Summary Brain and cognition: Customized edition 2018

-
ISBN-13 9781473770669
417 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Brain and cognition: Customized edition 2018". The author(s) of the book is/are Goldstein, Kalat, Caccioppo, Freberg & Van Hoof. The ISBN of the book is 9781473770669. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Brain and cognition: Customized edition 2018

 • 1 Introduction to cognitive psychology

 • Cognitieve psychologie.
  De tak van psychologie die zich bezig houdt met de wetenschappelijke study naar de geest (study of the mind)
 • 1.1 Cognitive psychology: studying the mind

 • The mind aka de geest, reflecteert de centrale rol in het bepalen van onze verschillende mentale vermogens. 8 punten.
  De geest creëert en controleert mentale functies zoals:
  - perceptie
  - aandacht
  - geheugen
  - emoties
  - taal
  - beslissen
  - denken
  - redeneren
 • The mind aka de geest, belangrijk voor het functioneren en overleving. 2 punten.
  - het is een systeem dat representaties van de wereld creëert
  - hierin kunnen we handelen om onze doelen te bereiken  
 • Cognitie. 3 punten.
  Mentale processen zoals
  - perceptie
  - aandacht
  - geheugen 
 • Donder's experiment. Eerste cognitieve psychologie experiment. 3 punten.
  - Mentale representatie worden niet direct gemeten maar moeten gebaseerd worden op gedrag. 

  - simpele reactie tijd
  - choice reactie tijd 
 • Simpele reactie taak. Van Donder's experiment. 3 punten.
  Bestaat uit:

  - stimulus (licht gaat aan)
  - mentale respons (licht waarnemen)
  - gedrags respons (op een knop drukken)
 • Choice reactie taak. Van Donder's experiment. 4 punten.
  Bestaat uit:
  - stimulus (linker/ rechter licht gaat aan)
  - mentale respons ( 1. Linker/rechter licht waarnemen en 2. Beslissen welke knop je moet gaan drukken)
  - gedrags respons (op knop drukken)
  - beslissing maken kost 100 ms langer dan simpele reactie taak.
 • Structuralisme. Wundt's eerste psychologische laboratorium en is hier aanhanger van.
  - algehele ervaringen is afhankelijk van het combineren van de basis elementen van de ervaring (sensaties)
 • Analytische introspectie. Onderdeel van structuralisme waar Wundt aanhanger van was.
  - techniek waarbij getrainde participanten beschrijven wat hun 1) sensaties, 2) gevoelens en 3) gedachten waren op respons van een stimuli. 
  - werd gebruikt bij structuralisme.
 • Waardoor Wundt belangrijk was voor psychologie. Structuralisme was niet goed. 2 punten.
  - hij heeft gedrag en de geest bestudeert onder gecontroleerde condities.
  - Een shift heeft plaats gevonden voor het bestuderen van de geest nu ipv rationalist approach naar empiristic approach. 
 • Ebbinghaus memory experiment. Het tijdsverloop van dingen vergeten. Maakte gebruik van kwantitatieve meting ipv analytische introspectie (Wundt). 3 punten.
  - Hij ging onzin lettergrepen leren met een delay (vertraging) en daarna ging hij het her leren. 
  - doel: kijken hoeveel je kan onthouden na een bepaalde delay. 
  - Hierbij zijn de 1) savings en de 2) savings curve van belang
 • Savings van Ebbinghaus's memory experiment. 2 punten & 1 punt met 3 subgroepen.
  - maat van meten hoeveel informatie was onthouden na een bepaalde delay. 
  - uitgerekend als volgt: Savings= (originele tijd om de lijst te leren) - (tijd benodigd om de lijst te her leren na een delay) 
  - 1) Hoe meer delay  2) hoe lager de savings en 3) hoe minder onthouden. 
 • Savings curve van Ebbinghaus's memory experiment.
  - De procent savings die een maat zijn voor wat onthouden is. 
  - eerste 2 dagen verlies je het meeste van de informatie, daarna blijft het ongeveer gelijk. 
 • William James. Onderzoek naar de geest dmv observaties.
  - heeft geen experimenten gedaan.
  - heeft het eerste psychologische tekstboek uitgebracht over de geest (sommige uitspraken zijn nogsteeds van toepassing, zoals het deel over aandacht).
 • 1.2 Abandoning the study of the mind

 • Watson's problemen met analytische introspectie. 2 punten
  - de resultaten verschillen erg persoon tot persoon
  - de resultaten waren slecht te verifiëren 
 • Doel van behaviorisme van Watson. 2 punten.
  - hij is tegen analytische introspectie 
  - observeerbaar gedrag, niet bewustzijn (met onobserveerbare processen zoals denken, emoties en redeneren)is zijn doel in deze theorie. 
 • Klassieke conditionering van Pavlov zijn geassocieerd met de ideeën van Watson's behaviorisme. 1 punt wat is het, 2de punt wat zei Watson.
  - neutrale stimulus (bel) wordt gekoppeld aan een ongeconditioneerde stimulus (eten) wat zorgt voor een geconditioneerde respons (kwijlen van de hond) 
  - adhv dit principe zei watson dat: gedrag geanalyseerd kan worden zonder te refereren naar de geest. 
 • Operante conditionering van Skinner. 1 punt wat is het, 2 punt hij denkt hij hierover mbt de geest.
  - hoe gedrag voor een stimulus wordt beïnvloed door positieve/ negatieve bekrachtiging. 
  - Ook hij was niet geïnteresseerd in wat er gebeurde in de geest, maar wel in hoe gedrag gecontroleerd wordt door een stimulus. 
 • Switch van Behaviorisme naar the study of the mind. Experiment van Tolman met ratten en een doolhof. 2 punten.
  - ratten maken een cognitieve map van het doolhof, zodat ze weten waar het eten ligt. 
  - Het eten vinden als ze op een andere plek worden gezeten gebeurd niet door operante conditionering.
 • Kritiek op Skinners boek over verbaal gedrag (zou aangeleerd zijn) van Chomsky. Een bewijs voor het herintroduceren van the study of the mind.

  - Hij zag dat taal ontwikkeling niet afhangt van imitatie of bekrachtiging, maar van een aangeboren biologisch programma wat cultuur bepaald is. 
  Kritiek op Skinners boek want:

  - Taal die niet bekrachtigt wordt zeggen kinderen ook (zoals ik haat je mama)
  - ook gaan kinderen door een incorrecte grammaticale fase (zoals de jongen hebt een snoepje) 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Reconsolidatie.
- als een herinnering opgehaald wordt (retrieved) dan wordt de herinneringen weer fragiel en dan kan die aangepast/geupdated worden.
Salience tag. Selecteren tijdens slaap welke nieuwe informatie onthouden moet worden. 3 punten.
- een soort tag die bij informatie geplaatst wordt, zodat je de belangrijke informatie beter verwerkt tijdens het slapen. 
- wordt gedaan als je weet dat de informatie later gebruikt gaat worden (zoals studeren voor een test)
- als je expliciete informatie krijgt wat je wel en niet moet onthouden. 
Multiple trace model of consolidation
- de hippocampus is betrokken bij het ophalen (retrieval) van episodische herinneringen (gebeurtenissen)
Graded amnesia (ingedeeld geheugenverlies).
- het geheugenverlies lijkt het ergste net na het letsel en wordt na verloop van tijd minder ernstig
Retrogade amnesia. 2 punten.
- het verlies van geheugen voor evenementen die voor het letsel heeft plaats gevonden.
- het geheugenverlies kan min, uren of jaren na het letsel voorkomen.
Cross-cortical aconsolidation. Hoort bij systeem consolidatie.
- de hippocampus fungeert hier als de "lijm"  dat de representaties van het geheugen uit verschillende corticale gebieden samenbindt.
Reactivering. Hoort bij systeem consolidatie. 2 punten.
- het proces waarbij de hippocampus de neurale activiteit van een herinnering "replays". 
- dit is een onbewust proces 
Standard model of consolidation. Hoort bij systeem consolidatie. 4 punten.
- Dit model wil onderzoeken wat de rol is van de hippocampus en gebieden in de cortex. 
- het stelt dat binnenkomende informatie verschillende gebieden in de cortex activeren.
- omdat ervaringen/herinneringen verspreid zijn over vele corticale gebieden, communiceert het corticale gebied met de hippocampus
-de hippocampus coördineert de activiteit van de verschillende corticale gebieden.  
Synaptische consolidatie. Werkt tegelijkertijd met systeem consolidatie. 4 punten.
- dit type consolidatie werkt snel en op het level van synapsen
- herinneringen worden niet gevormd door de vorming van nieuwe cellen, maar bij het versterken van connecties tussen al bestaande neuronen.
- hierdoor kwamen structurele veranderingen in de synapsen
- hij deed altijd de uitspraak: "cells that fire together wire together"
Systeem consolidatie. Werkt tegelijk met synaptische consolidatie. 2 punten.
- De hippocampus en gebieden in de cortex zijn belangrijk voor het van nieuwe herinneringen
- Dit type van consolidatie gebeurd langzamer en is gebaseerd op het niveau van het neurale cercuit