Summary Budgetcoach

-
313 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Budgetcoach". The author(s) of the book is/are Laudius Studiewereld. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Budgetcoach

 • 1 Profiel Budgetcoach

 • .
 • 1.1 Inleiding

 • In deze les beginnen we met een overzicht van functies op het gebied van persoonlijke financiën. Daarnaast leert u over de eigenschappen van de budgetcoach en gaan we in op het begrip sociale kaart. Na het volgen van deze les kunt u de basis beschrijven van het profiel van een budgetcoach, kunt u starten met het opzetten van uw eigen sociale kaart en heeft u inzicht in de ontwikkelingen van dit moment.
 • 1.2 Beroepen op het gebied van persoonlijke financiën

 • In deze tabel zijn de doelen, taken en verantwoordelijkheden per de genoemde groep globaal weergegeven.

                       doel                 taken                                         verantwoordelijkheid
                                                                                                    /probleem eigenaar
  Budget-      oplossen en    preventie door geven               Cliënt
  coach          voorkomen    van voorlichting en training.
                       van budget-    Inventariseren inkomsten/
                       taire                  uitgaven/schulden. Op-
                       problemen.      stellen maand- en jaar-
                                                   overzicht
 • In de praktijk kan het voorkomen dat u met hen moet samenwerken of bij hetzelfde huishouden uw werk komt doen. Daarvoor is het belangrijk om te weten welke doelen, taken en verantwoordelijkheden  bij welk beroep horen, en waar de verschillende beroepen elkaar al dan niet zouden kunnen raken.
 • In algemene termen spreken we hier over financiële zorgverleners. Naast u als budgetcoach bestaan er nog meer financiële zorgverleners. De belangrijkste voor dit moment zijn de schuldhulpverlener en de financieel planner. Iedere financieel zorgverlener heeft daarbij zijn eigen specialiteit en verantwoordelijkheid.
 • Het zal u vast niet zijn ontgaan; de laatste tijd staan de kranten er vol van. Steeds meer mensen komen in de schulden terecht, ook in de categorie met hogere inkomens (boven een modaal bedrag van € 33.000 bruto (2012). Dat kan gebeuren om heel verschillende redenen; daarnaast zijn er ook heel verschillende manieren om deze situaties aan te pakken. Van een uitgebreid schuldhulpverleningstraject, een advies over de financiële producten binnen een huishouding tot het ondersteunen van alle soorten huishoudens bij het krijgen van balans in inkomsten en uitgaven.
 • tabel 1 
 • 1.3 Beroepsprofiel en eigenschappen van een budgetcoach

 • Wat is een budgetcoach?
  Een budgetcoach is iemand die particulieren helpt met het op orde krijgen van de financiële huishouding. Om dit goed te kunnen moet u beschikken over het juiste beroepsprofiel.
 • Wat houdt het beroepsprofiel van een budgetcoach in?
  Dit betreft uw kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:
  • Financiën
  • Communicatie
  • Sociaal
  • Beroepshouding
  • Bedrijfsvoering
 • Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.
 • Wat betekent het woord competentie?
  Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, houding en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken.
 • Wat betekent competentie in het geval van een budgetcoach?
  Wat u moet kennen en kunnen als u straks het beroep van budgetcoach gaat uitoefenen.
 • Wat zijn de meest essentiële competenties van een budgetcoach (10)?
  1. Aandacht en begrip tonen;
  2. Analyseren;
  3. Begeleiden/coachen;
  4. Met druk en tegenslag omgaan;
  5. Ethnisch en integer handelen;
  6. Formuleren en rapporteren;
  7. Overtuigen en beïnvloeden
  8. Relaties bouwen en netwerken
  9. Vakdeskundigheid toepassen
  10. Plannen en organiseren.
 • Per competentie vindt u een beschrijving en een aantal voorbeelden van het bepaalde gedrag of vaardigheden, waaruit blijkt dat iemand over deze competentie beschikt.
  Voor het begin van deze cursus is het een vrij lange opsomming. Houdt u er rekening mee dat het geen limitatieve opsomming per competentie betreft. Iedere beschrijving kan nog uitgebreider en ook op verschillende niveaus plaatsvinden.
 • Tip: U kunt het bestuderen van de competenties voor uzelf aantrekkelijker maken door na te gaan over welke u volgens de beschrijving zelf al beschikt. En anderzijds, welke u nog wilt ontwikkelen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waarom is het noodzakelijk dat de client voorafgaand aan de start van een schuldhulpregeling een andere rekening opent, waarop hij niet de mogelijkheid heeft om rood te staan?
omdat als de bank op de hoogte is van de schuldhulpaanvraag het mogelijk is dat de bank een geoorloofde roodstand in 1x stop zet.
is het hebben van een bankrekening een noodzakelijke voorziening?
ja, vandaar dat vanuit het bankenconvenant (afgesloten tussen de NVVK en de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) de aanvraag van een basisbankrekening wel mogelijk is. dit is een speciale rekening, ook wel convenantrekening genaamd, voor clienten die helemaal geen bankrekening meer hebben. op deze rekening is roodstand niet mogelijk.
van welke rekening boekt de bank de aflossing van een lening of krediet af?
van de bankrekening die client voor zijn lopende, maandelijkse rekeningen betaalt
geldt een geoorloofde roodstand op een bankrekening ook als schuld?
ja.
op welke manier kan er een probleem voor de client ontstaan als de bank de geoorloofde roodstand in 1x stop zet?
hierdoor ontstaat er een probleem dat de client niet meer aan zijn andere maandelijkse betalingsverplichtingen kan voldoen.
waarom zou de bank de geoorloofde roodstand op de lopende rekening in 1x stop zetten bij een schuldhulpvraag?
om het oplopen van de schuld te voorkomen
wat is het risico om een budgetcoachings- of schuldhulptraject te starten terwijl er een geoorloofde roodstand is op de lopende rekening bij de bank?
zodra de bank op de hoogte is dat er een budgetcoachings- of schuldhulptraject is aangevraagd, is de kans groot dat de bank het mogelijk rood staan op deze rekening in 1 x stop zet.
is de kans groot dat een client die aanklopt bij een budgetcoach of schuldhulpverlening ook rood staat op de bankrekening die hij voor zijn lopende, maandelijkse betalingen gebruikt?
ja
waar moet als eerste aan gewerkt worden wanneer een client geen of een te laag inkomen heeft?
men moet dan in eerste instante werken aan de balans tussen inkomsten en uitgaven, en inkomsten te vergroten door het aanvragen van een uitkering of door werk te vinden. ook moet u onderzoeken of uw client van alle inkomensverruimende middelen gebruik maakt
naast het feit dat een client niet voldoende kan reserveren voor het aflossen van zijn schulden, waar kan de client nog meer niet aan voldoen bij geen of een te laag inkomen
hij zal niet in staat zijn om zijn lopende betalingsverplichtingen te voldoen.