Summary BuiteNLand

ISBN-10 9001878377 ISBN-13 9789001878375
401 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BuiteNLand". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001878375 or 9001878377. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - BuiteNLand

 • 1.1 Globalisering: One World?

 • Wat bedoelen aardrijkskundigen met globalisering/mondialisering?
  Het proces waarbij op een groot aantal terreinen de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen toeneemt.
 • Waaraan kun je globalisering zien?
  Globalisering kan je bijvoorbeeld zien aan de toename van de gemiddelde afstand waarover goederen, mensen en kapitaal zich verplaatsen, maar ook hoe het leven van mensen wordt beïnvloed door gebeurtenissen ver weg.
 • Waarom heeft globalisering met aardrijkskunde te maken?
  Het heeft grote invloed op de inrichting en functie van gebieden.
 • Op welke terreinen speelt globalisering?
  Economische, sociale en culturele aspecten.
 • Waar gaat het om bij transporttechnologie?
  Alle technologie die nodig is om het vervoer van grondstoffen, goederen en mensen mogelijk te maken.
 • Waar gaat het om bij informatie- of commuicatietechnologie?
  Technologie die nodig is om uitwisseling van informatie mogelijk te maken.
 • Welke 3 ontwikkelingen waren erg van belang voor de globalisering?
  1. Reistijden zijn gedaald.
  2. Transport en communicatie zijn goedkoper geworden.
  3. infrastructuur rondom transport en dataverkeer is verbeterd.
 • Waarom is transport en communicatie goedkoper geworden?
  1. Toenemende capaciteit van schepen en vliegtuigen.
  2. Door de komst van containers.
 • Wat is tijd-ruimtecompressie?
  Alle handel en contact tussen gebieden verloopt steeds sneller.
 • Waardoor is tijd-ruimtecompressie steeds meer toegenomen?
  Multinationals die binnen een bedrijf een mondiaal netwerk vormde.
 • 1.2 Economische globalisering: oorzaken

 • WTO staat voor?
  Wereld handels organisatie
 • Waardoor is de vrijemarkteconomie het leidende economische systeem geworden?
  • Door de val van het communisme
  • Toetreden van China tot de WTO
 • Wat zijn gevolgen voor de groei van de wereldhandel?
  • De productie en uitwisseling van goederen en diensten wordt internationaler.
  • Gebieden raken steeds hechter economisch verbonden aan elkaar.
 • Wat is vrijhandel?
  Vrijhandel is handel waarbij zo weinig mogelijk handelsbelemmeringen zoals invoerrechten bestaan.
 • Wat zijn protectionistische maatregelen?
  Maatregelen bedoeld om de eigen economie af te schermen tegen de buitenlandse concurrentie.
 • Wat is de productieketen?
  De route die een product aflegt van idee of grondstof tot dienst of eindproduct.
 • "Think global act local" wat wordt hier mee bedoeld?
  Dat je globaal moet denken dus je kan de wereld gebruiken maar wel vanuit je lokale belangen handelt
 • Waarom verspreid de productieketen zich steeds meer over tal van gebieden?
  Elk land kiest voor diverse onderdelen van hun onderneming locaties in de wereld waar zij het meeste winst kunnen behalen. Arbeidsintensieve delen van het productieproces worden bijvoorbeeld verplaatst naar lagelonenlanden.
 • Als een mno besluit te stoppen omdat het land niet meer geschikt genoeg is heeft dit gevolgen. zoals...
  Veel werkeloosheid
 • Wat zijn tariefmuren?
  Bijvoorbeeld hoge importtarieven om eigen productie te stimuleren.
 • Wat is importquota?
  Er mag maar een beperkte hoeveelheid van een product geïmporteerd worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe noem je het door elkaar mengen van cultuurelementen?
Diffusie
Maak de zin af. Er zijn drie mogelijke opties. Een succesvolle aanpak dient rekening te houden met Amazonia als...
 • Een uniek ecosysteem met een grote biodiversiteit die beschermd en gewaardeerd dient te worden. 
 • Welkgever en bron van inkomsten.
  • Veel mensen verdienen hun geld in en aan het regenwoud.
 • woonplaats van inheemse stammen
In welke hoofdgroepen kun je cultuurelementen indelen?
 • Verstandselementen: taal en geloof
 • Samenlevingselementen: wetten, familiebanden en opvoeding.
 • Materiële kenmerken: bouwstijl van huizen, kleding etc.
Wat zijn push- en pullfactoren?
Pushfactoren: waarom je ergens weg wilt.

Pullfactoren: waarom je ergens naartoe wilt.
Wat zijn de 3 oorzaken van het hoge verstedelijkingstempo in arme landen?
 • De trek van platte land naar stad.
 • Groeiende steden slokken omringende plaatsen op.
 • Hoog geboorteoverschot in de steden.
Waarom hebben veelal arme landen een hoog geboortecijfer?
 • Demografisch: jonge leeftijdsopbouw
 • Sociaal: meisjes werken minder en gaan minder naar school.
 • Gezondheidssituatie: hoge kindersterfte
 • Cultureel: grote gezinnen hebben veel aanzien.
 • Economisch: als de welvaart toeneemt, daalt het geboortecijfer.
Wat is natuurlijke bevolkingsgroei?
Een positief verschil tussen het aantal geboorten en sterftes in een land.
Noem 3 verklaringen voor bevolkingsspreiding.
 1. Natuurlijke omstandigheden (klimaat)
 2. Ligging (andere gebieden)
 3. Koloniale verleden (kustzone)
Waarom is de internationale arbeidsverdeling veranderd door de globalisering?
Een deel van de maakindustrie word uitgeschoven naar lagelonenlanden.
Waarop is de VN-ontwikkelingsindex opgesteld?
 • Koopkracht
 • Analfabetisme
 • Levensverwachting