Summary BuiteNLand 2 havo vwo

-
ISBN-13 1234567890486
211 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand 2 havo vwo". The author(s) of the book is/are gibbo duursma. The ISBN of the book is 1234567890486. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - BuiteNLand 2 havo vwo

 • 1 Arm en Rijk (ontwikkeling

 • achterland
  het gebied dat voor de aan- en af- voer van goederen afhankelijk is van een haven.
 • alfabetiseringsgraad
  Geeft aan hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar en ouder kan lezen en schrijven
 • arbeidsintensief
  veel mensen werken aan een product er worden weinig machines gebruikt
 • beroepsbevolking
  alle mensen die tegen betaling werken, plus de werklozen
 • BRIC-landen
  Brazilie, Rusland, India, China: vier landen uit de semi periferie met een snelle economische ontwikkeling.
 • bruto national product per hooft (BNP/Hoofd)
  wat in een jaar in een land is verdiend wordt gedeeld door het aantal inwoners.
 • centrumlanden
  meest ontwikkelde landen
 • communicatiemiddelen
  middelen zoals een computer of fax om informatie uit te wisselen.
 • distributielanden
  land dat een belangrijke rol speelt in de verdeling van goederen over het achterland.
 • eindproduct
  producten die gereed zijn en verkocht kunnen worden
 • export
  de uitvoer van goederen
 • formele sector
  het officiële deel van de economie. de activiteit in de formele sector vind je terug in de statistieken van de overheid
 • globalisering
  proces waarbij gebieden wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden zijn
 • grondstoffen
  nog niet bewerkte goederen.
 • halffabricaten
  bewerkte grondstoffen (zit tussen grondstoffen en eindproduct in)
 • handelsbalans
  overzicht van waarde van goederen die in en uitgevoerd worden
 • informele sector
  het niet officiële deel van de economie ook wel scharreleconomie genoemd. de activiteit van deze sector komen meestal niet in de statistieken van de overheid.
 • infrastructuur
  alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goedere, informatie te vervoeren.
 • import
  de invoer van goederen
 • koopkracht
  hoeveel je in een land kunt kopen voor een dollar
 • langelonenlanden
  landen die in de (semi)periferie waar de lonen veel lager zijn dan in de centrum landen. zij vormen een aantrekkelijke vestegingsgebied voor arbeidsintensieve bedrijven.
 • levensverwachting
  geeft aan hoe oud mensen bij geboorte naar verwachting gemiddeld zullen worden
 • mainport
  haven of vliegveld met een belangrijke rol in het internationale vervoer
 • multinationale onderneming (MNO)
  Groot bedrijf dat in meerdere landen fabrieken en kantoren heeft.
 • ontwikkelingslanden
  landen die niet behoren tot de rijke geïndustrialiseerde landen.
 • periferie
  de armste landen, die nog sterk agrarisch zijn en vooral grondstoffen uitvoeren
 • primaire sector
  beroepen in de landbouw visserij en mijnbouw.
 • regionale ongelijkheid
  grote verschillen in ontwikkelingsgraad binnen een land.
 • secundare sector
  beroepen in de industrie en de bouw
 • semiperiferie
  landen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn
 • sociale ongelijkheid
  grote verschillen in inkomen tussen grote groepen mensen.
 • tertiaire sector
  beroepen bij kantoren, banken, winkels , de overheid; beroepen in de dienstverlening.
 • vestegingsplaatsfactor
  reden voor een bedrijf om zich op een bepaalde plaats te vestigen.
 • vn-welzijnsindex
  een aanwijzing voor het welzijn in het land. je let dan op de koopkracht, de levensverwachting en de alfabetiseringsgraad van een bevolking.
 • welzijn
  de rijkdom van een land gemeten op basis van levensomgeving zoals gezondheid, scholing en voedsel. ook wel maatschappelijke welvaart genoemd.
 • deel de wereld in 3 delen:
  periferie, semi-periferie en centrum
 • noem alle sectoren
  formele sector: het officiele deel van de economie
  informele sector: het niet-officiële deel van de economie.
  primaire sector:beroepen in de landbouw.
  secundaire sector: beroepen in de industrie en bouw.
  tertiaire sector: beroepen die dienstverlening bieden.
 • hoe meet je de welvaart van een land?
  door te kijken naar de levensomgeving:
  scholing
  voedsel.
 • noem alle 3 de groepen van goederen
  grondstoffen
  halffabricaten
  eindproduct.
 • waarom zijn meisjes in ontwikkelings landen vaak alfabeet?
  omdat de jongens vaak gaan zorgen voor de familie dus geld verdienen.
 • waarom is Nederland een rijk land?
  Omdat Nederland heel erg gericht is om de economie en import en export van goederen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is magma?
Vloeibaar gesteente onder de grond.
Hoe ontstaat stollingsgesteente (Graniet)?
Vloeibaar materiaal dat het gesteente omhoog heeft geduwd, is onder de grond gestold.
Wat voor gesteente komt nog meer voor in gebergten, naast sedimentgesteenten?
Stollingsgesteente (onregelmatig gevlekt). Het heeft de naam Graniet. Het ontstaat als vloeibaar magma stolt.
Hoe zijn Alpen ontstaan?
50 miljoen jaar geleden:
Italië zat aan Afrika vast. Tussen Italië en Europa was een zee. Alpen bestonden nog niet. Rivieren die op de zee uitkwamen voerden sediment aan. Lagen zand en klei werden op bodem gevormd. Steeds dikker. Groot deel veranderde in sedimentgesteente. 
Aardkorstplaat van Afrika bewoog richting noorden. Italië dus ook. Zee werd smaller. Bodem zee kwam in verdrukking. Lagen sedimentgesteente werden samen geperst en kilometers omhooggeduwd. Zo ontstonden de Alpen.
Wat is een plooiingsgebergte (Alpen)
Gebergte waarbij het gesteente in plooien is geduwd.
Hoe ontstaan nieuwe gebergten? Hoe wordt een zeebodem een berg?
Aardkorstplaten bewegen en botsen. Op plaatsen waar platen tegen elkaar botsen komen sedimentgesteenten in verdrukking en worden omhoog gedrukt. Ook een langzaam proces van miljoenen jaren.
Wat is heuvelland?
Gebied met een hoogte tussen 200 en 500 meter.
Wat is een jong gebergte? Geef een voorbeeld.
Gebergte met scherpe pieken en diepe dalen. Slijtage nog volop aan de gang. Voorbeeld: de Alpen. 'Pas' tientallen miljoenen jaren oud.
Wat is een hooggebergte?
Gebergte met vele toppen boven de 1500 meter.
Wat is een oud gebergte? Geef een voorbeeld.
Gebergte met afgeronde toppen door erosie. Voorbeeld: Ardennen in België. Al 300 miljoen jaar oud. Nu vooral heuvelland.