Summary Boekhouden geboekstaafd 3

-
ISBN-13 9789001797669
166 Flashcards & Notes
57 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Boekhouden geboekstaafd 3". The author(s) of the book is/are Drs H Fuchs Prof M A van Hoepen RA S J M van Vlimmeren. The ISBN of the book is 9789001797669. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Boekhouden geboekstaafd 3

 • 0 Rekeningnummers

 • 0
  Rekeningen van vaste activa, eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen
 • 1
  Financiële rekeningen
 • 2
  Controlerende tussenrekeningen
 • 3
  Rekeningen van voorraden grond- en hulpstoffen
 • 4
  Kostenrekeningen
 • 5
  Rekeningen voor verdeling indirecte kosten
 • 6
  Fabricagerekening(en)
 • 7
  Rekeningen van voorraden gereed product en product in bewerking
 • 8
  Rekeningen voor vaststelling verkoopresultaat
 • 9
  Rekeningen voor opstelling winst-en-verliesrekening
 • Rekeningen van vaste activa, eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen
  0
 • Financiële rekeningen
  1
 • Controlerende tussenrekeningen
  2
 • Rekeningen van voorraden grond- en hulpstoffen
  3
 • Kostenrekeningen
  4
 • Rekeningen voor verdeling indirecte kosten
  5
 • Fabricagerekening(en)
  6
 • Rekeningen van voorraden gereed product en product in bewerking
  7
 • Rekeningen voor vaststelling verkoopresultaat
  8
 • Rekeningen voor opstelling winst-en-verliesrekening
  9
 • 1 De interne verslaggeving 3

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 23

 •  Vennootschappelijke jaarrekening
  Jaarrekening – bestaande uit de balans, de winst-en-verliesrekening en de toelichting op deze overzichten – die het bestuur van onder andere een nv en een bv wettelijk verplicht is op te stellen en ter beschikking te stellen van de aandeelhouders. Deze jaarrekening wordt ook wel aangeduid als bedrijfseconomische of commerciële jaarrekening.
 •  Fiscale jaarrekening
  Door iedere onderneming op te maken jaarrekening, bestaande uit de fiscale winst-en-verliesrekening, de fiscale balans en de berekening van het belastbare bedrag (alle met toelichting). Deze over zichten moeten beantwoorden aan de regels van de belasting wetten. Deze jaarrekening wordt meestal extracomptabel opgesteld.
 •  Winstbepaling volgens goed koopmansgebruik
  Winstbepaling in het kader van de fiscale jaarrekening die gegrond is op bedrijfseconomische uitgangspunten, welke niet in strijd mogen zijn met een uitdrukkelijke wetsbepaling of de algemene opzet of de begin selen van de belastingwetgeving.
 • Verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke winst kunne het karakter hebben van;
  • verschillen in toerekening aan jaren
  • verschillen in winstbegrip
 •  Verschillen in toerekening aan jaren
   De fiscale winst over een bepaald jaar wijkt af van de vennootschappelijke jaarwinst, terwijl de som van de fiscale jaarwinsten op lange termijn gelijk is aan de som van de vennootschappelijke jaarwinsten. Een dergelijk verschil ontstaat bijvoorbeeld door afwijkende afschrijvingssystemen (fiscaal versus vennootschappelijk).
 • Oorzaken waardoor verschillen in toerekening aan jaren kunnen ontstaan zijn:
  • afwijkende waardering van vaste activa als gevolg van afwijkende afschrijvingssystemen
  • afwijkende waardering van voorraden grondstof, handelsgoederen enz.
  • vorming (fiscaal) van een herinvesteringsreserve
 • Verschillen tussen fiscaal en vennootschappelijk winstbegrip 
   De fiscale winst over een bepaald jaar wijkt af van de vennootschappelijke jaarwinst, en daardoor wijkt tevens de som van de fiscale jaarwinsten op lange termijn af van de som van de vennootschappelijke jaarwinsten. Een dergelijk verschil ontstaat bijvoorbeeld doordat bepaalde vennootschappelijk opgevoerde kosten fiscaal niet worden geaccepteerd. Zulke verschillen leiden tot een verlichting (verzwaring) van de belastingdruk.
 •  Belastinglast
   Belastingbedrag dat wordt opgevoerd in de vennootschappelijke winst-enverliesrekening en dat wordt gevonden door het nominale belastingtarief te nemen over de vennootschappelijke winst vóór belasting, nadat deze gecorrigeerd is voor de positieve en negatieve verschillen tussen het fiscale en vennootschappelijke winstbegrip.
 • Belastingdruk
   Verhoudingscijfer waarbij de belastinglast in een bepaald jaar wordt uitgedrukt in een percentage van de vennootschappelijke winst vóór belasting in dat jaar. Er is sprake van verlichting (verzwaring) wanneer deze uitkomt onder (boven) het nominaal belastingtarief.
 • Resultatenbenadering
   Benadering die ontstane belastinglatenties berekent op grond van een afwijking tussen de fiscale en de vennootschappelijke winst in een bepaald jaar
 • Balansbenadering
   Benadering die ontstane belastinglatenties berekent op grond van een afwijking tussen de fiscale en de vennootschappelijke boekwaarden op een bepaald moment.
 • Een afwijking tussen de fiscale en de vennootschappelijke boekwaarden kan leiden tot:
  • Een belastbaar tijdelijk verschil
  • Een verrekenbaar tijdelijk verschil
 •  Belastbaar tijdelijk verschil
   Verschil tussen de vennootschappelijke en fiscale boekwaarde van een actief of vreemd vermogen, dat bij toekomstige realisatie leidt tot over toekomstige boekjaren verschuldigde belasting.
 •  Verrekenbaar tijdelijk verschil
   Verschil tussen de vennootschappelijke en fiscale boekwaarde van een actief of vreemd vermogen, dat bij toekomstige realisatie leidt tot over toekomstige boekjaren te verrekenen belasting.
 • Bij uitstel van belastingbetalingen spreken we van positieve verschillen. Bij verwerking van deze verschillen in de vennootschappelijke jaarrekening spreken we van passieve latenties.
 • Bij vooruitbetaling van belastingbetalingen spreken we van negatieve verschillen. Bij verwerking van deze verschillen in de vennootschappelijke jaarrekening spreken we van actieve latenties.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.