Summary Bosecologie en bosbeheer

-
ISBN-10 9033477823 ISBN-13 9789033477829
707 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Bosecologie en bosbeheer". The author(s) of the book is/are Jan den Ouden. The ISBN of the book is 9789033477829 or 9033477823. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Bosecologie en bosbeheer

 • 1 Bos en bosbeheer in Vlaanderen en Nederland

 • Hoi
  :)
 • 1.2 Inleiding

 • Waarom wordt houtproductie in Nederland en Vlaanderen ondergeschikt gezien aan waarden voor natuurbeheer?
  Omdat wij 90% van het hout importeren.
 • Waarom worden er tegenwoordig meer eisen gesteld aan de professionaliteit van de beheerder?
  1) Verschuivingen in wensen aan bos
  2) Ze moeten hun maatregelen uitleggen om draagvlak te creëren
 • Wat maakt het plannen van bosbeheer zo lastig?
  1) Omstandigheden natuur veranderen
  2) Doelstellingen beheer veranderen
 •  Wat is bosecologie?
  Het wetenschappelijke vakgebied dat de relaties bestudeert tussen organismen onderling, en tussen organismen en hun omgeving.
 • 1.3 Definities van bos en bosbeheer

 • Wat is de eerste definitie van een bos?
  Een gemeenschap van houtige gewassen gekarakteriseerd door bestendigheid, wederzijdse beïnvloeding en inwerking op de omgeving.
 • Waarom probeert men tegenwoordig de grens tussen bos en andere vormen van landgebruik uit te vlakken?
  Omdat in termen van biodiversiteit bos niet los kan worden gezien.
 • Wat is een bos?
  Een ecosysteem gedomineerd door houtachtige, met een minimumoppervlakte en een minimumdichtheid en hoogte van de vegetatie.
 • Wat is bosbeheer?
  Het geheel van menselijke activiteiten die de structuur, samenstelling en dynamiek van het bosecosysteem sturen teneinde de doelstellingen van de eigenaar en/of beheerder te realiseren.
 • Wat is duurzaam bosbeheer?
  Richt zich op een optimale en bestendige levering van goederen en diensten aan de samenleving, nu en in de toekomst.
 • Waar is het gekozen beheer afhankelijk van?
  1. Gewenste productie en/of dienstverlening
  2. Heersende sociaaleconomische context
  3. Heersende biotische en abiotische factoren
 • Waarom wordt bosbouw minder gebruikt?
  Het benadrukt te weinig het multiculturele karakter van bossen.
 • Wat is bosteelt?
  De wetenschappelijke discipline die de ecologische en technische basis legt voor het succesvol sturen van groei en ontwikkeling van bossen ter verwezenlijking van de maatschappelijke doelen.
 • 1.4 Bos in Vlaanderen en Nederland: geschiedenis en actuele situatie

 • Vlaanderen en Nederland maken onderdeel uit van het Atlantische deel van het Noord-Europese laagland.
 • Welk klimaat hebben wij en wat is de PNV(potentieel natuurlijke vegetatie)?
  Gematigd maritiem, bos.
 • In welke formatie valt ons bos?
  Zomergroene loofbossen en gemengde naaldloofbossen met gunstige vochtvoorziening.
 • Wat zijn kenmerken van ons bos?
  1. Klein deel van het landoppervlak
  2. Versnipperd (eigendom)
  3.  Merendeel is ongemengd
  4.  Oppervlakte neemt toe
  5. Veel hout moet geïmporteerd worden  
  6. Hoge recreatiedruk
  7. Lage graad van natuurlijkheid
  8. Meeste bomen zijn aangeplant (natuurlijkheid struik en kruidlaag groot
  9. Biodiversiteit hotspot en van groot belang voor natuurbehoud
 • Wat is de eerste periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Van laatste ijstijd tot nieuwe steentijd. Weinig impact mens, landschap grotendeels bos.
 • Wat is de tweede periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Van nieuwe steentijd tot Romeinse periode.
  Mens gaat zich permanent vestigen en aan nieuwe landbouw doen. Bos -> landbouwgrond. Nog geen sprake van bosbeheer, wel houtkap.
 • Wat is de derde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Begin Romeinen tot eind Romeinen.
  Bos wordt sterk teruggedrongen. Hakhout.
 • Wat is de vierde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Val Romeinen tot Middeleeuwen (bevolkingsgroei en organisatie).
  Door gedeeltelijke ontvolking platteland spontane bosuitbreiding. Draait later weer om.
 • Wat is de vijfde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Lichte Middeleeuwen tot
  Meer bos weg door oprichting abdijen en steden. Verre bosdegradatie leidde tot houttekort. Ontstaan van dringende maatregelen die de aanvoer van hout veilig moesten stellen, bosaanplantingen.
 • Wat is de zesde periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Eerste historisch gedocumenteerde bosaanplantingen tot 19e eeuw.
  Verschillende gebruiksrechten werden strengen gereguleerd met het oog op bosbehoud. Hakhout groot, intensief beheerd dus. Bosbeheer met veel kennis en kunde uitgevoerd. Hout bestemd voor hoogwaardige toepassingen moest geimporteerd worden. Adel heeft veel gedaan voor bos (om te kunnen blijven jagen).
 • Wat is de zevende periode van de Nederlandse bosgeschiedenis?
  Van 19e eeuw tot nu.
  Opkomst moderne landbouwtechnieken, gedeelte vervanging van hout als brandstof door steenkool en olie. Globalisering en concurrentie. Verdere ontwikkeling van bosbouw als wetenschap. Bosareaal neemt sterk toe, vooral dennen aangeplant.
 • Waarom is er weinig bos dat minstens 150 tot 200 jaar oud is?
  De opeenvolgende periodes van bosontginning en uitbreiding.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn ecologische vogelgroepen?
Vogels die dezelfde eisen stellen aan hun leefmilieu.
Waarom zijn vogels geschikt om boslandschap mee te beoordelen?
Omdat ze eisen stellen aan de broeibiotoop en aan de foerageerbiotoop.
Hoe ziet het model van Fanta eruit?
Primaire successie is voorgesteld als een min of meer rechtlijnig verlopende ontwikkeling, die vertrekt van een boomloze fase, overgaat naar een initieel bos om uiteindelijk via verschillende overgangsfases te komen tot het eindstadium.
Wat geven pathwaymodellen weer?
De belangrijkste ontwikkelingstendensen op een specifieke groeiplaats aan de hand van opeenvolgende fasen in soortensamenstelling. Ze gen de mogelijke richtingen van successie weer in de vorm van ontwikkelingsreeksen.
Wat zijn de 4 fasen in de bosontwikkeling?
1. Reorganisatiefase (mineralisatie van DOM is hoger dan de toename van de levende biomassa)
2. Opbouwfase (totale biomassa neemt toe tot max, meeste controle)
3. Transitiefase (tot biomassa daalt door sterven bomen en verjonging)
4. Dynamisch evenwicht.  (dynamische mozaik van ontwikkelingsfasen aanwezig)
Wat zijn conceptuele modellen?
Niet gericht op specifieke groeiplaatsen, maar trachten globale patronen van bosontwikkeling na verstoring te beschrijven, met aandacht voor de onderliggende processen. Beschrijving van algemene ecosysteemkenmerken.
Waar gebruik je beschrijvende modellen voor?
Geven een globaal inzicht in de processen die tijdens successie een rol kunnen spelen.
Waar gebruik je mechanische modellen voor?
Het beschrijven van veranderingen in de eigenschappen van het bossysteem op grond van de proceskennis over veranderingen in componenten van het systeem en hun interacties.
Wat zijn de 2 groepen modellen?
1. Beschrijvend
2. Mechanisch
Hoe leidt verdroging tot verzuring?
De buffercapaciteit van het wortelmilieu wordt niet op minder vaak opgeladen va het grondwater.