Summary Boekhouden geboekstaafd 1

-
ISBN-10 9001818986 ISBN-13 9789001818982
462 Flashcards & Notes
225 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Boekhouden geboekstaafd 1
 • H Fuchs, S J M van Vlimmeren
 • 9789001818982 or 9001818986
 • 12e [gew.] dr.

Summary - Boekhouden geboekstaafd 1

 • 1 Examenstof

 • Examenstof


  De examenstof betreft alleen de volgende hoofdstukken:

  • Boekhouden geboekstaafd 1: hoofdstuk 1 t/m 11, 14 t/m 20, 25 t/m 31 en 33 (exclusief de in de hoofdstukken opgenomen onderdelen over de geautomatiseerde omgeving).

  • Boekhouden geboekstaafd 2: hoofdstuk 12, 13 en 16.

    

    

    

    

 • 4 De kolommenbalans

 • Schrijfwijze voor het afsluiten van grootboekrekeningen.

  Saldo debetzijde, saldo creditzijde noteren.

  Saldo van debet- en creditzijde kloppend maken, door het ontbrekende saldo in te vullen met datum en het saldo wat het totaal kloppend maakt.


  Onder het totaal noteren aan de zijde waar de grootboekrekening thuishoort de datum en naar balans en het bedrag dat naar de proefbalans gaat/nieuwe grootboekrekening.

 • Hoe en waarom openen en sluiten we grootboekrekeningen?

  Het afsluiten en heropenen van grootboekrekeningen

  Het afsluiten van de grootboekrekeningen heeft tot doel op elke grootboekrekening gelijke tellingen te krijgen. Dit bereiken we door het saldo van een grootboekrekening bij te schrijven aan de tegengestelde kant van de rekening. Bij een grootboekrekening waarvan de debetteling groter is dan de credittelling, noten we het saldo bij afsluiting aan de creditkant. Dit ook andersom.

  Bij het afsluiten gaan we:

  -          Een rekening van bezit crediteren voor het saldo met als omschrijven; naar balans

  -          Een rekening van schuld en de rekening eigen vermogen debiteren we voor het saldo met als omschrijving naar balans

  -          Een hulprekening van het eigen vermogen debiteren of crediteren we voor het saldo met als omschrijving naar winst-en-verliesrekening.

   

   

   

  Het afsluiten van rekening eigen vermogen verloopt in twee stappen:

  -          Op de creditkant van de rekening noteren we de nettowinst

  -          Vervolgen sluiten we de rekening eigen vermogen debet af en heropenen deze rekening credit

 • 5 De rangschikking van de rekeningen in het grootboek

 • Hoe is de balans opgebouwd?

  Beginselen van het decimale rekeningsstelsel

  Activa (assets)= de posten die we vermelden op de debetkant van de balans, de kapitaalgoederen dus de bezittingen.

  Passiva=  de posten die we vermelden op de creditkant, eigen vermogen en de schulden.

   

  -          De creditkant laat zien hoe het vermogen is verkregen

  -          De debetkant laat zien het vermogen is aangewend

   

  Kapitaalgoederen op de debetzijde zijn in te delen:

  -          Vaste kapitaalgoederen of vaste activea ( non-current assets): activa die gedurende een lange tijd in het bedrijf gebruikt worden (duurzame productiemiddelen)

  -          Vlottende kapitaalgoederen of vlottende activa (current assets): activa die een korte tijd in het bedrijf gebruikt worden, hierbij horen ook de liquide middelen (kas/bank)


  Het vermogen op de creditzijde zijn in te delen:

  -          Eigen vermogen

  -          Vreemd vermogen op lange termijn of schulden op lange termijn: hypothecaire lening of andere leningen met een looptijd langer dan één jaar

  -          Vreemd vermogen korte termijn of schulden op korte termijn: crediteuren en bankkrediet en andere schulden korter dan één jaar.

   

  Rekeningsstelsel: een geheel van doelmatig gekozen en logisch geordende grootboekrekeningen

  Decimale rekeningsstelsel: Wanneer de rekeningen logisch zijn geordend, is het mogelijk een codering aan te brengen. Hierbij plaatsen we gelijksoortige rekeningen bij elkaar in max 10 rubrieken. Zie rubriekenkaart.

   

  Hoofdverdichtingen: Bedragen op een aantal grootboekrekeningen die tot een zelfde groep behoren, worden overgenomen op één groepsrekening.

 • 6 Journaliseren

 • Waarom journaliseren met journaalposten?

  Bij het maken van een boekingen in een grootboekrekening moeten er altijd minimaal twee boekingen (twee grootboekrekeningen) worden ingevuld. Op deze wijze kan er snel een grootboek worden vergeten.


  Door eerst te journaliseren, alle boekingen onder elkaar te plaatsen, is de kans op vergeten minimaal.

 • 7 Belastingen

 • Welke drie groepen belastingen zijn er?
  A. Zakelijke belastingen (kosten voor het bedrijf)

  Onroerendzaakbelastingen

  Motorrijtuigenbelasting

  Precariorechten

  Hulprekening van het Eigen Vermogen, het zijn immers kosten.

  Boeken in rubriek 4.


  B. Persoonlijke belastingen

  Persoonlijke belastingen voor de eigenaar van de eenmanszaak


  C. Belastingen waarbij de onderneming optreedt als incasseerder voor de Belastingdienst.

  Loonbelasting en premies volksverzekeringen (Samen meestal loonheffingen genoemd) • Hoe boek je de loonheffingen?

  Boeken van loonheffingen:

  150 Te betalen loonheffingen debet (kosten)

  Aan 110 Bank credit.

 • De omzetbelasting kent drie heffingspercentages, welke zijn dat?

  21% Algemeen of hoog tarief, meeste goederen en diensten.

  6% Lage tarief, goederen en diensten die tot de primaire (eerste) levensbehoeften behoren, eten en drinken, maar ook boeken en vervoersdiensten.

  0% Nultarief. Bij in- en export. export - Intracommunautaire levering -> levering binnen de landen van de EU

 • Verbruiksbelasting

  De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting. Deze komt ten laste van de consument/eindgebruiker van goederen en diensten.
 • Wat is voorbelasting?
  De leveranciers van goederen en diensten brengen aan de onderneming die deze afneemt, omzetbelasting in rekening. De onderneming/afnemer kan deze btw terugvorderen (=voorbelasting)
 • leg het Factuurstelsel uit
  Factuurstelsel: Methode voor het bereken van de verschuldigde omzetbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de verzonden facturen.
 • Leg het kasstelsel uit

  Bedrijven die veel contant verkopen.
 • Boeken van omzetbelasting bij verkoopfactuur op rekening

  130 debiteuren debet

  aan 840 Opbrengst verkopen credit

  aan 181 Te betelen OB credit


  Inkoop van de verkochte goederen

  800 Inkoopprijs debiteren

  aan 700 voorraad goederen crediteren

 • Berekening omzetbelasting van omzet

  Omzet exclusief omzetbelasting = 100%

  Omzetbelasting 21% van 100% =      21%


  Omzet inclusief omzetbelasting =  121%


  Berekening omzetbelasting


  21/121*omzetbedrag = omzetbelasting.

 • Boeken van aangifte omzetbelasing


  Boeken van de bijbehorende banktransactie

  181 Te betalen OB debet

  aan 180 te vorderen OB credit

  aan 182 af te dragen OB credit


  Boeking van de bijbehorende banktransactie


  182 af te dragen OB debet

  aan 110 Bank credit

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Boekhouden geboekstaafd 1
 • H Fuchs, S J M van Vlimmeren
 • 9789001410063 or 9001410065
 • 10e druk.

Summary - Boekhouden geboekstaafd 1

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 • Bedrijfshuishouding
  Economisch zelfstandige duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die zich richt op het leveren van goederen en/of het verlenen van diensten.
 • Onderneming
  Een bedrijfshuishouding die gericht is op het maken van winst.
 • Informatie
  Gegevens waarmee de kennis van een bepaalde persoon wordt vergroot.
 • Informatieanalyse 
  Een onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse functionarissen in een onderneming. 
 • Bestuurlijke Informatieverzorging
  Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie t.b.v. het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een bedrijf en t.b.v. de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Management Informatie Systeem (MIS)
  Systeem waarbij allerlei gegevens die zijn verzameld binnen het bedrijf en daarbuiten, worden omgezet in voor het management bruikbare informatie.
 • Financiële administratie
  Onderdeel van de administratie waarin de financiële gegevens worden vastgelegd.
 • Boekhouding 
  Gedeelte van de administratie waarin gegevens over financiële feiten worden vastgelegd, die leiden tot veranderingen in de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen.
 • Handelsonderneming
  Onderneming die goederen inkoopt met de bedoeling deze in onveranderde vorm met winst te verkopen.
 • Waardenkringloopschema
  Schematische voorstelling van de relaties tussen geld- en goederenstromen binnen een onderneming.
 • Transformatieproces
  Omvormingsproces van grondstoffen naar eindproducten binnen een industriële onderneming. Door dit transformatieproces onderscheidt de industriële onderneming zich van de handelsonderneming. Ook bij dienstverlenende ondernemingen zien we zo'n omvormingsproces.
 • Administratieve Organisatie (AO)
  Het geheel van organisatorische maatregelen die een onderneming worden genomen om de bestuurlijke informatieverzorging op de juiste wijze te laten plaatsvinden.
 • Bestuurlijke Informatiekunde (BIK)
  Studiegebied van de bestuurlijke informatieverzorging die zich richt op het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem.
 • Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
  Technologie die wordt ingeschakeld bij het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem.
 • Verbandscontrole
  Controle-aanpak die gebaseerd is op toetsing van de onderlinge relatie tussen twee grootheden.
 • Jaarrekening
  Jaarlijks opgemaakt financieel verslag, dat bestaat uit de winst-en-verliesrekening, de balans en een toelichting op deze overzichten.
 • Interne Jaarrekening
  Jaarrekening die informatie bevat ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen en ter bijsturing van de uitvoering binnen de onderneming. Dit cijfermateriaal wordt overigens meestal vaker dan éénmaal per jaar samengesteld. 
 • Fiscale Jaarrekening
  Jaarrekening die is opgesteld volgens voorschriften die zijn vastgelegd in belastingwetten en die de bedoeling heeft de belastingdienst te informeren over het behaalde resultaat in een bepaald boekjaar. 
 • Externe Jaarrekening
  Jaarrekening die is opgesteld volgens wettelijke eisen (uit het BW) en andere regelgeving, bestemd voor het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders (bij een BV/NV).
 • Gepubliceerde Jaarrekening
  Jaarrekening waarmee financiële informatie wordt verstrekt aan geïnteresseerde derden in het algemeen. Deze jaarrekening moet ter inzage worden gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Geïntegreerd Informatiesysteem
  Informatiesysteem dat alle aspecten van een transactie in verschillende deelsystemen tegelijkertijd registreert.
 • Externe Integratie van Informatiesystemen
  Integratie van het interne informatiesysteem met een of meer externe informatiesystemen.
 • Centrale Databasetechnologie
  Technologie waarbij een softwareprogramma gegevens niet opslaat in allerlei eigen bestandsformaten, maar gebruikmaakt van een centrale gegevensbank.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

JP verkoop dmv q-goederen
Q-goederen in omloop
LM
Aan Opbrengst verkopen
Aan Te betalen OB
JP verkopen q-goederen
Kas
Aan voorraad q-goederen
+
In omloop te brengen q-goederen
Aan q-goederen in omloop
JP ontvangen factuur aanmaakkosten q-goederen
Aanmaakkosten q-goederen
Te vorderen OB
Aan Crediteuren
JP ontvangen q-goederen
Voorraad q-goederen
Aan in omloop te brengen q-goederen
JP afdracht aan centrale kas
LM
Q-goederen in omloop
Aan Tussenrekening LM
JP terugontvangen goederen en uitschrijven q-goederen
Opbrengst verkopen
Te betalen OB
Aan Q-goederen in omloop
JP verkoop incl. q-goederen
Tussenrekening LM
Aan Opbrengst verkopen
Aan Te betalen OB
Aan Q-goederen in omloop
JP ontvangen factuur aanmaak q-goederen
Aanmaakkosten q-goederen
Te vorderen OB
Aan Crediteuren
Wat zijn quasigoederen?
Waardepapieren of voorwerpen die een onderneming afgeeft en die recht geven op een toekomstige prestatie.
Hoe worden de indirecte fabricagekosten bepaald?
Door naar het verschil te kijken tussen de werkelijke indirecte fabricagekosten (voorcalculatie) en de opslag indirecte fabricagekosten (nacalculatie).