Summary Buitenland / 3/4 vmbo

-
ISBN-10 901175784X ISBN-13 9789011757844
758 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Buitenland / 3/4 vmbo ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789011757844 or 901175784X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Buitenland / 3/4 vmbo

 • 4.1 Het water stroomt

 • wat gebeurt er als waterdamp opstijgt en af koelt
  het condenseert en valt dan op aarde in vorm van neerslag
 • water komt voor in verschillende vormen
  * vaste vorm
  * vloeibare vorm
  *    gasvorm (waterdamp)
 • wat gebeurt er bij condenseren?
  waterdamp verandert in waterdruppels
 • beschrijf de waterkringloop
  hoe het water op aarde als het ware rondloopt in een kring: eerste zee, dan neerslag en via grondwater en rivieren terug naar zee. De zon verdampt water, waterdamp stijgt op, koelt af en er ontstaan wolken waar neerslag uit komt
 • een rivier kan op 3 manieren aan zijn water komen
  1. van de regen die op het land valt
  2. van gesmolten ijs en sneeuw 
  3. zowel van de regen als gesmolten ijs en sneeuw
 • Rivieren stromen door het verschil in reliëf vanuit de bergen naar de zee, leg dit uit
  rivieren stromen van hoog naar laag (reliëf, hoogte verschillen in het landschap)
 • wat wordt bedoeld met sedimentatie
  het afzetten van klei, zand en grind door water, ijs en wind. Als bv een rivier van hoog naar laag stroomt neemt het allemaal materiaal (klei zand grind) mee, en op lage gebieden blijft het liggen
 • wat wordt bedoeld met bodemerosie
  het wegspoelen of wegwaaien van de vruchtbare bovenlaag van de bodem (bv bij overstromingen)
 • waar bestaat het stroomstelsel van de Maas uit
  De Maas zelf en al zijn zij- en bijrivieren
  stroomstelsel=een rivier met al haar zijrivieren
 • wat verstaan wij onder stroomgebied
  gebied waarbinnen al het regen- en het smeltwater via een hoofdrivier in zee stroomt
  (de Maas begint in Frankrijk en eindigt in Nederland, het gebied waar de Maas doorheenstroomt is het stroomgebied)
 • Hoe noem je de grens tussen 2 stroomgebieden
  waterscheiding (meestal een berg of heuvelrug)
 • wat is een natuurlijke afwatering?
  afwatering zonder dat de mens ingrijpt
 • wat wordt bedoeld met oppervlaktewater
  het water dat je kunt zien in meren, sloten, rivieren en kanalen
 • wat is NAP?
  Normaal Amsterdams Peil, een polder die 5 meter diep is, ligt 5 meter beneden NAP
 • wat wordt bedoeld met een hoogtelijn?
  lijn op een kaart die plaatsen op gelijke hoogte met elkaar verbindt
 • Gebieden ten oosten van de hoogtelijn
  hebben een natuurlijke afwatering
 • Gebieden ten westen of ten noorden van de hoogtelijn
  liggen bijna allemaal beneden de zeespiegel, hier vind je de polders (een gebied waarbinnen de waterstand kunstmatig geregeld wordt)
 • wat is kunstmatige afwatering?
  het afvoeren van water uit een gebeid met behulp van drainagebuizen, greppels, sloten, kanalen en gemalen
 • wat wordt met binnenwater bedoeld?
  al het water van meren, kanalen, rivieren en beken dat niet in zee stroomt
 • Wat wordt met buitenwater bedoeld?
  water dat zich buiten een polder of bedijking bevindt (bv de zee)
 • Grondwater
  water dat in de aardkorst zit en is meestal zoet. kan gebruikt worden als drinkwater
 • wat is het verschil tussen zoet en zout water
  zoet water heeft de mens nodig om te leven, zout water bevindt zich in zeeën, oceanen en onder de grond bij kustgebieden
  zoet water is lichter dan zout water (zoet water drijft op zout water)
 • Hoe komt het dat tuinders in Laag-Nederland in een droge zomer last hebben van brak water (mengsel van zout en zoet water)?
  bij droog weer wordt veel zoetwater opgepompt
 • zout water kan op 3 manieren binnenkomen
  1. via rivieren die in open verbinding staan met de zee
  2. bij het openen en sluiten van sluizen
  3. via het grondwater
 • water verliezen wij door:
  * verdamping
  * door het te gebruiken
  * doordat water naar de zee stroomt
 • wat is piekafvoer?
  als rivieren in korte tijd veel water afvoeren
 • een rivier bestaat uit:
  1. bovenloop (begin van de rivier, bovendste gedeelte van een rivier)
  2. middenloop (middelste gedeelte van een rivier)
  3. benedenloop  (laagste gedeelte van een rivier, net voor de zee)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat bedoelen wij met oppervlakte-irrigatie?
het irrigeren van akkers met behulp van sproeiers
Wat verstaan wij onder waterconflicten?
ruzies tussen bv 2 partijen of landen over het gebruik van water
In verschillende oorlogen heeft Israël de Golanhoogte en de Westelijke Jordaanoever bezet, waarom? (bron 64)
om de watervoorziening veilig te stellen
Palestijnse nederzettingen zijn niet aangesloten op het NWC (National Water Carrier), kan je hier meer over vertellen?
Het Westelijke Jordaanoever wordt door Israëlische militairen gecontroleerd. Palestijnen mogen niet zomaar een waterput slaan, hiervoor hebben zij toestemming nodig. De bevolking groeit daar wel en er is dus meer vraag naar water.
Wat is het gevolg van het Zuidoost-Anatoliëproject in Turkije?
Landen als Irak en Syrië zijn hier niet blij mee, zij hebben nu minder rivierwater dan vroeger voor irrigatie. Het water wat Turkije wil leveren, vinden deze landen te weinig. Ook de politieke strijd in het grensgebied helpt niet echt mee. (Koerden willen hier een eigen staat stichten)
Egypte is niet het enige land die afhankelijk is van de Nijl, stoom opwaarts liggen nog 10 landen die water nodig hebben. Welke maatregelen zijn nodig om iedereen wat water te kunnen voorzien?
1. zuiniger omgaan met water
2. betere samenwerking tussen de Nijllanden (als er in 1 land bv een dam wordt gebouwd in de Nijl, heeft dit gevolgen voor andere landen)
Wat is het gevolg van de Aswandam in Egypte?
* Met de Aswandam is er een einde gekomen aan de jaarlijkse overstromingen die de Egyptische Nijldelta vruchtbaar maakt. 

* het Nassermeer wordt door sedimentatie (klei, zand, grind dat door water, wind of ijs wordt afgezet) steeds ondieper

* boeren langs de Nijl maken nu onder andere gebruik van kunstmest en pesticiden, waardoor de vervuiling toeneemt
is een dam de oplossing in Israël?
In Israël heb je de National Water Carrier (NWC), een groot kanalen-pijpleidingensysteem. hiermee wordt water uit het Meer van Kinneret in de bovenloop van de Jordaan gepompt en naar het zuiden van het land gebracht. (bron 61)

door de klimaatverandering wordt Israël steeds meer afhankelijk van de berg- en kust-aquifers
is een dam de oplossing in Turkije?
In het oosten van Turkije hebben zij het Zuid-oost-Anatoliëproject, project van 22 stumdammen.
Deze dammen hebben als doel:
1. opwekken van elektriciteit
2. vasthouden van water voor irrigatie (kunstmatig bewateren)

Ook zijn er in Turkije tunnels gebouwd waardoor water wordt vervoerd voor irrigatie
is een dam de oplossing in Egypte?
Hier werd de Aswandam gebouwd. Hierdoor kwam er het Nassermeer achter de dam, wat er voor zorgt dat er het hele jaar voldoende water is voor de landbouw en om elektriciteit te maken. Door de dam overstroomt de Nijl ook niet meer.