Summary Burgerschap, sociaal maatschappelijke dimensie

-
207 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Burgerschap, sociaal maatschappelijke dimensie". The author(s) of the book is/are nha. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Burgerschap, sociaal maatschappelijke dimensie

 • 1.2 Samenleving

 • Wat is een ander woord voor samenleving?

  Maatschappij

 • Wat is een maatschappij?

  Een groep mensen die met elkaar heeft afgesproken hoe ze met elkaar samenleven.

 • Wat zijn de kenmerken van een samenleving?

  Een samenleving is complex (diverse groepen mensen verschillen van elkaar in opvattingen meningen en wensen) en dynamisch (er zijn steeds bewegingen, vernieuwingen)

 • 1.3 openbare ruimte

 • Wat is een openbare ruimte?

  De ruimte waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt.

 • wat zijn kenmerken van een openbare ruimte.

  Het kan buiten (park, sportveld, pleintje) en binnen (openbare gebouwen, discotheek enz..) zijn. Elke openbare ruimte kent zijn eigen gedragsregels.  Niet alle normen en regels zijn voor alle groepen hetzelfde. (jongeren en ouderen en een pleintje) 

 • Wat is leefbaarheid?

  Het is de mate van geschiktheid om ergens (in) te kunnen leven , wonen en werken.

 • Waarvoor is het meldpunt openbare ruimte, noem wat voorbeelden

  Om zaken die in een openbare ruimte stuk, kapot zijn of op een andere manier overlast veroorzaken.

  • losliggende stoeptegels
  • kapotte lantaarnpaal
  • zwefvuil
  • hondenoverlast
  • vernielingen
  • grafitti
  • wateroverlast
  • stank en geluidsoverlast van bedrijven.
 • Hoe wordt de leefbaarheid in openbare ruimtes verbeterd?

  1. door de ruimte niet als priveruimte te beschouwen
  2. door rekening te houden met (de wensen van) andere bezoekers
  3. door actief bij te dragen aan de leefbaarheid van de open ruimte
  4. eigen afval opruimen
  5. respect hebben voor de spullen in de open ruimte 
 • 1.4 cultuur en subculturen

 • Wat is een cultuur?

  Het geheel van waarden, normen, opvattingen, gewoonten, traditie's, kleding, taal, keuken enz.. waarin een land of volk zich onderscheidt van andere landen of volkeren. 

 • Wat kan een oorzaak zijn van maatschappelijke problemen?

  Een verschil in en/ of onbegrip voor wederzijdse waarden en normen 

 • Wat is een subcultuur? En noem een voorbeeld.

  Een subcultuur wijkt in bepaalde opzichten af van de hoofdcultuur, maar is toch grotendeels gelijk aan de hoofdcultuur.

  Vb: hippies, emo's gothics.

 • Waarin wijkt een subcultuur af van een hoofdcultuur.

  Subculturen hebben vaak eigen stijlen, taalgebruik en soms politieke voorkeur. Vb bepaald merk telefoon, muziek of schoenen.

 • Wat zijn trentsetters

  Mode en reclame die inspelen op subculturen. Met name jongeren.

 • Wanneer begon de vorming van jongerengroepen (subculturen)?

  In de jaren 60 van de vorige eeuw.

 • Noem een aantal voorbeelden van regionale culturele verschillen

  Zuinige zeeuwen, bourgondische brabanders, dialecten en carnaval in brabant en limburg.

 • Wat is een cultuurverandering? noem een voorbeeld.

  Mensen gaan in de loop van de tijd anders denken. vb homosexualitiet

 • 1.5 waarden en normen

 • Wat zijn waarden? Noem voorbeelden.

  Wat mensen belangrijk vinden heeft voor mensen een waarde.  Mensen stemmen hun gedrag af op hun waarden. Waarden gaan altijd vooraf aan normen.  Vb: respect, eerlijkheid

 • Wat zijn normen? Noem een voorbeeld

  Normen zijn richtlijnen voor het handelen, gedragsregels. opstaan in de bus voor ouderen.

 • Wat zijn officiele normen? Noem een voorbeeld.

  Als een grote meerderheid van de mensen een gedragsregel belangrijk vindt, dan wordt dat de officile norm. Dat gedrag wordt vastgelegd in regels. Zo gaan we ons gedragen. VB: Verkeersregels.

 • Wat zijn ongeschreven regels? Noem een voorbeeld.

  Gedrag wat we als normaal beschouwen, regels die we van huis uit meekrijgen. vb: hand geven, elkaar gedag zeggen.

 • Wat is het gevaar van ongeschreven regels?

  Dominante groepen kunnen hun waarden en normen vanzelfsprekend aan andere groepen gaan opleggen,  de norm wordt dan de maatstaf om situatie's of handelingen mee te beoordelen. goed, slecht, wenselijk of niet wenselijk.

 • Wat zijn fundamentele basiswaarden? noem ze alle 7

  Dit zijn de basiswaarden uit de grondwet.

  1. vrijheid van meningsuiting
  2. gelijkwaardigheid
  3. begrip voor anderen
  4. verdraagzaamheid (tolerantie)
  5. autonomie
  6. afwijzen van onverdraagzaamheid (intollerantie)
  7. Afwijzen van discriminatie.
 • Wat is een ander woord voor basiswaarden? 

  Kernwaarden.

 • Wat is het doel om kernwaarden te maken voor je bedrijf?

  Er wordt een kader aangegeven waarin personeel, klanten of leerlingen zich kunnen herkennen.

 • Wat zijn waardendilemma's?

  Ieder mens vormt door zijn ervaringen zijn eigen set waarden en normen. maatschappelijke dilemmaś zijn moeilijk op te lossen omdat heel veel mensen met verschillende waarden en normen zich er mee bemoeien. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de belangrijkste feesten binnen de Islam?
Id-al-Fitr, (suikerfeest, na ramadan)
Id-al-Adha (offerfeest, wordt een schaap geslacht)
Wat zijn de belangrijkste feesten binnen het christendom?
 1. Kerst
 2. Pasen
 3. Hemelvaart 
 4. Pinksteren
Welke feesten zijn belangrijk binnen het jodendom?
Pesach: lentefeest
Chanoeka: feest van de lichtjes.
Welk feest is belangrijk binnen het Boeddhisme?
Wesak, of Vesakha Puja (dag van <boeddha)
Het valt meestal in mei, op de eerste volle maan dag worden de geboorte, verlichting en dood van Boeddha herdacht.
Wat zijn de positieve gevolgen van secularisering en ontzuiling?
Toename van de tolerantie
emancipatie toename
Hoe kan men de sociale veiligheid vergroten?
vb:
goudse stadsregels
werkgroepen voor vermindering jongerenoverlast
buurtpreventieprojecten
straatschoonmaakacties

Welke maatschappelijke vraagstukken als gevolg van secularisering en ontzuiling zijn er?
 1. generatiebotsing
 2. maatschappelijke verarming
 3. minder sociale controle
Wat is fundamentalisme?
angst voor het verliezen van de godsdienst zo groot, dat men zich met geweld wil verdedigen.
Wat zijn de gevolgen van secularisering en ontzuiling voor de maatschappij?
 1. de betekenis van godsdienst voor het individu vervaagt
 2. Er is een afnemende invloed van confessionele partijen in de politiek
 3. de besluitvorming wordt democratischer
 4. kans op fundamentalisme
 5. Toename van tollerantie
 6. andere beleving/ uitvoering van werk.
 7. het brengt nieuwe maatschappelijke vraagstukken met zich mee.
Welke vorm van emancipatie is nog in volle gang in Nederland?
Vrouwen emancipatie, theoretisch is alles goed geregeld, maar in de praktijk werkt het nog niet zo.