn. Aan de hand van het efficiëntiecriterium wordt aangegeven welke rechtsregel gehanteerd zou moeten worden.
 • Juridische invalshoek
  Recht wordt gezien als instrument om achteraf (ex post)wanneer een conflict als is ontstaan het op te lossen.
 • Rechtseconomische invalshoek
  Rechtsregels worden beschouwd als instrumenten om gedrag te beïnvloeden. Rechtsregels creëren prikkels die toekomstig gedrag van mensen kunnen sturen. Ongewenste situaties kunnen hierdoor worden voorkomen. (ex ante).
 • Individuele welvaart
  De mate waarin de behoeften van een individu worden bevredigd.
 • Maatschappelijke welvaart
  De welvaart van alle individuen (binnen een samenleving) gezamenlijk.
 • Het uiteindelijke doel van rechtseconomie is het beantwoorden van deze vraag: Resulteren de effecten van deze rechtsregels op het gedrag van mensen in een hogere of lagere maatschappelijke welvaart (ten opzichte van de bestaand situatie). Er wordt gestreefd naar het maximaliseren van de maatschappelijke welvaart.
 • Hoe worden de effecten van rechtsregels op de maatschappelijke welvaart voorspelt?
  Aaan de hand van de theoretische veronderstelling dat mensen rationaal handelen en trachten hun individuele welvaart te maximaliseren, is het mogelijk om de effecten van rechtsregels op de maatschappelijke welvaart globaal te voorspellen en om de voorkeur voor een bepaalde rechtsregel aan te geven.
 • Efficiëntie
  Naarmate de totale baten groter zijn ten opzichte van de totale kosten, is er sprake van meer efficiëntie.
 • Pareto efficiëntie
  Als een rechtsregel wordt ingevoerd of veranderd, en ten gevolge daarvan de welvaart van een of meer personen toeneemt en niemand erop achteruit gaat.
 • Kaldor-Hicks efficiëntie
  Indien bij een bepaalde rechtsregel sommigen er meer in welvaart op vooruit gaan dan anderen erop achteruit gaan. Aangezien de totale baten van een verandering in het recht groter zijn dan de totale verliezen/ kosten ten gevolge van die verandering, neemt de maatschappelijk welvaart toe en mag volgens dit criterium de verandering worden doorgevoerd.
 • Maximale maatschappelijke welvaart
  Er is geen verandering in het recht meer mogelijk die meebrengt dat de totale baten van die verandering groter zijn dan de totale kosten.
 • Negatieve externe effecten
  Activiteiten waarbij schade aan anderen wordt toegebracht. De maatschappelijke kosten van die activiteit zijn dan hoger dan de private kosten.
 • Coase: als er geen transactiekosten zouden bestaan is de oplossing van negatieve externe effecten (door de markt) geen probleem.
 • Transactiekosten
  Alle kosten die met (het tot stand brengen en uitvoeren van) een transactie gemoeid zijn.
 • Coase-theorema
  In een situatie zonder transactiekosten maakt het niet uit wie de eigendomsrechten over een bepaald goed heeft. Zoalng er geen transactiekosten zijn, zal er altijd via marktwerking een efficiënte allocatie van het goed tot stand komen. Door middel van (kosteloze) onderhandelingen tussen partijen zullen alle mogelijke welvaartsverbeteringen worden gerealiseerd en zal het goed gaan naar de partij met de hoogste waardering voor het goed. Er is dan geen tussenkomst van de overheid nodig om, door middel van het toewijzen van (eigendons)rechten aan een bepaalde partij, de optimale maatschappelijke (=efficiënte) situatie te bereiken.
 • Waar zorgen transactiekosten voor?
  Transactiekosten zorgen ervoor dat overheidsingrijpen in de zin van regelgeving wel nodig is om het probleem van negatieve externe effecten op te lossen. Marktwerking lost dit next zelf op in een situatie van transactiekosten.
 • In een wereld met transactiekosten maakt het wel degelijk uit aan wie (eigendoms)rechten worden toegewezen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.